Članek
RADOVLJIŠKO SODIŠČE V TRETJEM POSKUSU SAMO DELOMA PRODALO MEGLO

Dvema podjetjema pa izvršitelj nikoli ni vrnil dela takrat protipravno odtujenega denarja v višini 4.000,00 EUR (v tolarjih)  in vsaj 50% poslovne dokumentacije last ene in druge gospodarske družbe. ...

Objavljeno Nov 29, 2016

Sinoči smo poročačli o tem, da bo danes ob 9:00 uri na Okrajnem sodišču v Radovljici 3. javna dražba za prodajo 1/2 nepremičnin, ki so v lasti predsednika društva CZPNN. Javna dražba se je odvila tožno ob 9:01 uri. Na 3. javni dražbi so se prodajale sledeče nepremičnine. 

  • parc. št. 258/1 k.o. 2163 Kamna Gorica (ID 27738661), do 1/2 last dolžnika (travnik 1523 m2, stanovanjska stavba 106 m2 in garaža 46 m2);
  • parc. št. 256/1 k.o. 2163 Kamna Gorica (ID 254967), do 1/2 last dolžnika (travnik 362 m2);
  • parc. št. 258/8 k.o. 2163 Kamna Gorica (ID 2941541), so 1/2 last dolžnika (travnik 185 m2).

Vse je kazalo na to, da na 3. javni dražbi ne bo nobenih kupcev, a se je vendarle pojavil eden od upnikov, ki je plačal varščino v višini 130,00 EUR. Tako je kupil parc. št. 258/8 k.o. 2163 Kamna Gorica (ID 2941541), so 1/2 last dolžnika (travnik 185 m2).  Ker je kupil le 1/2 te parcele v izmeri 92,5 m2, je sodišče prodalo meglo samo deloma. To pomeni tudi, da je bila za nepremičnine,

  • parc. št. 258/1 k.o. 2163 Kamna Gorica (ID 27738661), do 1/2 last dolžnika (travnik 1523 m2, stanovanjska stavba 106 m2 in garaža 46 m2);
  • parc. št. 256/1 k.o. 2163 Kamna Gorica (ID 254967), do 1/2 last dolžnika (travnik 362 m2);

izvršba ustavljena za to ker ni ni bilo kupcev.

Kdo je upnik Zvonko Zorč, ki si je z delnim nakupom megle (parcele v izmeti 92,5 m2) zabil v glavo, da je postal veleposestnik. 

Zvonko Zorč je bivši izvršitelj, ki ga javnost bolj pozna pod imenom "GORENJSKI POBESNELI MAX", ki stanuje na naslovu  Betonova ulica št. 22 v Kranju ki od dolžnika izterjuje svojo lažno terjatev v znesku 354,70 EUR, s stranskimi korstmi (s sodnimi stroški in obrastmi). Imenovani je dne 26.10.2001 okoli 9:00 ure na naslovu Lingartov trg št. 20, v Radovljici napadel poslovni prostor, v katerem sta poslovali dve dolžnikovi gospodarska družba s firmamo GS STANIĆ k.d., NEPREMIČNINE, GOSPODARSTVO IN TURIZEM in gospodarska družba s firmo GS 5 NEPREMIČNINE d.o.o.. Navedenega dne okoli 9:00 ure je pred poslovni prostor obeh podjetij prišel z več policistov Policijske postaje v Radovljici in z več predstavnioov nevtralne javnosti, najel je tudi ključarja (strokovnjaka za nasilne vlome v zaklenjena vrata po uradni dolžnosti) iz Radovljice in v opravičeni odsotnosti ustanovitelh, lastnika in direktorja obeh gospodarskih držb vlomil v poslovni prostor, ga preiskal in  iz njega odtujil celotno poslovno dokumentacijo obeh podjetij, ki jo je naložil na tovorno vozilo in jo odpeljal neznano kam ter jo skril v enem od svojih mnogig skrivališč, ki jih je imel razposejane po celotnem območju Republike Slovenije. Med drugim je iz poslovnega prostora odtujil tudi železno blagajno težko okoli 700 kg, v kateri je poleg poslovne dokumentacije bil spravljen tudi denar last poslovnih strank obeh gospodarskih družb. 

Na to je na dvojih vratih poslovnega prostora zamenjal cilindrična vložka in poslovni prostor zaklenil s svojimi ključi ter, na za način za čas od dne 26.10.2001 od 13:00 ure pa do dne 21.12.2001 do 14:15 ure poslovodstvu obeh gospodarskih družb fizično preprečil dostop na njihovo delovno mesto, kar je imelo za posledico, da sta bili obe gospodarski družbi nasilno izbrisani iz Sodnega regostra pri Okrožnem sodišču v Kranju. 

Dvema podjetjema pa izvršitelj nikoli ni vrnil dela takrat protipravno odtujenega denarja v višini 4.000,00 EUR (v tolarjih)  in vsaj 50% poslovne dokumentacije last ene in druge gospodarske družbe. Deloma je tako stanje ugotovila Policijska uprava v Kranju in Okrožno državno tožilstvo v Kranju, ki sta s svojim delom zavlačevala toliko časa dokler za storjena kaniva dejanja takratnega izvršitelja Zvonka Zorča ni zastaral kazenski pregon. Slednje je hkrati tudi dokaz, da je nasilje nad obema gospodarskima družbama bilo načrtovano in izvršeno prav pri represivnih državnih organih Republike Slovenije, ki so za izvršitev takih zločinskih dejanj, najeli takratnega izvršitelja Zvonka Zorča iz Kranja, ki se je lahko iz ukradnega denarja last obeh gospodarskih družb tudi poplačal. 

Ne glede na to, pa je lahko Zvonko Zorč pri Okrajnem sodišču v Radovljici leta 2006 proti gospodarski družbi s firmo GS 5 NEPREMIČNINE d.o.o. vložil svoj predloga za izvršbo s katerim je od navedene gospodarske družbe terjal svojo terjatev v znesku 354,70 EUR, s stranskimi koristmi. Po nasilnem izbrisu gospodarske družbe iz sodnega registra pti Okrožnem sodišču v Kranju, pa je Republika Slovenija njegovo terjatev prenesla na ustanovitelja, lastnika in direktorja te gospodarske družbe. Na to so se od leta 2006 dalje zvrstile kar tri javne dražbe za prodajo dolžnikovega premoženja kot je nevedeno uvosoma. Dve javni dražbi sta bili neuspešni ker ni bilo kupcev, na današnji tretjio javni dražbi, pa je bil kupec ravno inkriminirani bivši izvršitelj Zvonko Zorč, ki je z nakupom 1/2 parcele v izmeti 92,5 m2 po njegovem menju postal slovenski veleposestnik.  Hkrati je imenovani postal tudi na parceli solastnik z enim od članov dolžnikove družine za to, ker parcela v naravi ni bila razdeljena.

Ali bo tudi ostalo pri tej prodaji megle, pa se bo videlo v nadaljevanju.

DOLŽNIKOVA OPOZOIRILA NASLOVLJENA NA RADOVLJIŠKO SODIŠČE:    

Dolžnik je nasprotoval taki prodaji nepremičnine. Opozoril je na to:

- da predmet prodaje ni jasen,

- da nepremičnina v naravi ni  razdeljena, 

- da sodišče solastniku nepremičnine do 1/2, ki ni dolžnik, z tako javno dražbo eklatantno krši človekovo pravico do mirnega užitka lastnine in posesti, 

- da take nepremičnine ni mogoče v takem stanju prodati,

- da sodišče dolžnika na ta način sili v postopek pred Evropskim sodiščem za človekove pravice.

NASPROTOVANJE ZNIŽANJU CENE ZA PREDMET PRODAJE ZA 50%:

Dolžnik je nassprotoval tudi znižanju cene za predmet prodaje za 50%. Opzoril je na to, da po veljavni slovenski Urstavi in po mednarosnih predpisih ni mogoče oškodovati lastnike nepremičnin samovoljno ali arbitratno, tako da se brez obrazložitve, brez globlje analize in širše obrazložitve s strani sodišča zniža cena za nepremičnino kar za 50% od njene polne cene. 

POJASNILO SODIŠČA:

Na vse te kritike dolžnika je sodišče dolžniku ponudilo svoje sledeče pojasnilo:

da je glede prodaje sokatnega delaža v obravnavani zadevi že večkrat zavzelo svoje stališče, ki je bilo potrjeno tudi na višji inštanci, namreč, da je solastni delež lahko predmet pravnega prometa in s tem tudi prodaje na javni dražbi.

REAKCIJA DOLŽNIKA NASLOVLJENA NA SODIŠČE:   

"Dolžnik meni, da je ravno v naših najvišjih sodnih inštitucijah problem, prvo sodišče po navodilu višjih sodnih institucij zgolj izvaja neko obliko  kriminalitete, v katero sodijo slovenska višja sodišča, pa tudi Vrhovno sodišče Republike Slovneije z Maslešo na čelu. Ravno oni so pripeljali Slovenijo do tega, da je Evropska prvakinja v kršenju človekovih pravic. Slovi po tem, to vi dobro veste."

 Se nadaljuje....

CZPNN          

Sodišče razveljavilo nakup Zvonka Zorča na tretji javni dražbi za to ker ni plačal kupnine.