RADOVLJIŠKO SODIŠČE V TRETJEM POSKUSU SAMO DELOMA PRODALO MEGLO
Dvema podjetjema pa izvršitelj nikoli ni vrnil dela takrat protipravno odtujenega denarja v višini 4.000,00 EUR (v tolarjih)  in vsaj 50% poslovne dokumentacije last ene in druge gospodarske družbe. ...
Društvo CZPNN

Torek, 29. november 2016 ob 18:51

Odpri galerijo

Sinoči smo poročačli o tem, da bo danes ob 9:00 uri na Okrajnem sodišču v Radovljici 3. javna dražba za prodajo 1/2 nepremičnin, ki so v lasti predsednika društva CZPNN. Javna dražba se je odvila tožno ob 9:01 uri. Na 3. javni dražbi so se prodajale sledeče nepremičnine. 

 • parc. št. 258/1 k.o. 2163 Kamna Gorica (ID 27738661), do 1/2 last dolžnika (travnik 1523 m2, stanovanjska stavba 106 m2 in garaža 46 m2);
 • parc. št. 256/1 k.o. 2163 Kamna Gorica (ID 254967), do 1/2 last dolžnika (travnik 362 m2);
 • parc. št. 258/8 k.o. 2163 Kamna Gorica (ID 2941541), so 1/2 last dolžnika (travnik 185 m2).

Vse je kazalo na to, da na 3. javni dražbi ne bo nobenih kupcev, a se je vendarle pojavil eden od upnikov, ki je plačal varščino v višini 130,00 EUR. Tako je kupil parc. št. 258/8 k.o. 2163 Kamna Gorica (ID 2941541), so 1/2 last dolžnika (travnik 185 m2).  Ker je kupil le 1/2 te parcele v izmeri 92,5 m2, je sodišče prodalo meglo samo deloma. To pomeni tudi, da je bila za nepremičnine,

 • parc. št. 258/1 k.o. 2163 Kamna Gorica (ID 27738661), do 1/2 last dolžnika (travnik 1523 m2, stanovanjska stavba 106 m2 in garaža 46 m2);
 • parc. št. 256/1 k.o. 2163 Kamna Gorica (ID 254967), do 1/2 last dolžnika (travnik 362 m2);

izvršba ustavljena za to ker ni ni bilo kupcev.

Kdo je upnik Zvonko Zorč, ki si je z delnim nakupom megle (parcele v izmeti 92,5 m2) zabil v glavo, da je postal veleposestnik. 

Zvonko Zorč je bivši izvršitelj, ki ga javnost bolj pozna pod imenom "GORENJSKI POBESNELI MAX", ki stanuje na naslovu  Betonova ulica št. 22 v Kranju ki od dolžnika izterjuje svojo lažno terjatev v znesku 354,70 EUR, s stranskimi korstmi (s sodnimi stroški in obrastmi). Imenovani je dne 26.10.2001 okoli 9:00 ure na naslovu Lingartov trg št. 20, v Radovljici napadel poslovni prostor, v katerem sta poslovali dve dolžnikovi gospodarska družba s firmamo GS STANIĆ k.d., NEPREMIČNINE, GOSPODARSTVO IN TURIZEM in gospodarska družba s firmo GS 5 NEPREMIČNINE d.o.o.. Navedenega dne okoli 9:00 ure je pred poslovni prostor obeh podjetij prišel z več policistov Policijske postaje v Radovljici in z več predstavnioov nevtralne javnosti, najel je tudi ključarja (strokovnjaka za nasilne vlome v zaklenjena vrata po uradni dolžnosti) iz Radovljice in v opravičeni odsotnosti ustanovitelh, lastnika in direktorja obeh gospodarskih držb vlomil v poslovni prostor, ga preiskal in  iz njega odtujil celotno poslovno dokumentacijo obeh podjetij, ki jo je naložil na tovorno vozilo in jo odpeljal neznano kam ter jo skril v enem od svojih mnogig skrivališč, ki jih je imel razposejane po celotnem območju Republike Slovenije. Med drugim je iz poslovnega prostora odtujil tudi železno blagajno težko okoli 700 kg, v kateri je poleg poslovne dokumentacije bil spravljen tudi denar last poslovnih strank obeh gospodarskih družb. 

Na to je na dvojih vratih poslovnega prostora zamenjal cilindrična vložka in poslovni prostor zaklenil s svojimi ključi ter, na za način za čas od dne 26.10.2001 od 13:00 ure pa do dne 21.12.2001 do 14:15 ure poslovodstvu obeh gospodarskih družb fizično preprečil dostop na njihovo delovno mesto, kar je imelo za posledico, da sta bili obe gospodarski družbi nasilno izbrisani iz Sodnega regostra pri Okrožnem sodišču v Kranju. 

Dvema podjetjema pa izvršitelj nikoli ni vrnil dela takrat protipravno odtujenega denarja v višini 4.000,00 EUR (v tolarjih)  in vsaj 50% poslovne dokumentacije last ene in druge gospodarske družbe. Deloma je tako stanje ugotovila Policijska uprava v Kranju in Okrožno državno tožilstvo v Kranju, ki sta s svojim delom zavlačevala toliko časa dokler za storjena kaniva dejanja takratnega izvršitelja Zvonka Zorča ni zastaral kazenski pregon. Slednje je hkrati tudi dokaz, da je nasilje nad obema gospodarskima družbama bilo načrtovano in izvršeno prav pri represivnih državnih organih Republike Slovenije, ki so za izvršitev takih zločinskih dejanj, najeli takratnega izvršitelja Zvonka Zorča iz Kranja, ki se je lahko iz ukradnega denarja last obeh gospodarskih družb tudi poplačal. 

Ne glede na to, pa je lahko Zvonko Zorč pri Okrajnem sodišču v Radovljici leta 2006 proti gospodarski družbi s firmo GS 5 NEPREMIČNINE d.o.o. vložil svoj predloga za izvršbo s katerim je od navedene gospodarske družbe terjal svojo terjatev v znesku 354,70 EUR, s stranskimi koristmi. Po nasilnem izbrisu gospodarske družbe iz sodnega registra pti Okrožnem sodišču v Kranju, pa je Republika Slovenija njegovo terjatev prenesla na ustanovitelja, lastnika in direktorja te gospodarske družbe. Na to so se od leta 2006 dalje zvrstile kar tri javne dražbe za prodajo dolžnikovega premoženja kot je nevedeno uvosoma. Dve javni dražbi sta bili neuspešni ker ni bilo kupcev, na današnji tretjio javni dražbi, pa je bil kupec ravno inkriminirani bivši izvršitelj Zvonko Zorč, ki je z nakupom 1/2 parcele v izmeti 92,5 m2 po njegovem menju postal slovenski veleposestnik.  Hkrati je imenovani postal tudi na parceli solastnik z enim od članov dolžnikove družine za to, ker parcela v naravi ni bila razdeljena.

Ali bo tudi ostalo pri tej prodaji megle, pa se bo videlo v nadaljevanju.

DOLŽNIKOVA OPOZOIRILA NASLOVLJENA NA RADOVLJIŠKO SODIŠČE:    

Dolžnik je nasprotoval taki prodaji nepremičnine. Opozoril je na to:

- da predmet prodaje ni jasen,

- da nepremičnina v naravi ni  razdeljena, 

- da sodišče solastniku nepremičnine do 1/2, ki ni dolžnik, z tako javno dražbo eklatantno krši človekovo pravico do mirnega užitka lastnine in posesti, 

- da take nepremičnine ni mogoče v takem stanju prodati,

- da sodišče dolžnika na ta način sili v postopek pred Evropskim sodiščem za človekove pravice.

NASPROTOVANJE ZNIŽANJU CENE ZA PREDMET PRODAJE ZA 50%:

Dolžnik je nassprotoval tudi znižanju cene za predmet prodaje za 50%. Opzoril je na to, da po veljavni slovenski Urstavi in po mednarosnih predpisih ni mogoče oškodovati lastnike nepremičnin samovoljno ali arbitratno, tako da se brez obrazložitve, brez globlje analize in širše obrazložitve s strani sodišča zniža cena za nepremičnino kar za 50% od njene polne cene. 

POJASNILO SODIŠČA:

Na vse te kritike dolžnika je sodišče dolžniku ponudilo svoje sledeče pojasnilo:

da je glede prodaje sokatnega delaža v obravnavani zadevi že večkrat zavzelo svoje stališče, ki je bilo potrjeno tudi na višji inštanci, namreč, da je solastni delež lahko predmet pravnega prometa in s tem tudi prodaje na javni dražbi.

REAKCIJA DOLŽNIKA NASLOVLJENA NA SODIŠČE:   

"Dolžnik meni, da je ravno v naših najvišjih sodnih inštitucijah problem, prvo sodišče po navodilu višjih sodnih institucij zgolj izvaja neko obliko  kriminalitete, v katero sodijo slovenska višja sodišča, pa tudi Vrhovno sodišče Republike Slovneije z Maslešo na čelu. Ravno oni so pripeljali Slovenijo do tega, da je Evropska prvakinja v kršenju človekovih pravic. Slovi po tem, to vi dobro veste."

 Se nadaljuje....

CZPNN          

Galerija slik

Zadnje objave

Tue, 14. Jan 2020 at 17:27

1065 ogledov

ODHOD VELIKEGA BORCA
https://www.iusinfo.si/medijsko-sredisce/kolumne/255873

Sun, 8. Sep 2019 at 22:56

1362 ogledov

KONČNO USTAVNA PRITOŽBA
Po skoraj treh letih zavlačevanja, se je Slovensko Vrhovno sodišče le skilavilo in s svojo "Sodbo v imenu ljudstva" z dne: 04.04.2019 opravilna št. I Ips 39962/2011 (V K 39962/2011) odločilo o moji zahtevi za varstvo zakonitosti z dne 16.02.2017. Ker je odločitev Vrhovnega sodišča Republike Slovenije bila zame negativna, so zato nastali pogoji, ki mi dovoljujejejo vložitev ustavne pritožbe pri Ustavnem sodišču Republike Slovenije, ki bo vložena v roku, to je najpozneje dne 23.10.2019, s čemer se bo utrdila nadaljnja pot za pritožbo, ki bo (če bo to potrebno) vložena pri Evropskem sodišču za človekove pravice v Strazburgu.  CZPNN

Sat, 10. Mar 2018 at 23:36

2348 ogledov

NEVERJETEN MAFIJSKI OBRAČUN MED SLOVENSKIMI SODNIKI
Na sedež društva CZPNN smo prejeli dokaj zanimivo pismo nekega gospoda, ki se v svoji vsebini glasi: I. Iz zanesljivih virov sem prejel  informacijo, da kranjska sodnica Marjeta Dvornik prijateljuje in hodi na kavo z znanim kriminalcem Dinom Lalićem, ki je bil večkrat že zaprt. To je menda znano tudi NPU. Prav ona je bila tista, ki je oprostila roparja na poštarja, čeprav je bil dobljen pri dejanju. Sodba je bila kasneje razveljavljena, krivdo pa je valila na policijo in tožilstvo. Prav ona je tudi zavrnila izročitev za tistega ruskega tajkuna, ki je bil kasneje dejansko tudi spuščen in ki ga kljub sodni  odredbi niso izročili Nemčiji, kot je bilo zahtevano. Pri njej je tudi zastarala zadeva proti močnemu nemškemu podjetniku in še kaj…….   II. Povem Vam še še, da Kranjsko  sodišče veselo krši tudi delovno pravno zakonodajo. Višje delovno in socialno sodišče je namreč že konec leta 2015 sprejelo stališče, da sodniku na ustavno zakonit način preneha službeno razmerje šele z vročitvijo obrazložene odločbe sodnega sveta, ne pa že z dnem odločitve oz. potrditve ocene na seji sodnega sveta, torej za nazaj. To v primeru mojega brata, da mu je službeno razmerje prenehalo še predno je bila odločba pravnomočna in izvršljiva, sa ga je  odjavilo iz vseh zavarovanj, torej toliko prej, še pred  vročitvijo obrazložene sodne odločbe, zoper katero je bilo šele možno vložiti pravno sredstvo. Posledično to pomeni, da mu protipravno niso izplačali zaostale plače in tudi ne zakonite odpravnine, glede nato, da sem se v nadaljuvanju  dejansko upokojil. Nezakonito stanje je kranjsko sodišče  vleklo kar naprej, čeprav je bilo jasno stališče Višjega sodišča že predhodno  znamo. S tem v zvezi bo v teh dneh podan zahtevek na kranjsko sodišče po izplačilu zaostale plače in odpravnine, vključno z zakonitimi zamudnimi obrestmi. Me zanima, če bodo vztrajali na nezakoniti kršitvi, saj je slednje prekršek. V tem primeru jim seveda sledi tožba na delovno sodišče, kjer jim bodo nastali še dodatni stroški. Ki seveda ne gredo neposredno iz njihovega žepa. Vidiš, če moj brat nebi bil pravnik in zadeve ne bi našel in preštudiral, bi se mirno izmaknili obveznosti. Žalostno je to, da  je sodišče prvo, ki mora spoštovati zakonodajo in bi moralo tako ugotovljeno nezakonitost odpraviti že po uradni dolžnosti. Sicer pa je zadeva glede prenehanja sodniške funkcije že na evropskem sodišču - to je prvi primer, da sodnik toži Slovenijo. Druga zadeva, zaradi kršitve ustavnih pravic pa bo tudi kmalu vložena. Še to: Špela Koleta je ena od kandidatk za višjo sodnico v  Višjem sodišču v Ljubljani, prav tako Marjeta Dvornik. Sliši se, da naj menda nimata možnosti za napredovanje ker naj bi to mesto bilo rezervirano za za  Srečka Škerbeca. Res so pokvarjeni, zato so se znebili mojega brata, ker je bil preveč suveren in ni tulil v njihov rog. Nekaj bo že dosegel v kratkem, končni epilog pa na evropskem sodišču. Žal krivci ne bodo odgovarjali.

Wed, 10. Jan 2018 at 20:28

2186 ogledov

NEZNOSNA DVOLIČNOST SLOVENSKE POLITIKE KI BREZ DVOMA VODI K PROPADU SLOVENIJE
Sovenska politika je tako nevarno dvolična, da je zelo nevarno, da za seboj v propad ne potegne slovensle države. To je uspelo dokazati poslancu Dr. Vinku Gorenaku kar je razvidno tudi iz priložene objave v nadaljevanju.    http://nova24tv.si/slovenija/politika/govor-poslanca-gorenaka-ki-bo-sel-v-zgodovino-zakaj-ahmad-zakaj-pri-njemu-cloveski-vidik-in-pravno-dopustno-dejanje-pri-nekaj-sto-enakih-primerih-pa-ne/ Dr. Vinko Gorenak je do te mere povozil Miroslava Mira Cerarja, ki je ta zagitovo šel domov polnih gat. Če pa je Miroslav Miro Cerar karkoli po svoji materi, hvala bogu že pokojni Zdenki Cerar, utegne Dr. Vinko Gorenak končati pod streli narčenega morilca. Temu utegne slediti aretacija in zaprtje nadomestnega morilca natančno tako kot v zadevi Dr. Milka Noviča.

Sun, 7. Jan 2018 at 10:10

2382 ogledov

MALOUMNI SLOVENSKI SODNIKI IN NJIHOV KONEC (1)
Da je Slovenija čudna država pove tudi katastrofalno slabo stanje v njenem sodstvu oziroma v pravosodju kot vzporedni veji oblasti, ki je od leta 1945 delovala brez kakršnega koli resnega nadzora. To je bil tudi razlog da so se slovenski sodniki igrali s pravom in da niso dojeli "Da tisti, ki se igra s pravom, da se igra sam s seboj, s svojo državo in z njeno ureditvijo." Slednje je povzeto po bivšem in sedaj že pokojnem beograjskem odvetniku z mednarodno pravno reputacijo Filo Filoto. IGRE IN AVANTURE SLOVENSKIH SODNIKOV. Igre slovenskih sodnikov so po svoji vsebini in po svojih posledicah v resnici igre brez meja. Poleg teh iger brez meja so slovenski sodniki kot posebne sorte avanturisti v Sloveniji uprizarjali prav tako posebne sorte avanture. Ena od takih avantur je bila avantura imenovana "TRAJNI SODNIŠKI MANDAT" kar je pomenilo, da so se slovenski sodniki lahko pasli po slovenskih sodiščih do svojega sedemdesetega leta starosti. Taka avantura je imela več svojih pomenov. Eden od takih pomenov je bil ta, da so sodniki imeli zagotovljeno službo do svojega sedemdesetega leta in da so si kot nedotakljivi lahko ustvarjali kriminalno preteklost ne da bi jih kdorkoli in kadarkoli vprašal kaj delajo ali jih opozoril na to, da trga ne smejo početi. S trajniškim sodniškim mandatom so si slovenski sodniki poleg trajne sodniške funkcije zagotovili tudi čas v katerem so lahko njihovi potomci (sinovi in hčere) dokončali visoko izobrazbo in tako izpolnili pogoje za službovanje v slovenskih sodiščih. S tem se je nadaljevala "okupacija" sodišč, ki jih je okupira slovenska skorumpirana sodniška svojat. Vse te igrice in avanture slovenskih sodnikov sta organizirala in vodila Slovenski sodnisvet in Vrhovno sodišče Republike Slovenije z vrlim vrhovnim sodnikom Brankom Maslešo na čelu. Šele po tem, pa na vrsto pridejo nižji sodnice in sodniki, ki se jih od konca leta 2007 sumi, da niso izpolnili vseh pogojev za izvolitev v sodniško funkcijo, ki jih predvideva 8. člen Zakona o sodniški službi in da posledično temu sploh niso sodniki. Položaj teh oseb, ki se žažno izdajajo kot sodniki, pa naj bi ustrezal  pravosodnim goljufom, plagiatorjem in sodnim šušmarjem. Utemeljitev za slednjo navedbo pa dobimo v dejstvu, da so slovenski sodniki preko Sodnega sveta in slovenske politike (Državni zbor Republike Slovenije) ter Vrhovnega sodišča Republike Slovenije z Republiko Slovenijo sklenili nično delovno razmerje.   Se nadaljuje  

Sun, 24. Sep 2017 at 20:30

4154 ogledov

KAKO SO ME DEJANSKO IZGNALI IZ SLOVENIJE
Dne 25.12.2016 so me izgnali iz Slovenije čeprav sem se iz Slovenije navedenega dne uradno izselil v  tujino. Do moje izselitve je prišlo po dolgoletnih hudih pritiskov, ki jih je name in na moje člane družine vršila slovenska oblast. Navajam celo vrsto vprašanj, ki jih je uradna oseba Upravne enote v Radovljici z imenom Irena Likar dne 21.12.2011 protipravno zastavljala članom moje držine, kar je bilo odločilnega pomena za to, da sem se iz Slovenije začasno izselil. Uradna oseba Upravne enote v Radovljici pri zaslišanju članov moje družine je pri svojem delu ves čas dajala vtis, da se je za tako delo (zaslišanje) verzirala v kakšni fašistični oziroma nacistični šoli tretjega nemškega rajha. Moji člani družine so bili mučeni z sledečimi vprašanji:   Ali veste na katerem naslovu Rade Stanić dejansko živi in kako to veste ? Kdo je lastnik nepremičnine na naslovu kjer živite ? Kdaj se je izselil z naslova na katerem živite ? Ali veste, če se namerava kdaj vrniti na ta naslov ? Ali imata kot zakonca kakšne stike, se vidita, slišita in kje ? Ali veste kje se Rade Stanić zadržuje, kje prespi ? Ali veste na katerem naslovu prejema pošto in uradna pisanja ? Ali ima na naslovu Alpska crsta 62, Lesce urejene bivalne prostore (sanitarije, kuhinjo, ....) ? Ali je na naslovu Alpska cesta 62, lastnik stanovanja oz. nepremičnine ? Ali ima za najem prostorov na Alpski cesti 62, Lesce sklenjeno najemno pogodbo in s kom ? Ali veste kje Rade Stanić dela oz. kje je zaposlen ? Ali sta še vedno poročena ali sta v ločitvenem postopku ? Ali ima stanić s sinom kakšne stike ? Ali ima na svoje ime izdano kakšno položnico na naslov kje živita ? Ali veste kje ima svoje osebne predmete (obleko, obutev, higijena, dokumenti) ? Ali se gdaj vrača in prespi na naslovu kjer živite ? Ali poznate koga, ki bi več vedel povedati o prebivališču Radeta Stanića ? Ali ima avto ? Ali mu pokojnino prinese poštar ? Ali veste če se je odselil v tujino ali je v Sloveniji ? Ali imate v zvezi s tem sami kaj dodati ? Takih fašističnih vprašanj člani moje družine niso mogli izdržati več. Se nadaljuje.
Teme
sodišče radovljica

Zadnji komentarji

Prijatelji

Dajana Babiččuk kobalMiran PetermanFeri LainščekLaščan ZlatorogAna Koswoodicinvestment CompanyDamjan GorenščekVili KovačičBožo žabjekAco MitrovicKlavdija Zebecsanja barnaBarbara KolmaničMateja SircaAzra .Klavdija HitiRoman VodebErnest SkrjanecTrenutek .rastko plohlMaja RadinBojan AhlinVika JelenBranko GaberAndres Zoran  IvanovicFranc JazbinsekBojan MehleStoyan Svet

NAJBOLJ OBISKANO

RADOVLJIŠKO SODIŠČE V TRETJEM POSKUSU SAMO DELOMA PRODALO MEGLO