PREKMURSKI DEČEK HOČE DOMOV 3. del.
Ugotovili smo tudi tako v tem konkretnem primeru kot v večini drugih temu podobnih primerov, da Republika Slovenija (država pogodbenica) ne spoštuje pravico otroka, ki je ločen od enega ali obeh staršev. ...
Društvo CZPNN

Nedelja, 18. september 2016 ob 23:10

Odpri galerijo

Poročali smo že v naših dveh javnih objavah z naslovom »PREKMURSKI DEČEK HOČE DOMOV št. 1«  in »PREKMURSKI DEČEK HOČE DOMOV št. 2«, sedaj Civilno združenje za pravičnost, napredek in nadzor po svoji obdelavi številnih podatkov in dokumentov objavlja tudi svoj tretji članek na to temo pod naslovom »PREKMURSKI DEČEK HOČE DOMOV št. 3«. Za osvežitev zgodovine tega zločina izvršenega nad mladoletnim otrokom pa še enkrat pišemo, da je za ta zločin bila podlaga odločba Centra za socialno delo v Murski Soboti (CSD MS) št. 12031-13/2013-35, z dne 01.04.2015 katero delno objavljamo in sicer samo njen dispozitiv, kakor sledi:

  

UVOD V ODLOČBO CSD MS:

ODLOČBA

  1. Mld. T.M.K. rojen xx xx xxxx, s stalnim prebivališčem xxxxxxxxxx 9000 Murska Sobota, se odvzame materi xxxxx xxxxx roj. xx xx xxxx in očeti M.K. roj. xx xx xxxx, oba s stalnim prebivališčem xxxxxxxx 9000 Murska Sobota ter se namesti v rejniško družino.
  1. Pritožba ne zadrži izvršitve odločbe.
  1. V.H. in M.K. sta zavezana v roku 10 dni od vročitve odločbe predati mld. T. M. K. strokovnim delavcem Centra za socialno delo Murska Sobota.
  1. v kolikor zavezanca prostovoljno ne bosta izpolnila obveznosti, kot izhaja iz prejšnjega odstavka, se odločitev, kot izhaja iz 1. točke izreka odločbe izvrši z neposredno prisilno prisilitvijo zavezancev, tekom poslovnega časa Centra za socialno delo Murska Sobota, na kraju stalnega bivališča mld. T. M. K., v prostorih šole v katero je vključen, oziroma z neposredno fizično prisilitvijo oseb, pri katerih bo najden, na kateremkoli kraju se bo nahajal.
  1. Stroški izvedenke Teodore PEČARIČ JAGER, Dupleška cesta 40, 2000 Maribor, se določijo v skupnem znesku 1.435,03 EUR (z besedo: tisoč štiristo petintrideset evrov in tri cente), od katerega odpade na kilometrino 11,33 EUR (z besedo: enajst evrov in triintrideset centov), za pot na CSD MS 30,00 EUR (z besedo: trideset evrov), za prisotnost na obravnavi brez pričanja 20,00 EUR (z besedo: dvajset evrov), za ustno podajanje mnenja 70,00 EUR (z besedo: sedemdeset evrov), ter na nagrado za izvedensko delo 1.211,70 EUR (z besedo: tisoč dvesto enajst evrov in sedemdeset centov), in jih trpi Center za socialno delo Murska Sobota, Slovenska ulica 44, 9000 Murska Sobota, zastopan po direktorici, mag. Nataši MEOLIČ. 

Temu dispozitivu navedene odločbe je sledila še obrazložitev, ki je bila napisana na 31 gosto tipkanih strani, kaj pa je v obrazložitvi zapisano, pa bo stvar obdelave njene vsebine pri drugih organih kot so med drugim tudi Ustavno sodišče Republike Slovenije, Evropsko sodišče za človekove pravice in organi OZN, seveda če bo to potrebno.

Kar zadeva uvodoma omenjeno odločbo je mogoče posebej pomembno le to, da je vsebina njene obrazložitve precej zlagana in plod zbiranja obvestil in podatkov od prej angažiranih oseb, ki praviloma z konkretnim problemom nimajo nobene zveze (razne v naprej najete osebe, daljši sorodniki, sosedje …..) Prav tako je morebiti pomembno tudi to, da sta odločbo podpisali pravnica Lila OVSENJAK, univ. dipl. prav., ki jo je tudi pripravila in direktorica mag. Nataša MEOLIC univ. dipl. soc., obe iz CSD MS. In da je tako odločbo fizično (nasilno) realizirala uradna oseba CSD MS z imenom Damir KOTNIK.

Ob pregledu razpoložljive dokumentacije, je že prvi na pogled bilo očitno, da je CSD MS z uvodoma navedeno odločbo in z fizično ugrabitvijo »prekmurskega dečka« ter, z njegovo ločitvijo od obeh njegovih staršev prekršil 1. točko 9. člena Konvencija OZN o pravici otroka, ki v svoji vsebini določa - citat:

»Države pogodbenice jamčijo, da otrok ne bo proti volji staršev ločen od njih, razen če v skladu z veljavnim zakonom in postopki pristojne oblasti v sodnem postopku odločijo, da je takšna ločitev nujna za otrokovo korist. Takšna odločitev je lahko v določenem primeru, kot je zloraba ali zanemarjanje otroka s strani staršev ali ko starša živita ločeno in je potrebno odločiti o otrokovem  prebivališču, neizogibna.«

Ker o odvzemu »prekmurskega dečka« ni bilo odločeno v skladu z veljavnim zakonom in postopki pristojne oblasti v sodnem postopku, ni bilo ugotovljeno, da je takšna ločitev otroka od staršev nujna za otrokovo korist. Prav tako iz razpoložljive dokumentacije ni razvidno, da je v konkretnem primeru šlo za zlorabo otroka ali za njegovo zanemarjanje z strani njegovih dveh staršev, ker starša »prekmurskega dečka« živita skupaj (torej ne živita ločeno) ni bilo neizogibne potrebe odločiti o otrokovem prebivališču.

Ugotovili smo tudi, da je bila prekršena tudi 2. točka 9. člena Konvencije OZN, ki se glasi – citat:

»V kateremkoli postopku v skladu s 1. točko tega člena imajo vse prizadete stranke možnost sodelovati v postopku in izraziti svoja mnenja.«

V postopku staršema »prekmurskega dečka« za to ker ni šlo za sodni postopek, ni bila dana relevantna možnost (pravica) sodelovanja v postopku in izražanje njunega menja o predmetu postopka. Pri tem je potrebno ločiti upravni postopek od sodnega postopka.

Ugotovili smo tudi, da je bila kršena tudi 3. točka 9. člena Konvencije OZN, ki se glasi:

» Države pogodbenice spoštujejo pravico otroka, ki je ločen od enega ali od obeh staršev, da redno vzdržuje osebne stike in neposredno zvezo z obema, razen če je to v nasprotju z njegovimi koristmi."

Ugotovili smo tudi tako v tem konkretnem primeru kot v večini drugih temu podobnih primerov, da Republika Slovenija (država pogodbenica) ne spoštuje pravico otroka, ki je ločen od enega ali obeh staršev. To izhaja iz dejstva, da v konkretnem primeru dvema staršema »prekmurskega dečka« ni pravilno zagotovljena njuna pravica, do rednega vzdrževanja osebnih stikov in potrebne zveze z ugrabljenim otrokom.

Pri tem pa niso podani nobeni pogoji, da bi se taki stiki lahko ocenili, da so v nasprotju z otrokovimi koristmi.

Slednje izhaja iz dejstva, da so staršema odobreni neposredni stiki z »prekmurskim dečkom« (njunim ugrabljenim sinom) enkrat mesečno ali enkrat tedensko.

Fizična izvedba stikov, pa poteka tako, da so stiki (obiski) matere in očeta pri njunem sinu z strani predstavnikov CSD MS neposredno nadzorovani, pri tem pa ne gre za to, da bi staršema bila bodi si omejena ali celo odvzeta njuna roditeljska funkcija ali pravica. Ugotavljamo tudi kršitev v tem, da so roditeljski stiki z ugrabljenim otrokom strogo omejeni na določen čas (na primer na eno uro), za kar ni nobene potrebe in se taki stiki (obiski) lahko primerjajo z obiski svojcev v priporu kot eni od najbolj strogih oblik zapora. Tako izvajanje stokov med otroki in njihovimi roditelji, pa imajo za posledico postopno a zanesljivo odtujevanje kar ne sodni niti v primere, ko gre za rejništvo niti v primere, ko gre za posvojitev otrok. 

 

KRŠITVE NA RAČUN OTROKOVEGA PSIHIČNEGA ZDRAVJA

Iz obdelave številnih podatkov in dokumentov ugotavljamo tudi, da se v ujetništvu otroku dela škoda na njegovi mladi in občutljivo osebnosti tako, da se ga bodi si z strani rejnikov a z strani uradnih oseb CSD MS sili, da mora rejnico razumeti kot »svojo mamo«. Do te nepravilnosti prihaja zaradi arbitrarnega ali samovoljnega odločanja bodi si rejnika ali uradnih oseb pristojnega CSD MS. S tem je brez dvoma kršena otrokova pravica do zdravega razvoja njegove osebnosti, saj se na ta način otroku vsiljuje prepričanje, da ima dve mami svojo biološko mater in neko drugo mater. V takih primerih pa lahko govorimo o posledici v obliki razcepljanja otrokove osebnosti (dvojna osebnost), ki pozneje v njegovem življenju povzroča še kako težke travme in probleme, ki utegnejo škodovati otroku v njegovem življenju, ko bo polnoleten.

Vse te okoliščine pa, brez dvoma kažejo na to, da je »prekmurski deček« v reji izpostavljen neverjetnem eksperimentiranju, ki ga nad njim vršijo z ene strani čudni rejniki, z druge strani pa slabo ali komaj šolane uradne osebe centrov za socialno delo, ki staršem s fizično silo ali z prekoračenimi pooblastili omejujejo ali celo izničujejo možnosti za izvajanje kakršnekoli roditeljske pravice v okvirju roditeljske funkcije.   

O tem problemu bo CZPNN v naslednjih dneh obvestilo Organizacijo združenih narodov (OZN) in glede na široko problematiko s tega področja prosilo, da se nad slovenskimi CSD opravi mednarodni nadzor z namenom ugotavljanja spoštovanja pravice otroka v skladu z Konvencijo OZN.

CZPNN  

Galerija slik

Zadnje objave

Tue, 14. Jan 2020 at 17:27

970 ogledov

ODHOD VELIKEGA BORCA
https://www.iusinfo.si/medijsko-sredisce/kolumne/255873

Sun, 8. Sep 2019 at 22:56

1227 ogledov

KONČNO USTAVNA PRITOŽBA
Po skoraj treh letih zavlačevanja, se je Slovensko Vrhovno sodišče le skilavilo in s svojo "Sodbo v imenu ljudstva" z dne: 04.04.2019 opravilna št. I Ips 39962/2011 (V K 39962/2011) odločilo o moji zahtevi za varstvo zakonitosti z dne 16.02.2017. Ker je odločitev Vrhovnega sodišča Republike Slovenije bila zame negativna, so zato nastali pogoji, ki mi dovoljujejejo vložitev ustavne pritožbe pri Ustavnem sodišču Republike Slovenije, ki bo vložena v roku, to je najpozneje dne 23.10.2019, s čemer se bo utrdila nadaljnja pot za pritožbo, ki bo (če bo to potrebno) vložena pri Evropskem sodišču za človekove pravice v Strazburgu.  CZPNN

Sat, 10. Mar 2018 at 23:36

2203 ogledov

NEVERJETEN MAFIJSKI OBRAČUN MED SLOVENSKIMI SODNIKI
Na sedež društva CZPNN smo prejeli dokaj zanimivo pismo nekega gospoda, ki se v svoji vsebini glasi: I. Iz zanesljivih virov sem prejel  informacijo, da kranjska sodnica Marjeta Dvornik prijateljuje in hodi na kavo z znanim kriminalcem Dinom Lalićem, ki je bil večkrat že zaprt. To je menda znano tudi NPU. Prav ona je bila tista, ki je oprostila roparja na poštarja, čeprav je bil dobljen pri dejanju. Sodba je bila kasneje razveljavljena, krivdo pa je valila na policijo in tožilstvo. Prav ona je tudi zavrnila izročitev za tistega ruskega tajkuna, ki je bil kasneje dejansko tudi spuščen in ki ga kljub sodni  odredbi niso izročili Nemčiji, kot je bilo zahtevano. Pri njej je tudi zastarala zadeva proti močnemu nemškemu podjetniku in še kaj…….   II. Povem Vam še še, da Kranjsko  sodišče veselo krši tudi delovno pravno zakonodajo. Višje delovno in socialno sodišče je namreč že konec leta 2015 sprejelo stališče, da sodniku na ustavno zakonit način preneha službeno razmerje šele z vročitvijo obrazložene odločbe sodnega sveta, ne pa že z dnem odločitve oz. potrditve ocene na seji sodnega sveta, torej za nazaj. To v primeru mojega brata, da mu je službeno razmerje prenehalo še predno je bila odločba pravnomočna in izvršljiva, sa ga je  odjavilo iz vseh zavarovanj, torej toliko prej, še pred  vročitvijo obrazložene sodne odločbe, zoper katero je bilo šele možno vložiti pravno sredstvo. Posledično to pomeni, da mu protipravno niso izplačali zaostale plače in tudi ne zakonite odpravnine, glede nato, da sem se v nadaljuvanju  dejansko upokojil. Nezakonito stanje je kranjsko sodišče  vleklo kar naprej, čeprav je bilo jasno stališče Višjega sodišča že predhodno  znamo. S tem v zvezi bo v teh dneh podan zahtevek na kranjsko sodišče po izplačilu zaostale plače in odpravnine, vključno z zakonitimi zamudnimi obrestmi. Me zanima, če bodo vztrajali na nezakoniti kršitvi, saj je slednje prekršek. V tem primeru jim seveda sledi tožba na delovno sodišče, kjer jim bodo nastali še dodatni stroški. Ki seveda ne gredo neposredno iz njihovega žepa. Vidiš, če moj brat nebi bil pravnik in zadeve ne bi našel in preštudiral, bi se mirno izmaknili obveznosti. Žalostno je to, da  je sodišče prvo, ki mora spoštovati zakonodajo in bi moralo tako ugotovljeno nezakonitost odpraviti že po uradni dolžnosti. Sicer pa je zadeva glede prenehanja sodniške funkcije že na evropskem sodišču - to je prvi primer, da sodnik toži Slovenijo. Druga zadeva, zaradi kršitve ustavnih pravic pa bo tudi kmalu vložena. Še to: Špela Koleta je ena od kandidatk za višjo sodnico v  Višjem sodišču v Ljubljani, prav tako Marjeta Dvornik. Sliši se, da naj menda nimata možnosti za napredovanje ker naj bi to mesto bilo rezervirano za za  Srečka Škerbeca. Res so pokvarjeni, zato so se znebili mojega brata, ker je bil preveč suveren in ni tulil v njihov rog. Nekaj bo že dosegel v kratkem, končni epilog pa na evropskem sodišču. Žal krivci ne bodo odgovarjali.

Wed, 10. Jan 2018 at 20:28

2061 ogledov

NEZNOSNA DVOLIČNOST SLOVENSKE POLITIKE KI BREZ DVOMA VODI K PROPADU SLOVENIJE
Sovenska politika je tako nevarno dvolična, da je zelo nevarno, da za seboj v propad ne potegne slovensle države. To je uspelo dokazati poslancu Dr. Vinku Gorenaku kar je razvidno tudi iz priložene objave v nadaljevanju.    http://nova24tv.si/slovenija/politika/govor-poslanca-gorenaka-ki-bo-sel-v-zgodovino-zakaj-ahmad-zakaj-pri-njemu-cloveski-vidik-in-pravno-dopustno-dejanje-pri-nekaj-sto-enakih-primerih-pa-ne/ Dr. Vinko Gorenak je do te mere povozil Miroslava Mira Cerarja, ki je ta zagitovo šel domov polnih gat. Če pa je Miroslav Miro Cerar karkoli po svoji materi, hvala bogu že pokojni Zdenki Cerar, utegne Dr. Vinko Gorenak končati pod streli narčenega morilca. Temu utegne slediti aretacija in zaprtje nadomestnega morilca natančno tako kot v zadevi Dr. Milka Noviča.

Sun, 7. Jan 2018 at 10:10

2252 ogledov

MALOUMNI SLOVENSKI SODNIKI IN NJIHOV KONEC (1)
Da je Slovenija čudna država pove tudi katastrofalno slabo stanje v njenem sodstvu oziroma v pravosodju kot vzporedni veji oblasti, ki je od leta 1945 delovala brez kakršnega koli resnega nadzora. To je bil tudi razlog da so se slovenski sodniki igrali s pravom in da niso dojeli "Da tisti, ki se igra s pravom, da se igra sam s seboj, s svojo državo in z njeno ureditvijo." Slednje je povzeto po bivšem in sedaj že pokojnem beograjskem odvetniku z mednarodno pravno reputacijo Filo Filoto. IGRE IN AVANTURE SLOVENSKIH SODNIKOV. Igre slovenskih sodnikov so po svoji vsebini in po svojih posledicah v resnici igre brez meja. Poleg teh iger brez meja so slovenski sodniki kot posebne sorte avanturisti v Sloveniji uprizarjali prav tako posebne sorte avanture. Ena od takih avantur je bila avantura imenovana "TRAJNI SODNIŠKI MANDAT" kar je pomenilo, da so se slovenski sodniki lahko pasli po slovenskih sodiščih do svojega sedemdesetega leta starosti. Taka avantura je imela več svojih pomenov. Eden od takih pomenov je bil ta, da so sodniki imeli zagotovljeno službo do svojega sedemdesetega leta in da so si kot nedotakljivi lahko ustvarjali kriminalno preteklost ne da bi jih kdorkoli in kadarkoli vprašal kaj delajo ali jih opozoril na to, da trga ne smejo početi. S trajniškim sodniškim mandatom so si slovenski sodniki poleg trajne sodniške funkcije zagotovili tudi čas v katerem so lahko njihovi potomci (sinovi in hčere) dokončali visoko izobrazbo in tako izpolnili pogoje za službovanje v slovenskih sodiščih. S tem se je nadaljevala "okupacija" sodišč, ki jih je okupira slovenska skorumpirana sodniška svojat. Vse te igrice in avanture slovenskih sodnikov sta organizirala in vodila Slovenski sodnisvet in Vrhovno sodišče Republike Slovenije z vrlim vrhovnim sodnikom Brankom Maslešo na čelu. Šele po tem, pa na vrsto pridejo nižji sodnice in sodniki, ki se jih od konca leta 2007 sumi, da niso izpolnili vseh pogojev za izvolitev v sodniško funkcijo, ki jih predvideva 8. člen Zakona o sodniški službi in da posledično temu sploh niso sodniki. Položaj teh oseb, ki se žažno izdajajo kot sodniki, pa naj bi ustrezal  pravosodnim goljufom, plagiatorjem in sodnim šušmarjem. Utemeljitev za slednjo navedbo pa dobimo v dejstvu, da so slovenski sodniki preko Sodnega sveta in slovenske politike (Državni zbor Republike Slovenije) ter Vrhovnega sodišča Republike Slovenije z Republiko Slovenijo sklenili nično delovno razmerje.   Se nadaljuje  

Sun, 24. Sep 2017 at 20:30

3995 ogledov

KAKO SO ME DEJANSKO IZGNALI IZ SLOVENIJE
Dne 25.12.2016 so me izgnali iz Slovenije čeprav sem se iz Slovenije navedenega dne uradno izselil v  tujino. Do moje izselitve je prišlo po dolgoletnih hudih pritiskov, ki jih je name in na moje člane družine vršila slovenska oblast. Navajam celo vrsto vprašanj, ki jih je uradna oseba Upravne enote v Radovljici z imenom Irena Likar dne 21.12.2011 protipravno zastavljala članom moje držine, kar je bilo odločilnega pomena za to, da sem se iz Slovenije začasno izselil. Uradna oseba Upravne enote v Radovljici pri zaslišanju članov moje družine je pri svojem delu ves čas dajala vtis, da se je za tako delo (zaslišanje) verzirala v kakšni fašistični oziroma nacistični šoli tretjega nemškega rajha. Moji člani družine so bili mučeni z sledečimi vprašanji:   Ali veste na katerem naslovu Rade Stanić dejansko živi in kako to veste ? Kdo je lastnik nepremičnine na naslovu kjer živite ? Kdaj se je izselil z naslova na katerem živite ? Ali veste, če se namerava kdaj vrniti na ta naslov ? Ali imata kot zakonca kakšne stike, se vidita, slišita in kje ? Ali veste kje se Rade Stanić zadržuje, kje prespi ? Ali veste na katerem naslovu prejema pošto in uradna pisanja ? Ali ima na naslovu Alpska crsta 62, Lesce urejene bivalne prostore (sanitarije, kuhinjo, ....) ? Ali je na naslovu Alpska cesta 62, lastnik stanovanja oz. nepremičnine ? Ali ima za najem prostorov na Alpski cesti 62, Lesce sklenjeno najemno pogodbo in s kom ? Ali veste kje Rade Stanić dela oz. kje je zaposlen ? Ali sta še vedno poročena ali sta v ločitvenem postopku ? Ali ima stanić s sinom kakšne stike ? Ali ima na svoje ime izdano kakšno položnico na naslov kje živita ? Ali veste kje ima svoje osebne predmete (obleko, obutev, higijena, dokumenti) ? Ali se gdaj vrača in prespi na naslovu kjer živite ? Ali poznate koga, ki bi več vedel povedati o prebivališču Radeta Stanića ? Ali ima avto ? Ali mu pokojnino prinese poštar ? Ali veste če se je odselil v tujino ali je v Sloveniji ? Ali imate v zvezi s tem sami kaj dodati ? Takih fašističnih vprašanj člani moje družine niso mogli izdržati več. Se nadaljuje.

Zadnji komentarji

Prijatelji

čuk kobalMiran  PetermanFeri LainščekLaščan ZlatorogAna Koswoodicinvestment CompanyDamjan GorenščekVili KovačičBožo žabjekAco MitrovicKlavdija Zebecsanja barnaBarbara KolmaničMateja SircaAzra .Klavdija HitiRoman VodebErnest SkrjanecTrenutek .rastko plohlMaja RadinBojan  AhlinVika  JelenBranko GaberAndres Zoran    IvanovicFranc JazbinsekBojan MehleStoyan Svet

NAJBOLJ OBISKANO

PREKMURSKI DEČEK HOČE DOMOV 3. del.