UGRABITVE SLOVENSKIH OTROK
Društvo CZPNN
Brežice, moje mesto

Ponedeljek, 25. julij 2016 ob 22:17

RECEPT ZA UGRABLJANJE

SLOVENSKIH MLADOLETNIH OTROK

PO URADNI DOLŽNOSTI

(odločba CSD Murska Sobota, št. 12031-13/2013-35, z dne 01.04.2015)

 

Številka: 12031-13/2013-35

Datum: 01.04.2015

Center za socialno delo Murska Sobota izdaja po uradni dolžnosti na podlagi 10/b člena v povezavi s 120.  in  158. členom Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (Uradni list RS št. 69/04 – UPB1), na podlagi 2. odstavka 236. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS št. 24/06 – UPB2, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13), v upravni zadevi mladoletnega T.M.K., s stalnim prebivališčem xx xx xxxxxxxxxxx, 9000 Murska Sobota izdaja naslednjo,

O   D   L   O   Č   B   O

 1. Mladoletni T. M. K. rojen xx xx xxxx s stalnim prebivališčem xxxxxxxxxxxx, 9000 Murska Sobota, se odvzame materi V. H. rojeni xx xx xxxx in očetu M. K. rojenemu xx xx xxxx oba s stalnim prebivališčem xxxxxxxxxxxxxx, 9000 Murska Sobota ter se namesti v rejniško družino
 1. Pritožba ne zadrži izvršitve odločbe.
 1. V. H. in M. K. (starša op. avtorja) sta zavezana v roku 10 dni od vročitve odločbe predati mlad. T. M. K strokovnim delavcem Centra za socialno delo Murska Sobota.
 1. V kolikor zavezanca (starša op. avtorja) prostovoljno ne bosta izpolnila obveznosti, ki izhaja iz prejšnjega odstavka, se odločitev,kot izhaja iz 1. točke izreka odločbe izvrši z neposredno fizično prisilitvijo zavezancev, tekom poslovnega časa Centra za socialno delo Murska Sobota, na kraju stalnega bivališča mlad. T. M. K., v prostorih šole, v katero je vključen, oziroma z neposredno fizično prisilitvijo oseb, pri katerih bo najden in na katerem koli kraju se bo nahajal.
 1. Stroški izvedenke Teodore PEČARIČ JAGER, Dupleška cesta 40, 2000 Maribor, se določijo v skupnem znesku 1.435,03 EUR (z besedo: tisoč štiristo petintrideset evrov in tri cente, od katerega odpade na kilometrino 11,33 EUR (z besedo: enajst evrov in triintrideset centov), za pot na CSD MS 30,00 EUR (z besedo: trideset evrov), za prisotnost na obravnavi brez pričanja 20,00 EUR (z besedo: dvajset evrov), za pripravo na ustno obravnavo 92,00 EUR (z besedo: dvaindevetdeset evrov), ter nagrado za izvedensko delo 1.211,70 EUR (z besedo: tisoč dvesto enajst evrov in sedemdeset centov) in jih trpi Center za socialno delo Murska Sobota, Slovenska ulica 44, 9000 Murska sobota, zastopan po direktorici, mag. Nataši MEOLIČ.

 

O  b  r  a  z  l  o  ž  i  t  e  v:

 

Obrazložitev je brez dispozitiva odločbe dolga 32 strani, ker je obrazložitev brez vsakega smisla in logike ter pravne podlage jo za enkrat ne bomo navajali, bomo pa analizirali njen zgoraj navedeni dispozitiv, kakor sledi:   

a.)    pod točko ena dispozitiva odločbe je naveden predmet fizičnega napada mladoletni T. M. K. otrok, matere V. H. in očeta M. K., ki je bil v času izdaje odločbe star manj kot sedem let, ugrabitev tega mladoletnega otroka pa je bila zavita v namestitev v rejniško družino,

b.)    pod točko ena uvodoma citirane odločbe, pa je uprizorjena kršitev staršev do vložitve ugovora, pritožbe ali drugega pravnega sredstva zoper odločbo o ugrabitvi mladoletnega otroka,

c.)    pod točko tri pa je uprizorjena prisilna izročitev lastnega otroka in prikazana kot »prostovoljna izročitev«,

d.)   pod točko štiri je uprizorjen nasilen odvzem mladoletnega otroka staršem za vsako ceno in po uradni dolžnosti, z vsemi posledicami, ki takem zločinskem dejanju v nadaljevanju sledijo,

e.)    pod točko pet je opisan komercialni del tega postopka iz katerega je razvidno, kako državni paraziti kot nekakšni izvedenci zajedajo slovenski narod, saj je neka »izvedenka« upoštevaje ta komercialni del tega zaslužila kar 1.435,03 EUR-a, kar ustreza več kot sedmim zneskom socialne pomoči, če se taka pomoč daje državljanom Republike Slovenije v zneskih 200,00 EUR na mesec. 

KRŠITEV PRAVA

Napadeno odločbo lahko po pravnem redu izda samo pristojno sodišče v sodnem postopku v obliki sodbe v imenu ljudstva, ne pa Center za socialno delo, ki si je očitno arbitrarno ali samovoljno prilastilo vlogo sodišča, kar je možno le v gnilem in iztrošenem pravnem redu kot ga ima Republika Slovenija.

 

KRŠENJE USTAVE REPUBLIKE SLOVENIJE

Če je res, da slovenskim državljanom po določilih Ustave Republike Slovenije sodi le sodnik, ki opravlja sodniško funkcijo na podlagi zakona, potem ni res, da lahko v predmetnem postopku sodijo strokovni sodelavci Centra za socialno delo v Murski Soboti, pa tudi ne direktorica tega CSD mag. Nataša MEOLIČ, univ. dipl. soc. del, še manj pa se taka odločba ne more izdati pod patronatom Lile OVSENJAK, univ. dipl. prav. kot višje svetovalke, ki je odločbo pripravila. Slednja bi se mogla in morala zavedati, da je s tako odločbo, ki jo je pripravila kršila pravni red Republike Slovenije, določila Ustave Republike Slovenije in druge predpise. Zavedati bi se mogla in morala tudi tega, da je s podpisom uvodoma navedene odločbe, prekršila pravice očeta in matere, zlasti pa pravice mladoletnega otroka.

 

KRŠITVE EVROPSKE KONVENCIJE O VAROVANJU TEMELJNIH ČLOVEKOVIH PRAVIC IN SVOBOŠČIN

Vrla gospoda CSD Murska Sobota je brez kakršnega koli dvoma prekršila tudi določila Evropske konvencije o varovanju temeljnih človekovih pravic in svoboščin in sicer v tistem delu te konvencije, ki ureja pravice mladoletnih otrok.

 

KJE JE MLADOETNI OTROK

Za to se slovenski narod združen v slovensko društvo CZPNN, pa tudi mnogi drugi državljanke in državljani Republike Slovenije sprašujejo, kje se od dne 01.04.2015 nahaja ugrabljeni otrok in kako preživlja tiranijo slovenskih državnih organov. Ker se ne ve kje je mladoletni otrok, bo v avgustu mesecu tega leta zadevo prevzel v roke Odbor za zaščito otrok, ki je sestavni del društva CZPNN, pri tem cena dela tega odbora ni pomembna.

CZPNN  

Zadnje objave

Tue, 14. Jan 2020 at 17:27

1067 ogledov

ODHOD VELIKEGA BORCA
https://www.iusinfo.si/medijsko-sredisce/kolumne/255873

Sun, 8. Sep 2019 at 22:56

1365 ogledov

KONČNO USTAVNA PRITOŽBA
Po skoraj treh letih zavlačevanja, se je Slovensko Vrhovno sodišče le skilavilo in s svojo "Sodbo v imenu ljudstva" z dne: 04.04.2019 opravilna št. I Ips 39962/2011 (V K 39962/2011) odločilo o moji zahtevi za varstvo zakonitosti z dne 16.02.2017. Ker je odločitev Vrhovnega sodišča Republike Slovenije bila zame negativna, so zato nastali pogoji, ki mi dovoljujejejo vložitev ustavne pritožbe pri Ustavnem sodišču Republike Slovenije, ki bo vložena v roku, to je najpozneje dne 23.10.2019, s čemer se bo utrdila nadaljnja pot za pritožbo, ki bo (če bo to potrebno) vložena pri Evropskem sodišču za človekove pravice v Strazburgu.  CZPNN

Sat, 10. Mar 2018 at 23:36

2351 ogledov

NEVERJETEN MAFIJSKI OBRAČUN MED SLOVENSKIMI SODNIKI
Na sedež društva CZPNN smo prejeli dokaj zanimivo pismo nekega gospoda, ki se v svoji vsebini glasi: I. Iz zanesljivih virov sem prejel  informacijo, da kranjska sodnica Marjeta Dvornik prijateljuje in hodi na kavo z znanim kriminalcem Dinom Lalićem, ki je bil večkrat že zaprt. To je menda znano tudi NPU. Prav ona je bila tista, ki je oprostila roparja na poštarja, čeprav je bil dobljen pri dejanju. Sodba je bila kasneje razveljavljena, krivdo pa je valila na policijo in tožilstvo. Prav ona je tudi zavrnila izročitev za tistega ruskega tajkuna, ki je bil kasneje dejansko tudi spuščen in ki ga kljub sodni  odredbi niso izročili Nemčiji, kot je bilo zahtevano. Pri njej je tudi zastarala zadeva proti močnemu nemškemu podjetniku in še kaj…….   II. Povem Vam še še, da Kranjsko  sodišče veselo krši tudi delovno pravno zakonodajo. Višje delovno in socialno sodišče je namreč že konec leta 2015 sprejelo stališče, da sodniku na ustavno zakonit način preneha službeno razmerje šele z vročitvijo obrazložene odločbe sodnega sveta, ne pa že z dnem odločitve oz. potrditve ocene na seji sodnega sveta, torej za nazaj. To v primeru mojega brata, da mu je službeno razmerje prenehalo še predno je bila odločba pravnomočna in izvršljiva, sa ga je  odjavilo iz vseh zavarovanj, torej toliko prej, še pred  vročitvijo obrazložene sodne odločbe, zoper katero je bilo šele možno vložiti pravno sredstvo. Posledično to pomeni, da mu protipravno niso izplačali zaostale plače in tudi ne zakonite odpravnine, glede nato, da sem se v nadaljuvanju  dejansko upokojil. Nezakonito stanje je kranjsko sodišče  vleklo kar naprej, čeprav je bilo jasno stališče Višjega sodišča že predhodno  znamo. S tem v zvezi bo v teh dneh podan zahtevek na kranjsko sodišče po izplačilu zaostale plače in odpravnine, vključno z zakonitimi zamudnimi obrestmi. Me zanima, če bodo vztrajali na nezakoniti kršitvi, saj je slednje prekršek. V tem primeru jim seveda sledi tožba na delovno sodišče, kjer jim bodo nastali še dodatni stroški. Ki seveda ne gredo neposredno iz njihovega žepa. Vidiš, če moj brat nebi bil pravnik in zadeve ne bi našel in preštudiral, bi se mirno izmaknili obveznosti. Žalostno je to, da  je sodišče prvo, ki mora spoštovati zakonodajo in bi moralo tako ugotovljeno nezakonitost odpraviti že po uradni dolžnosti. Sicer pa je zadeva glede prenehanja sodniške funkcije že na evropskem sodišču - to je prvi primer, da sodnik toži Slovenijo. Druga zadeva, zaradi kršitve ustavnih pravic pa bo tudi kmalu vložena. Še to: Špela Koleta je ena od kandidatk za višjo sodnico v  Višjem sodišču v Ljubljani, prav tako Marjeta Dvornik. Sliši se, da naj menda nimata možnosti za napredovanje ker naj bi to mesto bilo rezervirano za za  Srečka Škerbeca. Res so pokvarjeni, zato so se znebili mojega brata, ker je bil preveč suveren in ni tulil v njihov rog. Nekaj bo že dosegel v kratkem, končni epilog pa na evropskem sodišču. Žal krivci ne bodo odgovarjali.

Wed, 10. Jan 2018 at 20:28

2187 ogledov

NEZNOSNA DVOLIČNOST SLOVENSKE POLITIKE KI BREZ DVOMA VODI K PROPADU SLOVENIJE
Sovenska politika je tako nevarno dvolična, da je zelo nevarno, da za seboj v propad ne potegne slovensle države. To je uspelo dokazati poslancu Dr. Vinku Gorenaku kar je razvidno tudi iz priložene objave v nadaljevanju.    http://nova24tv.si/slovenija/politika/govor-poslanca-gorenaka-ki-bo-sel-v-zgodovino-zakaj-ahmad-zakaj-pri-njemu-cloveski-vidik-in-pravno-dopustno-dejanje-pri-nekaj-sto-enakih-primerih-pa-ne/ Dr. Vinko Gorenak je do te mere povozil Miroslava Mira Cerarja, ki je ta zagitovo šel domov polnih gat. Če pa je Miroslav Miro Cerar karkoli po svoji materi, hvala bogu že pokojni Zdenki Cerar, utegne Dr. Vinko Gorenak končati pod streli narčenega morilca. Temu utegne slediti aretacija in zaprtje nadomestnega morilca natančno tako kot v zadevi Dr. Milka Noviča.

Sun, 7. Jan 2018 at 10:10

2384 ogledov

MALOUMNI SLOVENSKI SODNIKI IN NJIHOV KONEC (1)
Da je Slovenija čudna država pove tudi katastrofalno slabo stanje v njenem sodstvu oziroma v pravosodju kot vzporedni veji oblasti, ki je od leta 1945 delovala brez kakršnega koli resnega nadzora. To je bil tudi razlog da so se slovenski sodniki igrali s pravom in da niso dojeli "Da tisti, ki se igra s pravom, da se igra sam s seboj, s svojo državo in z njeno ureditvijo." Slednje je povzeto po bivšem in sedaj že pokojnem beograjskem odvetniku z mednarodno pravno reputacijo Filo Filoto. IGRE IN AVANTURE SLOVENSKIH SODNIKOV. Igre slovenskih sodnikov so po svoji vsebini in po svojih posledicah v resnici igre brez meja. Poleg teh iger brez meja so slovenski sodniki kot posebne sorte avanturisti v Sloveniji uprizarjali prav tako posebne sorte avanture. Ena od takih avantur je bila avantura imenovana "TRAJNI SODNIŠKI MANDAT" kar je pomenilo, da so se slovenski sodniki lahko pasli po slovenskih sodiščih do svojega sedemdesetega leta starosti. Taka avantura je imela več svojih pomenov. Eden od takih pomenov je bil ta, da so sodniki imeli zagotovljeno službo do svojega sedemdesetega leta in da so si kot nedotakljivi lahko ustvarjali kriminalno preteklost ne da bi jih kdorkoli in kadarkoli vprašal kaj delajo ali jih opozoril na to, da trga ne smejo početi. S trajniškim sodniškim mandatom so si slovenski sodniki poleg trajne sodniške funkcije zagotovili tudi čas v katerem so lahko njihovi potomci (sinovi in hčere) dokončali visoko izobrazbo in tako izpolnili pogoje za službovanje v slovenskih sodiščih. S tem se je nadaljevala "okupacija" sodišč, ki jih je okupira slovenska skorumpirana sodniška svojat. Vse te igrice in avanture slovenskih sodnikov sta organizirala in vodila Slovenski sodnisvet in Vrhovno sodišče Republike Slovenije z vrlim vrhovnim sodnikom Brankom Maslešo na čelu. Šele po tem, pa na vrsto pridejo nižji sodnice in sodniki, ki se jih od konca leta 2007 sumi, da niso izpolnili vseh pogojev za izvolitev v sodniško funkcijo, ki jih predvideva 8. člen Zakona o sodniški službi in da posledično temu sploh niso sodniki. Položaj teh oseb, ki se žažno izdajajo kot sodniki, pa naj bi ustrezal  pravosodnim goljufom, plagiatorjem in sodnim šušmarjem. Utemeljitev za slednjo navedbo pa dobimo v dejstvu, da so slovenski sodniki preko Sodnega sveta in slovenske politike (Državni zbor Republike Slovenije) ter Vrhovnega sodišča Republike Slovenije z Republiko Slovenijo sklenili nično delovno razmerje.   Se nadaljuje  

Sun, 24. Sep 2017 at 20:30

4155 ogledov

KAKO SO ME DEJANSKO IZGNALI IZ SLOVENIJE
Dne 25.12.2016 so me izgnali iz Slovenije čeprav sem se iz Slovenije navedenega dne uradno izselil v  tujino. Do moje izselitve je prišlo po dolgoletnih hudih pritiskov, ki jih je name in na moje člane družine vršila slovenska oblast. Navajam celo vrsto vprašanj, ki jih je uradna oseba Upravne enote v Radovljici z imenom Irena Likar dne 21.12.2011 protipravno zastavljala članom moje držine, kar je bilo odločilnega pomena za to, da sem se iz Slovenije začasno izselil. Uradna oseba Upravne enote v Radovljici pri zaslišanju članov moje družine je pri svojem delu ves čas dajala vtis, da se je za tako delo (zaslišanje) verzirala v kakšni fašistični oziroma nacistični šoli tretjega nemškega rajha. Moji člani družine so bili mučeni z sledečimi vprašanji:   Ali veste na katerem naslovu Rade Stanić dejansko živi in kako to veste ? Kdo je lastnik nepremičnine na naslovu kjer živite ? Kdaj se je izselil z naslova na katerem živite ? Ali veste, če se namerava kdaj vrniti na ta naslov ? Ali imata kot zakonca kakšne stike, se vidita, slišita in kje ? Ali veste kje se Rade Stanić zadržuje, kje prespi ? Ali veste na katerem naslovu prejema pošto in uradna pisanja ? Ali ima na naslovu Alpska crsta 62, Lesce urejene bivalne prostore (sanitarije, kuhinjo, ....) ? Ali je na naslovu Alpska cesta 62, lastnik stanovanja oz. nepremičnine ? Ali ima za najem prostorov na Alpski cesti 62, Lesce sklenjeno najemno pogodbo in s kom ? Ali veste kje Rade Stanić dela oz. kje je zaposlen ? Ali sta še vedno poročena ali sta v ločitvenem postopku ? Ali ima stanić s sinom kakšne stike ? Ali ima na svoje ime izdano kakšno položnico na naslov kje živita ? Ali veste kje ima svoje osebne predmete (obleko, obutev, higijena, dokumenti) ? Ali se gdaj vrača in prespi na naslovu kjer živite ? Ali poznate koga, ki bi več vedel povedati o prebivališču Radeta Stanića ? Ali ima avto ? Ali mu pokojnino prinese poštar ? Ali veste če se je odselil v tujino ali je v Sloveniji ? Ali imate v zvezi s tem sami kaj dodati ? Takih fašističnih vprašanj člani moje družine niso mogli izdržati več. Se nadaljuje.

Zadnji komentarji

Prijatelji

Dajana Babiččuk kobalMiran PetermanFeri LainščekLaščan ZlatorogAna Koswoodicinvestment CompanyDamjan GorenščekVili KovačičBožo žabjekAco MitrovicKlavdija Zebecsanja barnaBarbara KolmaničMateja SircaAzra .Klavdija HitiRoman VodebErnest SkrjanecTrenutek .rastko plohlMaja RadinBojan AhlinVika JelenBranko GaberAndres Zoran  IvanovicFranc JazbinsekBojan MehleStoyan Svet

NAJBOLJ OBISKANO

UGRABITVE SLOVENSKIH OTROK