Icon bars
Članek
UGRABITVE SLOVENSKIH OTROK
Objavljeno Jul 25, 2016

RECEPT ZA UGRABLJANJE

SLOVENSKIH MLADOLETNIH OTROK

PO URADNI DOLŽNOSTI

(odločba CSD Murska Sobota, št. 12031-13/2013-35, z dne 01.04.2015)

 

Številka: 12031-13/2013-35

Datum: 01.04.2015

Center za socialno delo Murska Sobota izdaja po uradni dolžnosti na podlagi 10/b člena v povezavi s 120.  in  158. členom Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (Uradni list RS št. 69/04 – UPB1), na podlagi 2. odstavka 236. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS št. 24/06 – UPB2, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13), v upravni zadevi mladoletnega T.M.K., s stalnim prebivališčem xx xx xxxxxxxxxxx, 9000 Murska Sobota izdaja naslednjo,

O   D   L   O   Č   B   O

  1. Mladoletni T. M. K. rojen xx xx xxxx s stalnim prebivališčem xxxxxxxxxxxx, 9000 Murska Sobota, se odvzame materi V. H. rojeni xx xx xxxx in očetu M. K. rojenemu xx xx xxxx oba s stalnim prebivališčem xxxxxxxxxxxxxx, 9000 Murska Sobota ter se namesti v rejniško družino
  1. Pritožba ne zadrži izvršitve odločbe.
  1. V. H. in M. K. (starša op. avtorja) sta zavezana v roku 10 dni od vročitve odločbe predati mlad. T. M. K strokovnim delavcem Centra za socialno delo Murska Sobota.
  1. V kolikor zavezanca (starša op. avtorja) prostovoljno ne bosta izpolnila obveznosti, ki izhaja iz prejšnjega odstavka, se odločitev,kot izhaja iz 1. točke izreka odločbe izvrši z neposredno fizično prisilitvijo zavezancev, tekom poslovnega časa Centra za socialno delo Murska Sobota, na kraju stalnega bivališča mlad. T. M. K., v prostorih šole, v katero je vključen, oziroma z neposredno fizično prisilitvijo oseb, pri katerih bo najden in na katerem koli kraju se bo nahajal.
  1. Stroški izvedenke Teodore PEČARIČ JAGER, Dupleška cesta 40, 2000 Maribor, se določijo v skupnem znesku 1.435,03 EUR (z besedo: tisoč štiristo petintrideset evrov in tri cente, od katerega odpade na kilometrino 11,33 EUR (z besedo: enajst evrov in triintrideset centov), za pot na CSD MS 30,00 EUR (z besedo: trideset evrov), za prisotnost na obravnavi brez pričanja 20,00 EUR (z besedo: dvajset evrov), za pripravo na ustno obravnavo 92,00 EUR (z besedo: dvaindevetdeset evrov), ter nagrado za izvedensko delo 1.211,70 EUR (z besedo: tisoč dvesto enajst evrov in sedemdeset centov) in jih trpi Center za socialno delo Murska Sobota, Slovenska ulica 44, 9000 Murska sobota, zastopan po direktorici, mag. Nataši MEOLIČ.

 

O  b  r  a  z  l  o  ž  i  t  e  v:

 

Obrazložitev je brez dispozitiva odločbe dolga 32 strani, ker je obrazložitev brez vsakega smisla in logike ter pravne podlage jo za enkrat ne bomo navajali, bomo pa analizirali njen zgoraj navedeni dispozitiv, kakor sledi:   

a.)    pod točko ena dispozitiva odločbe je naveden predmet fizičnega napada mladoletni T. M. K. otrok, matere V. H. in očeta M. K., ki je bil v času izdaje odločbe star manj kot sedem let, ugrabitev tega mladoletnega otroka pa je bila zavita v namestitev v rejniško družino,

b.)    pod točko ena uvodoma citirane odločbe, pa je uprizorjena kršitev staršev do vložitve ugovora, pritožbe ali drugega pravnega sredstva zoper odločbo o ugrabitvi mladoletnega otroka,

c.)    pod točko tri pa je uprizorjena prisilna izročitev lastnega otroka in prikazana kot »prostovoljna izročitev«,

d.)   pod točko štiri je uprizorjen nasilen odvzem mladoletnega otroka staršem za vsako ceno in po uradni dolžnosti, z vsemi posledicami, ki takem zločinskem dejanju v nadaljevanju sledijo,

e.)    pod točko pet je opisan komercialni del tega postopka iz katerega je razvidno, kako državni paraziti kot nekakšni izvedenci zajedajo slovenski narod, saj je neka »izvedenka« upoštevaje ta komercialni del tega zaslužila kar 1.435,03 EUR-a, kar ustreza več kot sedmim zneskom socialne pomoči, če se taka pomoč daje državljanom Republike Slovenije v zneskih 200,00 EUR na mesec. 

KRŠITEV PRAVA

Napadeno odločbo lahko po pravnem redu izda samo pristojno sodišče v sodnem postopku v obliki sodbe v imenu ljudstva, ne pa Center za socialno delo, ki si je očitno arbitrarno ali samovoljno prilastilo vlogo sodišča, kar je možno le v gnilem in iztrošenem pravnem redu kot ga ima Republika Slovenija.

 

KRŠENJE USTAVE REPUBLIKE SLOVENIJE

Če je res, da slovenskim državljanom po določilih Ustave Republike Slovenije sodi le sodnik, ki opravlja sodniško funkcijo na podlagi zakona, potem ni res, da lahko v predmetnem postopku sodijo strokovni sodelavci Centra za socialno delo v Murski Soboti, pa tudi ne direktorica tega CSD mag. Nataša MEOLIČ, univ. dipl. soc. del, še manj pa se taka odločba ne more izdati pod patronatom Lile OVSENJAK, univ. dipl. prav. kot višje svetovalke, ki je odločbo pripravila. Slednja bi se mogla in morala zavedati, da je s tako odločbo, ki jo je pripravila kršila pravni red Republike Slovenije, določila Ustave Republike Slovenije in druge predpise. Zavedati bi se mogla in morala tudi tega, da je s podpisom uvodoma navedene odločbe, prekršila pravice očeta in matere, zlasti pa pravice mladoletnega otroka.

 

KRŠITVE EVROPSKE KONVENCIJE O VAROVANJU TEMELJNIH ČLOVEKOVIH PRAVIC IN SVOBOŠČIN

Vrla gospoda CSD Murska Sobota je brez kakršnega koli dvoma prekršila tudi določila Evropske konvencije o varovanju temeljnih človekovih pravic in svoboščin in sicer v tistem delu te konvencije, ki ureja pravice mladoletnih otrok.

 

KJE JE MLADOETNI OTROK

Za to se slovenski narod združen v slovensko društvo CZPNN, pa tudi mnogi drugi državljanke in državljani Republike Slovenije sprašujejo, kje se od dne 01.04.2015 nahaja ugrabljeni otrok in kako preživlja tiranijo slovenskih državnih organov. Ker se ne ve kje je mladoletni otrok, bo v avgustu mesecu tega leta zadevo prevzel v roke Odbor za zaščito otrok, ki je sestavni del društva CZPNN, pri tem cena dela tega odbora ni pomembna.

CZPNN