Icon bars
Članek
SLOVENSKA OKRAJNA SODIŠČA - PRODAJALCI MEGLE 3. del
Objavljeno Jul 11, 2016

SUMLJIVA UPNIKOVA TERJATEV, TEGA SUMA PA OKRAJNO SODIŠČE NOČE VIDETI

(P 2001/00465)

Podobno kot na drugih Okrajnih sodiščih po Sloveniji, se tudi na Okrajnem sodišču v Radovljici v korist sodnih privilegirancev kot upnikov izvršujejo njihove sumljive terjateve. To se trenutno dogaja tudi v korist bivšega izvršitelja Zvonka Zorča iz Kranja. Začelo se je z Pravdnim postopkom opravilna št. P 2001/00465, ki je voden proti takrat toženi stranki sedaj že bivšem izvršitelju Zvonku Zorču zaradi plačila povzročene škode v znesku 2.500.000,00 SIT. Pravdni postopek je vodila okrožna sodnica-svetnica Danica Koren, ki je s svojim sklepom odredila, da pravdni postopek brez razloga miruje celih 4 mesece, na to še svoj sklep opravilna št. P 2001/00465, z dne 16.08.2004, s katrim je pravdni postopek protipavno ustavila. 

V dispozirivu citiranega sklepa je zapisano:

Okrožno sodišče v Kranju je po okrožni sodnici - svetnici Danici Koren v pravdni zadevi tožeče stranke 1. GS 5 NEPREMIČNINE d.o.o. in 2. Radeta Stanića, zoper toženo stranko Zvonka Zorča - izvršitelja, Kranjska cesta 2, Radovljica zaradi plačila povzročene škode v znesku 2.500.000,00 SIT, na podlagi čl. 210/III in 188/III ZPP,

s   k   l   e   n  i   l   o:

Ta pravdni postopek se ustavi.

Tožnik je tožencu dolžan plačati 85.000,00 SIT pravdnih stroškov, v 15 neh, pod izvršbo. 

v nadaljevanju pa:

O   b   r   a   z   l   o   ž   i   t   e   v:

V tej pravdni zadevi je postopek miroval od 1.4.2004 dalje.

Ker nobena stranka v štirih mesecih od dneva, ko je nastalo mirovanje, ni predlagala nadaljevanja postopka, se šteje, da je tožba umaknjena. Za to je bilo ta pravdni postopek ustaviti.

Odločitev o stroških temelji na določbi čl. 158/I ZPP. (Zakon o pravdnem postopku - op avtorja)

Stroški tožene stranke so priznani v skladu z ZST (Zakon o sodnih taksah - op. avtorja) in odvetniško tarifo in so razvidni iz predloga le-tega z dne 15.7.2004.

Sodišče je priznalo stroške za sestavo odgovora na tožbo v znesku 550 točk z DDV-jem in takso 12.500,00 SIT in tako le ti znašajo 85.100,00 SIT in predloga z dne 15.7.2004. Sodišče ni priznalo 100 točk za sestanek s stranko iz razloga, ker so ti stroški zaobseženi v nagradi za odgovor na tožbo. 

Pravni pouk: nepomembno (op. avtorja). 

SUM V POŠTENOST PRAVDNEGA POSTOPKA

Sumi se, da ni bilo nobenega zakonitega razloga za to, da je sodišče izdalo svoj sklep o morovanju tega pravdnega postopka. Prav tako se sumi, da po koncu mirovanja tožena stranka Zvonko ZORČ pri Okrožnem sodišču v Kranju ni vložil predloga za priznanje pravdnih stroškov z dne 15.7.2004, v katerem naj bi priglasil sledeče pravne stroške:

- 550 točk za odgovor na tožbo z DDV-jem in plačano sodno takso v znesku 12.500,00 SIT oz. skupaj 85.100,00 SIT,

- 100 točk za sestanek z stranko. 

PO SLEDI LAŽNEGA SKLEPA OKROŽNEGA SODIŠČA V KRANJU 

Tožena stranka je po prejemu sklepa opravilna št. P 2001/00465, z dne 16.08.2004 pri Okrožnem sodišču v Kranju pregledala svoj pravdni spis opravilna št. P 2001/00462. V citiranem pravdnem spisu ni tožnik Rade Stanić ni našel sledečih iskanih dokumnetov:

 • odvetnikovega pooblastila, s katerimnaj naj bi tožena stranka Zvonko Zorč pooblastil odvetnika za odgovor na tožbo,
 • odgoovra na tožbo, ki naj bi jo podal neki odvetnik v imenu tožene stranke Zvonka Zorča,
 • dokazila o plačani sodni taksi za odgovor na tožbo z strani bivpega izvršitelja Zvonka Zorča kot tožene stranke v znesku 12.500,00 SIT,
 • predloga za priznanje pravdnih stroškokov z dne 15.7.2004,
 • niti enega sanega dokumenta iz katerega bi bilo razvidno kdo je ovetnik tožene stranke Zvonka Zorča. 

KAJ SE SUMI ?

Glede na okoliščine tega primera se sumi:

 • Da toženo stranko ni v pravdnem postopku zastopal nihče od odvetnikov, tudi ne za odgovr na tožbo, ki ga tožnik v pravdnem spisu nikoli ni našel.
 • Da v pravdnem postopku ni bil vložen nobeden odgovr na tožbo.
 • Da tožena stranka Zvonko Zorč nikoli ni plačal sodne takse za odgovor na tožbo v znesku 12.500,00 SIT,
 • Da o slednjem v pravdnem spisu ni potrebnega dokazila o plačilu te takse.
 • Da je postopek trajal od leta 2001 do leta 2004, ne da bi se v postopku karkoli zgodilo, kar pomeni kršitev tožnikove pravice do sojenja v razumnem roku brez nepotreb nega odlašanja.
 • Da ni bilo nobenega razgoovra med toženo stranko in kakšnim odvetnikom v vrednosti 100 odvetniških točk, ki bi potekal v smeri pisanja odgovora na tožbo.
 • Da v pravdnem spisu ne obstajajo nobeni podatki o kakšnem odvetniku.
 • Da je takratni izvršitelj Zvonko Zorč kot tožena stranka v očeh okrožne sodnice - svetnice Danice Koren bil kot takratni izvršitelj privilegirana stranka in da je bil v svojo korist deležen njene pristraskosti.
 • Da mu je okrožna sodnica kot uslugo na njegov domnevni (prej ustni kot pisni) predlog z dne 15.07.2004 izdala sklep opravilna št. P 2001/00465, z dne 16.08.2004 in ga oprenila z klavzulo o pravnomočnosti z dne 10.09.2004 in še s klavzulo o njegovi izvršljivosti z dne 25.09.2004.
 • Da ga je sodeča sodnica s takim sklepo poslala na Okrajno sodišče v Radovljico z navodilom, da tam proti Radetu Staniću vloži svj predlog za izvršbo in mu v tej smeri tudi svetovala.CZPNN

Nadaljevanje z naslovom: "Lažirani izvršilni postopek."