SLOVENSKA OKRAJNA SODIŠČA - PRODAJALCI MEGLE 3. del
Društvo CZPNN
Brežice, moje mesto

Ponedeljek, 11. julij 2016 ob 21:35

SUMLJIVA UPNIKOVA TERJATEV, TEGA SUMA PA OKRAJNO SODIŠČE NOČE VIDETI

(P 2001/00465)

Podobno kot na drugih Okrajnih sodiščih po Sloveniji, se tudi na Okrajnem sodišču v Radovljici v korist sodnih privilegirancev kot upnikov izvršujejo njihove sumljive terjateve. To se trenutno dogaja tudi v korist bivšega izvršitelja Zvonka Zorča iz Kranja. Začelo se je z Pravdnim postopkom opravilna št. P 2001/00465, ki je voden proti takrat toženi stranki sedaj že bivšem izvršitelju Zvonku Zorču zaradi plačila povzročene škode v znesku 2.500.000,00 SIT. Pravdni postopek je vodila okrožna sodnica-svetnica Danica Koren, ki je s svojim sklepom odredila, da pravdni postopek brez razloga miruje celih 4 mesece, na to še svoj sklep opravilna št. P 2001/00465, z dne 16.08.2004, s katrim je pravdni postopek protipavno ustavila. 

V dispozirivu citiranega sklepa je zapisano:

Okrožno sodišče v Kranju je po okrožni sodnici - svetnici Danici Koren v pravdni zadevi tožeče stranke 1. GS 5 NEPREMIČNINE d.o.o. in 2. Radeta Stanića, zoper toženo stranko Zvonka Zorča - izvršitelja, Kranjska cesta 2, Radovljica zaradi plačila povzročene škode v znesku 2.500.000,00 SIT, na podlagi čl. 210/III in 188/III ZPP,

s   k   l   e   n  i   l   o:

Ta pravdni postopek se ustavi.

Tožnik je tožencu dolžan plačati 85.000,00 SIT pravdnih stroškov, v 15 neh, pod izvršbo. 

v nadaljevanju pa:

O   b   r   a   z   l   o   ž   i   t   e   v:

V tej pravdni zadevi je postopek miroval od 1.4.2004 dalje.

Ker nobena stranka v štirih mesecih od dneva, ko je nastalo mirovanje, ni predlagala nadaljevanja postopka, se šteje, da je tožba umaknjena. Za to je bilo ta pravdni postopek ustaviti.

Odločitev o stroških temelji na določbi čl. 158/I ZPP. (Zakon o pravdnem postopku - op avtorja)

Stroški tožene stranke so priznani v skladu z ZST (Zakon o sodnih taksah - op. avtorja) in odvetniško tarifo in so razvidni iz predloga le-tega z dne 15.7.2004.

Sodišče je priznalo stroške za sestavo odgovora na tožbo v znesku 550 točk z DDV-jem in takso 12.500,00 SIT in tako le ti znašajo 85.100,00 SIT in predloga z dne 15.7.2004. Sodišče ni priznalo 100 točk za sestanek s stranko iz razloga, ker so ti stroški zaobseženi v nagradi za odgovor na tožbo. 

Pravni pouk: nepomembno (op. avtorja). 

SUM V POŠTENOST PRAVDNEGA POSTOPKA

Sumi se, da ni bilo nobenega zakonitega razloga za to, da je sodišče izdalo svoj sklep o morovanju tega pravdnega postopka. Prav tako se sumi, da po koncu mirovanja tožena stranka Zvonko ZORČ pri Okrožnem sodišču v Kranju ni vložil predloga za priznanje pravdnih stroškov z dne 15.7.2004, v katerem naj bi priglasil sledeče pravne stroške:

- 550 točk za odgovor na tožbo z DDV-jem in plačano sodno takso v znesku 12.500,00 SIT oz. skupaj 85.100,00 SIT,

- 100 točk za sestanek z stranko. 

PO SLEDI LAŽNEGA SKLEPA OKROŽNEGA SODIŠČA V KRANJU 

Tožena stranka je po prejemu sklepa opravilna št. P 2001/00465, z dne 16.08.2004 pri Okrožnem sodišču v Kranju pregledala svoj pravdni spis opravilna št. P 2001/00462. V citiranem pravdnem spisu ni tožnik Rade Stanić ni našel sledečih iskanih dokumnetov:

 • odvetnikovega pooblastila, s katerimnaj naj bi tožena stranka Zvonko Zorč pooblastil odvetnika za odgovor na tožbo,
 • odgoovra na tožbo, ki naj bi jo podal neki odvetnik v imenu tožene stranke Zvonka Zorča,
 • dokazila o plačani sodni taksi za odgovor na tožbo z strani bivpega izvršitelja Zvonka Zorča kot tožene stranke v znesku 12.500,00 SIT,
 • predloga za priznanje pravdnih stroškokov z dne 15.7.2004,
 • niti enega sanega dokumenta iz katerega bi bilo razvidno kdo je ovetnik tožene stranke Zvonka Zorča. 

KAJ SE SUMI ?

Glede na okoliščine tega primera se sumi:

 • Da toženo stranko ni v pravdnem postopku zastopal nihče od odvetnikov, tudi ne za odgovr na tožbo, ki ga tožnik v pravdnem spisu nikoli ni našel.
 • Da v pravdnem postopku ni bil vložen nobeden odgovr na tožbo.
 • Da tožena stranka Zvonko Zorč nikoli ni plačal sodne takse za odgovor na tožbo v znesku 12.500,00 SIT,
 • Da o slednjem v pravdnem spisu ni potrebnega dokazila o plačilu te takse.
 • Da je postopek trajal od leta 2001 do leta 2004, ne da bi se v postopku karkoli zgodilo, kar pomeni kršitev tožnikove pravice do sojenja v razumnem roku brez nepotreb nega odlašanja.
 • Da ni bilo nobenega razgoovra med toženo stranko in kakšnim odvetnikom v vrednosti 100 odvetniških točk, ki bi potekal v smeri pisanja odgovora na tožbo.
 • Da v pravdnem spisu ne obstajajo nobeni podatki o kakšnem odvetniku.
 • Da je takratni izvršitelj Zvonko Zorč kot tožena stranka v očeh okrožne sodnice - svetnice Danice Koren bil kot takratni izvršitelj privilegirana stranka in da je bil v svojo korist deležen njene pristraskosti.
 • Da mu je okrožna sodnica kot uslugo na njegov domnevni (prej ustni kot pisni) predlog z dne 15.07.2004 izdala sklep opravilna št. P 2001/00465, z dne 16.08.2004 in ga oprenila z klavzulo o pravnomočnosti z dne 10.09.2004 in še s klavzulo o njegovi izvršljivosti z dne 25.09.2004.
 • Da ga je sodeča sodnica s takim sklepo poslala na Okrajno sodišče v Radovljico z navodilom, da tam proti Radetu Staniću vloži svj predlog za izvršbo in mu v tej smeri tudi svetovala.CZPNN

Nadaljevanje z naslovom: "Lažirani izvršilni postopek."

Zadnje objave

Tue, 14. Jan 2020 at 17:27

965 ogledov

ODHOD VELIKEGA BORCA
https://www.iusinfo.si/medijsko-sredisce/kolumne/255873

Sun, 8. Sep 2019 at 22:56

1219 ogledov

KONČNO USTAVNA PRITOŽBA
Po skoraj treh letih zavlačevanja, se je Slovensko Vrhovno sodišče le skilavilo in s svojo "Sodbo v imenu ljudstva" z dne: 04.04.2019 opravilna št. I Ips 39962/2011 (V K 39962/2011) odločilo o moji zahtevi za varstvo zakonitosti z dne 16.02.2017. Ker je odločitev Vrhovnega sodišča Republike Slovenije bila zame negativna, so zato nastali pogoji, ki mi dovoljujejejo vložitev ustavne pritožbe pri Ustavnem sodišču Republike Slovenije, ki bo vložena v roku, to je najpozneje dne 23.10.2019, s čemer se bo utrdila nadaljnja pot za pritožbo, ki bo (če bo to potrebno) vložena pri Evropskem sodišču za človekove pravice v Strazburgu.  CZPNN

Sat, 10. Mar 2018 at 23:36

2195 ogledov

NEVERJETEN MAFIJSKI OBRAČUN MED SLOVENSKIMI SODNIKI
Na sedež društva CZPNN smo prejeli dokaj zanimivo pismo nekega gospoda, ki se v svoji vsebini glasi: I. Iz zanesljivih virov sem prejel  informacijo, da kranjska sodnica Marjeta Dvornik prijateljuje in hodi na kavo z znanim kriminalcem Dinom Lalićem, ki je bil večkrat že zaprt. To je menda znano tudi NPU. Prav ona je bila tista, ki je oprostila roparja na poštarja, čeprav je bil dobljen pri dejanju. Sodba je bila kasneje razveljavljena, krivdo pa je valila na policijo in tožilstvo. Prav ona je tudi zavrnila izročitev za tistega ruskega tajkuna, ki je bil kasneje dejansko tudi spuščen in ki ga kljub sodni  odredbi niso izročili Nemčiji, kot je bilo zahtevano. Pri njej je tudi zastarala zadeva proti močnemu nemškemu podjetniku in še kaj…….   II. Povem Vam še še, da Kranjsko  sodišče veselo krši tudi delovno pravno zakonodajo. Višje delovno in socialno sodišče je namreč že konec leta 2015 sprejelo stališče, da sodniku na ustavno zakonit način preneha službeno razmerje šele z vročitvijo obrazložene odločbe sodnega sveta, ne pa že z dnem odločitve oz. potrditve ocene na seji sodnega sveta, torej za nazaj. To v primeru mojega brata, da mu je službeno razmerje prenehalo še predno je bila odločba pravnomočna in izvršljiva, sa ga je  odjavilo iz vseh zavarovanj, torej toliko prej, še pred  vročitvijo obrazložene sodne odločbe, zoper katero je bilo šele možno vložiti pravno sredstvo. Posledično to pomeni, da mu protipravno niso izplačali zaostale plače in tudi ne zakonite odpravnine, glede nato, da sem se v nadaljuvanju  dejansko upokojil. Nezakonito stanje je kranjsko sodišče  vleklo kar naprej, čeprav je bilo jasno stališče Višjega sodišča že predhodno  znamo. S tem v zvezi bo v teh dneh podan zahtevek na kranjsko sodišče po izplačilu zaostale plače in odpravnine, vključno z zakonitimi zamudnimi obrestmi. Me zanima, če bodo vztrajali na nezakoniti kršitvi, saj je slednje prekršek. V tem primeru jim seveda sledi tožba na delovno sodišče, kjer jim bodo nastali še dodatni stroški. Ki seveda ne gredo neposredno iz njihovega žepa. Vidiš, če moj brat nebi bil pravnik in zadeve ne bi našel in preštudiral, bi se mirno izmaknili obveznosti. Žalostno je to, da  je sodišče prvo, ki mora spoštovati zakonodajo in bi moralo tako ugotovljeno nezakonitost odpraviti že po uradni dolžnosti. Sicer pa je zadeva glede prenehanja sodniške funkcije že na evropskem sodišču - to je prvi primer, da sodnik toži Slovenijo. Druga zadeva, zaradi kršitve ustavnih pravic pa bo tudi kmalu vložena. Še to: Špela Koleta je ena od kandidatk za višjo sodnico v  Višjem sodišču v Ljubljani, prav tako Marjeta Dvornik. Sliši se, da naj menda nimata možnosti za napredovanje ker naj bi to mesto bilo rezervirano za za  Srečka Škerbeca. Res so pokvarjeni, zato so se znebili mojega brata, ker je bil preveč suveren in ni tulil v njihov rog. Nekaj bo že dosegel v kratkem, končni epilog pa na evropskem sodišču. Žal krivci ne bodo odgovarjali.

Wed, 10. Jan 2018 at 20:28

2051 ogledov

NEZNOSNA DVOLIČNOST SLOVENSKE POLITIKE KI BREZ DVOMA VODI K PROPADU SLOVENIJE
Sovenska politika je tako nevarno dvolična, da je zelo nevarno, da za seboj v propad ne potegne slovensle države. To je uspelo dokazati poslancu Dr. Vinku Gorenaku kar je razvidno tudi iz priložene objave v nadaljevanju.    http://nova24tv.si/slovenija/politika/govor-poslanca-gorenaka-ki-bo-sel-v-zgodovino-zakaj-ahmad-zakaj-pri-njemu-cloveski-vidik-in-pravno-dopustno-dejanje-pri-nekaj-sto-enakih-primerih-pa-ne/ Dr. Vinko Gorenak je do te mere povozil Miroslava Mira Cerarja, ki je ta zagitovo šel domov polnih gat. Če pa je Miroslav Miro Cerar karkoli po svoji materi, hvala bogu že pokojni Zdenki Cerar, utegne Dr. Vinko Gorenak končati pod streli narčenega morilca. Temu utegne slediti aretacija in zaprtje nadomestnega morilca natančno tako kot v zadevi Dr. Milka Noviča.

Sun, 7. Jan 2018 at 10:10

2245 ogledov

MALOUMNI SLOVENSKI SODNIKI IN NJIHOV KONEC (1)
Da je Slovenija čudna država pove tudi katastrofalno slabo stanje v njenem sodstvu oziroma v pravosodju kot vzporedni veji oblasti, ki je od leta 1945 delovala brez kakršnega koli resnega nadzora. To je bil tudi razlog da so se slovenski sodniki igrali s pravom in da niso dojeli "Da tisti, ki se igra s pravom, da se igra sam s seboj, s svojo državo in z njeno ureditvijo." Slednje je povzeto po bivšem in sedaj že pokojnem beograjskem odvetniku z mednarodno pravno reputacijo Filo Filoto. IGRE IN AVANTURE SLOVENSKIH SODNIKOV. Igre slovenskih sodnikov so po svoji vsebini in po svojih posledicah v resnici igre brez meja. Poleg teh iger brez meja so slovenski sodniki kot posebne sorte avanturisti v Sloveniji uprizarjali prav tako posebne sorte avanture. Ena od takih avantur je bila avantura imenovana "TRAJNI SODNIŠKI MANDAT" kar je pomenilo, da so se slovenski sodniki lahko pasli po slovenskih sodiščih do svojega sedemdesetega leta starosti. Taka avantura je imela več svojih pomenov. Eden od takih pomenov je bil ta, da so sodniki imeli zagotovljeno službo do svojega sedemdesetega leta in da so si kot nedotakljivi lahko ustvarjali kriminalno preteklost ne da bi jih kdorkoli in kadarkoli vprašal kaj delajo ali jih opozoril na to, da trga ne smejo početi. S trajniškim sodniškim mandatom so si slovenski sodniki poleg trajne sodniške funkcije zagotovili tudi čas v katerem so lahko njihovi potomci (sinovi in hčere) dokončali visoko izobrazbo in tako izpolnili pogoje za službovanje v slovenskih sodiščih. S tem se je nadaljevala "okupacija" sodišč, ki jih je okupira slovenska skorumpirana sodniška svojat. Vse te igrice in avanture slovenskih sodnikov sta organizirala in vodila Slovenski sodnisvet in Vrhovno sodišče Republike Slovenije z vrlim vrhovnim sodnikom Brankom Maslešo na čelu. Šele po tem, pa na vrsto pridejo nižji sodnice in sodniki, ki se jih od konca leta 2007 sumi, da niso izpolnili vseh pogojev za izvolitev v sodniško funkcijo, ki jih predvideva 8. člen Zakona o sodniški službi in da posledično temu sploh niso sodniki. Položaj teh oseb, ki se žažno izdajajo kot sodniki, pa naj bi ustrezal  pravosodnim goljufom, plagiatorjem in sodnim šušmarjem. Utemeljitev za slednjo navedbo pa dobimo v dejstvu, da so slovenski sodniki preko Sodnega sveta in slovenske politike (Državni zbor Republike Slovenije) ter Vrhovnega sodišča Republike Slovenije z Republiko Slovenijo sklenili nično delovno razmerje.   Se nadaljuje  

Sun, 24. Sep 2017 at 20:30

3988 ogledov

KAKO SO ME DEJANSKO IZGNALI IZ SLOVENIJE
Dne 25.12.2016 so me izgnali iz Slovenije čeprav sem se iz Slovenije navedenega dne uradno izselil v  tujino. Do moje izselitve je prišlo po dolgoletnih hudih pritiskov, ki jih je name in na moje člane družine vršila slovenska oblast. Navajam celo vrsto vprašanj, ki jih je uradna oseba Upravne enote v Radovljici z imenom Irena Likar dne 21.12.2011 protipravno zastavljala članom moje držine, kar je bilo odločilnega pomena za to, da sem se iz Slovenije začasno izselil. Uradna oseba Upravne enote v Radovljici pri zaslišanju članov moje družine je pri svojem delu ves čas dajala vtis, da se je za tako delo (zaslišanje) verzirala v kakšni fašistični oziroma nacistični šoli tretjega nemškega rajha. Moji člani družine so bili mučeni z sledečimi vprašanji:   Ali veste na katerem naslovu Rade Stanić dejansko živi in kako to veste ? Kdo je lastnik nepremičnine na naslovu kjer živite ? Kdaj se je izselil z naslova na katerem živite ? Ali veste, če se namerava kdaj vrniti na ta naslov ? Ali imata kot zakonca kakšne stike, se vidita, slišita in kje ? Ali veste kje se Rade Stanić zadržuje, kje prespi ? Ali veste na katerem naslovu prejema pošto in uradna pisanja ? Ali ima na naslovu Alpska crsta 62, Lesce urejene bivalne prostore (sanitarije, kuhinjo, ....) ? Ali je na naslovu Alpska cesta 62, lastnik stanovanja oz. nepremičnine ? Ali ima za najem prostorov na Alpski cesti 62, Lesce sklenjeno najemno pogodbo in s kom ? Ali veste kje Rade Stanić dela oz. kje je zaposlen ? Ali sta še vedno poročena ali sta v ločitvenem postopku ? Ali ima stanić s sinom kakšne stike ? Ali ima na svoje ime izdano kakšno položnico na naslov kje živita ? Ali veste kje ima svoje osebne predmete (obleko, obutev, higijena, dokumenti) ? Ali se gdaj vrača in prespi na naslovu kjer živite ? Ali poznate koga, ki bi več vedel povedati o prebivališču Radeta Stanića ? Ali ima avto ? Ali mu pokojnino prinese poštar ? Ali veste če se je odselil v tujino ali je v Sloveniji ? Ali imate v zvezi s tem sami kaj dodati ? Takih fašističnih vprašanj člani moje družine niso mogli izdržati več. Se nadaljuje.

Zadnji komentarji

Prijatelji

čuk kobalMiran PetermanFeri LainščekLaščan ZlatorogAna Koswoodicinvestment CompanyDamjan GorenščekVili KovačičBožo žabjekAco MitrovicKlavdija Zebecsanja barnaBarbara KolmaničMateja SircaAzra .Klavdija HitiRoman VodebErnest SkrjanecTrenutek .rastko plohlMaja RadinBojan AhlinVika JelenBranko GaberAndres Zoran  IvanovicFranc JazbinsekBojan MehleStoyan Svet

NAJBOLJ OBISKANO

SLOVENSKA OKRAJNA SODIŠČA - PRODAJALCI MEGLE 3. del