SLOVENSKA OKRAJNA SODIŠČA - PRODAJALCI MEGLE 1. del
Društvo CZPNN

Sobota, 9. julij 2016 ob 19:02

PRODAJA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA ZA ENO POLOVICO CENEJE OD OCENJENE VREDNOSTI

1. del

Samo en dan po tem ko je društvo Civilno združenje za pravičnost, napredek in nadzor iz Lesc, ki ga zastopa predsednik Rade Stanić (CZPNN) nastopilo na ETV Kisovec pri Zagorju ob Savi, torej dne 07.07.2016 ob 9:00 uri je Okrajno sodišče v Radovljici, po svoji okrajni sodnici Barbari Gomilar na 2. javni dražbi prodajalo nepremično premoženje, ki ga ima v svoji lasti predsednik društva navedenega društva kot svoje zadnje nepremično premoženje. Tokrat je njegovo nepremično premoženje prodajano za eno polovico nižjo vrednost kot je bila njegova uradno ugotovljena  vrednost. Namreč pred letih je za to nepremično premoženje vrednost ugotovil sodni izvedenec in cenilec gradbene stroke Branko Dolenc iz Radovljice in o tem izdelal svojr cenitveno poročilo. Iz cenitvenega poročila namreč izhaja, da je ugotovljena vrednost za prodajano nepremično premožnje bila ugotovljena v višini 102.500,00 EUR. Ker za tako ceno nepremično premoženje ni bilo prodano na 1. javni dražbi, je bilo na 2. javni dražbi prodajano za 1/2 od ocenjene oziroma za ceno 51.250,00 EUR. Vrednost nepremičnega premoženja za 50 % je znižalo slovensko krivosodje, neve pa se po kakšnih zakonskih pravilih in merilih ter kriterijih je bilo to storjeno.

Vse skupaj je videti kot, da naj bi šlo za arbitrarno ali samovoljno odločitev sodeče sodnice Barbare Gomilar.

Iz odredbe o prodaji nepremičnine je razvidno, da je Okrajno sodišče v Radovljici  po okrajni sodnici Barbari Gomilar, na predloig predlagatelja v izvršilni zadevi opravilna št. In 2006/00086, Zvonka Zorča, Betonova ulica št. 22, Kranj, proti dolžniku Radetu Staniću xxxxx xxxx xx, zaradi izterjeve 354,70 EUR razpisalo 2. javno dražbo, ki je bila na Okrajnem sodišču v Radovljici dne 07.07.2016 ob 9:00 uri. 

Predmet prodaje na 2. javni dražbi pa so bile nepremičnine:

  • parcelna št. 258/1 k.o. 2163 Kamna Gorica (ID 2773861) do 1/2, do 1/2 last dolžnika ( (travnik v izmeri 1.5023 m2, stanovanjska stavba v izmeri 106 m2 in garaža v izmeri 46 m2), 
  • parcelna št. 256/1 k.o. 2163 Kamna Gorica (ID 254967), do 1/2 last dolžnika (travnik v izmeri 362 m2) in
  • parcelna št. 258/8 k.o. 2163 Kamna Gorica (ID 2941542), do 1/2 last dolžnika (travnik v izmeri 185 m2.

Če tisti bralci, ki bodo to objavo brali malo bolje natančno pogledajo, bodo lahko ugotovili, da gre za nepremično premoženje na katerem je še eden solastnik do 1/2. To pomeni, da to premoženje v naravi ni razdeljeno in da kot tako praviloma ne more biti predmet prodaje, za to ker v primeru prodaje takega premoženja ni mogoče sledeče:

- izdati sklepa o domiku,

- zahtevati primopredaje in

-zahtevati izročitve.

Za to se je potrebno vprašati kaj prodaja slovensko krivosodje kupcem na tej javni dražbi, nepremičnine ali meglo. Namreč ob izdaji sklepa o domiku nepremičnine, bo slovensko krivosodje protipravno domaknilo kupcu tudi dele nepremičnine, ki jih ima v svoji lasti solastnik, ki ni dolžnik, kar praviloma v normalnih pravnih državah (na primer v Avstriji) sploh ni mogoče.

V primeru prodaje nepremičnine kupec ne more od dolžnika zahtevati izročitve nepremičnine, a da nebi zahteval izročitev tudi tistih delov, ki jih ima v lasti solastnik. Isti problem se pojavi tudi pri zahtevi za primopredajo in izročitvi nepremičnine novemu lastniku.   

KDO JE PREDKAGATELJ PRODAJE ZVONKO ZOER

Ko gre za predlagatelja prodaje Zvonka Zorča, v resnici gre za bivšega izvršitelja na območju Okrajnega sodišča v Radovljici, ki je bil zaradi svojih kriminalnosti kot izvršitelj dne 05.01.2006 razrešen. Do takratne razrešitve imenovanega je prišlo za to, ker Ministrstvo za pravosodje Republike Slovenije, ki ga je takrat vodil minister Lovro Šturm ni več zmoglo reševari vlog državljano, ki so jih vlagali državljani proti "pobesnelem gorenjskem maksu", namreč bivšega izvršitelja se je takrat v javnosti držalo tako ime.

ZA KOGA DELA OKRAJNO SODIŠČE V RADOVLJICI  

Okrajno sodišče v Radovljici dela za bivšega izvršitelja Zvonka Zorča, ki je deloval na njegovem območju v smislu "da roka roko umije", saj gre za bivšega sodelavca in izvajalca volje radovljiških sodnikov v izvršilnih postopkih v katerih se je razvilo tudi precejšnje prijateljstvo med njim in sodniki, ki se zaznava tudi danes. 

V normalnih pravnih državah bi bilo pravno korektno, da bi se Okrajno sodišče v Radovljici samo izločilo iz te inkriminirane izvršilne zaseve, ker pa ne pozna pravne korektnosti se mu niti sanja ne o tem, da bi se izločilo.

NAROČILO ZA KRAJ:

Okrajno sodišče v Radovljici je izdalo svoj sklep opravilna št. I 2001/00230, z dne 09.05.2001 in skep o imenovanju izvršitelja Zvonka Zorča za izvršitelja in slednjega poslalo nad dolžnika, dolžnikovo poslovno dejavnost, družino in njihovo družinsko premoženje. Pri tem je veljalo naročilo, da izvršitelj sme dolžnika tako zelo pokrasti, da dolžnik moralno, materialno socialno in zlasti poslovno povsem propade. Tako nariočilo je bilo tudi z strani Zvonka Zorča v celoti izvršeno tako, da sta dva dolžnikova podjetja bila v letu 2005 oba nasilno izbrisana iz Sodnega registra pri Okrožnem sodišču v Kranju, premoženje pa protipravno odtuheno v korist izvršitelja Zvonka Zorča.

REALIZACIJA KRAJ:

Da je taka kraja bila tudi realizirana, pa obstajajo vsi potebni dokumneti, ki bodo odstopljeni v nadaljevanju Evropskem sodišču za Človekove pravice v Strazburgu.  

PRIKRITE KRAJE PO URADNI DOLŽNOSTI:

Rade Stanić je zoper bivšega izvršitelja vložil svojo zadnjo 31-o kazensko ovadbo z dne 20.08.2009, na to še policija PU Kranj, št. D15851156/K997167/5133631-2008 (3C3207), z dne 25.01.2011 in sicer zaradi: 

- dveh kaznivih dejanj poneverbe v službi po 263. čenu KZ,

- kaznivega dejaja nevestnega dela v službi po 262. člena KZ,

- in kaznivega dejanja ponarediutve ali uničenja uradnih listin, knjige ali spisa po 1. odstavku 265. člena KZ. 

Obe kazenski ovadbi, tako Stanićevo ko policijsko je Okrožno državno tožilstvo v Kranju najprej zadrževalo v svojih predalih vse do 06.04.2011. Namen takega zavlačevanja pa je bil zastarabnje kazenskega pregona zoper bivšega izvršitelja Zvonka Zorča. Na to je to državno tožilstvo izdalo svoj tožilski sklep št. Kt 116/11, z dne 06.04.2011, s katerim je Stanićevo ovadbo zavrglo ker naj bi iz ovadb izhajalo, da naj bi bil kazenski pregon zastaran.

S tem so bila inkriminirana dejanja Okrajnega sodišča v Radovljici (naročilo kraj), dejanja bivšega izvršitelja Zvonka Zorča (realizacija kraj) in dejanja Okrožnega državnega tožilstva v Kranju (prikrivanje kraj z zastaranjem kazenskega pregona) končana.  

CZPNN

Zadnje objave

Tue, 14. Jan 2020 at 17:27

1067 ogledov

ODHOD VELIKEGA BORCA
https://www.iusinfo.si/medijsko-sredisce/kolumne/255873

Sun, 8. Sep 2019 at 22:56

1365 ogledov

KONČNO USTAVNA PRITOŽBA
Po skoraj treh letih zavlačevanja, se je Slovensko Vrhovno sodišče le skilavilo in s svojo "Sodbo v imenu ljudstva" z dne: 04.04.2019 opravilna št. I Ips 39962/2011 (V K 39962/2011) odločilo o moji zahtevi za varstvo zakonitosti z dne 16.02.2017. Ker je odločitev Vrhovnega sodišča Republike Slovenije bila zame negativna, so zato nastali pogoji, ki mi dovoljujejejo vložitev ustavne pritožbe pri Ustavnem sodišču Republike Slovenije, ki bo vložena v roku, to je najpozneje dne 23.10.2019, s čemer se bo utrdila nadaljnja pot za pritožbo, ki bo (če bo to potrebno) vložena pri Evropskem sodišču za človekove pravice v Strazburgu.  CZPNN

Sat, 10. Mar 2018 at 23:36

2351 ogledov

NEVERJETEN MAFIJSKI OBRAČUN MED SLOVENSKIMI SODNIKI
Na sedež društva CZPNN smo prejeli dokaj zanimivo pismo nekega gospoda, ki se v svoji vsebini glasi: I. Iz zanesljivih virov sem prejel  informacijo, da kranjska sodnica Marjeta Dvornik prijateljuje in hodi na kavo z znanim kriminalcem Dinom Lalićem, ki je bil večkrat že zaprt. To je menda znano tudi NPU. Prav ona je bila tista, ki je oprostila roparja na poštarja, čeprav je bil dobljen pri dejanju. Sodba je bila kasneje razveljavljena, krivdo pa je valila na policijo in tožilstvo. Prav ona je tudi zavrnila izročitev za tistega ruskega tajkuna, ki je bil kasneje dejansko tudi spuščen in ki ga kljub sodni  odredbi niso izročili Nemčiji, kot je bilo zahtevano. Pri njej je tudi zastarala zadeva proti močnemu nemškemu podjetniku in še kaj…….   II. Povem Vam še še, da Kranjsko  sodišče veselo krši tudi delovno pravno zakonodajo. Višje delovno in socialno sodišče je namreč že konec leta 2015 sprejelo stališče, da sodniku na ustavno zakonit način preneha službeno razmerje šele z vročitvijo obrazložene odločbe sodnega sveta, ne pa že z dnem odločitve oz. potrditve ocene na seji sodnega sveta, torej za nazaj. To v primeru mojega brata, da mu je službeno razmerje prenehalo še predno je bila odločba pravnomočna in izvršljiva, sa ga je  odjavilo iz vseh zavarovanj, torej toliko prej, še pred  vročitvijo obrazložene sodne odločbe, zoper katero je bilo šele možno vložiti pravno sredstvo. Posledično to pomeni, da mu protipravno niso izplačali zaostale plače in tudi ne zakonite odpravnine, glede nato, da sem se v nadaljuvanju  dejansko upokojil. Nezakonito stanje je kranjsko sodišče  vleklo kar naprej, čeprav je bilo jasno stališče Višjega sodišča že predhodno  znamo. S tem v zvezi bo v teh dneh podan zahtevek na kranjsko sodišče po izplačilu zaostale plače in odpravnine, vključno z zakonitimi zamudnimi obrestmi. Me zanima, če bodo vztrajali na nezakoniti kršitvi, saj je slednje prekršek. V tem primeru jim seveda sledi tožba na delovno sodišče, kjer jim bodo nastali še dodatni stroški. Ki seveda ne gredo neposredno iz njihovega žepa. Vidiš, če moj brat nebi bil pravnik in zadeve ne bi našel in preštudiral, bi se mirno izmaknili obveznosti. Žalostno je to, da  je sodišče prvo, ki mora spoštovati zakonodajo in bi moralo tako ugotovljeno nezakonitost odpraviti že po uradni dolžnosti. Sicer pa je zadeva glede prenehanja sodniške funkcije že na evropskem sodišču - to je prvi primer, da sodnik toži Slovenijo. Druga zadeva, zaradi kršitve ustavnih pravic pa bo tudi kmalu vložena. Še to: Špela Koleta je ena od kandidatk za višjo sodnico v  Višjem sodišču v Ljubljani, prav tako Marjeta Dvornik. Sliši se, da naj menda nimata možnosti za napredovanje ker naj bi to mesto bilo rezervirano za za  Srečka Škerbeca. Res so pokvarjeni, zato so se znebili mojega brata, ker je bil preveč suveren in ni tulil v njihov rog. Nekaj bo že dosegel v kratkem, končni epilog pa na evropskem sodišču. Žal krivci ne bodo odgovarjali.

Wed, 10. Jan 2018 at 20:28

2187 ogledov

NEZNOSNA DVOLIČNOST SLOVENSKE POLITIKE KI BREZ DVOMA VODI K PROPADU SLOVENIJE
Sovenska politika je tako nevarno dvolična, da je zelo nevarno, da za seboj v propad ne potegne slovensle države. To je uspelo dokazati poslancu Dr. Vinku Gorenaku kar je razvidno tudi iz priložene objave v nadaljevanju.    http://nova24tv.si/slovenija/politika/govor-poslanca-gorenaka-ki-bo-sel-v-zgodovino-zakaj-ahmad-zakaj-pri-njemu-cloveski-vidik-in-pravno-dopustno-dejanje-pri-nekaj-sto-enakih-primerih-pa-ne/ Dr. Vinko Gorenak je do te mere povozil Miroslava Mira Cerarja, ki je ta zagitovo šel domov polnih gat. Če pa je Miroslav Miro Cerar karkoli po svoji materi, hvala bogu že pokojni Zdenki Cerar, utegne Dr. Vinko Gorenak končati pod streli narčenega morilca. Temu utegne slediti aretacija in zaprtje nadomestnega morilca natančno tako kot v zadevi Dr. Milka Noviča.

Sun, 7. Jan 2018 at 10:10

2384 ogledov

MALOUMNI SLOVENSKI SODNIKI IN NJIHOV KONEC (1)
Da je Slovenija čudna država pove tudi katastrofalno slabo stanje v njenem sodstvu oziroma v pravosodju kot vzporedni veji oblasti, ki je od leta 1945 delovala brez kakršnega koli resnega nadzora. To je bil tudi razlog da so se slovenski sodniki igrali s pravom in da niso dojeli "Da tisti, ki se igra s pravom, da se igra sam s seboj, s svojo državo in z njeno ureditvijo." Slednje je povzeto po bivšem in sedaj že pokojnem beograjskem odvetniku z mednarodno pravno reputacijo Filo Filoto. IGRE IN AVANTURE SLOVENSKIH SODNIKOV. Igre slovenskih sodnikov so po svoji vsebini in po svojih posledicah v resnici igre brez meja. Poleg teh iger brez meja so slovenski sodniki kot posebne sorte avanturisti v Sloveniji uprizarjali prav tako posebne sorte avanture. Ena od takih avantur je bila avantura imenovana "TRAJNI SODNIŠKI MANDAT" kar je pomenilo, da so se slovenski sodniki lahko pasli po slovenskih sodiščih do svojega sedemdesetega leta starosti. Taka avantura je imela več svojih pomenov. Eden od takih pomenov je bil ta, da so sodniki imeli zagotovljeno službo do svojega sedemdesetega leta in da so si kot nedotakljivi lahko ustvarjali kriminalno preteklost ne da bi jih kdorkoli in kadarkoli vprašal kaj delajo ali jih opozoril na to, da trga ne smejo početi. S trajniškim sodniškim mandatom so si slovenski sodniki poleg trajne sodniške funkcije zagotovili tudi čas v katerem so lahko njihovi potomci (sinovi in hčere) dokončali visoko izobrazbo in tako izpolnili pogoje za službovanje v slovenskih sodiščih. S tem se je nadaljevala "okupacija" sodišč, ki jih je okupira slovenska skorumpirana sodniška svojat. Vse te igrice in avanture slovenskih sodnikov sta organizirala in vodila Slovenski sodnisvet in Vrhovno sodišče Republike Slovenije z vrlim vrhovnim sodnikom Brankom Maslešo na čelu. Šele po tem, pa na vrsto pridejo nižji sodnice in sodniki, ki se jih od konca leta 2007 sumi, da niso izpolnili vseh pogojev za izvolitev v sodniško funkcijo, ki jih predvideva 8. člen Zakona o sodniški službi in da posledično temu sploh niso sodniki. Položaj teh oseb, ki se žažno izdajajo kot sodniki, pa naj bi ustrezal  pravosodnim goljufom, plagiatorjem in sodnim šušmarjem. Utemeljitev za slednjo navedbo pa dobimo v dejstvu, da so slovenski sodniki preko Sodnega sveta in slovenske politike (Državni zbor Republike Slovenije) ter Vrhovnega sodišča Republike Slovenije z Republiko Slovenijo sklenili nično delovno razmerje.   Se nadaljuje  

Sun, 24. Sep 2017 at 20:30

4155 ogledov

KAKO SO ME DEJANSKO IZGNALI IZ SLOVENIJE
Dne 25.12.2016 so me izgnali iz Slovenije čeprav sem se iz Slovenije navedenega dne uradno izselil v  tujino. Do moje izselitve je prišlo po dolgoletnih hudih pritiskov, ki jih je name in na moje člane družine vršila slovenska oblast. Navajam celo vrsto vprašanj, ki jih je uradna oseba Upravne enote v Radovljici z imenom Irena Likar dne 21.12.2011 protipravno zastavljala članom moje držine, kar je bilo odločilnega pomena za to, da sem se iz Slovenije začasno izselil. Uradna oseba Upravne enote v Radovljici pri zaslišanju članov moje družine je pri svojem delu ves čas dajala vtis, da se je za tako delo (zaslišanje) verzirala v kakšni fašistični oziroma nacistični šoli tretjega nemškega rajha. Moji člani družine so bili mučeni z sledečimi vprašanji:   Ali veste na katerem naslovu Rade Stanić dejansko živi in kako to veste ? Kdo je lastnik nepremičnine na naslovu kjer živite ? Kdaj se je izselil z naslova na katerem živite ? Ali veste, če se namerava kdaj vrniti na ta naslov ? Ali imata kot zakonca kakšne stike, se vidita, slišita in kje ? Ali veste kje se Rade Stanić zadržuje, kje prespi ? Ali veste na katerem naslovu prejema pošto in uradna pisanja ? Ali ima na naslovu Alpska crsta 62, Lesce urejene bivalne prostore (sanitarije, kuhinjo, ....) ? Ali je na naslovu Alpska cesta 62, lastnik stanovanja oz. nepremičnine ? Ali ima za najem prostorov na Alpski cesti 62, Lesce sklenjeno najemno pogodbo in s kom ? Ali veste kje Rade Stanić dela oz. kje je zaposlen ? Ali sta še vedno poročena ali sta v ločitvenem postopku ? Ali ima stanić s sinom kakšne stike ? Ali ima na svoje ime izdano kakšno položnico na naslov kje živita ? Ali veste kje ima svoje osebne predmete (obleko, obutev, higijena, dokumenti) ? Ali se gdaj vrača in prespi na naslovu kjer živite ? Ali poznate koga, ki bi več vedel povedati o prebivališču Radeta Stanića ? Ali ima avto ? Ali mu pokojnino prinese poštar ? Ali veste če se je odselil v tujino ali je v Sloveniji ? Ali imate v zvezi s tem sami kaj dodati ? Takih fašističnih vprašanj člani moje družine niso mogli izdržati več. Se nadaljuje.

Zadnji komentarji

Prijatelji

Dajana  Babiččuk kobalMiran  PetermanFeri LainščekLaščan ZlatorogAna Koswoodicinvestment CompanyDamjan GorenščekVili KovačičBožo žabjekAco MitrovicKlavdija Zebecsanja barnaBarbara KolmaničMateja SircaAzra .Klavdija HitiRoman VodebErnest SkrjanecTrenutek .rastko plohlMaja RadinBojan  AhlinVika  JelenBranko GaberAndres Zoran    IvanovicFranc JazbinsekBojan MehleStoyan Svet

NAJBOLJ OBISKANO

SLOVENSKA OKRAJNA SODIŠČA - PRODAJALCI MEGLE 1. del