Icon bars
Članek
SLOVENSKA OKRAJNA SODIŠČA - PRODAJALCI MEGLE 1. del
Objavljeno Jul 09, 2016

PRODAJA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA ZA ENO POLOVICO CENEJE OD OCENJENE VREDNOSTI

1. del

Samo en dan po tem ko je društvo Civilno združenje za pravičnost, napredek in nadzor iz Lesc, ki ga zastopa predsednik Rade Stanić (CZPNN) nastopilo na ETV Kisovec pri Zagorju ob Savi, torej dne 07.07.2016 ob 9:00 uri je Okrajno sodišče v Radovljici, po svoji okrajni sodnici Barbari Gomilar na 2. javni dražbi prodajalo nepremično premoženje, ki ga ima v svoji lasti predsednik društva navedenega društva kot svoje zadnje nepremično premoženje. Tokrat je njegovo nepremično premoženje prodajano za eno polovico nižjo vrednost kot je bila njegova uradno ugotovljena  vrednost. Namreč pred letih je za to nepremično premoženje vrednost ugotovil sodni izvedenec in cenilec gradbene stroke Branko Dolenc iz Radovljice in o tem izdelal svojr cenitveno poročilo. Iz cenitvenega poročila namreč izhaja, da je ugotovljena vrednost za prodajano nepremično premožnje bila ugotovljena v višini 102.500,00 EUR. Ker za tako ceno nepremično premoženje ni bilo prodano na 1. javni dražbi, je bilo na 2. javni dražbi prodajano za 1/2 od ocenjene oziroma za ceno 51.250,00 EUR. Vrednost nepremičnega premoženja za 50 % je znižalo slovensko krivosodje, neve pa se po kakšnih zakonskih pravilih in merilih ter kriterijih je bilo to storjeno.

Vse skupaj je videti kot, da naj bi šlo za arbitrarno ali samovoljno odločitev sodeče sodnice Barbare Gomilar.

Iz odredbe o prodaji nepremičnine je razvidno, da je Okrajno sodišče v Radovljici  po okrajni sodnici Barbari Gomilar, na predloig predlagatelja v izvršilni zadevi opravilna št. In 2006/00086, Zvonka Zorča, Betonova ulica št. 22, Kranj, proti dolžniku Radetu Staniću xxxxx xxxx xx, zaradi izterjeve 354,70 EUR razpisalo 2. javno dražbo, ki je bila na Okrajnem sodišču v Radovljici dne 07.07.2016 ob 9:00 uri. 

Predmet prodaje na 2. javni dražbi pa so bile nepremičnine:

  • parcelna št. 258/1 k.o. 2163 Kamna Gorica (ID 2773861) do 1/2, do 1/2 last dolžnika ( (travnik v izmeri 1.5023 m2, stanovanjska stavba v izmeri 106 m2 in garaža v izmeri 46 m2), 
  • parcelna št. 256/1 k.o. 2163 Kamna Gorica (ID 254967), do 1/2 last dolžnika (travnik v izmeri 362 m2) in
  • parcelna št. 258/8 k.o. 2163 Kamna Gorica (ID 2941542), do 1/2 last dolžnika (travnik v izmeri 185 m2.

Če tisti bralci, ki bodo to objavo brali malo bolje natančno pogledajo, bodo lahko ugotovili, da gre za nepremično premoženje na katerem je še eden solastnik do 1/2. To pomeni, da to premoženje v naravi ni razdeljeno in da kot tako praviloma ne more biti predmet prodaje, za to ker v primeru prodaje takega premoženja ni mogoče sledeče:

- izdati sklepa o domiku,

- zahtevati primopredaje in

-zahtevati izročitve.

Za to se je potrebno vprašati kaj prodaja slovensko krivosodje kupcem na tej javni dražbi, nepremičnine ali meglo. Namreč ob izdaji sklepa o domiku nepremičnine, bo slovensko krivosodje protipravno domaknilo kupcu tudi dele nepremičnine, ki jih ima v svoji lasti solastnik, ki ni dolžnik, kar praviloma v normalnih pravnih državah (na primer v Avstriji) sploh ni mogoče.

V primeru prodaje nepremičnine kupec ne more od dolžnika zahtevati izročitve nepremičnine, a da nebi zahteval izročitev tudi tistih delov, ki jih ima v lasti solastnik. Isti problem se pojavi tudi pri zahtevi za primopredajo in izročitvi nepremičnine novemu lastniku.   

KDO JE PREDKAGATELJ PRODAJE ZVONKO ZOER

Ko gre za predlagatelja prodaje Zvonka Zorča, v resnici gre za bivšega izvršitelja na območju Okrajnega sodišča v Radovljici, ki je bil zaradi svojih kriminalnosti kot izvršitelj dne 05.01.2006 razrešen. Do takratne razrešitve imenovanega je prišlo za to, ker Ministrstvo za pravosodje Republike Slovenije, ki ga je takrat vodil minister Lovro Šturm ni več zmoglo reševari vlog državljano, ki so jih vlagali državljani proti "pobesnelem gorenjskem maksu", namreč bivšega izvršitelja se je takrat v javnosti držalo tako ime.

ZA KOGA DELA OKRAJNO SODIŠČE V RADOVLJICI  

Okrajno sodišče v Radovljici dela za bivšega izvršitelja Zvonka Zorča, ki je deloval na njegovem območju v smislu "da roka roko umije", saj gre za bivšega sodelavca in izvajalca volje radovljiških sodnikov v izvršilnih postopkih v katerih se je razvilo tudi precejšnje prijateljstvo med njim in sodniki, ki se zaznava tudi danes. 

V normalnih pravnih državah bi bilo pravno korektno, da bi se Okrajno sodišče v Radovljici samo izločilo iz te inkriminirane izvršilne zaseve, ker pa ne pozna pravne korektnosti se mu niti sanja ne o tem, da bi se izločilo.

NAROČILO ZA KRAJ:

Okrajno sodišče v Radovljici je izdalo svoj sklep opravilna št. I 2001/00230, z dne 09.05.2001 in skep o imenovanju izvršitelja Zvonka Zorča za izvršitelja in slednjega poslalo nad dolžnika, dolžnikovo poslovno dejavnost, družino in njihovo družinsko premoženje. Pri tem je veljalo naročilo, da izvršitelj sme dolžnika tako zelo pokrasti, da dolžnik moralno, materialno socialno in zlasti poslovno povsem propade. Tako nariočilo je bilo tudi z strani Zvonka Zorča v celoti izvršeno tako, da sta dva dolžnikova podjetja bila v letu 2005 oba nasilno izbrisana iz Sodnega registra pri Okrožnem sodišču v Kranju, premoženje pa protipravno odtuheno v korist izvršitelja Zvonka Zorča.

REALIZACIJA KRAJ:

Da je taka kraja bila tudi realizirana, pa obstajajo vsi potebni dokumneti, ki bodo odstopljeni v nadaljevanju Evropskem sodišču za Človekove pravice v Strazburgu.  

PRIKRITE KRAJE PO URADNI DOLŽNOSTI:

Rade Stanić je zoper bivšega izvršitelja vložil svojo zadnjo 31-o kazensko ovadbo z dne 20.08.2009, na to še policija PU Kranj, št. D15851156/K997167/5133631-2008 (3C3207), z dne 25.01.2011 in sicer zaradi: 

- dveh kaznivih dejanj poneverbe v službi po 263. čenu KZ,

- kaznivega dejaja nevestnega dela v službi po 262. člena KZ,

- in kaznivega dejanja ponarediutve ali uničenja uradnih listin, knjige ali spisa po 1. odstavku 265. člena KZ. 

Obe kazenski ovadbi, tako Stanićevo ko policijsko je Okrožno državno tožilstvo v Kranju najprej zadrževalo v svojih predalih vse do 06.04.2011. Namen takega zavlačevanja pa je bil zastarabnje kazenskega pregona zoper bivšega izvršitelja Zvonka Zorča. Na to je to državno tožilstvo izdalo svoj tožilski sklep št. Kt 116/11, z dne 06.04.2011, s katerim je Stanićevo ovadbo zavrglo ker naj bi iz ovadb izhajalo, da naj bi bil kazenski pregon zastaran.

S tem so bila inkriminirana dejanja Okrajnega sodišča v Radovljici (naročilo kraj), dejanja bivšega izvršitelja Zvonka Zorča (realizacija kraj) in dejanja Okrožnega državnega tožilstva v Kranju (prikrivanje kraj z zastaranjem kazenskega pregona) končana.  

CZPNN