ZAHTEVA ZA UKREPANJE ALI ODSTOP
Društvo CZPNN

Ponedeljek, 20. junij 2016 ob 01:05

Odpri galerijo

ZAHTEVA ZA UKREPANJE ALI ODSTOP

CIVILNO ZDRUŽENJE ZA PRAVIČNOST, NAPREDEK IN NADZOR  (CZPNN) IZ LESC, OD PREDSEDNIKA VLADE dr. Mira CERARJA IN MINISTRA ZA PRAVOSODJE mag. Gorana KLEMEČIČA, ZAHTEVA DA TAKOJ UKREPATA ALI BREZPOGOJNO TAKOJ ODSTOPITA ! 

Obveščamo slovensko javnost, da vedno bolj zaznavamo, da v Sloveniji državljanom ne sodijo sodniki in jih ne tožijo državni tožilci, ki bi imeli za to po ustavi in zakonih zahtevane kvalifikacije in kompetence. Namreč, sumi se, da slovenski sodniki  (pa tudi notarji, odvetniki, državni tožilci in državni pravobranilci) bodisi nimajo opravljenega pravosodnega izpita ali pa so potrdilo o uspešno opravljenem pravosodnem izpitu pridobili mimo Zakona o pravniškem državnem izpitu.

Javnost sumi, da so mnogi slovenski sodniki potrdilo o uspešno opravljenem pravosodnem izpitu prejeli kot darilo, drugi pa naj bi goljufali pri pisnem delu pravosodnega izpita. Bivši kandidati kot taki pa seveda ne bi smeli zakonito pristopiti k ustnem delu tega izpita in prejeti potrdila o uspešno opravljenem pravosodnem izpitu, pa so tako potrdilo prejeli. To potrdilo naj bi v nadaljevanju zlorabili pri Sodnem svetu RS za to, da so si  izposlovali "napotnico" za Državni zbor Republike Slovenije zaradi izvolitve v spdniško funkcijo. V nadaljevanju pa bi to lahko pomenilo, da naj bi bili ti v to funkcijo protipravno izvoljeni. S tem pa naj nebi izpolnili ključnega pogoja za sklenitev delovnega razmerja z Republiko Slovenijo, za to naj bi njihov delovno razmerje z Republiko Slovenijo bilo nično.

Skratka, v  slovenskem sodstvu ni jasno kdo v resnici na slovenskih sodiščih sodi slovenskim državljankam in državljanom, sodniki z zakonito zahtevano izobrazbo ali pa sodni goljufi, plagiatorji ali šušmarji.

Društvo CZPNN namreč, od leta 2007 dalje izvaja svojo trajno akcijo za ugotavljanje verodostojnosti slovenskih sodnikov in drugih, za katere je pogoj za opravljanje njihove funkcije in za sklenitev delovnega razmerja, uspešno opravljen  pravosodni izpit. Ta akcija  društva CZPNN je ves čas neuspešna, saj ves ta čas od leta 2007 dalje Vlada Republike Slovenije in Ministrstvo za pravosodje Republike Slovenije ter odgovorne državne institucije povsem zavestno navedene nepravilnosti prikrivajo tako, da društvu CZPNN ni bil dovoljen vpogled (dostop) do  podatkov o treh najpomembnejših elementih sodniške verodostojnosti in kompetentnosti in sicer:

1) do podatkov o njihovih predhodnih  zaposlitvah,

2) do podatkov o njihovem sodniškem pripravništvu in

3) do podatkov o rokopisni nalogi pravosodnega izpita.

Predstavniki Vlade RS in Ministrstva za pravosodje RS ter celo Informacijski pooblaščenec Republike Slovenije ovirajo dostop do navedenih podatkov in svoje preprečitve opravičujejo s tem, da naj bi šlo za pisne naloge, ki naj bi bile avtorska dela posameznikov. Zaradi slednjega naj podatki o pisnenih naloga piosnega dela pravosodnega izpita nebi bili dostopni slovenski javnosti. Drugi enako neverjeten izgovor odgovornih organov Republike Slovenije pa je ta, da opravljanje pravosodnega izpita ni nujno povezano z opravljanjem sodniške funkcije. Slednuje  stališče je zavzelo Upravno sodišče Republike Slovenije v upravnem postopku opravilna št. I U 536/2015 (O tem sodba Upravnega sodišča Republike Slovenije opravilna št. I U 536/2015, z dne 19.11.2015), ki je bila odgovr na tožbo, ki jo je pred tem sodišču vložil predsednik društva CZPNN Rade STANIĆ, ki je bila v nerazumevajočih okoliščinah izgubljena. Obe utemeljitvi , tako Infrormacijskega pooblaščenca RS kot Upravnega sodišča RS sta sicer neverjetni, vendar sta resnični in za slovensko javnost do te mere nesprejemljivi, da slovesnko javnost silita k neposredni pritožbi na Evropsko sodišče za človekove pravice. 

V času od leta 2007 dalje je društvo CZPNN v svojih akcijah na različne načine pridobilo 106 različnih spisov o pravosodnem izpitu takratnih kandidatov (sedaj slovenskih notarjev, osvetnikov, državnih tožilcev, sodnikov in državnih pravobranilcev). V nadaljevanju je drušrvo pregledalo še nekaj sodnih spisov, ki so jih takratni kandidati, sedaj slovenski sodniki in ostali, prejeli kot pomoč na pisnem delu pravosodnega izpita.

Pri teh pregledih sodnih spisov in v njih najdenih sodb se je poglobil sum, da je s sodniškimi izobrazbami slovenskih sodnikov zelo nekaj narobe. Namreč, sumi se, da so pisne naloge takratnih kandidatov (sedaj slovenskih sodnikov), ki so jih kandidati pisali z lastnim rokopisom  bodi si v večjem delu ali celo v celoti bile prepisane iz končnih sodb nekaterih slovenskih sodišč, ki so se našle v sodnih spisih, pa se tam nebi smele najti. Tako prepisane sodbe sodišč, pa so bile izpitni komisiji podataknjene kor pisne naloge takratnih kandidatov za pravosodni izpit.

Po skoraj desetih letih svojega prizadevanja je društvo CZPNN vendarle prišlo do utemljenega suma, da nekateri slovenski sodniki bodisi sploh niso opravljali pravosodnega izpita ali pa so ga opravljali mimo zakonskih določil zakona, ki je takrat urejal to področje, za to se utemljeno sumi, da so mnogi slovenski sodniki v končni fazi z Republiko Slovenijo sklenili nično delovno razmerje oziroma, da kot taki sploh niso verodostojni sodniki. 

V sedanji fazi raziskovanja tega problema pa slovensko društvo CZPNN izvaja  prepis sodb najdenih v sodnih spisih in rokopisov pisnih nalog pisnega dela pravosodnega izpita, saj za nadaljevane raziskave ti dokumnti morajo biti v elektronski obliki. Nato bodo ti materiali predani primernim strokovnjakom, ki bodo s forenzično metodo na pisnih nalogah ugotavljali delno ali celotno plagiatorstvo. Tako dobljeni rezultati pa bodo zaradi širokega javnega interesa javno objavljeni.

Če bodo izsledki strokovnjakov potrdili, preliminarne ugotovitve, da so pisne naloge deloma ali v celoti prepisane, bo društvo CZPNN od Državnega zbora Republike Slovenije in Vlade Republike Slovenije ter Ministrstva za pravosodje Republike Slovenije zahtevalo, da predsednik vlade dr. Miro Cerar in minister za pravosodje Republike Slovenije mag. Goran Klemenčič brezpogojno odstopita in sicer,

a) zaradi nevestnega dela v službi in 

b) zaradi namernega prikrivanja neprailnosti v slovesnkem pravosodju.

o kršitvah pravnega reda Republike Slovenije, ki bi jih po službeni  dolžnosti morala sama zaznati in jih pravočasno ter učinkovito odpraviti, pa tega nista storila niti po tem ko sta bila na te nepravilnosti z strani civilne družbe primerno opozorjena. 

Kljub temu, da je drutvo CZPNN vse te sume v nepravilnosti v slovenskem pravosodju v obliki svoje zahteve za dostop do informacij javnega značaja na podagi Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ) posredovalo g. Goranu Klemenčiču, ki v Sloveniji opravlja funkcijo misistra za pravosodje ta ni ukrenil ničesar, da se te nepravilnosti odpravijo.

Nasprotno, miniter za pravosodje za prikrivanje teh nepravilnosti zlorabil Informacijskega pooblaščenca RS in celo Upravno sodišče RS, da sta njegovo prikrivanje nepravilnosti dokončno razglasila za zakonito.

Sumi se, da se je enako dogajalo tudi v primeru funkcionarja Miroslava (Mira) Cerarja, ki opravlja funkcijo predsednika Vlkade Republike Slovenije, ki je v letih 2009-2011 v vlogi predsednika  Sodnega sveta Republike Slovenije sam sodeloval pri predlogih določenih spornih oseb v izvolitev v sodniško funlcijo, kar je pripeljalo do tega, da so te osebe v končni fazi z Republiko Slovenijo sklenile nično delovno razmerje. Gre torej za utemeljen sum, da gre doslej za nezaslišano, neustavno in nezakonito ter globoko nemoralno in neetično početje predstavnikov najvišjih odgovrnih organo v Republiki Sloveniji (1).

V celoti gledano pa gre predvsem za človekove pravice !

V tem primeru gre za človekovo pravico, da državljan vselej ve, kdo je oseba, ki mu na sodišču sodi. Vsakršno izpodbijanje ter oviranje te neodtujljive pravice pomeni odkrit napad na pravno državo, njeno ureditev in napad na njene državljanke in državljane in njihovo suverenost, ki jo ima ljudstvo po slovenski ustavi.

Skratka gre za napad na ustavno ureditev, ki terja da državljani zaščitimo  državo pred tistimi, ki, ki bi jo morali sami ščititi, počnejo pa ravno nasprotno. Zato sta poziv odpravi nepravilnosti  in v končni fazi k odstopu nesorazmerno blaga ukrepa v primerjavi s škodo, ki se z ne ukrepanjem dela državi in državljanom od leta 1991 dalje in se še dela.

Lesce, 20.junij. 2016

CZPNN – Civilno združenje za pravičnost in nadzor

 

(1)Še več, vsako prizadevanje priti do resnice o verodostojnosti slovenskih sodnikov, se v Republiki Sloveniji očitno obravnava po pravilih Kazenskega zakona SFRJ in njegovem 133. členu, ki sankcionira tako imenovani verbalni delikt. To se sedaj dogaja na Okrajnem sodišču v Ljubljani v kazenski zadevi opravilna št. V K 39962/2011, v kateri sta se dve okrajni sodnici Nina KODRA BALANTIČ in Barbara KLAJNŠEK v zadnjih petih letih sami razrešiti, sedaj pa v tem postopku o razžalitvi odloča sodnica Okrajnega sodišča v Ljubljani mag. Ana TESTEN, ki v zadevi očitno ne vidi dlje od verbalnega delikta po 133. členu KZ SFRJ. Imenovana sodnica v postopku dela takšne napake, da društvo CZPNN sili v iskanje poštenega sojenja na Evropskem sodišču za človekove pravice v STRABURGU. V teh kršitvah sodelujejo sodniki iz cele sodne hierarhije od najnižjih slovenskih sodišč do vključno predsednika Vrhovnega sodišča Branka MASLEŠE.

Zato ni čudno, da se je dne 17.06.2016 med 9:00 uro in 9:30 uro na vhodu v Okrajno sodišče v Ljubljani, Mali trg 6  zgodil eden od najnovejših incidentov, ko je postopajoča sodnica mag. Ana TESTEN izločila zainteresirano javnost, ki po Ustavi Republike Slovenije in po Evopski konvenciji o varovanju človekovih pravic ima pravico biti navzoča v javnih sodnih postopkih. Imenovana sodnica je v tem primeru arbitrarno ali samovoljno javnostri preprečila priti v sodno dvorano tako, da je šrevilo zainteresirane javnosti omejila na 6 prisotnih državljanov. Na osnovi tega je obdolženi Rade Stanić, ki je bil na glavno obravnavo sicer prišel (se je odzval vabilu sodišla) izpred sodne stavbe z strani policije prisilno priveden. Za to je na glavni obravnavi protestiral tako, da se ni želel zagovarjati dokler se za javnost ne uredi primerna razpravna dvorana, na koncu je tudi zapustil sodno dvorano in skupaj z 22-imi predstavniki zainteresirane javnosti odšel na policijo, kjer je bila proti okrajni sodnici podana skupinska kazenska ovadba. Gre za eklatantno samovoljo izločanja javnosti, ki ima  pravico do prisostvovanja na sodnih obravnavah. Kor je že uvodoma omenejno, to sledi tako iz Ustave Republike Slovenije kot Evropske konvencije o varovanju človekovih pravicah. Skratka nastal je absurden primer, ko se sodnica brani z izločanjem javnosti in uporabo bivšega kazenskega zakonika SFRJ, konkretno njegovega 133 člena, ki je v bivši Jugoslaviji sankcioniral kaznivo dejanje takoimenovanega verbalnega delikta.

Galerija slik

Zadnje objave

Tue, 14. Jan 2020 at 17:27

1067 ogledov

ODHOD VELIKEGA BORCA
https://www.iusinfo.si/medijsko-sredisce/kolumne/255873

Sun, 8. Sep 2019 at 22:56

1365 ogledov

KONČNO USTAVNA PRITOŽBA
Po skoraj treh letih zavlačevanja, se je Slovensko Vrhovno sodišče le skilavilo in s svojo "Sodbo v imenu ljudstva" z dne: 04.04.2019 opravilna št. I Ips 39962/2011 (V K 39962/2011) odločilo o moji zahtevi za varstvo zakonitosti z dne 16.02.2017. Ker je odločitev Vrhovnega sodišča Republike Slovenije bila zame negativna, so zato nastali pogoji, ki mi dovoljujejejo vložitev ustavne pritožbe pri Ustavnem sodišču Republike Slovenije, ki bo vložena v roku, to je najpozneje dne 23.10.2019, s čemer se bo utrdila nadaljnja pot za pritožbo, ki bo (če bo to potrebno) vložena pri Evropskem sodišču za človekove pravice v Strazburgu.  CZPNN

Sat, 10. Mar 2018 at 23:36

2351 ogledov

NEVERJETEN MAFIJSKI OBRAČUN MED SLOVENSKIMI SODNIKI
Na sedež društva CZPNN smo prejeli dokaj zanimivo pismo nekega gospoda, ki se v svoji vsebini glasi: I. Iz zanesljivih virov sem prejel  informacijo, da kranjska sodnica Marjeta Dvornik prijateljuje in hodi na kavo z znanim kriminalcem Dinom Lalićem, ki je bil večkrat že zaprt. To je menda znano tudi NPU. Prav ona je bila tista, ki je oprostila roparja na poštarja, čeprav je bil dobljen pri dejanju. Sodba je bila kasneje razveljavljena, krivdo pa je valila na policijo in tožilstvo. Prav ona je tudi zavrnila izročitev za tistega ruskega tajkuna, ki je bil kasneje dejansko tudi spuščen in ki ga kljub sodni  odredbi niso izročili Nemčiji, kot je bilo zahtevano. Pri njej je tudi zastarala zadeva proti močnemu nemškemu podjetniku in še kaj…….   II. Povem Vam še še, da Kranjsko  sodišče veselo krši tudi delovno pravno zakonodajo. Višje delovno in socialno sodišče je namreč že konec leta 2015 sprejelo stališče, da sodniku na ustavno zakonit način preneha službeno razmerje šele z vročitvijo obrazložene odločbe sodnega sveta, ne pa že z dnem odločitve oz. potrditve ocene na seji sodnega sveta, torej za nazaj. To v primeru mojega brata, da mu je službeno razmerje prenehalo še predno je bila odločba pravnomočna in izvršljiva, sa ga je  odjavilo iz vseh zavarovanj, torej toliko prej, še pred  vročitvijo obrazložene sodne odločbe, zoper katero je bilo šele možno vložiti pravno sredstvo. Posledično to pomeni, da mu protipravno niso izplačali zaostale plače in tudi ne zakonite odpravnine, glede nato, da sem se v nadaljuvanju  dejansko upokojil. Nezakonito stanje je kranjsko sodišče  vleklo kar naprej, čeprav je bilo jasno stališče Višjega sodišča že predhodno  znamo. S tem v zvezi bo v teh dneh podan zahtevek na kranjsko sodišče po izplačilu zaostale plače in odpravnine, vključno z zakonitimi zamudnimi obrestmi. Me zanima, če bodo vztrajali na nezakoniti kršitvi, saj je slednje prekršek. V tem primeru jim seveda sledi tožba na delovno sodišče, kjer jim bodo nastali še dodatni stroški. Ki seveda ne gredo neposredno iz njihovega žepa. Vidiš, če moj brat nebi bil pravnik in zadeve ne bi našel in preštudiral, bi se mirno izmaknili obveznosti. Žalostno je to, da  je sodišče prvo, ki mora spoštovati zakonodajo in bi moralo tako ugotovljeno nezakonitost odpraviti že po uradni dolžnosti. Sicer pa je zadeva glede prenehanja sodniške funkcije že na evropskem sodišču - to je prvi primer, da sodnik toži Slovenijo. Druga zadeva, zaradi kršitve ustavnih pravic pa bo tudi kmalu vložena. Še to: Špela Koleta je ena od kandidatk za višjo sodnico v  Višjem sodišču v Ljubljani, prav tako Marjeta Dvornik. Sliši se, da naj menda nimata možnosti za napredovanje ker naj bi to mesto bilo rezervirano za za  Srečka Škerbeca. Res so pokvarjeni, zato so se znebili mojega brata, ker je bil preveč suveren in ni tulil v njihov rog. Nekaj bo že dosegel v kratkem, končni epilog pa na evropskem sodišču. Žal krivci ne bodo odgovarjali.

Wed, 10. Jan 2018 at 20:28

2187 ogledov

NEZNOSNA DVOLIČNOST SLOVENSKE POLITIKE KI BREZ DVOMA VODI K PROPADU SLOVENIJE
Sovenska politika je tako nevarno dvolična, da je zelo nevarno, da za seboj v propad ne potegne slovensle države. To je uspelo dokazati poslancu Dr. Vinku Gorenaku kar je razvidno tudi iz priložene objave v nadaljevanju.    http://nova24tv.si/slovenija/politika/govor-poslanca-gorenaka-ki-bo-sel-v-zgodovino-zakaj-ahmad-zakaj-pri-njemu-cloveski-vidik-in-pravno-dopustno-dejanje-pri-nekaj-sto-enakih-primerih-pa-ne/ Dr. Vinko Gorenak je do te mere povozil Miroslava Mira Cerarja, ki je ta zagitovo šel domov polnih gat. Če pa je Miroslav Miro Cerar karkoli po svoji materi, hvala bogu že pokojni Zdenki Cerar, utegne Dr. Vinko Gorenak končati pod streli narčenega morilca. Temu utegne slediti aretacija in zaprtje nadomestnega morilca natančno tako kot v zadevi Dr. Milka Noviča.

Sun, 7. Jan 2018 at 10:10

2384 ogledov

MALOUMNI SLOVENSKI SODNIKI IN NJIHOV KONEC (1)
Da je Slovenija čudna država pove tudi katastrofalno slabo stanje v njenem sodstvu oziroma v pravosodju kot vzporedni veji oblasti, ki je od leta 1945 delovala brez kakršnega koli resnega nadzora. To je bil tudi razlog da so se slovenski sodniki igrali s pravom in da niso dojeli "Da tisti, ki se igra s pravom, da se igra sam s seboj, s svojo državo in z njeno ureditvijo." Slednje je povzeto po bivšem in sedaj že pokojnem beograjskem odvetniku z mednarodno pravno reputacijo Filo Filoto. IGRE IN AVANTURE SLOVENSKIH SODNIKOV. Igre slovenskih sodnikov so po svoji vsebini in po svojih posledicah v resnici igre brez meja. Poleg teh iger brez meja so slovenski sodniki kot posebne sorte avanturisti v Sloveniji uprizarjali prav tako posebne sorte avanture. Ena od takih avantur je bila avantura imenovana "TRAJNI SODNIŠKI MANDAT" kar je pomenilo, da so se slovenski sodniki lahko pasli po slovenskih sodiščih do svojega sedemdesetega leta starosti. Taka avantura je imela več svojih pomenov. Eden od takih pomenov je bil ta, da so sodniki imeli zagotovljeno službo do svojega sedemdesetega leta in da so si kot nedotakljivi lahko ustvarjali kriminalno preteklost ne da bi jih kdorkoli in kadarkoli vprašal kaj delajo ali jih opozoril na to, da trga ne smejo početi. S trajniškim sodniškim mandatom so si slovenski sodniki poleg trajne sodniške funkcije zagotovili tudi čas v katerem so lahko njihovi potomci (sinovi in hčere) dokončali visoko izobrazbo in tako izpolnili pogoje za službovanje v slovenskih sodiščih. S tem se je nadaljevala "okupacija" sodišč, ki jih je okupira slovenska skorumpirana sodniška svojat. Vse te igrice in avanture slovenskih sodnikov sta organizirala in vodila Slovenski sodnisvet in Vrhovno sodišče Republike Slovenije z vrlim vrhovnim sodnikom Brankom Maslešo na čelu. Šele po tem, pa na vrsto pridejo nižji sodnice in sodniki, ki se jih od konca leta 2007 sumi, da niso izpolnili vseh pogojev za izvolitev v sodniško funkcijo, ki jih predvideva 8. člen Zakona o sodniški službi in da posledično temu sploh niso sodniki. Položaj teh oseb, ki se žažno izdajajo kot sodniki, pa naj bi ustrezal  pravosodnim goljufom, plagiatorjem in sodnim šušmarjem. Utemeljitev za slednjo navedbo pa dobimo v dejstvu, da so slovenski sodniki preko Sodnega sveta in slovenske politike (Državni zbor Republike Slovenije) ter Vrhovnega sodišča Republike Slovenije z Republiko Slovenijo sklenili nično delovno razmerje.   Se nadaljuje  

Sun, 24. Sep 2017 at 20:30

4155 ogledov

KAKO SO ME DEJANSKO IZGNALI IZ SLOVENIJE
Dne 25.12.2016 so me izgnali iz Slovenije čeprav sem se iz Slovenije navedenega dne uradno izselil v  tujino. Do moje izselitve je prišlo po dolgoletnih hudih pritiskov, ki jih je name in na moje člane družine vršila slovenska oblast. Navajam celo vrsto vprašanj, ki jih je uradna oseba Upravne enote v Radovljici z imenom Irena Likar dne 21.12.2011 protipravno zastavljala članom moje držine, kar je bilo odločilnega pomena za to, da sem se iz Slovenije začasno izselil. Uradna oseba Upravne enote v Radovljici pri zaslišanju članov moje družine je pri svojem delu ves čas dajala vtis, da se je za tako delo (zaslišanje) verzirala v kakšni fašistični oziroma nacistični šoli tretjega nemškega rajha. Moji člani družine so bili mučeni z sledečimi vprašanji:   Ali veste na katerem naslovu Rade Stanić dejansko živi in kako to veste ? Kdo je lastnik nepremičnine na naslovu kjer živite ? Kdaj se je izselil z naslova na katerem živite ? Ali veste, če se namerava kdaj vrniti na ta naslov ? Ali imata kot zakonca kakšne stike, se vidita, slišita in kje ? Ali veste kje se Rade Stanić zadržuje, kje prespi ? Ali veste na katerem naslovu prejema pošto in uradna pisanja ? Ali ima na naslovu Alpska crsta 62, Lesce urejene bivalne prostore (sanitarije, kuhinjo, ....) ? Ali je na naslovu Alpska cesta 62, lastnik stanovanja oz. nepremičnine ? Ali ima za najem prostorov na Alpski cesti 62, Lesce sklenjeno najemno pogodbo in s kom ? Ali veste kje Rade Stanić dela oz. kje je zaposlen ? Ali sta še vedno poročena ali sta v ločitvenem postopku ? Ali ima stanić s sinom kakšne stike ? Ali ima na svoje ime izdano kakšno položnico na naslov kje živita ? Ali veste kje ima svoje osebne predmete (obleko, obutev, higijena, dokumenti) ? Ali se gdaj vrača in prespi na naslovu kjer živite ? Ali poznate koga, ki bi več vedel povedati o prebivališču Radeta Stanića ? Ali ima avto ? Ali mu pokojnino prinese poštar ? Ali veste če se je odselil v tujino ali je v Sloveniji ? Ali imate v zvezi s tem sami kaj dodati ? Takih fašističnih vprašanj člani moje družine niso mogli izdržati več. Se nadaljuje.

Zadnji komentarji

Prijatelji

Dajana  Babiččuk kobalMiran  PetermanFeri LainščekLaščan ZlatorogAna Koswoodicinvestment CompanyDamjan GorenščekVili KovačičBožo žabjekAco MitrovicKlavdija Zebecsanja barnaBarbara KolmaničMateja SircaAzra .Klavdija HitiRoman VodebErnest SkrjanecTrenutek .rastko plohlMaja RadinBojan  AhlinVika  JelenBranko GaberAndres Zoran    IvanovicFranc JazbinsekBojan MehleStoyan Svet

NAJBOLJ OBISKANO

ZAHTEVA ZA UKREPANJE ALI ODSTOP