DODATNI ZAGOVOR PRESEDNIKA CZPNN ZA JUTRIŠNJO OBRAVNAVO
Društvo CZPNN
Brežice, moje mesto

Četrtek, 16. junij 2016 ob 21:55

Opravilna št. V K 39962/2011

Datum: 16.06.2016

OKRAJNO SODIŠČE V LJUBLJANI

Kazenski oddelek

Mali trg št. 6

SI-1000 LJUBLJANA

 

DODATNI ZAGOVOR

 

Obdolženec si zaradi naknadno pridobljenih podatkov in listin, ki so pomembni za ta kazenski postopek, lasti pravico do svojega dodatnega  zagovora, ki je nadaljevanje njegovem zagovoru danem na glavni obravnavi z dne 24.05.2016, za to pred naslovnim sodiščem podajam ta svoj dodatni zagovor, ki se nanaša na drugo alinejo obtožnega očitka, ki se glasi:

»da obstaja utemeljen sum, da nimate pravniškega državnega izpita, ali pa ste ga pridobili v nasprotju z določili Zakona o pravniškem državnem izpitu,«

Obdolženec je kot je naslovnem sodišču že znano predsednik slovenskega društva z imenom Civilno združenje za pravičnost, napredek in nadzor, s sedežem v Lescah, Alpska cesta št. 62, 4248 Lesce, ki od 03.01.2008 dalje vodi trajno in mučno akcijo za ugotavljanje verodostojnosti slovenskih sodnikov.

Društvo CZPNN v tej akciji deluje izključno po volji slovenskega naroda.

Društvo CZPNN je od leta 2008 dalje v svoji akciji naletelo na mnoge težave, ki mu jih povzročajo pristojni državni organi, organi samoupravne lokalne skupnosti in nosilci državnih javnih pooblastil, ki imajo namen prikrivati in prikriti resnico o pravosodnem izpitu oziroma pravniškem državnem izpitu takratnih kandidatov za ta izpit (sedaj slovenskih sodnikov). V namen dokazovanja te problematike je društvo CZPNN sestavilo svojo komisijo, ki oma sledečo sestavo:

1.      obdolženec Rade STANIĆ kot predsednik,

2.      Vili KOVAČIČ iz Ljubljane kot član in

3.      Klemen PIBER iz Mojstrane kot član,

(v nadaljevanju komisija).

Komisija je na različne načine in z več svojih vzvodov pridobila 106 overjenih in ne overjenih spisov o pravosodnem izpitu, ki se glasijo na imena slovenskih sodnic in sodnikov.

Dva taka spisa ima obdolženec danes s seboj in se glasita na ime okrožnega sodnika in bivšega, sedaj upokojenega predsednika Okrožnega sodišča v Kranju Mihaela KERSNIKA in na ime okrožnega oziroma višjega (sedaj že upokojenega) sodnika Janeza GOLIČIČA, ki je nazadnje bil lociran v Okrožnem sodišču v Kranju.  Oba overjena spisa vsebujeta celotno vsebino z vsemi podatki in listinami, ki se na ta izpit nanašajo.

V enem in drugem spisu je komisija med drugim našla več pisnih nalog, ki so bile napisane z rokopisom takratnih dveh kandidatov za pravosodni izpit, sedaj dveh upokojenih slovenskih sodnikov Janeza KOLIČIČA in Mihaela KERSNIKA in druge nujne dokumente in podatke, ki so sestavni del obeh teh spisov.

Za to je tričlanska komisija obiskala več arhivov lociranih po Republiki Sloveniji in pregledala večino od 106 najdenih sodnih spisov, ki so jih takratni kandidati za pravosodni izpit (sedaj slovenski sodniki) na pravosodnem izpitu prejeli kot pomoč, pri pisanju vsak svoje pisne naloge, da so lahko pozneje pristopili k ustnem delu tega izpita.

Ker so takratni kandidati sedaj sodniki za svojo pisno nalogo bili dolžni za sojo pisno nalogo z sebi lastnim rokopisom napisati sodbo ali kakšen drugi končni sodni akt, se je komisija še posebej poglobila v sodnih spisih najdene »sodbe v imenu ljudstva« o katerih slovensko ljudstvo nikoli ni nič vedelo.

Komisija je opravila laično primerjavo vsebine med najdenimi sodbami »v imenu ljudstva« in pisnimi nalogami bivših kandidatov oziroma sedaj slovenskih sodnic in sodnikov.

Že na prvi pogled je komisija ugotovila, da so bile pisne naloge bodi si v večjem delu ali v celoti prepisane iz sodb »v imenu ljudstva«, ki jih praviloma nebi smelo biti v sodnimi spisi, ki so kandidatom bili dodeljeni kot pomoč pri pravosodnem izpitu, pa so te sodbe očitno bile v teh sodnih spisih.

Torej je komisija CZPNN tako prišla do utemeljenega suma, da so pisne naloge bivših kandidatov za pravosodni izpit (sedaj slovenskih sodnic in sodnikov) plagiati. To pomeni, da takratni kandidati za pravosodni izpit v nobenem primeru nebi smeli pristopiti k ustnem delu pravosodnega izpita, pa so protipravno pristopili.

V nadaljevanju so takratni kandidati za pravosodni izpit, po opravljenem ustnem delu tega izpita prejeli potrdilo ali spričevalo o uspešno opravljenem pravosodnem izpitu, kljub temu, da tega izpita v njegovem pisnem delu niso opravili niti zakonito niti pravilno.

Tako se je goljufija bivših kandidatov nadaljevala.

V nadaljevanju so bivši kandidati tako pridobljeno potrdilo o uspešno opravljenem pravosodnem izpitu pri Sodnem svetu Republike Slovenije zlorabili kot pravo, da so si lahko izposlovali sklep o napotitvi v Državni zbor Republike Slovenije zaradi izvolitve v sodniško funkcijo in tudi bili v tem organu v tako funkcijo protipravno izvoljeni.

V nadaljevanju so izvoljenci v sodniško funkcijo, s pomočjo Vrhovnega sodišča Republike Slovenije z svojo domovino Republiko Slovenijo sklenili nično delovno razmerje.

To pomeni, da taki bivši kandidati za pravosodni izpit, upoštevaje do sedaj navedeno nikoli niso postali verodostojni slovenski sodniki. Za to slovensko ljudstvo ne ve kdo mu na slovenskih sodiščih sodi, verodostojni sodniki ali pravosodni goljufi, plagiatorji ali sodni šušmarji, ki nikoli niso bili sodniki. Slednje pa za to ker niso uspešno in pošteno ter zakonito opravili pisnega dela pravosodnega izpita in s tem ne tega izpita na sploh. Pravosodni izpit pa je po veljavni zakonodaji izrecen pogoj za pridobitev sodniške funkcije, brez katere nihče, ki tega izpita nima uspešno opravljenega ne more z Republiko Slovenijo skleniti delovnega razmerja, če pa tako delovno razmerje tudi sklene, pa je taka sklenitev delovnega razmerja nična.

Za to je komisija navezala stike z večjimi mednarodno priznanimi univerzami, ki so v takih primerih sposobne ugotoviti delno ali celotno plagiatorstvo in o tem izdati svoje verodostojno strokovno mnenje.

Za potrebe razčiščevanja teh spornih primerov sedaj po naročilu najdenih univerz društvo CZPNN pisne dokumente spreminja v elektronsko obliko in jih bo do 15. avgusta izročilo univerzam, da opravijo svoje delo.

Ta čas bo CZPNN  počakalo na njihova strokovna mnenja o tem, ali ko gre za pisne naloge bivših kandidatov na pravosodnem izpitu za delne ali celotne plagiate.

Po prejemu strokovnega menja univerz o tem, pa bo društvo CZPNN sprožilo svoje ukrepe proti pravosodnim goljufom, plagiatorjem in sodnim šušmarjem, ostro in brez popuščanja ter od pristojnih državnih institucij zahtevalo:  

-          da se take ljudi razreši sodniške funkcije,

-          da se za nazaj razveljavijo vse njihove sodbe izdane v imenu ljudstva,

-          da se ljudi – državljanke in državljane Republike Slovenije pošlje na pravdo zaradi uveljavljanja njihove pravice do odškodnine, ki so jo z takimi goljufijami »svojih sodnikov« utrpeli.

Za tiste »sodnike«, ki to v resnici nikoli niso bili, ki so se že upokojili, pa bo društvo CZPNN zahtevalo revizije njihovih pokojninskih postopkov ter ureditev njihovih pokojnin na raven pokojnin, ki jih prejemajo sodne strojepiske.

Hvala za pozornost.

RADE STANIĆ

Zadnje objave

Tue, 14. Jan 2020 at 17:27

1067 ogledov

ODHOD VELIKEGA BORCA
https://www.iusinfo.si/medijsko-sredisce/kolumne/255873

Sun, 8. Sep 2019 at 22:56

1365 ogledov

KONČNO USTAVNA PRITOŽBA
Po skoraj treh letih zavlačevanja, se je Slovensko Vrhovno sodišče le skilavilo in s svojo "Sodbo v imenu ljudstva" z dne: 04.04.2019 opravilna št. I Ips 39962/2011 (V K 39962/2011) odločilo o moji zahtevi za varstvo zakonitosti z dne 16.02.2017. Ker je odločitev Vrhovnega sodišča Republike Slovenije bila zame negativna, so zato nastali pogoji, ki mi dovoljujejejo vložitev ustavne pritožbe pri Ustavnem sodišču Republike Slovenije, ki bo vložena v roku, to je najpozneje dne 23.10.2019, s čemer se bo utrdila nadaljnja pot za pritožbo, ki bo (če bo to potrebno) vložena pri Evropskem sodišču za človekove pravice v Strazburgu.  CZPNN

Sat, 10. Mar 2018 at 23:36

2351 ogledov

NEVERJETEN MAFIJSKI OBRAČUN MED SLOVENSKIMI SODNIKI
Na sedež društva CZPNN smo prejeli dokaj zanimivo pismo nekega gospoda, ki se v svoji vsebini glasi: I. Iz zanesljivih virov sem prejel  informacijo, da kranjska sodnica Marjeta Dvornik prijateljuje in hodi na kavo z znanim kriminalcem Dinom Lalićem, ki je bil večkrat že zaprt. To je menda znano tudi NPU. Prav ona je bila tista, ki je oprostila roparja na poštarja, čeprav je bil dobljen pri dejanju. Sodba je bila kasneje razveljavljena, krivdo pa je valila na policijo in tožilstvo. Prav ona je tudi zavrnila izročitev za tistega ruskega tajkuna, ki je bil kasneje dejansko tudi spuščen in ki ga kljub sodni  odredbi niso izročili Nemčiji, kot je bilo zahtevano. Pri njej je tudi zastarala zadeva proti močnemu nemškemu podjetniku in še kaj…….   II. Povem Vam še še, da Kranjsko  sodišče veselo krši tudi delovno pravno zakonodajo. Višje delovno in socialno sodišče je namreč že konec leta 2015 sprejelo stališče, da sodniku na ustavno zakonit način preneha službeno razmerje šele z vročitvijo obrazložene odločbe sodnega sveta, ne pa že z dnem odločitve oz. potrditve ocene na seji sodnega sveta, torej za nazaj. To v primeru mojega brata, da mu je službeno razmerje prenehalo še predno je bila odločba pravnomočna in izvršljiva, sa ga je  odjavilo iz vseh zavarovanj, torej toliko prej, še pred  vročitvijo obrazložene sodne odločbe, zoper katero je bilo šele možno vložiti pravno sredstvo. Posledično to pomeni, da mu protipravno niso izplačali zaostale plače in tudi ne zakonite odpravnine, glede nato, da sem se v nadaljuvanju  dejansko upokojil. Nezakonito stanje je kranjsko sodišče  vleklo kar naprej, čeprav je bilo jasno stališče Višjega sodišča že predhodno  znamo. S tem v zvezi bo v teh dneh podan zahtevek na kranjsko sodišče po izplačilu zaostale plače in odpravnine, vključno z zakonitimi zamudnimi obrestmi. Me zanima, če bodo vztrajali na nezakoniti kršitvi, saj je slednje prekršek. V tem primeru jim seveda sledi tožba na delovno sodišče, kjer jim bodo nastali še dodatni stroški. Ki seveda ne gredo neposredno iz njihovega žepa. Vidiš, če moj brat nebi bil pravnik in zadeve ne bi našel in preštudiral, bi se mirno izmaknili obveznosti. Žalostno je to, da  je sodišče prvo, ki mora spoštovati zakonodajo in bi moralo tako ugotovljeno nezakonitost odpraviti že po uradni dolžnosti. Sicer pa je zadeva glede prenehanja sodniške funkcije že na evropskem sodišču - to je prvi primer, da sodnik toži Slovenijo. Druga zadeva, zaradi kršitve ustavnih pravic pa bo tudi kmalu vložena. Še to: Špela Koleta je ena od kandidatk za višjo sodnico v  Višjem sodišču v Ljubljani, prav tako Marjeta Dvornik. Sliši se, da naj menda nimata možnosti za napredovanje ker naj bi to mesto bilo rezervirano za za  Srečka Škerbeca. Res so pokvarjeni, zato so se znebili mojega brata, ker je bil preveč suveren in ni tulil v njihov rog. Nekaj bo že dosegel v kratkem, končni epilog pa na evropskem sodišču. Žal krivci ne bodo odgovarjali.

Wed, 10. Jan 2018 at 20:28

2187 ogledov

NEZNOSNA DVOLIČNOST SLOVENSKE POLITIKE KI BREZ DVOMA VODI K PROPADU SLOVENIJE
Sovenska politika je tako nevarno dvolična, da je zelo nevarno, da za seboj v propad ne potegne slovensle države. To je uspelo dokazati poslancu Dr. Vinku Gorenaku kar je razvidno tudi iz priložene objave v nadaljevanju.    http://nova24tv.si/slovenija/politika/govor-poslanca-gorenaka-ki-bo-sel-v-zgodovino-zakaj-ahmad-zakaj-pri-njemu-cloveski-vidik-in-pravno-dopustno-dejanje-pri-nekaj-sto-enakih-primerih-pa-ne/ Dr. Vinko Gorenak je do te mere povozil Miroslava Mira Cerarja, ki je ta zagitovo šel domov polnih gat. Če pa je Miroslav Miro Cerar karkoli po svoji materi, hvala bogu že pokojni Zdenki Cerar, utegne Dr. Vinko Gorenak končati pod streli narčenega morilca. Temu utegne slediti aretacija in zaprtje nadomestnega morilca natančno tako kot v zadevi Dr. Milka Noviča.

Sun, 7. Jan 2018 at 10:10

2384 ogledov

MALOUMNI SLOVENSKI SODNIKI IN NJIHOV KONEC (1)
Da je Slovenija čudna država pove tudi katastrofalno slabo stanje v njenem sodstvu oziroma v pravosodju kot vzporedni veji oblasti, ki je od leta 1945 delovala brez kakršnega koli resnega nadzora. To je bil tudi razlog da so se slovenski sodniki igrali s pravom in da niso dojeli "Da tisti, ki se igra s pravom, da se igra sam s seboj, s svojo državo in z njeno ureditvijo." Slednje je povzeto po bivšem in sedaj že pokojnem beograjskem odvetniku z mednarodno pravno reputacijo Filo Filoto. IGRE IN AVANTURE SLOVENSKIH SODNIKOV. Igre slovenskih sodnikov so po svoji vsebini in po svojih posledicah v resnici igre brez meja. Poleg teh iger brez meja so slovenski sodniki kot posebne sorte avanturisti v Sloveniji uprizarjali prav tako posebne sorte avanture. Ena od takih avantur je bila avantura imenovana "TRAJNI SODNIŠKI MANDAT" kar je pomenilo, da so se slovenski sodniki lahko pasli po slovenskih sodiščih do svojega sedemdesetega leta starosti. Taka avantura je imela več svojih pomenov. Eden od takih pomenov je bil ta, da so sodniki imeli zagotovljeno službo do svojega sedemdesetega leta in da so si kot nedotakljivi lahko ustvarjali kriminalno preteklost ne da bi jih kdorkoli in kadarkoli vprašal kaj delajo ali jih opozoril na to, da trga ne smejo početi. S trajniškim sodniškim mandatom so si slovenski sodniki poleg trajne sodniške funkcije zagotovili tudi čas v katerem so lahko njihovi potomci (sinovi in hčere) dokončali visoko izobrazbo in tako izpolnili pogoje za službovanje v slovenskih sodiščih. S tem se je nadaljevala "okupacija" sodišč, ki jih je okupira slovenska skorumpirana sodniška svojat. Vse te igrice in avanture slovenskih sodnikov sta organizirala in vodila Slovenski sodnisvet in Vrhovno sodišče Republike Slovenije z vrlim vrhovnim sodnikom Brankom Maslešo na čelu. Šele po tem, pa na vrsto pridejo nižji sodnice in sodniki, ki se jih od konca leta 2007 sumi, da niso izpolnili vseh pogojev za izvolitev v sodniško funkcijo, ki jih predvideva 8. člen Zakona o sodniški službi in da posledično temu sploh niso sodniki. Položaj teh oseb, ki se žažno izdajajo kot sodniki, pa naj bi ustrezal  pravosodnim goljufom, plagiatorjem in sodnim šušmarjem. Utemeljitev za slednjo navedbo pa dobimo v dejstvu, da so slovenski sodniki preko Sodnega sveta in slovenske politike (Državni zbor Republike Slovenije) ter Vrhovnega sodišča Republike Slovenije z Republiko Slovenijo sklenili nično delovno razmerje.   Se nadaljuje  

Sun, 24. Sep 2017 at 20:30

4155 ogledov

KAKO SO ME DEJANSKO IZGNALI IZ SLOVENIJE
Dne 25.12.2016 so me izgnali iz Slovenije čeprav sem se iz Slovenije navedenega dne uradno izselil v  tujino. Do moje izselitve je prišlo po dolgoletnih hudih pritiskov, ki jih je name in na moje člane družine vršila slovenska oblast. Navajam celo vrsto vprašanj, ki jih je uradna oseba Upravne enote v Radovljici z imenom Irena Likar dne 21.12.2011 protipravno zastavljala članom moje držine, kar je bilo odločilnega pomena za to, da sem se iz Slovenije začasno izselil. Uradna oseba Upravne enote v Radovljici pri zaslišanju članov moje družine je pri svojem delu ves čas dajala vtis, da se je za tako delo (zaslišanje) verzirala v kakšni fašistični oziroma nacistični šoli tretjega nemškega rajha. Moji člani družine so bili mučeni z sledečimi vprašanji:   Ali veste na katerem naslovu Rade Stanić dejansko živi in kako to veste ? Kdo je lastnik nepremičnine na naslovu kjer živite ? Kdaj se je izselil z naslova na katerem živite ? Ali veste, če se namerava kdaj vrniti na ta naslov ? Ali imata kot zakonca kakšne stike, se vidita, slišita in kje ? Ali veste kje se Rade Stanić zadržuje, kje prespi ? Ali veste na katerem naslovu prejema pošto in uradna pisanja ? Ali ima na naslovu Alpska crsta 62, Lesce urejene bivalne prostore (sanitarije, kuhinjo, ....) ? Ali je na naslovu Alpska cesta 62, lastnik stanovanja oz. nepremičnine ? Ali ima za najem prostorov na Alpski cesti 62, Lesce sklenjeno najemno pogodbo in s kom ? Ali veste kje Rade Stanić dela oz. kje je zaposlen ? Ali sta še vedno poročena ali sta v ločitvenem postopku ? Ali ima stanić s sinom kakšne stike ? Ali ima na svoje ime izdano kakšno položnico na naslov kje živita ? Ali veste kje ima svoje osebne predmete (obleko, obutev, higijena, dokumenti) ? Ali se gdaj vrača in prespi na naslovu kjer živite ? Ali poznate koga, ki bi več vedel povedati o prebivališču Radeta Stanića ? Ali ima avto ? Ali mu pokojnino prinese poštar ? Ali veste če se je odselil v tujino ali je v Sloveniji ? Ali imate v zvezi s tem sami kaj dodati ? Takih fašističnih vprašanj člani moje družine niso mogli izdržati več. Se nadaljuje.

Zadnji komentarji

Prijatelji

Dajana  Babiččuk kobalMiran  PetermanFeri LainščekLaščan ZlatorogAna Koswoodicinvestment CompanyDamjan GorenščekVili KovačičBožo žabjekAco MitrovicKlavdija Zebecsanja barnaBarbara KolmaničMateja SircaAzra .Klavdija HitiRoman VodebErnest SkrjanecTrenutek .rastko plohlMaja RadinBojan  AhlinVika  JelenBranko GaberAndres Zoran    IvanovicFranc JazbinsekBojan MehleStoyan Svet

NAJBOLJ OBISKANO

DODATNI ZAGOVOR PRESEDNIKA CZPNN ZA JUTRIŠNJO OBRAVNAVO