PRAVIJO, DA MINISTRICA IRENA MAJCEN OČITNO LAŽE
Društvo CZPNN
Brežice, moje mesto

Ponedeljek, 14. december 2015 ob 05:50

Odpri galerijo

Sporočilo številka 28
 VELJAVNE KONCESIJSKE POGODBE PO 31.12.2015

V nadaljevanju je nekaj koncesijskih pogodb, ki zanesljivo ne prenehajo veljati 31.12.2015 kot je zatrdila v odgovoru na poslansko vprašanje ministrica MOP-a Irena Majcen. Da nekatere pogodbe veljajo je razbrati dejansko iz predloga Vlade, ki želi podaljšati rok veljavnosti koncesijskega sistema še za eno leto. O tem predlogu so koalicijski poslanci odločili (8 glasov za, 4 proti) na seji odbora za infrastrukturo, okolje in prostor 11.12.2015 in tako so omogočili, da bo Državni zbor na decembrski seji zakon potrdil.

Zanimivo je kateri koncesionarji imajo veljavne pogodbe? In kateri politični opciji pripadajo? Poglejmo nekaj primerov za katere imamo vse dokumente, ki dokazujejo zapisano:

Vlade RS je 14.10.201 izdala »dovoljenje« OR Inženiringu in mu dovolila prevzem koncesije od Dimnikarstva Primc za opravljanje dimnikarske dejavnosti v dimnikarskem območju Semič in Metlika z veljavnostjo do 9.10.2016. Postopek je vodila državna sekretarka Katja Stražiščar, ki je tudi podpisana na dovoljenju skupaj z ministrom Rokom Žarnićem.

Prenos je bi opravljen na osnovi 24. a člena Uredbe (skrajšano ime):

Koncesionar (odstopnik koncesije) sme pravice in obveznosti iz koncesijske pogodbe ali njenega dela prenesti na novega koncesionarja (prevzemnik koncesije) z odločbo vlade. Ta določba se uporablja tudi za prenos koncesije na univerzalne pravne naslednike koncesionarja.
Odločbo iz prejšnjega odstavka se izda na zahtevo odstopnika ali prevzemnika   koncesije, v kateri mora biti izkazano, da sta odstopnik in prevzemnik koncesije uredila medsebojna razmerja v zvezi s prenosom koncesije.Na osnovi dovoljenja, sklicujoč se na 17. člen Uredbe, ki določa: »koncesionar pridobi pravice in prevzame dolžnosti iz koncesijskega razmerja s sklenitvijo koncesijske pogodbe«, je bila nato podpisana koncesijska pogodba. Podpisnika pogodbe sta bila: direktor OR Inženiringa Klemen Ramuš (15.2.2012) in minister dr. Roko Žarnić (7.2.2012).

DOKAZA:     -     Dovoljenje Vlade RS številka: 01403-74/2008/75, z dne 14.10.2011
Koncesijska pogodba št. 01403-74/2008

Vlada RS je z odločbo (35404-17/2008/14, z dne 14.11.2008) na osnovi 17. člena Uredbe (citirana je  Uredba iz leta 2004 in spremembe 2006, 2007 in 2008) sklenila, da dobi koncesijo za občino Velenje Eko dim. Direktor Eko dima iz Raven na Koroškem Dušan Krebel je 23.12.2008 podpisal koncesijsko pogodbo, v imenu Vlade RS je pogodbo podpisal 19.11.2008 minister Janez Podobnik. Pogodba je sklenjena za 8 let. Začne veljati z dnem podpisa obeh pogodbenih strank. Ker jo je podpisal Krebel več kot mesec dni po podpisu ministra, velja pogodba  do 23.12.2016.

DOKAZ:    -    Sklep Vlade RS 35404-17/2008/14 z dne 14.11.2008

Vlada RS je na osnovi 4.odst. 187. člena in 4.odst. 188. člena Zakona o varstvu okolja, 16. člena, 2.odst. 17. člena in 41. člena Uredbe na dopisni 264. seji dne 14.11.2008 sklenila, da podeli koncesije za opravljanje dimnikarske dejavnosti Eko dimu Dušana Krebla v dimnikarskih območjih Braslovče, Črna na Koroškem, Dravograd, Ljubno, Luče, Mežica, Mozirje, Nazarje, Podvelka, Polzela, Radlje ob Dravi in Velenje (opomba: Velenje je že bilo podeljeno na seji Vlade isti dan, glej točko 2). Pogodbe segajo v leto 2017, ker so podpisane v letu 2009.

V zvezi s tem sklepom Vlade je zanimivo, da sta za Velenje sprejeta torej dva sklepa Vlade na isti dan, vendar pod različnimi zakonskimi določili. Posebnost pogodbe je tudi  razlika v številu potrebnih dimnikarjev. V prilogi, ki jo je napisal Eko dim naštevajo 12.900 naprav, kar ustreza 6,45 dimnikarjem, v 12. členu koncesijske pogodbe pa je »dovolj« za opravljanje dela le 1,35 dimnikarja!

DOKAZ: -   Sklep Vlade RS 35404-17/2008/2 z dne 14.11.2008

Vlada RS je 24.12.2008 (št. 35404-20/2008/18) podelila koncesijo Eko dimu v dimnikarskem območju Žalec. Direktor Eko dima je podpisal koncesijo 14.4.2009 za dobo 8 let (torej ta pogodba sega v leto 2017), v imenu Vlade je pogodbo podpisal Karel Erjavec (na pogodbi ni  datuma podpisa ministra, kar lahko pomeni, da gre za sporno pogodbo, saj piše, da velja, ko jo podpišeta oba podpisnika. Kdaj jo je podpisal Karel Erjavec?).

DOKAZ: Sklep Vlade RS 35404-20/2008/18 z dne 24.12.2008

Vlada RS je 24.12.2008 (št. 35404-20/2008/6) podelila koncesije za dimnikarska območja Mislinja, Muta, Prebold, Prevalje, Ravne na Koroškem, Ribnica na Pohorju, Slovenj Gradec, Solčava, Tabor, Vransko, Vuzenica in Žalec (opomba: Žalec je že dobil koncesijo, glej točko 4).  Koncesije je pridobil Eko dim. Koncesijske pogodbe so podpisane v letu 2009, torej so veljavne v leto 2017.

DOKAZ: -   Sklep Vlade RS 35404-20/2008/6 z dne 24.12.2008

Vlada RS je na podlagi 17. člena v povezavi s 24. a členom Uredbe  na 170. Redni seji 22.5.2008 sklenila, da se prenese koncesija z Dimnikarstva Maribor na Celjske dimnikarje v dimnikarskem območju Celje. Kdaj je stopila v veljavo koncesijska pogodba ni znano, vsekakor pa je velika verjetnost, da se bo ta pogodba iztekla v letu 2016.

DOKAZ: - Sklep Vlade RS 35404-8/2008/3 z dne 22.5.2008

V poslanskem klubu SMC je lastnik dimnikarskega podjetja KDS dimnikarske storitve Ljutomer Aleksander Kavčič. Do kdaj ima veljavne koncesije ni znano, ker nam ni uspelo pridobiti pogodb. Dejstvo je, da gre za poslanca, ki ga plačuje država in ima koncesijo, ki mo jo je podelila država. Velika verjetnost da gre za kako nasprotje interesov!

*****

V javnosti sta ministrica Irena Majcen in tudi direktorica direktorata za okolje mag. Tanja Bolte nekajkrat zatrdili, da se vse koncesijske pogodbe ne končajo 31.12.2015, kar je zakonska zahteva (ZVO-1F). Pravno tolmačenje je, da zakoni nimajo posledic za nazaj (retroaktivnost). V tej zvezi je potrebno ugotoviti naslednje:

Zakon o varstvu okolja je bil objavljen v Uradnem listu RS 8.11.2013 (št. 92/2013), večina koncesijskih pogodbe pa je bila sklenjena pred tem datumom, zato je aktualni minister na Ministrstvu za okolje in kmetijstvo mag. Dejan Židan začel sklepati anekse h koncesijskim pogodbam in verjetno želel sporazumno določiti, da »pogodbeni stranki izrecno soglašata, da koncesijska pogodba v skladu z ZVO-1F preneha 31. decembra 2015«. Takrat se je pojavilo vprašanje, katere koncesijske pogodbe bodo ostale v veljavi po 31.12.2015? Danes se lahko vprašamo: ali ni bilo mogoče s podobnimi Aneksi doseči, da se vse pogodbe iztečejo do 31.12.2015?

Na vprašanje poslanca pred nedavnim, katere pogodbe še veljajo po 31.12.2015 je v Državnem zboru ministrica Irena Majcen zatrdila: »…Tako se z dnem 31.12.2015 glede na veljavne predpise iztečejo vse koncesijske pogodbe…«. (Glej dopis MOP-a z dne 23.10.2015, štev. 001-87/2015/2)

Tudi na zahtevo VCP Dimnika in DCI Malečnika, da MOP javno objavi koncesijske pogodbe, ki veljajo po 31.12.2015, je generalna direktorica direktorata odgovorila:

»Ponovno pojasnjujemo, da prihaja pri navedbi koncesijskih pogodb pogosto za nesporazum, saj v skladu z določbami 11. odstavka 92. člena Zakona o spremembah zakona o varstvu okolja (ZVO-1F) koncesijske pogodbe, ki so bile sklenjene za izvajanje obvezne državne gospodarske dimnikarske javne službe pred uveljavitvijo tega zakona, vse prenehajo z dnem 31.12.2015«. (Glej dopis MOP-a z dne 16.11.2015, štev.35406-68/2015/63).

Na seji odbora  DZ za infrastrukturo, okolje in prostor 11.12.2015 (ko so koalicijski poslanci potrdili predlog Vlade RS, da se koncesije podaljšajo do konca leta 2016) je direktorica direktorata mag. Tanja Bolte povedala, da so nekatere pogodbe končujejo do konca leta (125, opomba: zapisano po spominu), druge so se uradno že končale (48), po 31.12.2015 pa naj bi bilo v veljavi še nekaj pogodb (verjetno je izrekla število 18). Poslanec, ki je to vprašanje postavil ministrici pred kratkim,  jo je takoj povprašal, kaj je torej res, saj mu je ministrica odgovorila na njegovo poslansko vprašanje, da se vse pogodbe iztečejo 31.12.2015. Nekdo torej laže in zavaja. In ta nekdo je ministrica MOP Irena Majcen !!!

Zanimivo je dejstvo, da so dimnikarji predlagali, da se koncesijski sistem podaljša do 30.9.2017, ko prenehajo veljati koncesijske pogodbe! Kako so vedeli nekaj, kar je hotela ministrica zamolčati, oziroma »zakamuflirati«?

Iz povedanega je možno sklepati:

Da ministrica in direktorica direktorata zavestno nista želeli seznaniti javnosti s koncesijskimi pogodbami, ki ostanejo v veljavi po 31.12.2015, zato sta se raje zatekali k zavajajočim in neresničnim odgovorom
Da ministrica in direktorica ne poznata dejstva, da retroaktivno delovanje zakona ni dopustno, zato ZVO-1F nima vpliva na veljavno sklenjeno koncesijske pogodbe pred določitvijo datuma 31.12.2015.

Poleg zavajanja gre še za zelo pomembno dejstvo. Nekatera dimnikarska podjetja so vložila na Okrožno sodišče v Ljubljani (Opr.št. VIII Pg 1412/2014) tožbo zoper državo in zahtevajo izplačilo 2,010.000 evrov, ker naj ne bi bilo vse v redu z njihovimi koncesijskimi pogodbami. Postopek na sodišču še ni končan. Morda tožbo celo dobijo in bo kdo dobil tudi kakšen »drobižek« za zasluge ali pomoč. V primeru 187.724,22 evra, ki ga je zaradi »molka organa« plačalo Ministrstvo za okolje in prostor nekemu dimnikarskemu podjetju v dveh obrokih (14.2.2012 in 21.1.2013) ni nihče odgovarjal.

Nihče tudi ni odgovarjal, da so dimnikarji imeli v koncesijskih pogodbah zapisano »ocenjeno« število kurilnih naprav v posameznem dimnikarskem območju, ki je bilo dejansko nižje od dejanskega števila. Ta »ocena« je omogočila, da so čistili »na črno« kurilne naprave, ki jih ni bilo v skupni oceni (v koncesijskih pogodbah piše, da sta koncedent /država/ in koncesionar /dimnikarsko podjetje/ ocenila število kurilnih naprav) ali pa jih je čistil nekdo drug, ki sploh ni imel koncesije. 

ČAS JE, DA REČEMO NE VLADI REPUBLIKE SLOVENIJE, KI SKRBI PREDVSEM ZA SVOJE PRIVRŽENCE IN NE ZA SVOJE VOLIVCE IN NA REFERENDUMU REČEMO NE DIMNIKARSKEMU TERORJU, KI GA JE OMOGOČILA ROPOVA VLADA, SEDANJA VLADA MIRA CERARJA PA GA ŠE NAPREJ ZAGOVARJA. PRIPRAVIMO SE, DA BOMO USPEŠNO ZBRALI DOVOLJ PODPISOV IN TUDI DOVOLJ GLASOV NA REFERENDUMU. LASNIKOV KURILNIH NAPRAV - VOLIVCEV - JE V SLOVENIJI OKOLI 800.000.

Pošlji vsem, ki se jezijo zaradi nepotrebnih dimnikarskih stroškov.


December 2015
VCP Dimnik in DCI Malečnik

Galerija slik

Zadnje objave

Tue, 14. Jan 2020 at 17:27

1065 ogledov

ODHOD VELIKEGA BORCA
https://www.iusinfo.si/medijsko-sredisce/kolumne/255873

Sun, 8. Sep 2019 at 22:56

1362 ogledov

KONČNO USTAVNA PRITOŽBA
Po skoraj treh letih zavlačevanja, se je Slovensko Vrhovno sodišče le skilavilo in s svojo "Sodbo v imenu ljudstva" z dne: 04.04.2019 opravilna št. I Ips 39962/2011 (V K 39962/2011) odločilo o moji zahtevi za varstvo zakonitosti z dne 16.02.2017. Ker je odločitev Vrhovnega sodišča Republike Slovenije bila zame negativna, so zato nastali pogoji, ki mi dovoljujejejo vložitev ustavne pritožbe pri Ustavnem sodišču Republike Slovenije, ki bo vložena v roku, to je najpozneje dne 23.10.2019, s čemer se bo utrdila nadaljnja pot za pritožbo, ki bo (če bo to potrebno) vložena pri Evropskem sodišču za človekove pravice v Strazburgu.  CZPNN

Sat, 10. Mar 2018 at 23:36

2348 ogledov

NEVERJETEN MAFIJSKI OBRAČUN MED SLOVENSKIMI SODNIKI
Na sedež društva CZPNN smo prejeli dokaj zanimivo pismo nekega gospoda, ki se v svoji vsebini glasi: I. Iz zanesljivih virov sem prejel  informacijo, da kranjska sodnica Marjeta Dvornik prijateljuje in hodi na kavo z znanim kriminalcem Dinom Lalićem, ki je bil večkrat že zaprt. To je menda znano tudi NPU. Prav ona je bila tista, ki je oprostila roparja na poštarja, čeprav je bil dobljen pri dejanju. Sodba je bila kasneje razveljavljena, krivdo pa je valila na policijo in tožilstvo. Prav ona je tudi zavrnila izročitev za tistega ruskega tajkuna, ki je bil kasneje dejansko tudi spuščen in ki ga kljub sodni  odredbi niso izročili Nemčiji, kot je bilo zahtevano. Pri njej je tudi zastarala zadeva proti močnemu nemškemu podjetniku in še kaj…….   II. Povem Vam še še, da Kranjsko  sodišče veselo krši tudi delovno pravno zakonodajo. Višje delovno in socialno sodišče je namreč že konec leta 2015 sprejelo stališče, da sodniku na ustavno zakonit način preneha službeno razmerje šele z vročitvijo obrazložene odločbe sodnega sveta, ne pa že z dnem odločitve oz. potrditve ocene na seji sodnega sveta, torej za nazaj. To v primeru mojega brata, da mu je službeno razmerje prenehalo še predno je bila odločba pravnomočna in izvršljiva, sa ga je  odjavilo iz vseh zavarovanj, torej toliko prej, še pred  vročitvijo obrazložene sodne odločbe, zoper katero je bilo šele možno vložiti pravno sredstvo. Posledično to pomeni, da mu protipravno niso izplačali zaostale plače in tudi ne zakonite odpravnine, glede nato, da sem se v nadaljuvanju  dejansko upokojil. Nezakonito stanje je kranjsko sodišče  vleklo kar naprej, čeprav je bilo jasno stališče Višjega sodišča že predhodno  znamo. S tem v zvezi bo v teh dneh podan zahtevek na kranjsko sodišče po izplačilu zaostale plače in odpravnine, vključno z zakonitimi zamudnimi obrestmi. Me zanima, če bodo vztrajali na nezakoniti kršitvi, saj je slednje prekršek. V tem primeru jim seveda sledi tožba na delovno sodišče, kjer jim bodo nastali še dodatni stroški. Ki seveda ne gredo neposredno iz njihovega žepa. Vidiš, če moj brat nebi bil pravnik in zadeve ne bi našel in preštudiral, bi se mirno izmaknili obveznosti. Žalostno je to, da  je sodišče prvo, ki mora spoštovati zakonodajo in bi moralo tako ugotovljeno nezakonitost odpraviti že po uradni dolžnosti. Sicer pa je zadeva glede prenehanja sodniške funkcije že na evropskem sodišču - to je prvi primer, da sodnik toži Slovenijo. Druga zadeva, zaradi kršitve ustavnih pravic pa bo tudi kmalu vložena. Še to: Špela Koleta je ena od kandidatk za višjo sodnico v  Višjem sodišču v Ljubljani, prav tako Marjeta Dvornik. Sliši se, da naj menda nimata možnosti za napredovanje ker naj bi to mesto bilo rezervirano za za  Srečka Škerbeca. Res so pokvarjeni, zato so se znebili mojega brata, ker je bil preveč suveren in ni tulil v njihov rog. Nekaj bo že dosegel v kratkem, končni epilog pa na evropskem sodišču. Žal krivci ne bodo odgovarjali.

Wed, 10. Jan 2018 at 20:28

2186 ogledov

NEZNOSNA DVOLIČNOST SLOVENSKE POLITIKE KI BREZ DVOMA VODI K PROPADU SLOVENIJE
Sovenska politika je tako nevarno dvolična, da je zelo nevarno, da za seboj v propad ne potegne slovensle države. To je uspelo dokazati poslancu Dr. Vinku Gorenaku kar je razvidno tudi iz priložene objave v nadaljevanju.    http://nova24tv.si/slovenija/politika/govor-poslanca-gorenaka-ki-bo-sel-v-zgodovino-zakaj-ahmad-zakaj-pri-njemu-cloveski-vidik-in-pravno-dopustno-dejanje-pri-nekaj-sto-enakih-primerih-pa-ne/ Dr. Vinko Gorenak je do te mere povozil Miroslava Mira Cerarja, ki je ta zagitovo šel domov polnih gat. Če pa je Miroslav Miro Cerar karkoli po svoji materi, hvala bogu že pokojni Zdenki Cerar, utegne Dr. Vinko Gorenak končati pod streli narčenega morilca. Temu utegne slediti aretacija in zaprtje nadomestnega morilca natančno tako kot v zadevi Dr. Milka Noviča.

Sun, 7. Jan 2018 at 10:10

2382 ogledov

MALOUMNI SLOVENSKI SODNIKI IN NJIHOV KONEC (1)
Da je Slovenija čudna država pove tudi katastrofalno slabo stanje v njenem sodstvu oziroma v pravosodju kot vzporedni veji oblasti, ki je od leta 1945 delovala brez kakršnega koli resnega nadzora. To je bil tudi razlog da so se slovenski sodniki igrali s pravom in da niso dojeli "Da tisti, ki se igra s pravom, da se igra sam s seboj, s svojo državo in z njeno ureditvijo." Slednje je povzeto po bivšem in sedaj že pokojnem beograjskem odvetniku z mednarodno pravno reputacijo Filo Filoto. IGRE IN AVANTURE SLOVENSKIH SODNIKOV. Igre slovenskih sodnikov so po svoji vsebini in po svojih posledicah v resnici igre brez meja. Poleg teh iger brez meja so slovenski sodniki kot posebne sorte avanturisti v Sloveniji uprizarjali prav tako posebne sorte avanture. Ena od takih avantur je bila avantura imenovana "TRAJNI SODNIŠKI MANDAT" kar je pomenilo, da so se slovenski sodniki lahko pasli po slovenskih sodiščih do svojega sedemdesetega leta starosti. Taka avantura je imela več svojih pomenov. Eden od takih pomenov je bil ta, da so sodniki imeli zagotovljeno službo do svojega sedemdesetega leta in da so si kot nedotakljivi lahko ustvarjali kriminalno preteklost ne da bi jih kdorkoli in kadarkoli vprašal kaj delajo ali jih opozoril na to, da trga ne smejo početi. S trajniškim sodniškim mandatom so si slovenski sodniki poleg trajne sodniške funkcije zagotovili tudi čas v katerem so lahko njihovi potomci (sinovi in hčere) dokončali visoko izobrazbo in tako izpolnili pogoje za službovanje v slovenskih sodiščih. S tem se je nadaljevala "okupacija" sodišč, ki jih je okupira slovenska skorumpirana sodniška svojat. Vse te igrice in avanture slovenskih sodnikov sta organizirala in vodila Slovenski sodnisvet in Vrhovno sodišče Republike Slovenije z vrlim vrhovnim sodnikom Brankom Maslešo na čelu. Šele po tem, pa na vrsto pridejo nižji sodnice in sodniki, ki se jih od konca leta 2007 sumi, da niso izpolnili vseh pogojev za izvolitev v sodniško funkcijo, ki jih predvideva 8. člen Zakona o sodniški službi in da posledično temu sploh niso sodniki. Položaj teh oseb, ki se žažno izdajajo kot sodniki, pa naj bi ustrezal  pravosodnim goljufom, plagiatorjem in sodnim šušmarjem. Utemeljitev za slednjo navedbo pa dobimo v dejstvu, da so slovenski sodniki preko Sodnega sveta in slovenske politike (Državni zbor Republike Slovenije) ter Vrhovnega sodišča Republike Slovenije z Republiko Slovenijo sklenili nično delovno razmerje.   Se nadaljuje  

Sun, 24. Sep 2017 at 20:30

4154 ogledov

KAKO SO ME DEJANSKO IZGNALI IZ SLOVENIJE
Dne 25.12.2016 so me izgnali iz Slovenije čeprav sem se iz Slovenije navedenega dne uradno izselil v  tujino. Do moje izselitve je prišlo po dolgoletnih hudih pritiskov, ki jih je name in na moje člane družine vršila slovenska oblast. Navajam celo vrsto vprašanj, ki jih je uradna oseba Upravne enote v Radovljici z imenom Irena Likar dne 21.12.2011 protipravno zastavljala članom moje držine, kar je bilo odločilnega pomena za to, da sem se iz Slovenije začasno izselil. Uradna oseba Upravne enote v Radovljici pri zaslišanju članov moje družine je pri svojem delu ves čas dajala vtis, da se je za tako delo (zaslišanje) verzirala v kakšni fašistični oziroma nacistični šoli tretjega nemškega rajha. Moji člani družine so bili mučeni z sledečimi vprašanji:   Ali veste na katerem naslovu Rade Stanić dejansko živi in kako to veste ? Kdo je lastnik nepremičnine na naslovu kjer živite ? Kdaj se je izselil z naslova na katerem živite ? Ali veste, če se namerava kdaj vrniti na ta naslov ? Ali imata kot zakonca kakšne stike, se vidita, slišita in kje ? Ali veste kje se Rade Stanić zadržuje, kje prespi ? Ali veste na katerem naslovu prejema pošto in uradna pisanja ? Ali ima na naslovu Alpska crsta 62, Lesce urejene bivalne prostore (sanitarije, kuhinjo, ....) ? Ali je na naslovu Alpska cesta 62, lastnik stanovanja oz. nepremičnine ? Ali ima za najem prostorov na Alpski cesti 62, Lesce sklenjeno najemno pogodbo in s kom ? Ali veste kje Rade Stanić dela oz. kje je zaposlen ? Ali sta še vedno poročena ali sta v ločitvenem postopku ? Ali ima stanić s sinom kakšne stike ? Ali ima na svoje ime izdano kakšno položnico na naslov kje živita ? Ali veste kje ima svoje osebne predmete (obleko, obutev, higijena, dokumenti) ? Ali se gdaj vrača in prespi na naslovu kjer živite ? Ali poznate koga, ki bi več vedel povedati o prebivališču Radeta Stanića ? Ali ima avto ? Ali mu pokojnino prinese poštar ? Ali veste če se je odselil v tujino ali je v Sloveniji ? Ali imate v zvezi s tem sami kaj dodati ? Takih fašističnih vprašanj člani moje družine niso mogli izdržati več. Se nadaljuje.

Zadnji komentarji

Prijatelji

Dajana  Babiččuk kobalMiran  PetermanFeri LainščekLaščan ZlatorogAna Koswoodicinvestment CompanyDamjan GorenščekVili KovačičBožo žabjekAco MitrovicKlavdija Zebecsanja barnaBarbara KolmaničMateja SircaAzra .Klavdija HitiRoman VodebErnest SkrjanecTrenutek .rastko plohlMaja RadinBojan  AhlinVika  JelenBranko GaberAndres Zoran    IvanovicFranc JazbinsekBojan MehleStoyan Svet

NAJBOLJ OBISKANO

PRAVIJO, DA MINISTRICA IRENA MAJCEN OČITNO LAŽE