DRŽAVA KATERE URADNIKI LAŽEJO, JE OPRAVILNO NESPOSOBNA - KOMENTAR NA PISNI ODGOVR URSIKS-A
Društvo CZPNN

Četrtek, 19. november 2015 ob 17:03

Podpisani Rade Stanić, predsednik Civilnega združenja za pravičnost, napredek in nadzor (v nadaljevanju besedila CZPNN), javnost obveščam, da mi je včeraj dne 18.11.2015 ob 14:25 uri eden od naših predstavnikov za javnost posredoval odgovor Uprave Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij (v nadaljevanju besedila URSIKS) kot odgovor na intervencijo CZPNN, ki je bila izvedena zaradi nehumanega ravnanja uprave Zavoda za prestajanje kazni zapora Koper – Oddelek v Novi Gorici, (v nadaljevanju besedila ZPKZ Koper), ki sem ga bil deležen med prestajanjem kazni zapora, v času od dne 30.09.2015 do dne 14.11.2015.

V CZPNN smo se zmenili, da na navedbe URSIKS iz njegovega odgovora odgovorim kar sam za to ker za svoje navedbe razpolagam z vsemi potrebnimi dokazi. Glede na to, pa objavljam odgovor URSIKS-a in moje osebne komentarje na ta odgovor, kakor sledi:

PISNI ODGOVOR URSIKS-a:

Spoštovani,

skladno z dogovorom na sestanku vam pošiljamo besedilo za objavo:

Uprava RS za izvrševanje kazenskih sankcij v celoti zavrača navedbe o nehumani obravnavi obsojenca R. Stanića. Vaše obtožbe na račun zaposlenih v slovenskih zaporih so obremenilne ter po našem mnenju nepreverjene in neutemeljene. Skladno z dogovorom na sestanku, ki je bil dne 5. novembra 2015 na Generalnem uradu, vam pošiljamo pisno pojasnilo na sporne navedbe, objavljene na spletnem mestu publishwall, glede ustreznosti prehrane obsojenca, namestitve v določen režim in njegove komunikacije. Predlagamo, da pojasnilo javno objavite.

Glede zagotavljanja ustrezne prehrane naj pojasnimo, da je bila obsojencu v času prestajanja zaporne kazni skladno z navodili zdravnika omogočena diabetična prehrana. V zavodu mu je bila nudena tudi ustrezna zdravstvena oskrba. Zdravnik je ugotavljal in nadziral ali je hrana pripravljena v skladu z njegovimi navodili in zagotovil, da je prehrana za bolnika ustrezna.

V zvezi z javno izraženo zahtevo, da se obsojenca premesti v odprti oddelek, pojasnjujemo, da se obsojenca skladno z zakonom lahko premesti v svobodnejši režim, v kolikor obstaja utemeljeno pričakovanje, da takega režima ne bo zlorabil. Pri razporeditvi obsojenca v določen režim se upošteva več dejavnikov, in sicer ali je obsojenec zaporno kazen nastopil sam oziroma je bil priveden, ima morebitne druge odprte kazenske postopke, spoštuje hišni red zavoda, itd. Vsi obsojenci, ki nastopijo kazen iz pripora ali so privedeni s strani policije, so nameščeni v zaprti režim. Imenovani se je prestajanju zaporne kazni izogibal in bil v zapor priveden, zato ni bilo mogoče utemeljeno pričakovati, da bo prestajal kazen v svobodnejšem režimu, ne da bi se poskušali prestajanju ponovno izogniti.

Obsojenec je imel skladno z zakonom pravico do obiskov in telefonskih pogovorov z ožjimi družinskimi člani, z dovoljenjem pa tudi z drugimi osebami. V zaprtem režimu prestajanja zaporne kazni uporaba mobilnega telefona in svetovnega spleta ni dovoljena.  

K pojasnilu naj dodamo tudi dejstvo, da je nadzor v Zavodu za prestajanje kazni zapora Koper, Oddelek Nova Gorica opravil Varuh človekovih pravic, ki kakršnih koli nepravilnosti ni ugotovil.


Lep pozdrav,
_________________________________

Odnosi z javnostmi
Uprava RS za izvrševanje kazenskih sankcij
Generalni urad

Public Relations
Prison Administration of Republic of Slovenia
Head Office

Jesenkova 3
1000 Ljubljana
Tel.: +386 1 300 56 27 (70)
E: pr.ursiks@gov.si
_________________________________

 

MOJ OSEBNI KOMENTAR NA ODGOVOR URSIKS-a

S tem, da je URSIKS od predstavnikov za javnost CZPNN zahteval, da njegov pisni odgovor javno objavijo, kar je bilo tudi storjeno, me je zavezal na mojo obveznost, da ta njegov pisni odgovor tudi ustrezno komentiram kar tudi počnem tako, kot sledi v nadaljevanju:

1.    Vse obtožbe CZPNN na račun uprave Oddelka zaporov v Novi Gorici so resnične in kot take za URSIKS tudi obremenilne, preverjene in utemeljene, saj temeljijo na dokumentih in na izpovedbah prič.  

2.     Odgovor URSIKS-a, ki je posledica dogovora na sestanku, ki je bil dne 5. novembra 2015 na Generalnem uradu, je v svoji vsebini neresničen in kot taki prilagojen k prikrivanju dejanskih nepravilnosti v slovenskih zaporih, v konkretnem primeru v ZPKZ Koper, Oddelek v Novi Gorici.

3.    Z vso odgovornostjo trdim, da mi med prestajanjem kazni zapora v Oddelku zaporov v novi Gorici ni bila zagotovljena zdrava prehrana, ki je potrebna za zapornike, ki bolehajo z sladkorno boleznijo in z povišanim krvnim tlakom.

4.    Za to so lažne navedbe URSIKS-a v njegovem pisnem odgovoru o tem, da mi je bila v času prestajanja zaporne kazni skladno z navodili zdravnika omogočena diabetična prehrana in ustrezna zdravstvena oskrba. Ni res namreč, da bi zavodski zdravnik ugotavljal in nadziral ali je hrana, ki sem jo prejemal  od zavoda bila pripravljena v skladu z njegovimi navodili. Prav tako ni res, da je zavodski zdravnik na pošteni podlagi zagotavljal, da je hrana zame v redu tako kot to zatrjuje URSIKS v svojem pisnem odgovoru. Namreč, od zavodskega zdravnika nisem dobil nobenega konkretnega navodila za prehrano. Še več, Oddelek zaporov v Novi Gorici ne razpolaga niti z jedilnikom za prehrano za sladkorne bolnike in bolnike z povečanim krvnim tlakom. Glede na slednje, pa zavodski zdravnik ni niti mogel dajati kakršnih koli navodil glede prehrane, lahko je svoja stališča grede tega problema gradil le, na obstoječi prehrani, ki je bila za sladkorne bolnike in za bolnike s povišanim krvnim tlakom vse drugo kot zdrava prehrana.

Še posebej zaradi istih razlogov zavodski zdravnik ni mogel zagotavljati, da je hrana za mene kot sladkornega bolnika in obsojenca celo pravilna oziroma ustrezna, kar kaže na to, da URSIKS v svojem odgovoru povsem zavestno operira z svojimi neresničnimi navedbami, s katerimi zaradi prikrivanja nepravilnosti v zaporih zavaja javnost.

5.    Da pa Oddelek zaporov v Novi Gorici nima jedilnika za prehrano sladkornih bolnikov in bolnikov z povišanim krvnim tlakom, je na zapisnik priznala predstavniku Varuha za človekove pravice RS tudi vodja (direktorica) Oddelka zaporov v Novi Gorici Danijela DEVČIĆ.

6.   Da niso resnične navedbe URSIKS-a o tem, ko trdi, da se me je skladno z zakonom lahko premestilo v svobodnejši režim, v kolikor bi obstajalo utemeljeno pričakovanje, da takega režima ne bom zlorabil. Tako utemeljeno pričakovanje je bilo ves čas izkazano, za to sem celotno kazen neopravičeno prestal v zaprtem režimu.   

Da so take navedbe organa neresnične, pa izhaja tudi iz dejstva, da se organ sklicuje na zakon, ki ga natančno ne citira in se za to pravnost in zakonitost njegovih navedb ne more pravno veljavno preveriti. Prav tako so lažne navedbe URSIKS-a, ko ta navaja, da se mora pri razporeditvi obsojenca v določen režim upoštevati več drugih dejavnikov, na primer:

·         ali je obsojenec zaporno kazen nastopil sam, oziroma je bil priveden,

·         ali ima morebitne druge odprte kazenske postopke,

·         ali spoštuje hišni red zavoda, itd…..

Namreč, niso vsi obsojenci bili v zapor na prestajanje kazni zapora privedeni s policijo za to ker naj bi se izogibali nastopu prestajanja zaporne kazni. Ob tem je potrebno vedeti, kar URSIKS ne ve, da vsaki obsojenec v resnici prestaja tisto zaporno kazen, ki mu je bila izrečena s pravnomočno sodbo in mu že iz tega naslova pripada milejši režim za prestajanje kazni zapora kot je strogo zaprti režim.

Nobeden zakon namreč ne more izenačiti obsojence, ki nastopijo kazen iz pripora z navadnimi obsojenci, pa tudi če so slednji bili privedeni na prestajanje kazni zappra z strani policije. Za to se jih ne more nameščati v tako imenovani zaprti režim, z "nalepko nevarni in begosumni." Kar zadeva odprte sodne postopke, pri tem je mišljeno na začete in nedokončane sodne postopke v katerih niso bile izdane pravnomočne sodbe in se tudi ne ve ali bodo take pravnomočne sodbe sploh izdaner kot obsodilne sodbe ali ali pa bo v takih postopkih izdane na primer oprostilne sodbe. Taki postopki praviloma ne morejo odločilno vplivati na to, v katerem režimu (zaprtem ali milejšem) bo obsojenec razvrščen. Kar pa zadeva spoštovanja hišnega reda, pa ni dovoljeno zapornike stare šestdeset in več let, ki bolehajo za sladkorno boleznijo in povišanim krvnim tlakom siliti, da čistijo zavodske hodnike in stranišča, ko pa taka čiščenja obsojenci zaradi slabega zdravja zavrnejo, pa se jim to šteje kot kršitev hišnega reda, ki odločilno vpliva na to, da je taki obsojenec nameščen v zaprtem oddelki in da prestaja zaporno kazen v zapretem režimu.

V nadaljevanju pa USRSIKS lažno zatrjuje tudi, da sem se prestajanju zaporne kazni izogibal.

To seveda ni res kljub temu, da sem bil v zapor na prestajanje kazni zaporaq priveden z strani policije. Na tako okoliščino pa URSIKS v nadaljevanju lažno navezuje svoje bolno prepričanje o tem, kako ni bilo mogoče utemeljeno pričakovati, da bom prestajal kazen v svobodnejšem režimu, ne da bi se poskušali prestajanju kazni ponovno izogniti.

Torej, organ je z svojimi bolnimi predpostavkami utemeljeval razloge za mojo oddajo v zaprti režim, kar ni niti zakonito niti samo po sebi stvarnoi, pa tudi ne logično.

7.     Da mi je uprava Oddelka zaporov v Novi gorici kršila tudi mojo pravico do obiskov pove dejstvo, daj me je nekega dne v zaporu v Novi Gorici poskušal obiskati član CZPNN Stanislav Gabrijel iz Krope. Zanj je obisk z strani uprave Oddeleka zaporov v novi gorici bil predhodno odobren. To pa ni paznikom zadostovalo, da bi bil ta obisk tudi realiziran, ampak so imenovanega obiskovalca zavrnili in ga brez potrebne obrazložitve vrnili na GORENJSKO odkoder je tudi pripotoval, ne da bi me lahko obiskal. Tako da imenovani član od obiska ni imel drugega kot stroške za prevoz iz Krope na Gorenjskem v Novo Gorico in nazaj. Na mojo zahtevo uprava oddelka zaporov ni tega incidenta nikoli ni pojasnila.

kršitve pravil do mojega obiska so bile tudi v drugalnih oblikah.

Na prkmer mojim svojcem, ki so se vozili v Novo Gorico na moj obisk so določili obisk v trajanju ene ure,  nekaterim drugim zapornikom pa so obiski bili dovoljeni tudi v trajanju do dve uri. (Mitja Kunstelj na primer).

V začetku sem imel obiske v dokaj primerni sobi za obiske (soba za odvetnike), pozneje pa za steklom kot kakšen zločinec v ameriških filmih. Tudi teh incientov uprava zapora nikoli ni primerno obrazložila, za to jih štejem kot dejanja z vsemi znaki moje diskriminacije.

8.     Ni resnična niti ta navedba URSIKS-a, da je v Zavodu za prestajanje kazni zapora Koper, Oddelek Nova Gorica opravil nadzor Varuh človekovih pravic in da ni ugotovil nobenih nepravilnosti ampak, me je predstavnik varuha za človekove pravice obiskal na intervencijo predstavnikov za javnost CZPNN. Med drugim je predstavnik Varuha človekovih pravic še kako ugotovil določene neopravilnosti v zavodu. Na primer bilo je ugotovljeno, da zaporno kazen prestajam na zaprtem oddelku in da mi je kršena pravica do gibanja na svežem zraku v trajanju najmanj dve uri na dan. Ker mi je bila ta pravica kršena, sem 44 dni preživel v sobi št. 10 (zaprti oddelek) in vse dneve sem gledal v strop sobe in čakal kdaj bo minil dan. To se je dogajalo kljub temu, da je zapor v Novi Gorici imel vse pogoje za zagotovitev mojega gibanja na svežem zraku v trajanju najmanj dve uri  na dan brez nevarnosti, da bi z sprehajališča pobegnil oziroma, da bi se izognil prestajanju kazni zapora. Vse to pa me je prisililo v gladovno stavko ki sem jo uradno začel dne 20.10.2015 ob 6:00 uri zjutraj.

Lepo pozdravljeni !

CIVILNO ZDRUŽENJE ZA PRAVIČNOST,

NAPREDEK IN NADZOR

Predsednik: Rade Stanić

Zadnje objave

Wed, 26. May 2021 at 02:51

296 ogledov

ALI SLOVENSKO USTAVNO SODIŠČE SPLOH OBSTAJA
V naslednjih petnajstih dnevih bomo objavili eden od škandalov, ki jih je zagrešilo Ustavno sodišče Republike Slovenije ki daje vtis kot da sploh nebi obstajalo.

Thu, 29. Oct 2020 at 15:24

1247 ogledov

ČUDNO JE TO VSE SKUPA
---------- Forwarded message ---------Od: Ljuba Ropret <ropret.ljuba@gmail.com>Date: V pon., 28. sep. 2020 ob 19:10Subject: Fwd: Fw: Jože P. Damjan in Janez JanšaTo: Cvetka Smrekar <cveta.smrekar@gmail.com>, Edita Pleško <edita.plesko@gmail.com>, <jelka_MIKLAVCIC@t-2.net>, <natalija.jovanovic@gmail.com>, Katja Kolman <katya.kolman@gmail.com>, <klemen.polona@gmail.com>, Alenka Pozvek <alenka.pozvek@gmail.com>, <arh.brane90@gmail.com>, Boštjan Medja <bostjan.medja@gmail.com>, Marija Ambrozic <marija.ambro@gmail.com>, <mojca.stojan@gmail.com>, Slavko Ogrin <ogis.slavko@gmail.com>, jure odar <jureodar@gmail.com>, Rade Stanić <czpnn1@gmail.com> ---------- Forwarded message ---------Od: Levc B. <levc.moonrider@gmail.com>Date: pon., 28. sep. 2020 12:43Subject: Fwd: Fw: Jože P. Damjan in Janez JanšaTo: Aljoša ptt <aljosa.ab@gmail.com>, ANDREJ crni <andrej.akoth@gmail.com>, ANDREJA N.Vas <andreja.krizanic@pb-begunje.si>, ANDRO <a.avsenik@gmail.com>, Andy-Berty <articek.andrej@gmail.com>, ANJA Ažman <anja.azman@gmail.com>, Armin B. <arminbesic69@gmail.com>, Bajželj T. <tomaz.bajzelj@gmail.com>, BETKICA <srbkinja.86@gmail.com>, Bojan O. <bojan.omovsek@gmail.com>, BOJANA <p.bojana66@gmail.com>, Borut Kokelj <borut.kokelj@gmail.com>, borutpraprotnik <borutpraprotnik@gmail.com>, BRGLEZ <bojan.brglez@telemach.net>, BUDA <berce.boris@gmail.com>, CBEWCA <cbewca@gmail.com>, Cveto Kvasnik <kvasnik.cveto@gmail.com>, Danila v. <vidicdanilabb@gmail.com>, DARINKA L <darinka.livrin@gmail.com>, DARKO O <darko34@gmail.com>, Drice <drice_z@yahoo.com>, ERIK B. <erik.beton@gmail.com>, ETS-podopca <ets.podobnik@gmail.com>, EVA F <eva.faganel@gmail.com>, F DELAVEC <fdelavec@gmail.com>, GREGA A <grega.avgustin@gmail.com>, Grega Kocjan <gregor.kocjan@gmail.com>, Jana Bajželj <jana.bajzelj@os-naklo.si>, janez.kanoni <janez.kanoni@amis.net>, Jani švab <janez.svab@telemach.net>, Janko š <janko.skrbina@gmail.com>, JOŽI ARH <jozi.arh@gmail.com>, Justin G.ptt <gregorjustin@gmail.com>, Karel Begunski <karel.mocilnik@yahoo.com>, KATJA sku <katja.sku@gmail.com>, KAČA <janez.tusar@gmail.com>, KENE S <slavc.kene@gmail.com>, Klavde-t <klavdina@gmail.com>, KSENIJA R <ksenjar@gmail.com>, LAPI <lapi34@gmail.com>, lavrič marjana <lavricmarjana@gmail.com>, lenac b. <bostjan.lenac@gmail.com>, Ljuba Ropret <ropret.ljuba@gmail.com>, MAJA Kocjan <majakocjan.maja@gmail.com>, MARE gasilc <mare.ambrozic@gmail.com>, MARE mot <grascak@gmail.com>, Marija Kuhar Zd B. <kuharmarija04@gmail.com>, Marjan Skumvac <marjan.skumvac@gmail.com>, Marko Vidic <vidic1.marko@gmail.com>, Marta Strugar <marta.strugar@gmail.com>, Mateja pristov <mateja1502@gmail.com>, Matjaz-mimovrste <matjaz.mark@gmail.com>, MATJAŽ VIDIC <matjazvid@gmail.com>, MATJAŽ- džo <matjaz.pangerc@siol.net>, MAČEK MITJA <mmacek620@gmail.com>, MELITA O <melita.ostrbenk@gmail.com>, MIHA Žbogar <miha@zbogar.com>, MIMI erce <mimi.erce@gmail.com>, Mira Jazbec <jazbec.m@gmail.com>, MIRA postojna <611.mira@gmail.com>, Mirjana jensterle <mirjana.jensterle@gmail.com>, NIKA VAHTAR <nikavahtar@yahoo.com>, Nika.šk.loka <nika.komerc@gmail.com>, PANGI <primozpangerc6@gmail.com>, PAVEL B <jpb689@gmail.com>, PETER B <peterboskin@gmail.com>, Petra mlinarič Mail <petra.mlinaric0@gmail.com>, PETRA Z <pzorman@gmail.com>, RAJKO B. <rajko.baskovc@gmail.com>, RENATA REŠ.P. <repeurevc@gmail.com>, rok.repovz <rok.repovz@gmail.com>, RokGorse <rokgorse@hotmail.com>, Sašo bratec <107rak@gmail.com>, SEBA Z <szormanster@gmail.com>, SEJKO <bogdan.znidar@komunala-radovljica.si>, SIMON Okna <jojoteam.simon@gmail.com>, Simona ptt <spiber@gmail.com>, SONJA s. <sonja.stare@gmail.com>, SPELA <spela.poka@gmail.com>, STANKA P <stankapraprotnik@gmail.com>, Staša-guma <facastasa@gmail.com>, Suzana V.B. <suzanabrajnik@gmail.com>, TERAN <teran.matjaz@gmail.com>, Tjaša f. <tferjan@gmail.com>, TRČEK <matjaz.trcek@gmail.com>, Urška zupan <urska.zupan1@telemach.net>, UČO <uco.terzic@hotmail.com>, VALTER D <valter.dragan@gmail.com>, vidic.miran <vidic.miran@gmail.com>, VILIromi <c.devil.ko@gmail.com>, ZMAGO <spindlerzm@gmail.com>, Črt Kanoni <crtkanoni@gmail.com>, Črt praprotnik <pracrt@gmail.com>, Špela Jeklar <spelajeklar@gmail.com> Napovedal je tudi, da bodo "globoko državo v prihodnjem mandatu ali dveh, če eden ne bo dovolj, razgradili in nadomestili z državo druge republike, z državo dokončane tranzicije". "Glasovati za SDS pomeni glasovati za politično silo, ki se zavzema za normalno državo," je sklenil Janša. To je bilo na slavnostni akademiji... ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Sicer pa: Vprašajmo se, kakšne koristi imajo tisti, ki še vedno podpirajo to bando - ali kaj pomislijo na svoje otroke in vnuke? Saj ta in prihodnje generacije nimajo nobene prihodnosti in za to so krivi tisti, ki še vedno uničujejo našo lepo domovino. Ko vidiš spodnje številke, spoznaš, da nas nekdo namenoma uničuje - v povezavi in v imenu koga? Tole je eden od komentarjev na članek Kdo je omogočil tajkunska posojila? na Siolovem portalu. Ljudje se obkladajo z rdečkarji in fašisti, ampak cifre v enem komentarju so zanimive in potrjujejo besede Dr.Jože P. Damijana:   POGLEJMO resnico in dejstva..., ko je ivan grobar prevzel kraljevanje:  Saldo trgovinske bilance -26,8 mio EUR oktober 2004Saldo tekočega računa plačilne bilance 71,1 mio EUR oktober 2004Mednarodne rezerve 6.579,8 mio EUR 30.11.2004Devizne rezerve 7.377,7 mio EUR 30.11.2004Neto zunanji dolg 1.209,0 mio EUR 31.10.2004Bruto zunanji dolg 15.097,0 mio EUR 31.10.2004 POGLEJMO resnico in dejstva...potem, ko je ivan grobar pokopaval 4 leta ubogo Slovenijo:Saldo trgovinske bilance -251,9 mio EUR oktober 2008Saldo tekočega računa plačilne bilance -271,7 mio EUR oktober 2008Mednarodne rezerve 743,4 mio EUR 30.11.2008Devizne rezerve 633,6 mio EUR 30.11.2008Neto zunanji dolg 8.480 mio EUR 31.10.2008Bruto zunanji dolg 40.043 mio EUR 31.10.2008 za tiste neuke / ve se, kdo to je /, ki ne bodo znali si ta komentar razložiti, zgolj kratek povzetek:Saldo trgovinske bilance v MINUS se je povečal za 225,1 milionovSaldo tekočega računa plačilne bilance se je iz PLUSA povečal v MINUS za 342,8 milionovMednarodne rezerve so se ZMANJŠALE torej potrošile za 5.836,4 mio EURDevizne rezerve so se ZMANJŠALE torej potrošile za 6,744,1 mio EURNeto zunanji dolg se je POVEČAL za 7.271 mio EURBruto zunanji dolg se je POVEČAL za 24.946 mio EUR --------------------------------------------------------------------------------------------- Dr.Jože P. Damijan*VSO TO BANDO JE POTREBNO RAZGNATI ZA VEČNO !*Dr. Jože P. Damijan, ekonomist: "Na provladnih protestih Zbora za republiko je predsednik vlade Janez Janša izrekel nekaj krepkih 'bistroumnih nesmislov'. Denimo, da je največja težava Slovenije več milijardna bančna luknja, ki jo sestavlja 16 povezanih konglomeratov, večinoma v lasti članov Foruma 21. (...) Je možno, da je Janša za trenutek izgubil prištevnost? Ta bančna luknja je namreč nastala izključno v državnih bankah in nastala je izključno v času 2005-2008, ko je te državne banke nadzirala vladna koalicija pod vodstvom Janeza Janše...**Dejstvo tudi je,da tedanja Janševa vlada ni želela prodati deleža v NLB, s čimer je tedaj izgubila 640.- Mio. EUR, z vsemi dosedanjimi dokapitalizacijami in bodočo 2 milijardno dokapitalizacijo te iste banke, pa bo skupna izguba davkoplačevalcev znašala 3,5 milijarde EUR ! Našega, tvojega in mojega davkoplačevalskega denarja !!!**Leta 2005 sta Janša in SDS vlada aktivno pomagala Bavčarju in Šrotu pri prevzemu Merkatorja, pri čemer sta jima državna KAD in SOD še dala posojila za prevzem !!!**Kaj nam torej hoče Janša dopovedati ???????????**DAJMO SE VSI ZAMISLITI NAD POČETJEM TE KLIKE POKVARJENE !!! **NE BOMO SE JIH REŠILI NITI NA LEP NITI NA GRD NAČIN.**REŠIMO SE JIH LAHKO SAMO TAKO, DA JIH OD - VOLIMO !!!**Malo ljudi je prebralo ta članek, zato ga pošlji vsem, ki jih poznaš, ta članek mora zakrožiti po celi Sloveniji** !* -- l.p. LeOn

Tue, 14. Jan 2020 at 17:27

2095 ogledov

ODHOD VELIKEGA BORCA
https://www.iusinfo.si/medijsko-sredisce/kolumne/255873

Sun, 8. Sep 2019 at 22:56

2459 ogledov

KONČNO USTAVNA PRITOŽBA
Po skoraj treh letih zavlačevanja, se je Slovensko Vrhovno sodišče le skilavilo in s svojo "Sodbo v imenu ljudstva" z dne: 04.04.2019 opravilna št. I Ips 39962/2011 (V K 39962/2011) odločilo o moji zahtevi za varstvo zakonitosti z dne 16.02.2017. Ker je odločitev Vrhovnega sodišča Republike Slovenije bila zame negativna, so zato nastali pogoji, ki mi dovoljujejejo vložitev ustavne pritožbe pri Ustavnem sodišču Republike Slovenije, ki bo vložena v roku, to je najpozneje dne 23.10.2019, s čemer se bo utrdila nadaljnja pot za pritožbo, ki bo (če bo to potrebno) vložena pri Evropskem sodišču za človekove pravice v Strazburgu.  CZPNN

Sat, 10. Mar 2018 at 23:36

3544 ogledov

NEVERJETEN MAFIJSKI OBRAČUN MED SLOVENSKIMI SODNIKI
Na sedež društva CZPNN smo prejeli dokaj zanimivo pismo nekega gospoda, ki se v svoji vsebini glasi: I. Iz zanesljivih virov sem prejel  informacijo, da kranjska sodnica Marjeta Dvornik prijateljuje in hodi na kavo z znanim kriminalcem Dinom Lalićem, ki je bil večkrat že zaprt. To je menda znano tudi NPU. Prav ona je bila tista, ki je oprostila roparja na poštarja, čeprav je bil dobljen pri dejanju. Sodba je bila kasneje razveljavljena, krivdo pa je valila na policijo in tožilstvo. Prav ona je tudi zavrnila izročitev za tistega ruskega tajkuna, ki je bil kasneje dejansko tudi spuščen in ki ga kljub sodni  odredbi niso izročili Nemčiji, kot je bilo zahtevano. Pri njej je tudi zastarala zadeva proti močnemu nemškemu podjetniku in še kaj…….   II. Povem Vam še še, da Kranjsko  sodišče veselo krši tudi delovno pravno zakonodajo. Višje delovno in socialno sodišče je namreč že konec leta 2015 sprejelo stališče, da sodniku na ustavno zakonit način preneha službeno razmerje šele z vročitvijo obrazložene odločbe sodnega sveta, ne pa že z dnem odločitve oz. potrditve ocene na seji sodnega sveta, torej za nazaj. To v primeru mojega brata, da mu je službeno razmerje prenehalo še predno je bila odločba pravnomočna in izvršljiva, sa ga je  odjavilo iz vseh zavarovanj, torej toliko prej, še pred  vročitvijo obrazložene sodne odločbe, zoper katero je bilo šele možno vložiti pravno sredstvo. Posledično to pomeni, da mu protipravno niso izplačali zaostale plače in tudi ne zakonite odpravnine, glede nato, da sem se v nadaljuvanju  dejansko upokojil. Nezakonito stanje je kranjsko sodišče  vleklo kar naprej, čeprav je bilo jasno stališče Višjega sodišča že predhodno  znamo. S tem v zvezi bo v teh dneh podan zahtevek na kranjsko sodišče po izplačilu zaostale plače in odpravnine, vključno z zakonitimi zamudnimi obrestmi. Me zanima, če bodo vztrajali na nezakoniti kršitvi, saj je slednje prekršek. V tem primeru jim seveda sledi tožba na delovno sodišče, kjer jim bodo nastali še dodatni stroški. Ki seveda ne gredo neposredno iz njihovega žepa. Vidiš, če moj brat nebi bil pravnik in zadeve ne bi našel in preštudiral, bi se mirno izmaknili obveznosti. Žalostno je to, da  je sodišče prvo, ki mora spoštovati zakonodajo in bi moralo tako ugotovljeno nezakonitost odpraviti že po uradni dolžnosti. Sicer pa je zadeva glede prenehanja sodniške funkcije že na evropskem sodišču - to je prvi primer, da sodnik toži Slovenijo. Druga zadeva, zaradi kršitve ustavnih pravic pa bo tudi kmalu vložena. Še to: Špela Koleta je ena od kandidatk za višjo sodnico v  Višjem sodišču v Ljubljani, prav tako Marjeta Dvornik. Sliši se, da naj menda nimata možnosti za napredovanje ker naj bi to mesto bilo rezervirano za za  Srečka Škerbeca. Res so pokvarjeni, zato so se znebili mojega brata, ker je bil preveč suveren in ni tulil v njihov rog. Nekaj bo že dosegel v kratkem, končni epilog pa na evropskem sodišču. Žal krivci ne bodo odgovarjali.

Wed, 10. Jan 2018 at 20:28

3235 ogledov

NEZNOSNA DVOLIČNOST SLOVENSKE POLITIKE KI BREZ DVOMA VODI K PROPADU SLOVENIJE
Sovenska politika je tako nevarno dvolična, da je zelo nevarno, da za seboj v propad ne potegne slovensle države. To je uspelo dokazati poslancu Dr. Vinku Gorenaku kar je razvidno tudi iz priložene objave v nadaljevanju.    http://nova24tv.si/slovenija/politika/govor-poslanca-gorenaka-ki-bo-sel-v-zgodovino-zakaj-ahmad-zakaj-pri-njemu-cloveski-vidik-in-pravno-dopustno-dejanje-pri-nekaj-sto-enakih-primerih-pa-ne/ Dr. Vinko Gorenak je do te mere povozil Miroslava Mira Cerarja, ki je ta zagitovo šel domov polnih gat. Če pa je Miroslav Miro Cerar karkoli po svoji materi, hvala bogu že pokojni Zdenki Cerar, utegne Dr. Vinko Gorenak končati pod streli narčenega morilca. Temu utegne slediti aretacija in zaprtje nadomestnega morilca natančno tako kot v zadevi Dr. Milka Noviča.

Zadnji komentarji

Prijatelji

Dajana  Babiččuk kobalMiran  PetermanFeri LainščekLaščan ZlatorogAna Koswoodicinvestment CompanyDamjan GorenščekVili KovačičBožo žabjekAco MitrovicKlavdija Zebecsanja barnaBarbara KolmaničMateja SircaAzra .Klavdija HitiRoman VodebErnest SkrjanecTrenutek .rastko plohlMaja RadinBojan  AhlinVika  JelenBranko GaberAndres Zoran    IvanovicFranc JazbinsekBojan MehleStoyan Svet

NAJBOLJ OBISKANO

DRŽAVA KATERE URADNIKI LAŽEJO, JE OPRAVILNO NESPOSOBNA - KOMENTAR NA PISNI ODGOVR URSIKS-A