SLOVENSKO SODSTVO NI SPOSOBNO IZPELJATI NITI ENEGA SAMEGA POSTOPKA NA PODLAGI POŠTENEGA SOJENJA
Društvo CZPNN

Sreda, 26. avgust 2015 ob 16:14

Odpri galerijo

(Delna analiza pravosodnega kriminala)

Ob tej priložnosti bomo našteli samo nekaj oblik pravosodnega kriminala, ki se izvajajo s strani pravosodnih delavcev v slovenskem pravosodju (notarji, odvetniki, državni tožilci, sodniki in državni pravobranilci (pa tudi policisti)):

NAMERNA POVZOROČITEV ZASTARANJA PRIMERA:

Ta oblika pravosodnega kriminala v slovenskem pravosodju je brez dvoma prisotna in je najbolj pogosta. Motiv za to obliko pravosodnega kriminala je v veliki večini primerov premoženjski, največkrat pa posledica zvez.

UNIČENJE DOKAZOV:

V tem primeru nekdo, ki ima dostop do arhiva v katerem je shranjen dokazni material namerno odtuji dokazni material s ciljem zmanjšanja možnosti za pregon osebe, ki jo dokazni material bremeni. 
Pogoji za nastanek takšnih kaznivih dejanj v slovenskem pravosodju so se razvilo skladno s pojavom ogromnih sodnih zaostankov, do katerih je prišlo v slovenskem pravosodju. Zaradi te oblike pravosodnega kriminala v slovenskem pravosodju je prišlo do hudega padca zaupanja v poštenost in avtoriteto slovenskih sodišče, pri mnogi državljankah in državljanih Republike Slovenije, pa do opravičenega odpora do hrambe njihovih dokazov v prostorih slovenskih sodišč oziroma v prostorih slovenskega pravosodja, saj se ljudje dejansko bojijo, da bi njihovi dokazi bili zaradi korupcije v pravosodju odtujeni in bi se tako izničile njihove možnosti v sodnem ali drugem pravosodnem (ali pa kazenskem) postopku. Vedno manj se verjame v to, da slovensko pravosodje deluje pošteno, hkrati pa se ves čas pri hranjenju dokaznega materiala krepi previdnost pri njegovemu hranjenju, saj je očitno to, da slovenske pravosodne inštitucije niso vredne tega, da bi se jim zaupala hramba dokaznega materiala slovenskih državljank in državljanov kot strank v sodnih postopkih.

PREDNOSTNO OBRAVNAVAJE PRIMEROV:

Mnogi ljudje, ki so se znašli v (pravo)sodnih postopkih zaradi svoje pravne neukosti in »slepila« tega niti ne štejejo v pravosodni kriminal. Mnogi primeri v slovenskem pravosodju, pa so dokazali, da so taki pojavi predmet pravosodnega kriminala, ki se je razbohotil v slovenskem sodstvu oziroma pravosodju. Že dolgo časa tako prednostno obravnavanje primerov nima za tako obravnavanje objektivnih razlogov in gre v veliki večini primerov posledice zvez, ki jih imajo posamezniki izven pravosodja s funkcionarji v slovenskem pravosodju. Do razkritja te oblike pravosodnega kriminala je prišlo za to ker v javnosti ni bilo več prepričljivo in da ljudi ni več prepričalo, da takšno "hitro in učinkovito" reševanje primerov v pravnih inštitucijah, ki ne slovijo po svoji običajni hitrosti postalo zelo sporno. Očitno je postalo tudi, da so za takšna skoraj bi lahko rekli kazniva dejanja vselej pogoj zveze med ljudmi izven pravosodja z ljudmi v slovenskem pravosodju. Javnost je prišla tudi do zaključka, da je tako prednostno obravnavanje primerov zaradi zvez v pravosodju pripeljalo do kršitev pravila enakega zakona za vse. To je ljudi prisililo v to, da začeli podrobno pregledovati vsak hitro rešen primer splošno počasnega slovenskega pravosodja in ugotoviti ali pretirana hitrost v reševanju njihovih zadev ni posledica zvez v pravosodju, ki vodijo do pristranskosti pravosodja. Problem je še vedo v tem, da se mnogi ljudje s tako ugotovitvijo še vedno ne strinjajo, ker še vedno zmotno mislijo, da je hitro reševanje postopkov v pravosodju celo zaželeno in za to zelo težko razumejo, zakaj bi v času številnih sodnih zaostankov bilo potrebno hitro rešene primere razumeti kot nevarno obliko pravosodnega kriminala. Pri tem še vedno veliko število slovenskih državljank i državljanov za to ne more dojeti, da je hitro reševanje njihovih primerov vselej posledica zvez in pristranskosti slovenskega pravosodja. Poglavitni problem v tem je, da se ta oblika pravosodnega kriminala izvaja namenoma (naklepoma) in da kot taka vselej predstavlja hudo kaznivo dejanje znotraj pravosodja, ker ima za posledico onemogočenja obstoja pravne države. Ob tem, pa je nujno vedeti, da so hitro rešeni postopki vselej element PROTEKCIJE bodisi v primerih, ki so v prid bodisi v primerih ki so v slabo osebam, ki uživajo PROTEKCIJO PRAVOSODJA in da so v takih primerih temu primerne končne sodbe.

PROTEKCIJA:

• PROTEKCIJA je resnično ena največjih težav slovenskega pravosodja. Res je sicer, da kriminalno dejanje PROTEKCIJE (ni nujno, da je tudi kaznivo), saj moramo razlikovati med pojmoma kriminalna in kazniva dejanja. Pojem kaznivo dejanje je ožji za to, ker zajema samo zakonsko pokrita področja, posamezna področja pa zaradi takšnih ali drugačnih razlogov niso pokrita z zakoni (PRAVNE LUKNJE KI GENERIRAJO KRIMINAL).

V slovenskem pravosodju zaznavamo več nivojev PROTEKCIJE in sicer:

PROTEKCIJA MED PRAVOSODNIMI POOBLAŠČENCI,
PROTEKCIJA POLICIJE,
PROTEKCIJA POSAMEZNIKOV IN PRAVNIH OSEB.

Ni nobenega dvoma več v to, da je v slovenskem pravosodju, zlasti v manjših predelih PROTEKCIJA značilen pojav, ki dokazuje po eni strani nerazvitost, po drugi strani pa še vedno preveliko skorumpiranost slovenskega pravosodja. PROTEKCIJA v slovenskem pravosodju velja za zelo sofisticirano obliko pravosodnega kriminala, ki prav tako najbolj krni pravno državo.

PROTEKCIJA je vselej povezana z dvoličnostjo.

Slednje dokazuje dejstvo, da pravosodni delavci (odvetniki, državni tožilci in sodniki) že na samem začetku (pravo)sodnega postopka (zaradi zvez) izberejo tistega, ki bo v postopku zmagal, a vendarle celoten primer »le navidezno izvedejo pošteno«. Posledica tega pa je ta, da se na začetku oškodovana stranka nikoli ne zave, da se je nadnjo zgodilo dejanje pravosodnega kriminala. Tega se stranka zave šele kasneje, ko je prepozno za ukrepanje. Zaradi PROTEKCIJE posameznikov se vselej posledično (ker se oškodovana stranka sicer prepozno zave nepravilnosti v pravosodju) krepi tudi PROTEKCIJA v samem slovenskem pravosodju. To se vselej dogaja v obliki medsebojnega ščitenja in prikrivanja tisti, ki so odgovorni za nepravilnost v slovenskem pravosodju.

Logična posledica slednjega je v tem, da uradne osebe (funkcionarji) v slovenskem pravosodju medsebojno ščitijo, pri čemer vselej izkoriščajo ne transparentnost kazenskega postopka za prikrivanje svojih namernih ali naključnih napak. Znotraj slovenskega pravosodje se zaznava zelo visoka stopnja PROTEKCIJE za to, ker si celotno slovensko pravosodje kljub vsemu prizadeva ohraniti ugled in zato svojih članov namerno ne preganja in ne kaznuje, to pa za to, ker se zaveda, da bi s tem samo sebi rušilo ugled, za ro je PROTEKCIJA celotno slovensko pravosodje dobesedno pahnila v prikrit pravosodni kriminal.

PROTEKCIJA POLICISTOV, je v slovenskem pravosodju splošno znan pojav, ki ga ni potrebno podrobneje opisati. Ne glede na to pa zaznavamo, da je PROTEKCIJA policistov zelo zaskrbljujoče pogosta na relaciji DRŽAVNO TOŽILSTVO – POLICIJA, kar glede na dejstvo, da ti inštituciji delujeta zelo povezano, v slovenskem pravosodju niti ni tako nenavadno. Prisotna je tudi obratna PROTEKCIJA na relaciji POLICIJA – DRŽAVNO TOŽILSTVO.

Dokazano dejstvo je, da je PROTEKCIJA zelo prisotna v manjših krajih (malomeščansko okolje), kjer se večina ljudi pozna in so zato tam pogoji za takšno obliko pravosodnega kriminala naravnost idealni.

ZAVLAČEVANJE SODNIH POSTOPKOV

V slovenskem pravosodju je zavlačevanje sodnih postopkov je v prvi vrsti rezultat delovanja slovenskih odvetnikov, ki vselej na takšen način povzročijo, da tožeča stranka (sploh če ni premožna) pred sodiščem ustavi kazenski pregon ali umakne tožbo. To se vselej dogaja zaradi finančne preobremenjenosti zaradi sodnega postopka. V zelo velikem številu primerov je zavlačevanje sodnih postopkov tudi posledica zvez, ki jih imajo posamezniki izven pravosodja s slovenskimi sodniki. Tudi v teh primerih zaznavamo, da so težave zopet najbolj pereče v manjših krajih in v primerih, ko je razlika v premožnosti med strankami v sporu bistveno prevelika. Dokazano zaznavamo tudi, da zavlačevanje sodnih postopkov na slovenskih sodiščih ima zelo negativne vplive na finančno stanje in tudi duševno stanje strank v sodnih postopkih in je zato škoda, ki jo te osebe zaradi predolgega postopka utrpijo, ogromna, morebitna njihova zmaga v sodnem postopku pa je v vseh primerih minimalna, ali jo splohni.

PROTEKCIJA v slovenskem pravosodju se vselej poleg zaščite posameznikov kaže tudi v namerni in krivični KRIMINALIZACIJI nedolžnih posameznikov.

KRIMINALIZACIJA NEDOLŽNIH POSAMEZIKOV:

KRIMINALIZACIJA NEDOLŽNIH POSAMEZNIKOV je v slovenskem pravosodju posebna oblika pravosodnega kriminala, ki je močno povezana s PROTEKCIJO. V Sloveniji takšna oblika pravosodnega kriminala dokazano obstaja in ima zaledje v ne transparentnosti delovanja pravosodja.

S KRIMINALIZACIJO nedolžnih posameznikov je omogočeno, da drugi posamezniki s pomočjo slovenskega pravosodja dosežejo obremenilne okoliščine proti osebam, s katerimi so v sporu. 
Pri tem je potrebno vedeti, da namerna KRIMINALIZAIJA nedolžnih posameznikov ne obsega le pravosodja, ampak je pravosodje le (za)ključni dejavnik tega očitno organiziranega kriminalnega dejanja.

Postopek KRIMINALIZACIJE nedolžnih posameznikov poteka prek dejanj navadnih posameznikov nasproti drugim posameznikom, ki jih (skorumpirano) pravosodje in policija ves čas tolerirata in jih zamolčita, do INSCENIRANJA DOGODKOV in ponarejanja (podtikanja) dokazov, kar se izvrši tudi s pomočjo pravosodja in policije.

Kot je že uvodoma povedano je KRIMINALIZACIJA nedolžnih posameznikov je močno povezana s PROTEKCIJO drugih posameznikov, saj je element PROTEKCIJE drugih posameznikov v sporu s KRIVIČNO KRIMINALIZIRANIMI POSAMEZNIKI, ki so z namerno KRIMINALIZACIJO obremenjeni. Krivična AKRIMINALIZACIJA nedolžnih posameznikov je predvsem prisotna v tožilstvih in policiji, ker je tam tudi stopnja korupcije največja, transparentnost dela pa izredno majhna, če sploh kakšna.

KRIMINALIZACIJE nedolžnih posameznikov so v teh inštitucijah pogoste tudi zaradi tega, ker ne pripeljejo do sodbe, ampak se uporabljajo kot dejavnik očrnitve ugleda nedolžnih posameznikov brez sodnega epiloga.

Vsaka namerna in krivična KRIMINALZIACIJA, četudi sicer LAŽIRANO "dokazana" s strani skorumpiranega pravosodja, pa za nedolžnega posameznika povzroči v javnosti občutek dejanske kriminalnosti osebe, ki je krivično KRIMINALIZIRANA.

Pri tem je potrebno vedeti, da namerna KRIMINALIZACIJA nedolžnih oseb ima ogromne negativne psihične učinke na prizadete posameznike in jim zelo škoduje v njihovem življenju, tako dejanje pa predstavlja eno najbolj krutih oblik pravosodnega kriminala, ki pa v zakonodaji ni ustrezno močno sankcionirano, to pa zaradi PROTEKCIJE v slovenskem pravosodju (berite legalizacija pravosodnega kriminala).

V slovenskem pravosodju je težava KRIMINALIZACIJE nedolžnih oseb je še večja zato, ker oseba zaradi splošne slabe percepcije, ki se zaradi namerne KRIMINALIZACIJE ustvari o njej znotraj drugih pravosodnih organov, taka prizadeta osebe nima nobene možnosti izvesti nepristransko preiskavo svojega primera. Slednje pa zato ker se tako osebo šteje kot kriminalno osebo in se jo potisne v koš z drugimi kriminalci.

Po drugi strani pa tudi slovensko pravosodje, da bi se zaščitilo pred odkritjem nepravilnosti brani krivično KRIMINALIZACIJO in krivično KRIMINALIZIRAEGA posameznika dodatno KRIMINALIZIRA.

Namerna KRIMINALIZACIJA, v kolikor oseba, ki je bila namerno KRIMINALIZIRANA želi doseči svojo pravico, privede do vrtinca korupcije in kriminala znotraj slovenskega pravosodja pri reševanju takšnega primera. V Sloveniji so takšni primeri zelo prisotni in so neizpodbiten dokaz, da je Slovenija kljub pozitivnim besedam nekaterih ljudi še daleč od pravne države. Za to moramo krivdo v samem vrhu slovenskega pravosodja, pa tudi v njegovih posameznih kriminalnih in skorumpiranih pravosodnih delavcih kih.

OPROSTITEV KRIMINALNIH OSEB

V nasprotju s prejšnjo alinejo zaznavamo tudi, da slovensko pravosodje izvaja tudi oprostitve oseb, ki so dejansko zakrivile kaznivo dejanje. Tako obliko pravosodnega kriminala v korist kriminalnih oseb slovensko pravosodje izvaja zaradi ugleda teh oseb v sodnem postopku. To pomeni, da če je obravnavana oseba v sodnem postopku zelo ugledna (in/ali bogata), taki osebi sledi oprostitev za storjeno kaznivo dejanje. To je vselej in v vseh primerih posledica zvez v slovenskem pravosodju, ki GENERIRAJO vsa so sedaj našteta dejanja pravosodnega kriminala, ki so našteta v zgornjih alinejah.

Vse to pa dokazuje da Republika Slovenija nima niti učinkovitega niti pravičnega pravosodja, saj je neuspešna pri sankcioniranju primerov visokega (velikega) ali majhnega kriminala.

Vse to pa omogoča tudi, da samo en človek, ki ga pravosodje zaradi tega ali onega razloga ščiti (ga ne sankcionira), lahko pripelje do organizacije večje kriminalne združbe, ki ustvarja kriminal v državi. Zaradi tega je potrebno pri sojenju predvsem velikim kriminalcem (ki imajo več možnosti se izogniti kazni), pokazati več zdrave pameti, ki bi pripeljala do eliminacije le teh iz družbe. Na žalost slovensko pravosodje namenoma ne rešuje primerov visokega kriminala. Razlogov zato je več. Poleg zvez je pomemben razlog tudi več ali manj slaba slovenska zakonodaja, ki je ne glede na to, da naj bi bila usklajena z pravnim redom EU v posameznih primerih še vedno zelo slaba.

PRAVNE SPLETKE IN PRAVOSODNI KRIMINAL

Pravne spletke in pravosodni kriminal, ki so kot posledica PROTEKCIJE prisotni v slovenskem pravosodju, ki jih uživajo nekateri ljudje v tožilstvih, povzročajo splošno nezaupanje v pravosodje, ki ga dosti ljudi nato smatra kot gnezdišče pravosodnega in klasičnega kriminala, ne pa kot inštitucijo (organizacijo), ki naj bi se borila proti tem negativnim pojavom. Enako velja za slovensko (gorenjsko) policijo, ki je povezana s tožilstvi. Povezava med tožilci in policijo je predvsem močna na relaciji kriminalistična policija-tožilstvo. 
Kriminalistična policija ponavadi ni uniformirana, zato pojma policija ne smemo povezovati z navadnimi policisti, ki so uniformirani in delajo na terenu, ker ti večinoma niso (tesno) povezani s tožilstvom.

Konec delnega izvlečka iz analize.

Galerija slik

Zadnje objave

Wed, 26. May 2021 at 02:51

381 ogledov

ALI SLOVENSKO USTAVNO SODIŠČE SPLOH OBSTAJA
V naslednjih petnajstih dnevih bomo objavili eden od škandalov, ki jih je zagrešilo Ustavno sodišče Republike Slovenije ki daje vtis kot da sploh nebi obstajalo.

Thu, 29. Oct 2020 at 15:24

1340 ogledov

ČUDNO JE TO VSE SKUPA
---------- Forwarded message ---------Od: Ljuba Ropret <ropret.ljuba@gmail.com>Date: V pon., 28. sep. 2020 ob 19:10Subject: Fwd: Fw: Jože P. Damjan in Janez JanšaTo: Cvetka Smrekar <cveta.smrekar@gmail.com>, Edita Pleško <edita.plesko@gmail.com>, <jelka_MIKLAVCIC@t-2.net>, <natalija.jovanovic@gmail.com>, Katja Kolman <katya.kolman@gmail.com>, <klemen.polona@gmail.com>, Alenka Pozvek <alenka.pozvek@gmail.com>, <arh.brane90@gmail.com>, Boštjan Medja <bostjan.medja@gmail.com>, Marija Ambrozic <marija.ambro@gmail.com>, <mojca.stojan@gmail.com>, Slavko Ogrin <ogis.slavko@gmail.com>, jure odar <jureodar@gmail.com>, Rade Stanić <czpnn1@gmail.com> ---------- Forwarded message ---------Od: Levc B. <levc.moonrider@gmail.com>Date: pon., 28. sep. 2020 12:43Subject: Fwd: Fw: Jože P. Damjan in Janez JanšaTo: Aljoša ptt <aljosa.ab@gmail.com>, ANDREJ crni <andrej.akoth@gmail.com>, ANDREJA N.Vas <andreja.krizanic@pb-begunje.si>, ANDRO <a.avsenik@gmail.com>, Andy-Berty <articek.andrej@gmail.com>, ANJA Ažman <anja.azman@gmail.com>, Armin B. <arminbesic69@gmail.com>, Bajželj T. <tomaz.bajzelj@gmail.com>, BETKICA <srbkinja.86@gmail.com>, Bojan O. <bojan.omovsek@gmail.com>, BOJANA <p.bojana66@gmail.com>, Borut Kokelj <borut.kokelj@gmail.com>, borutpraprotnik <borutpraprotnik@gmail.com>, BRGLEZ <bojan.brglez@telemach.net>, BUDA <berce.boris@gmail.com>, CBEWCA <cbewca@gmail.com>, Cveto Kvasnik <kvasnik.cveto@gmail.com>, Danila v. <vidicdanilabb@gmail.com>, DARINKA L <darinka.livrin@gmail.com>, DARKO O <darko34@gmail.com>, Drice <drice_z@yahoo.com>, ERIK B. <erik.beton@gmail.com>, ETS-podopca <ets.podobnik@gmail.com>, EVA F <eva.faganel@gmail.com>, F DELAVEC <fdelavec@gmail.com>, GREGA A <grega.avgustin@gmail.com>, Grega Kocjan <gregor.kocjan@gmail.com>, Jana Bajželj <jana.bajzelj@os-naklo.si>, janez.kanoni <janez.kanoni@amis.net>, Jani švab <janez.svab@telemach.net>, Janko š <janko.skrbina@gmail.com>, JOŽI ARH <jozi.arh@gmail.com>, Justin G.ptt <gregorjustin@gmail.com>, Karel Begunski <karel.mocilnik@yahoo.com>, KATJA sku <katja.sku@gmail.com>, KAČA <janez.tusar@gmail.com>, KENE S <slavc.kene@gmail.com>, Klavde-t <klavdina@gmail.com>, KSENIJA R <ksenjar@gmail.com>, LAPI <lapi34@gmail.com>, lavrič marjana <lavricmarjana@gmail.com>, lenac b. <bostjan.lenac@gmail.com>, Ljuba Ropret <ropret.ljuba@gmail.com>, MAJA Kocjan <majakocjan.maja@gmail.com>, MARE gasilc <mare.ambrozic@gmail.com>, MARE mot <grascak@gmail.com>, Marija Kuhar Zd B. <kuharmarija04@gmail.com>, Marjan Skumvac <marjan.skumvac@gmail.com>, Marko Vidic <vidic1.marko@gmail.com>, Marta Strugar <marta.strugar@gmail.com>, Mateja pristov <mateja1502@gmail.com>, Matjaz-mimovrste <matjaz.mark@gmail.com>, MATJAŽ VIDIC <matjazvid@gmail.com>, MATJAŽ- džo <matjaz.pangerc@siol.net>, MAČEK MITJA <mmacek620@gmail.com>, MELITA O <melita.ostrbenk@gmail.com>, MIHA Žbogar <miha@zbogar.com>, MIMI erce <mimi.erce@gmail.com>, Mira Jazbec <jazbec.m@gmail.com>, MIRA postojna <611.mira@gmail.com>, Mirjana jensterle <mirjana.jensterle@gmail.com>, NIKA VAHTAR <nikavahtar@yahoo.com>, Nika.šk.loka <nika.komerc@gmail.com>, PANGI <primozpangerc6@gmail.com>, PAVEL B <jpb689@gmail.com>, PETER B <peterboskin@gmail.com>, Petra mlinarič Mail <petra.mlinaric0@gmail.com>, PETRA Z <pzorman@gmail.com>, RAJKO B. <rajko.baskovc@gmail.com>, RENATA REŠ.P. <repeurevc@gmail.com>, rok.repovz <rok.repovz@gmail.com>, RokGorse <rokgorse@hotmail.com>, Sašo bratec <107rak@gmail.com>, SEBA Z <szormanster@gmail.com>, SEJKO <bogdan.znidar@komunala-radovljica.si>, SIMON Okna <jojoteam.simon@gmail.com>, Simona ptt <spiber@gmail.com>, SONJA s. <sonja.stare@gmail.com>, SPELA <spela.poka@gmail.com>, STANKA P <stankapraprotnik@gmail.com>, Staša-guma <facastasa@gmail.com>, Suzana V.B. <suzanabrajnik@gmail.com>, TERAN <teran.matjaz@gmail.com>, Tjaša f. <tferjan@gmail.com>, TRČEK <matjaz.trcek@gmail.com>, Urška zupan <urska.zupan1@telemach.net>, UČO <uco.terzic@hotmail.com>, VALTER D <valter.dragan@gmail.com>, vidic.miran <vidic.miran@gmail.com>, VILIromi <c.devil.ko@gmail.com>, ZMAGO <spindlerzm@gmail.com>, Črt Kanoni <crtkanoni@gmail.com>, Črt praprotnik <pracrt@gmail.com>, Špela Jeklar <spelajeklar@gmail.com> Napovedal je tudi, da bodo "globoko državo v prihodnjem mandatu ali dveh, če eden ne bo dovolj, razgradili in nadomestili z državo druge republike, z državo dokončane tranzicije". "Glasovati za SDS pomeni glasovati za politično silo, ki se zavzema za normalno državo," je sklenil Janša. To je bilo na slavnostni akademiji... ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Sicer pa: Vprašajmo se, kakšne koristi imajo tisti, ki še vedno podpirajo to bando - ali kaj pomislijo na svoje otroke in vnuke? Saj ta in prihodnje generacije nimajo nobene prihodnosti in za to so krivi tisti, ki še vedno uničujejo našo lepo domovino. Ko vidiš spodnje številke, spoznaš, da nas nekdo namenoma uničuje - v povezavi in v imenu koga? Tole je eden od komentarjev na članek Kdo je omogočil tajkunska posojila? na Siolovem portalu. Ljudje se obkladajo z rdečkarji in fašisti, ampak cifre v enem komentarju so zanimive in potrjujejo besede Dr.Jože P. Damijana:   POGLEJMO resnico in dejstva..., ko je ivan grobar prevzel kraljevanje:  Saldo trgovinske bilance -26,8 mio EUR oktober 2004Saldo tekočega računa plačilne bilance 71,1 mio EUR oktober 2004Mednarodne rezerve 6.579,8 mio EUR 30.11.2004Devizne rezerve 7.377,7 mio EUR 30.11.2004Neto zunanji dolg 1.209,0 mio EUR 31.10.2004Bruto zunanji dolg 15.097,0 mio EUR 31.10.2004 POGLEJMO resnico in dejstva...potem, ko je ivan grobar pokopaval 4 leta ubogo Slovenijo:Saldo trgovinske bilance -251,9 mio EUR oktober 2008Saldo tekočega računa plačilne bilance -271,7 mio EUR oktober 2008Mednarodne rezerve 743,4 mio EUR 30.11.2008Devizne rezerve 633,6 mio EUR 30.11.2008Neto zunanji dolg 8.480 mio EUR 31.10.2008Bruto zunanji dolg 40.043 mio EUR 31.10.2008 za tiste neuke / ve se, kdo to je /, ki ne bodo znali si ta komentar razložiti, zgolj kratek povzetek:Saldo trgovinske bilance v MINUS se je povečal za 225,1 milionovSaldo tekočega računa plačilne bilance se je iz PLUSA povečal v MINUS za 342,8 milionovMednarodne rezerve so se ZMANJŠALE torej potrošile za 5.836,4 mio EURDevizne rezerve so se ZMANJŠALE torej potrošile za 6,744,1 mio EURNeto zunanji dolg se je POVEČAL za 7.271 mio EURBruto zunanji dolg se je POVEČAL za 24.946 mio EUR --------------------------------------------------------------------------------------------- Dr.Jože P. Damijan*VSO TO BANDO JE POTREBNO RAZGNATI ZA VEČNO !*Dr. Jože P. Damijan, ekonomist: "Na provladnih protestih Zbora za republiko je predsednik vlade Janez Janša izrekel nekaj krepkih 'bistroumnih nesmislov'. Denimo, da je največja težava Slovenije več milijardna bančna luknja, ki jo sestavlja 16 povezanih konglomeratov, večinoma v lasti članov Foruma 21. (...) Je možno, da je Janša za trenutek izgubil prištevnost? Ta bančna luknja je namreč nastala izključno v državnih bankah in nastala je izključno v času 2005-2008, ko je te državne banke nadzirala vladna koalicija pod vodstvom Janeza Janše...**Dejstvo tudi je,da tedanja Janševa vlada ni želela prodati deleža v NLB, s čimer je tedaj izgubila 640.- Mio. EUR, z vsemi dosedanjimi dokapitalizacijami in bodočo 2 milijardno dokapitalizacijo te iste banke, pa bo skupna izguba davkoplačevalcev znašala 3,5 milijarde EUR ! Našega, tvojega in mojega davkoplačevalskega denarja !!!**Leta 2005 sta Janša in SDS vlada aktivno pomagala Bavčarju in Šrotu pri prevzemu Merkatorja, pri čemer sta jima državna KAD in SOD še dala posojila za prevzem !!!**Kaj nam torej hoče Janša dopovedati ???????????**DAJMO SE VSI ZAMISLITI NAD POČETJEM TE KLIKE POKVARJENE !!! **NE BOMO SE JIH REŠILI NITI NA LEP NITI NA GRD NAČIN.**REŠIMO SE JIH LAHKO SAMO TAKO, DA JIH OD - VOLIMO !!!**Malo ljudi je prebralo ta članek, zato ga pošlji vsem, ki jih poznaš, ta članek mora zakrožiti po celi Sloveniji** !* -- l.p. LeOn

Tue, 14. Jan 2020 at 17:27

2188 ogledov

ODHOD VELIKEGA BORCA
https://www.iusinfo.si/medijsko-sredisce/kolumne/255873

Sun, 8. Sep 2019 at 22:56

2589 ogledov

KONČNO USTAVNA PRITOŽBA
Po skoraj treh letih zavlačevanja, se je Slovensko Vrhovno sodišče le skilavilo in s svojo "Sodbo v imenu ljudstva" z dne: 04.04.2019 opravilna št. I Ips 39962/2011 (V K 39962/2011) odločilo o moji zahtevi za varstvo zakonitosti z dne 16.02.2017. Ker je odločitev Vrhovnega sodišča Republike Slovenije bila zame negativna, so zato nastali pogoji, ki mi dovoljujejejo vložitev ustavne pritožbe pri Ustavnem sodišču Republike Slovenije, ki bo vložena v roku, to je najpozneje dne 23.10.2019, s čemer se bo utrdila nadaljnja pot za pritožbo, ki bo (če bo to potrebno) vložena pri Evropskem sodišču za človekove pravice v Strazburgu.  CZPNN

Sat, 10. Mar 2018 at 23:36

3675 ogledov

NEVERJETEN MAFIJSKI OBRAČUN MED SLOVENSKIMI SODNIKI
Na sedež društva CZPNN smo prejeli dokaj zanimivo pismo nekega gospoda, ki se v svoji vsebini glasi: I. Iz zanesljivih virov sem prejel  informacijo, da kranjska sodnica Marjeta Dvornik prijateljuje in hodi na kavo z znanim kriminalcem Dinom Lalićem, ki je bil večkrat že zaprt. To je menda znano tudi NPU. Prav ona je bila tista, ki je oprostila roparja na poštarja, čeprav je bil dobljen pri dejanju. Sodba je bila kasneje razveljavljena, krivdo pa je valila na policijo in tožilstvo. Prav ona je tudi zavrnila izročitev za tistega ruskega tajkuna, ki je bil kasneje dejansko tudi spuščen in ki ga kljub sodni  odredbi niso izročili Nemčiji, kot je bilo zahtevano. Pri njej je tudi zastarala zadeva proti močnemu nemškemu podjetniku in še kaj…….   II. Povem Vam še še, da Kranjsko  sodišče veselo krši tudi delovno pravno zakonodajo. Višje delovno in socialno sodišče je namreč že konec leta 2015 sprejelo stališče, da sodniku na ustavno zakonit način preneha službeno razmerje šele z vročitvijo obrazložene odločbe sodnega sveta, ne pa že z dnem odločitve oz. potrditve ocene na seji sodnega sveta, torej za nazaj. To v primeru mojega brata, da mu je službeno razmerje prenehalo še predno je bila odločba pravnomočna in izvršljiva, sa ga je  odjavilo iz vseh zavarovanj, torej toliko prej, še pred  vročitvijo obrazložene sodne odločbe, zoper katero je bilo šele možno vložiti pravno sredstvo. Posledično to pomeni, da mu protipravno niso izplačali zaostale plače in tudi ne zakonite odpravnine, glede nato, da sem se v nadaljuvanju  dejansko upokojil. Nezakonito stanje je kranjsko sodišče  vleklo kar naprej, čeprav je bilo jasno stališče Višjega sodišča že predhodno  znamo. S tem v zvezi bo v teh dneh podan zahtevek na kranjsko sodišče po izplačilu zaostale plače in odpravnine, vključno z zakonitimi zamudnimi obrestmi. Me zanima, če bodo vztrajali na nezakoniti kršitvi, saj je slednje prekršek. V tem primeru jim seveda sledi tožba na delovno sodišče, kjer jim bodo nastali še dodatni stroški. Ki seveda ne gredo neposredno iz njihovega žepa. Vidiš, če moj brat nebi bil pravnik in zadeve ne bi našel in preštudiral, bi se mirno izmaknili obveznosti. Žalostno je to, da  je sodišče prvo, ki mora spoštovati zakonodajo in bi moralo tako ugotovljeno nezakonitost odpraviti že po uradni dolžnosti. Sicer pa je zadeva glede prenehanja sodniške funkcije že na evropskem sodišču - to je prvi primer, da sodnik toži Slovenijo. Druga zadeva, zaradi kršitve ustavnih pravic pa bo tudi kmalu vložena. Še to: Špela Koleta je ena od kandidatk za višjo sodnico v  Višjem sodišču v Ljubljani, prav tako Marjeta Dvornik. Sliši se, da naj menda nimata možnosti za napredovanje ker naj bi to mesto bilo rezervirano za za  Srečka Škerbeca. Res so pokvarjeni, zato so se znebili mojega brata, ker je bil preveč suveren in ni tulil v njihov rog. Nekaj bo že dosegel v kratkem, končni epilog pa na evropskem sodišču. Žal krivci ne bodo odgovarjali.

Wed, 10. Jan 2018 at 20:28

3351 ogledov

NEZNOSNA DVOLIČNOST SLOVENSKE POLITIKE KI BREZ DVOMA VODI K PROPADU SLOVENIJE
Sovenska politika je tako nevarno dvolična, da je zelo nevarno, da za seboj v propad ne potegne slovensle države. To je uspelo dokazati poslancu Dr. Vinku Gorenaku kar je razvidno tudi iz priložene objave v nadaljevanju.    http://nova24tv.si/slovenija/politika/govor-poslanca-gorenaka-ki-bo-sel-v-zgodovino-zakaj-ahmad-zakaj-pri-njemu-cloveski-vidik-in-pravno-dopustno-dejanje-pri-nekaj-sto-enakih-primerih-pa-ne/ Dr. Vinko Gorenak je do te mere povozil Miroslava Mira Cerarja, ki je ta zagitovo šel domov polnih gat. Če pa je Miroslav Miro Cerar karkoli po svoji materi, hvala bogu že pokojni Zdenki Cerar, utegne Dr. Vinko Gorenak končati pod streli narčenega morilca. Temu utegne slediti aretacija in zaprtje nadomestnega morilca natančno tako kot v zadevi Dr. Milka Noviča.

Zadnji komentarji

Prijatelji

Dajana  Babiččuk kobalMiran  PetermanFeri LainščekLaščan ZlatorogAna Koswoodicinvestment CompanyDamjan GorenščekVili KovačičBožo žabjekAco MitrovicKlavdija Zebecsanja barnaBarbara KolmaničMateja SircaAzra .Klavdija HitiRoman VodebErnest SkrjanecTrenutek .rastko plohlMaja RadinBojan  AhlinVika  JelenBranko GaberAndres Zoran    IvanovicFranc JazbinsekBojan MehleStoyan Svet

NAJBOLJ OBISKANO

SLOVENSKO SODSTVO NI SPOSOBNO IZPELJATI NITI ENEGA SAMEGA POSTOPKA NA PODLAGI POŠTENEGA SOJENJA