SLOVENSKI SODNIKI ALI PRAVOSDNI GOLJUFI, PLAGIATOIRJI ALI SODNI ŠUŠMARJI
Društvo CZPNN

Četrtek, 23. julij 2015 ob 20:50

Ker sem posumil v sposbnost, poštenist in nepristraskost sodeče okrajne sodnice Okrajnega sodišča v Kranju Milene TURUK, sem v teku kazenskega postopka zoper njo vložil svojo zahtebo za njeno izločitev iz postopanja. O zahtevi je odločala kar izločana sodnica sama in primerno temu mojo zahtevo za njeno izločitve zavrgla te o osvoji izločitvi izdala svoj sklep.  Ker zoper taki sklep ni posebne pritožbe se nisem mogel posebej pritožiti ampak sem se zoper sklep o zavrženju zahteve za njeno izločitev pritožil v okvirju pritožbe zoper sodbo sodišča prve stopnje

O moji pritožbi je odločalo nism imel možnosti s posebno pritožbo, sem se pritožil v okvirju svoje pritožbe zoper sodbo sodišča prve stopnje, sedaj pa tudi v tej zahtevi za varstvo zakonitosti.

 

  • Zoper navedbe sodišča druge stopnje v sedmi točki obrazložitve njegove sodbe, pa obdolženec meni, da je povsem pravilno, zakonito in opravičeno zahteval izločitev sodeče okrajne sodnice, ki je sodila na sodišču prve stopnje, Milene TURUK, okrožne državne tožilke ki je sestavila obtožni predlog Nadje GASSER in višje državne tožilke, Okrožnega državnega tožiltsva v Kranju, ki je prisostvovala k razglasitvi sodbe Irene KUZMA. Obdolženec je že pred glavno obravnavo (prejšnji povsem nepotrebni naroki), še posebej pa med glavno obravnavo z dne začutil številne okoliščine, ki so pri obdolžencu vzbujale dvom poštenost in nepristranskost sodeče sodnice Milene RURUK in državne tožilka Nadje GASSER, za to jima obdolženec ni mogel v predmetnem postopku pri njunem postopanju pokloniti nobene vere. Da sta se »neodvisni« državni tožilki res posvetovali z sodečo sodnico je videla tudi javnost, to je videla tudi na glavni obravnavi prisotna javnost.

IZVLEŠEK IZ ZAHTEVE ZA VARSTVO ZAKONITO

Javnost je po glavni obravnavi v predmetni kazenski spis vložila svoj pisni ugovor javnosti, za to ne držijo navedbe sodišča prve in druge stopnje o tem, da obdolženec bi o svojih navedbah v spis predložil nobenih svoji navedb in dokazov. Kje je ugovor javnosti in ali ga je sodišče prve stopnje skupaj s pritožbo oziroma zoper sodbo sodišča prve stopnje predložilo sodišču druge stopnje, pa obdolžencu to niti je znano niti mu je lahko znano. Obdolženec ve le to, da se pri tako kot je predhodno že navedeno pri sodišču prve stopnje nedopustno manipulira z listinami v spisu, da so spisi v precejšnji meri neurejeni in za to v pritožbenem postopku neobvladljiva ali teko obvladljiva materija. Če pa to komu ustreza, pa to ustreza sodišču druge stopnje, ki mu »opravičeno« ni potrebno odgovarjati na navedbe in listine obdolženca.

Obdolženec opozarja, na to da do sedaj navedeno, niso edini opravičeni zakonski razlogi, za izločitev uvodoma navedene imenovane sodeče sodnice in dveh državnih tožilk.

Drugi tehtni razlogi za izločitev sodeče okrajne sodnice Milene TURUK, državne tožilke Nadje DASSER in višje državne tožilka Irene Kuzma, so brez dvoma njihove, prijateljske in sorodstvene povezave z drugimi vpletenimi akterji, ki iz ozadja delujejo v predmetni kazenski zadevi, na primer odvetnik Damjan Pavlin iz Kranja, pa tudi bivši okrožni sodnik in predsednik Okrožnega sodišča v Kranju (sedaj upokojeni sodnik) Mihael Kersnik, ki sta ves čas delala na tem, da se proti obdolžencu uvede kazenski postopek in da e ga »izloči iz družbe« da bi lahko še naprej cveteli njuni nečedni posli. Drugi poglavitni razlog za izločitev uvodoma navedenih treh uradnih oseb ali funkcionarjev je to, da, da so z akterji, ki delujejo v predmetnem kazenskem postopku iz ozadja tudi politično povezani po vzorcu bivše Zveze komunistov Jugoslavije in Zveze komunistov Slovenije. Pri tem je pomembno to, da se večina slovenskih notarjev, odvetnikov, državnih tožilcev, sodnikov in državnih pravobranilcev takim miselnostim nikoli ni odreklo in pristopili miselnosti, ki krepi temelje pravne države in blaginjo Republike Slovenije in slovenskega naroda.

Kar pa zadeva problema pravosodnih izpitov, pa obdolženec trdi, da ta je ta problematika v Sloveniji še kako izkazana in da zajema večino pravosodnih pravnikov (ne pa tudi navadnih pravnikov). Pravosodni pravniku, pa do tisti pravniki, ki so morali za sklenitev delovnega razmerja z Republiko Slovenijo imeti med drugim izpolnjen eden od glavnih pogojev, to je uspešno opravljen pravosodni izpit (po novem pravniški državni izpit), če pa tega izpita niso uspešno opravili (ali le ga nikoli niso opravili), pa to ima za posledico ničnost delovnega razmerja, ki so ga sklenili z Republiko Slovenijo. Z drugimi besedami taki ljudje v sodstvu sploh niso sodniki ampak so osebe, ki se za sodnike lažno izdajajo, ali pa so pravosodni goljufi, plagiatorji in sodni šušmarji.

Take nepravilnosti v slovenskem pravosodju je dovolilo Ministrstvo za pravosodje Republike Slovenije, ki take nepravilnosti ves čas tudi z raznimi pravnimi sredstvi vedno manj vešče prikriva.

Glede na to, pa obdolženec v tej zahtevi za varstvo zakonitosti odločno graja polemiko sodišča druge stopnje oziroma tričlanskega senata, ki je odločal o obdolženčevi pritožbi na drugi stopnji (višji sodnik  Milan ŠTRUKELJ, višja sodnica Marjeta LUŽOVEC in višja sodnica Silvana VREBEC-ARIFIN), ki na žalost ne morejo razumeti, da se nepravilno in nezakonito opravljanje pravosodnega izpita ne more več prikrivati s utečenimi in pavšalnimi navedbami kot jih je v svoji sodbi sodišča druge stopnje uporabilo pritožbeno sodišče – obdolženčev citat teh pavšalnih navedb treh višjih sodnikov, ki se dobesedno glasi :

»Prav tako obdolženec ne more uspeti z navajanjem, da okrajna sodnica Milena TURUK, nima veljavno opravljenega pravniškega državnega izpita ( v nadaljevanju besedila PDI), Enake razloge je obdolženec uveljavljal že tekom postopka pred sodiščem prve stopnje, sodnica pa je njegovo zahtevo za izločitev utemeljeno zavrgla, kot to izhaja iz zapisnika o glavni obravnavi z dne 01.02.2012. Iz obdolženčeve zahteve za izločitev sodnice  oz, iz identičnih pritožbenih navedb je namreč razvidno , da so bile podane z očitnim namenom zavlačevanja postopka in spodkopavanja avtoritete sodišča. Ob dejstvu, da okrajna sodnica, sodniško funkcijo opravlja od leta 2007  in, da jo je za izvolitev v sodniško funkcijo predlagal Sodni svet, izvolil pa Državni zbor RS, ni nobenega dvoma, da izpolnjuje vse predpisane za opravljanje te funkcije.«

Glede na taki komentar oz. polemiko sodišča druge stopnje o PDI in pogojih za opravljanje sodniške funkcije okrajne sodnice Milene TURUK, pa obdolženec ugotavlja, da sodišče druge stopnje povsem zavestno prikriva nepravilnosti v slovenskem pravosodju seveda, zavedajoč se teh nepravilnosti. 

Po mnenju obdolženca gre za utečen način prikrivanja.

Sodišče druge stopnje očitno noče vedeti, da predlog Sodnega sveta, s katerim naj bi (če jo je sploh) okrajno sodnico Okrajnega sodišča v Kranju Mileno TURUK prelagal Državnem zboru RS v izvolitev v sodniško funkcijo in izvolitev nje pred Državnim zborom v sodniško funkcijo nista nobena dokaza za to, da je imenovana izločana sodeča sodnica kdaj opravila sodniško pripravništvo kot pogoj k pristopu k opravljanju PDI. To nista dokaza niti za to, da je imenovana izločana sodnica sploh kdaj pristopila k opravljanju PDI. To ne dokazuje niti tega, da je pravilno in zakonito opravila pisni del PDI in da je svojo pisno nalogo pisnega dela PDI napisala sama, ter si na ta način zakonito pridobila pravico do opravljanja ustnega dela PDI.

Take navedbe sodišča druge stopnje (dane v okvirju prikrivanja nepravilnosti v pravosodju) ne dokazuje ničesar, zlasti ne dokazujejo, da je imenovana sodeča in izločana sodnica pravilno in zakonito z uspešno opravljenim PDI pridobila potrdilo (spričevalo) o uspešno opravljenem PDI.

Za to obdolženec sumi da izločana sodnica glede na njeno očitno nesposobnost:

I.

(PRVI RAZLOGI ZA SUM V POŠTENPST IN NEPRISTRANSKOST)

 

a.)    da sodeča sodnica ni dokončala pravne fakultete,

b.)    da nikoli ni opravila sodniškega pripravništva ali ga je opravila z slabo oceno,

c.)    da nikoli ni pristopila k opravljanju PDI,

d.)   da je kljub temu, bodi si z nakupom ali kot darilo prejela potrdilo (spričevalo) o uspešno opravljenem PDI,

e.)    da je tako potrdilo oziroma spričevalo zlorabila pri Sodnem svetu RS in si na ta način izposlovala »napotnico« v državni zbor RS zardi izvolitve v sodniško funkcijo,

f.)     da je zlorabila tako pridobljeno potrdilo (spričevalo) o uspešno opravljenem PDI in »napotnico« Sodnega sveta RS, da jo je Državni zbor RS izvolil v sodniško funkcijo,

g.)    da je glede na do sedaj navedene sume, preko Vrhovnega sodišča RS z Republiko Slovenijo lahko sklenila nično delovno razmerje,

h.)    da posledično temu nima položaja sodniške funkcionarke (z drugimi besedami, da ni sploh sodnica),

i.)      da jo kot tako (bodi si za plačilo ali z izsiljevanjem, za to ker nima uspešno opravljenega PDI in ki ima z Republiko Slovenijo sklenjeno nično delovno razmerje) razni akterji, ki delajo izven pravosodja v povezavi s takimi in drugačnimi (ne)sodniki izrabljajo za vodenje sodnih postopkov (tudi kazenskih) proti v naprej določenim nedolžnim posameznikom, ki jih namenoma po krivem kaznuje, zgolj za to ker naj bi ji tako naročili njeni naročniki,

j.)      da za to, ker se tudi sodnike druge stopnje sumi, da iz istih razlogov niso sodniki in da imajo z Republiko Slovenijo sklenjeno nično delovno razmerje (senat treh višjih sodnikov v tej zadevi tudi), pa sodišča druge stopnje nezakonite in z ničemer dokazane sodbe sodišč prve stopnje potrjujejo in v nadaljevanju z svojimi arbitrarnimi in samovoljnimi odločitvami posegajo v osebno svobodo slovenskih državljank in državljanov tako, da jih kot nedolžne posameznike vlačijo po svojih zaporih.

 

II. 

DRUGI RAZLOGI ZA SUM V POŠTENOST IN NEPRISTRASKOST

 

a.)    da je izločana sodeča sodnica po tako ali drugače opravljenem sodniškem pripravništvu pristopila k opravljanju PDI,  

b.)    da v svojem spisu ima pisno nalogo, pisnega dela PDI napisano s tujim rokopisom, kar pomeni, da svoje pisne naloge ni pisala sama ampak, da so ji pisno nalogo pisali drugi,

c.)    če tone, pa da v svojem spisu ima svojo pisno nalogo napisano z lastnim rokopisom, a da jo je prepisala od drugih (na primer da je prepisala sodbo, ki se ji je »našla« v sodnem spisu, ki ga je prejela kot pomoč pri pisanju svoje pisne naloge in jo nebi smelo v spisu biti – tekoči in gladki rokopis),    

d.)   da je glede na to, protipravno pristopila k opravljanju ustnega dela PDI,

e.)    da je v nadaljevanju protipravno pridobila potrdilo (spričevalo) o uspešno opravljenem PDI,

f.)     da je tako protipravno pridobljeno potrdilo (spričevalo) o uspešno opravljenem PDI zlorabila pri Sodnem Svetu RS, da si je lahko izposlovala »napotnico« za Državni zbor RS zaradi izvolitve v sodniško funkcijo,

g.)    da je pred Državnim zborom RS zlorabila potrdilo (spričevalo) o uspešno opravljenem PDI in »napotnico« Sodnega sveta RS, da jo je državni zbor izvolil v sodniško funkcijo,

h.)    da je pred Vrhovnim sodiščem RS zlorabila že tako nezakonito potrdilo (spričevalo) o uspešno opravljenem PDI, »napotnico Sodnega sveta RS za izvolitev v sodniško funkcijo, sklep Državnega zbora RS o izvolitvi v sodniško funkcijo, za sklenitev ničnega delovnega razmerja z Republiko Slovenijo,

i.)      da jo kot tako (bodi si za plačilo ali z izsiljevanjem, za to ker nima uspešno opravljenega PDI in ki ima z Republiko Slovenijo sklenjeno nično delovno razmerje) razni akterji, ki delajo izven pravosodja v povezavi s takimi in drugačnimi (ne)sodniki izrabljajo za vodenje sodnih postopkov (tudi kazenskih) proti v naprej določenim nedolžnim posameznikom, ki jih namenoma po krivem kaznuje, zgolj za to ker naj bi ji tako naročili njeni naročniki,

j.)      da za to, ker se tudi sodnike druge stopnje sumi, da iz istih razlogov niso sodniki in da imajo z Republiko Slovenijo sklenjeno nično delovno razmerje (senat treh višjih sodnikov v tej zadevi tudi), pa sodišča druge stopnje nezakonite in z ničemer dokazane sodbe sodišč prve stopnje potrjujejo in v nadaljevanju z svojimi arbitrarnimi in samovoljnimi odločitvami posegajo v osebno svobodo slovenskih državljank in državljanov tako, da jih kot nedolžne posameznike vlačijo po svojih zaporih.

Vsi ti sumi obdolženca in drugi njegovi sumi v poštenost in nepristranskost izločane sodeče sodnice so zakoniti razlogi za vložitev zahteve za njeno izločitev iz postopanja v predmetni kazenski zadevi.

V postopku odločanja o zahtevi za izločitev sodeče sodnice mora Republika Slovenije preveriti vse sume, ki jih navaja obdolženec v svoji zahtevi za njeno izločitev. To Republika Slovenije, lahko stori na sledeč način:

·         da obdolžencu omogoči vpogled v spis o PDI, ki se glasi na ime izločane sodnice in

·         da obdolžencu omogoči pridobitev overjenega prepisa spisa o PDI, ki se glasi na ime

Ko pa je obdolženec s svojimi zahtevami za dostop do informacij javnega značaja, na podlagi Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ) poskušal preveriti določene sodnike, z pregledom spisov, ki se glasijo na ime določenih sodnikov, je prišlo do težkega problema. Republika Slovenija (Ministrstvo za pravosodje RS) je obdolženčevi zahtevi za dostop do informacij javnega značaja deloma ugodilo, deloma pa zavrnilo. V zavrnitvenem delu, pa obdolženci ni dovolilo pridobiti podatkov kot so:

·         pisni test v okvirju opravljanja izpita (pisne naloge PDI) in

·         mnenja mentorjev o uspešnosti opravljene sodne prakse.

S tem je Republika Slovenija poglobila sum v to, da določeni slovenski sodniki nikoli niso opravili sodniškega pripravništva ali pa so ga opravili s tako slabo oceno, da nebi smeli s takim pripravništvom pristopiti k opravljanju PDI, pa so tem izpitu protipravno pristopili (ali sodniškega pripravništva nikoli niso opravili).

Kar zadeve onemogočanja pristopa do podatkov iz pisnih nalog pisnega dela PDI (pisnega testa v okviru opravljanja strokovnega izpita), pa je Republika Slovenija (Ministrstvo za pravosodje RS)  poglobila sum v pravilnost in zakonitost tega pisnega dela PDI. Vse pa to zgovorno pove, da je z izobrazbo imenovane izločane sodeče sodnice zelo nekaj narobe, kar izpostavlja resno vprašanje o tem, ali je ta izločana sodnica sploh sodnice, kar vodi do suma v ničnost sodbe sodišča prve stopnje, ki jo je ona izdala.

Ko pa je obdolženec na vseh teh podlagah zahteval izločitev sodeče sodnice iz postopanja v predmetni kazenski zadevi, pa je izločana sodeča sodnica o zahtevi odločala sama in obdolženčevo zahtevo za svojo izločitev kar s sklepom zavrgla. Ker obdolženec ni imel možnosti ukrepati s posebno pritožbo zoper taki sklep sodišča prve stopnje, se je pritožil zoper ta sklep v okvirju svoje pritožbe zoper sodbo sodišča prve stopnje.

O pritožbi je odločalo Višje sodišče v Ljubljani (tričlanski sodni senat), ki so ga sestavljali trije višji sodniki Milan ŠTRUKELJ, Mateja LUŽOVEC in Silvana VREBEC ARIFIN, ki so v tej svoji sedmi točki obrazložitve sodbe sodišča druge stopnje odločili, da je imela izločana okrajna sodnica Milena TURUK prav, ko je zavrgla obdolženčevo zahtevo za njeno izločitev,  obdolžencu pa očitali, da s tako zahtevo ima namen zavlačevati postopek in izpodkopavati ugled izločane sodeče sodnic in avtoriteto sodišča.

Zadnje objave

Tue, 14. Jan 2020 at 17:27

965 ogledov

ODHOD VELIKEGA BORCA
https://www.iusinfo.si/medijsko-sredisce/kolumne/255873

Sun, 8. Sep 2019 at 22:56

1219 ogledov

KONČNO USTAVNA PRITOŽBA
Po skoraj treh letih zavlačevanja, se je Slovensko Vrhovno sodišče le skilavilo in s svojo "Sodbo v imenu ljudstva" z dne: 04.04.2019 opravilna št. I Ips 39962/2011 (V K 39962/2011) odločilo o moji zahtevi za varstvo zakonitosti z dne 16.02.2017. Ker je odločitev Vrhovnega sodišča Republike Slovenije bila zame negativna, so zato nastali pogoji, ki mi dovoljujejejo vložitev ustavne pritožbe pri Ustavnem sodišču Republike Slovenije, ki bo vložena v roku, to je najpozneje dne 23.10.2019, s čemer se bo utrdila nadaljnja pot za pritožbo, ki bo (če bo to potrebno) vložena pri Evropskem sodišču za človekove pravice v Strazburgu.  CZPNN

Sat, 10. Mar 2018 at 23:36

2195 ogledov

NEVERJETEN MAFIJSKI OBRAČUN MED SLOVENSKIMI SODNIKI
Na sedež društva CZPNN smo prejeli dokaj zanimivo pismo nekega gospoda, ki se v svoji vsebini glasi: I. Iz zanesljivih virov sem prejel  informacijo, da kranjska sodnica Marjeta Dvornik prijateljuje in hodi na kavo z znanim kriminalcem Dinom Lalićem, ki je bil večkrat že zaprt. To je menda znano tudi NPU. Prav ona je bila tista, ki je oprostila roparja na poštarja, čeprav je bil dobljen pri dejanju. Sodba je bila kasneje razveljavljena, krivdo pa je valila na policijo in tožilstvo. Prav ona je tudi zavrnila izročitev za tistega ruskega tajkuna, ki je bil kasneje dejansko tudi spuščen in ki ga kljub sodni  odredbi niso izročili Nemčiji, kot je bilo zahtevano. Pri njej je tudi zastarala zadeva proti močnemu nemškemu podjetniku in še kaj…….   II. Povem Vam še še, da Kranjsko  sodišče veselo krši tudi delovno pravno zakonodajo. Višje delovno in socialno sodišče je namreč že konec leta 2015 sprejelo stališče, da sodniku na ustavno zakonit način preneha službeno razmerje šele z vročitvijo obrazložene odločbe sodnega sveta, ne pa že z dnem odločitve oz. potrditve ocene na seji sodnega sveta, torej za nazaj. To v primeru mojega brata, da mu je službeno razmerje prenehalo še predno je bila odločba pravnomočna in izvršljiva, sa ga je  odjavilo iz vseh zavarovanj, torej toliko prej, še pred  vročitvijo obrazložene sodne odločbe, zoper katero je bilo šele možno vložiti pravno sredstvo. Posledično to pomeni, da mu protipravno niso izplačali zaostale plače in tudi ne zakonite odpravnine, glede nato, da sem se v nadaljuvanju  dejansko upokojil. Nezakonito stanje je kranjsko sodišče  vleklo kar naprej, čeprav je bilo jasno stališče Višjega sodišča že predhodno  znamo. S tem v zvezi bo v teh dneh podan zahtevek na kranjsko sodišče po izplačilu zaostale plače in odpravnine, vključno z zakonitimi zamudnimi obrestmi. Me zanima, če bodo vztrajali na nezakoniti kršitvi, saj je slednje prekršek. V tem primeru jim seveda sledi tožba na delovno sodišče, kjer jim bodo nastali še dodatni stroški. Ki seveda ne gredo neposredno iz njihovega žepa. Vidiš, če moj brat nebi bil pravnik in zadeve ne bi našel in preštudiral, bi se mirno izmaknili obveznosti. Žalostno je to, da  je sodišče prvo, ki mora spoštovati zakonodajo in bi moralo tako ugotovljeno nezakonitost odpraviti že po uradni dolžnosti. Sicer pa je zadeva glede prenehanja sodniške funkcije že na evropskem sodišču - to je prvi primer, da sodnik toži Slovenijo. Druga zadeva, zaradi kršitve ustavnih pravic pa bo tudi kmalu vložena. Še to: Špela Koleta je ena od kandidatk za višjo sodnico v  Višjem sodišču v Ljubljani, prav tako Marjeta Dvornik. Sliši se, da naj menda nimata možnosti za napredovanje ker naj bi to mesto bilo rezervirano za za  Srečka Škerbeca. Res so pokvarjeni, zato so se znebili mojega brata, ker je bil preveč suveren in ni tulil v njihov rog. Nekaj bo že dosegel v kratkem, končni epilog pa na evropskem sodišču. Žal krivci ne bodo odgovarjali.

Wed, 10. Jan 2018 at 20:28

2051 ogledov

NEZNOSNA DVOLIČNOST SLOVENSKE POLITIKE KI BREZ DVOMA VODI K PROPADU SLOVENIJE
Sovenska politika je tako nevarno dvolična, da je zelo nevarno, da za seboj v propad ne potegne slovensle države. To je uspelo dokazati poslancu Dr. Vinku Gorenaku kar je razvidno tudi iz priložene objave v nadaljevanju.    http://nova24tv.si/slovenija/politika/govor-poslanca-gorenaka-ki-bo-sel-v-zgodovino-zakaj-ahmad-zakaj-pri-njemu-cloveski-vidik-in-pravno-dopustno-dejanje-pri-nekaj-sto-enakih-primerih-pa-ne/ Dr. Vinko Gorenak je do te mere povozil Miroslava Mira Cerarja, ki je ta zagitovo šel domov polnih gat. Če pa je Miroslav Miro Cerar karkoli po svoji materi, hvala bogu že pokojni Zdenki Cerar, utegne Dr. Vinko Gorenak končati pod streli narčenega morilca. Temu utegne slediti aretacija in zaprtje nadomestnega morilca natančno tako kot v zadevi Dr. Milka Noviča.

Sun, 7. Jan 2018 at 10:10

2245 ogledov

MALOUMNI SLOVENSKI SODNIKI IN NJIHOV KONEC (1)
Da je Slovenija čudna država pove tudi katastrofalno slabo stanje v njenem sodstvu oziroma v pravosodju kot vzporedni veji oblasti, ki je od leta 1945 delovala brez kakršnega koli resnega nadzora. To je bil tudi razlog da so se slovenski sodniki igrali s pravom in da niso dojeli "Da tisti, ki se igra s pravom, da se igra sam s seboj, s svojo državo in z njeno ureditvijo." Slednje je povzeto po bivšem in sedaj že pokojnem beograjskem odvetniku z mednarodno pravno reputacijo Filo Filoto. IGRE IN AVANTURE SLOVENSKIH SODNIKOV. Igre slovenskih sodnikov so po svoji vsebini in po svojih posledicah v resnici igre brez meja. Poleg teh iger brez meja so slovenski sodniki kot posebne sorte avanturisti v Sloveniji uprizarjali prav tako posebne sorte avanture. Ena od takih avantur je bila avantura imenovana "TRAJNI SODNIŠKI MANDAT" kar je pomenilo, da so se slovenski sodniki lahko pasli po slovenskih sodiščih do svojega sedemdesetega leta starosti. Taka avantura je imela več svojih pomenov. Eden od takih pomenov je bil ta, da so sodniki imeli zagotovljeno službo do svojega sedemdesetega leta in da so si kot nedotakljivi lahko ustvarjali kriminalno preteklost ne da bi jih kdorkoli in kadarkoli vprašal kaj delajo ali jih opozoril na to, da trga ne smejo početi. S trajniškim sodniškim mandatom so si slovenski sodniki poleg trajne sodniške funkcije zagotovili tudi čas v katerem so lahko njihovi potomci (sinovi in hčere) dokončali visoko izobrazbo in tako izpolnili pogoje za službovanje v slovenskih sodiščih. S tem se je nadaljevala "okupacija" sodišč, ki jih je okupira slovenska skorumpirana sodniška svojat. Vse te igrice in avanture slovenskih sodnikov sta organizirala in vodila Slovenski sodnisvet in Vrhovno sodišče Republike Slovenije z vrlim vrhovnim sodnikom Brankom Maslešo na čelu. Šele po tem, pa na vrsto pridejo nižji sodnice in sodniki, ki se jih od konca leta 2007 sumi, da niso izpolnili vseh pogojev za izvolitev v sodniško funkcijo, ki jih predvideva 8. člen Zakona o sodniški službi in da posledično temu sploh niso sodniki. Položaj teh oseb, ki se žažno izdajajo kot sodniki, pa naj bi ustrezal  pravosodnim goljufom, plagiatorjem in sodnim šušmarjem. Utemeljitev za slednjo navedbo pa dobimo v dejstvu, da so slovenski sodniki preko Sodnega sveta in slovenske politike (Državni zbor Republike Slovenije) ter Vrhovnega sodišča Republike Slovenije z Republiko Slovenijo sklenili nično delovno razmerje.   Se nadaljuje  

Sun, 24. Sep 2017 at 20:30

3988 ogledov

KAKO SO ME DEJANSKO IZGNALI IZ SLOVENIJE
Dne 25.12.2016 so me izgnali iz Slovenije čeprav sem se iz Slovenije navedenega dne uradno izselil v  tujino. Do moje izselitve je prišlo po dolgoletnih hudih pritiskov, ki jih je name in na moje člane družine vršila slovenska oblast. Navajam celo vrsto vprašanj, ki jih je uradna oseba Upravne enote v Radovljici z imenom Irena Likar dne 21.12.2011 protipravno zastavljala članom moje držine, kar je bilo odločilnega pomena za to, da sem se iz Slovenije začasno izselil. Uradna oseba Upravne enote v Radovljici pri zaslišanju članov moje družine je pri svojem delu ves čas dajala vtis, da se je za tako delo (zaslišanje) verzirala v kakšni fašistični oziroma nacistični šoli tretjega nemškega rajha. Moji člani družine so bili mučeni z sledečimi vprašanji:   Ali veste na katerem naslovu Rade Stanić dejansko živi in kako to veste ? Kdo je lastnik nepremičnine na naslovu kjer živite ? Kdaj se je izselil z naslova na katerem živite ? Ali veste, če se namerava kdaj vrniti na ta naslov ? Ali imata kot zakonca kakšne stike, se vidita, slišita in kje ? Ali veste kje se Rade Stanić zadržuje, kje prespi ? Ali veste na katerem naslovu prejema pošto in uradna pisanja ? Ali ima na naslovu Alpska crsta 62, Lesce urejene bivalne prostore (sanitarije, kuhinjo, ....) ? Ali je na naslovu Alpska cesta 62, lastnik stanovanja oz. nepremičnine ? Ali ima za najem prostorov na Alpski cesti 62, Lesce sklenjeno najemno pogodbo in s kom ? Ali veste kje Rade Stanić dela oz. kje je zaposlen ? Ali sta še vedno poročena ali sta v ločitvenem postopku ? Ali ima stanić s sinom kakšne stike ? Ali ima na svoje ime izdano kakšno položnico na naslov kje živita ? Ali veste kje ima svoje osebne predmete (obleko, obutev, higijena, dokumenti) ? Ali se gdaj vrača in prespi na naslovu kjer živite ? Ali poznate koga, ki bi več vedel povedati o prebivališču Radeta Stanića ? Ali ima avto ? Ali mu pokojnino prinese poštar ? Ali veste če se je odselil v tujino ali je v Sloveniji ? Ali imate v zvezi s tem sami kaj dodati ? Takih fašističnih vprašanj člani moje družine niso mogli izdržati več. Se nadaljuje.

Zadnji komentarji

Prijatelji

čuk kobalMiran  PetermanFeri LainščekLaščan ZlatorogAna Koswoodicinvestment CompanyDamjan GorenščekVili KovačičBožo žabjekAco MitrovicKlavdija Zebecsanja barnaBarbara KolmaničMateja SircaAzra .Klavdija HitiRoman VodebErnest SkrjanecTrenutek .rastko plohlMaja RadinBojan  AhlinVika  JelenBranko GaberAndres Zoran    IvanovicFranc JazbinsekBojan MehleStoyan Svet

NAJBOLJ OBISKANO

SLOVENSKI SODNIKI ALI PRAVOSDNI GOLJUFI, PLAGIATOIRJI ALI SODNI ŠUŠMARJI