CZPNN PROTI REPUBLIKI SLOVENIJI VČERAJ SPROŽILO UPRAVNI SPOR - OBJAVA TOŽBE
Društvo CZPNN

Torek, 31. marec 2015 ob 13:41

Odpri galerijo

UPRAVNO SODIŠČE V LJUBLJANI

Fajfarjeva št.: 33

1000 LJUBLJANA

Datum: 17.03.2015

TOŽEČA STRANKA: RADE STANIĆ, Kamna Gorica št. 65, 4246 Kamna Gorica

TOŽENA STRANKA: REPUBLIKA SLOVENIJA, Ministrstvo za pravosodje Republike

                                   Slovenije, Zupančičeva št. 3, 1000 Ljubljana in Urad

                                   informacijskega pooblaščenca, Zaloška cesta št. 59, 1000

                                   Ljubljana, ki ju zastopa državno pravobranilstvo                                    

                                   Republike Slovenije

 

T   O   Ž   B   A

-          Na priznanje pravice tožeči stranki vedeti, kod mu v sodnih postopkih sodi in kakšno ima taka uradna oseba izpbrazbo.

-          Na razveljavitev odločbe Ministrstva za pravosodje Republike Slovnije št. 090-68/2014, z dne 16.12.2014

-          Na razveljavitev odločbe Informacijskega pooblaščenca št. 090-19/2015/2, z dne 26.02.2015 in dovolitve dostopa do informacij javenga značaja.

-          Tožba v treh izvodih

-          Priloge vsaka v treh izvodih

-          Vrednost spornega primera 1.000,00 EUR

I.

Tožeča stranka RADE STANIĆ, je kot predsednik Civilnega združenja za pravičnost, napredek in nadzor iz Lesc, s sedežem Alpska cesta 62, 4248 Lesce /v nadaljevanju besedila CZPNN/ iz baze  podatkov tega društva prejel določeno dokumentacijo vezano na pravosodne izpite bivših kandidatov za ta izpit, sedaj slovenskih notarjev, odvetnikov, državnih tožilcev, sodnikov in državnih pravobranilcev oziroma sodnih funkcionarjev in javnih delavcev, ki so z Republiko Slovenijo v delovnem razmerju.

Ta dokumnetacija izvira iz dejsvnosti Civilne iniciative ROKOPIS, ki za celotno ozemlje Republike Slovenije tajno deluje iz štajerske redije. Navedena civilna iniciativa ima svoje določene aktivnosti tudi z tujino in sicer v krogih blizu Evrospske unije – Resorja za pravosodje. Tako je CZPNN  koncem leta 2007 oziroma in v začetku leta 2008 ter po tem od navedene civilne iniciative prejelo obilno dokumentacijo, ki se nanaša na slovensko pravosodje in v njemu določene ljudi, bodi si, da so kdaj delovali v slovenskem pravososeju ali pa v pravosodju delujejo še danes. Prejeta dokumentacija se nanaša na pravosodno problematiko v štajerski regiji. Zaradi utemljenega suma, da je v slovenskem pravosodju resnično zelo nekaj narobe je CZPNN zaradi iskanja napak to problematiko razširilo na območje Vrhovnega sodišča v Ljubljani, torej na celotno pzemlje Republike Slovenije in je prišlo do osupljivih ugotovitev nepravilnosti.  

Med drugimi dokumenti je tožnik prejel sledeče dokumnete,

 

LETAK CIVILNE INICIATIVE ROKOPIS

/v slovenskem jeziku in v nemškem jeziku/

z sledečo vsebino - citat:

»CIVILNA INICIATIVA – ROKOPIS, Obvestilo za javnost.

Diplomanti in študenti prava v Mariboru smo ustanovili civilno iniciativo ROKOPIS. Ime je posvečeno slovenskemu skorumpiranemu komunističnemu pravosodju. Polovica sodnikov, tožilcev in odvetnikov se namreč ne more izkazati s svojim rokopisom pri izdelavi svoje pisne naloge na pravosodnem izpitu. To pomeni, da so jim pisno nalogo izpisali drugi ali pa so prepisali /tekoči in gladki rokopis/, že v naprej izdelano pisno nalogo.

Pretežni del sodnikov Višjega sodišča v Mariboru nima lastnega rokopisa pri svojem pravosodnem izpitu Nima ga tudi Katarina Kresal predsednica LDS, saj ji je nalogo izpisal širokousti ljubljanski sodnik. Tudi Miha Kozinc nima lastnega rokopisa.

V Mariboru nima lastnega rokopisa predsednica Okrajnega sodišča Maja PRAVUIČEK, tudi ne predsednica Okrožnega sodišča Alenka ZADRAVEC. Višji sodnik Branko REISMAN izpisal preko 15 pravosodnih izpitov. Alenka ZADRAVEC je izpisala preko 10 pravosodnih izpitov.

Višja sodnica Leonida JERMAN in Miro LEŠNIK sta izpisala več pisnih izpitnih nalog. Predsednik Višjega sodišča v Mariboru Boris ŠTAMPAR je izpisal nalogo sodnici Danici ŠANTL-FEGUŠ, okrožni sodnik ZEILHOFER je izpisal nalogo svoji ženi, sodnici na Ptuju. Višji sodnik PIBERŠEK, DEBEVC, KARAKAŠ, SKORPIK imajo isti izpitni rokopis.

Okrožni sodniki ROT, ŠOŠTARIČ, SREDNIK, PLEVŠEK, GRMOVŠEK, MLAKAR imajo tuj rokopis.

Vrli mariborski notarji odvetniki in tožilci imajo tuje rokopise.

Sodniki Delovnega sodišča v Mariboru so brez lastnoročnih izpitnih rokopisov, predsednik Stanko OMERZU seveda nima svojega rokopisa, njegovega pa ima njegova žena sodnica VIHORKA. Sodniki DONKO, KMETEC, PUCKO, imajo isti rokopis. Sodnik Merc ima kar 7 rokopisov.

Mi mladi pravniki z uničenim življenjem, ki nikoli ne bomo dobili možnosti za opravljanje pravosodnega izpita in ki čakamo do 10 let na ta smrdljivi izpit, ko si več ne moremo ustvariti kariere, pozivamo k odstopu vse tiste, ki nimajo svojega rokopisa ali pa so prepisali pisno nalogo.

Vsem je dobro znano, da je slovensko komunistično pravosodje ponarejalo pravosodne izpite, najbolj pa v obdobju od 1981 do 1998 /90 % goljufov/, pozneje pa se je ustalilo na 30%.

Dejstvo je, da se do pravosodnega izpita sedaj pride le s podkupovanjem. Trenutno je cena vrstnega reda pri mariborskih odvetnikih 20.000,00 EUR za sklenitev delovnega razmerja za odvetniškega pripravnika, da bi se prišlo 5 let prej na izpit.

Kje naj vzamemo tak denar.

Na izpitu nas čakajo izpraševalci marksisti, ki nimajo pojma o pravu, ki so diplome dobili v Kumrovcu, terorizirajo nas s teorijo o kateri se jim niti sanja ne, moramo se napiflati tone knjig, najmanjše pravilnike, ki jih nikoli ne potrebujemo.

Zahtevamo, da se piflerski teoretični del pravosodnega izpita ukine in se uveljavi le praktična naloga z zagovorom.

Zahtevamo, da izpraševalci opravijo ustrezen izpit.

Zahtevamo uveljavitev odvetniškega stažiranja poleg sodnega.

Zahtevamo, da se vsakemu kandidatu omogoči prost dostop do 6 mesečnega stažiranja na sodišču po dveh letih od prijave in na to prost dostop do izpita.

Zahtevamo, da je vsak odvetnik dolžan nuditi stažiranje enemu kandidatu na leto, če jim je država dala visoko tarifo naj vrnejo državi uslugo na ta način.

Slovensko komunistično pravosodje je gnilo, skoraj vsi sodni postopki so skorumpirani.

Beremo obrazložitve sodb in nam gre na kozlanje, za uspeh na sodišču je pogoj imeti dragega skorumpiranega odvetnika, ki je sodniški kolega.

Mariborski sodniki v predalih hranijo in strankam delijo odvetniške vizitke.

Ali veste kako nepošteno sojenje uniči življenje ?

Ali veste koliko samomorov je bilo narejenih zaradi sodnih prevar ?

Zahtevamo internetsko objavo sojenj, zahtevamo revizijo skorumpiranih sojenj.

Zahtevamo, da se rodbinsko cehovstvo pri stažiranju in pravosodnih izpitih odpravi.

Pozivamo Janeza JANŠO naj nemudoma zahteva in uveljavi od vseh sodnikov, tožilcev, notarjev, odvetnikov, državnih pravobranilcev in ostalih s pravosodnim izpitom naj pod zaprisego pred Državnim zborom podajo izjavo ali so goljufali pri pravosodnem izpitu in ali se v njihovi kartoteki nahaja njihov rokopis in ali je pošten.

Pozivamo ministra za pravosodje naj nemudoma suspendira predsednike Okrajnega, Okrožnega in Višjega sodišča v Mariboru.

Od ministra Šturma preiskavo rokopisov.

Zahtevamo objavo rokopisov izpitne naloge vseh slovenskih sodnikov na internetu.

Zahtevamo tajne ankete o izpitih med poštenimi pravosodnimi delavci, ki so pošteno opravili izpitno nalogo.

Pozivamo Barbaro BREZIGAR naj preveri svoje tožilce.

Pozivamo novega predsednika Danila TURKA naj zahteva in uveljavi preiskavo o masovnih goljufijah na pravosodnih izpitih.

Pozivamo slovenske novinarje naj se ne ustrašijo maščevalnega komunističnega pravosodja in zadevo raziščejo.

Civilna iniciativa bo kmalu izdala natančne sezname pravosodnih goljufov, tudi za druga mesta. Civilna iniciativa bo sesula slovensko komunistično pravosodje.

Pozivamo vsakega prejemnika tega pisma naj ga razmnoži in pošlje naprej vsaj 10 komadov, ter vsaj dva v tujino.

Zmagali bomo, Bog je z nami.

Tako pismo s tako vsebino in njegovo razpačevanje je pri CZPNN in pri tožniku povzročilo precejšnjo skrb za bodočnost slovenskega pravosodja in s tem povezano na bodočnost Republike Sloveneije. Prišlo je cepo do panike in suma o tem, da je v pravosodju Republike Slovenije nekaj zelo narobe. Kljub temu in po razpečevanju letaka z zgornjo vsebino se v slovenskem pravosodju ni zgodilo nič kar bi kazalo na to, da bi se razmere v pravosodsju urejale in dokončno tudi uredile. Za to se je CZPNN izrecno začelo ukvarjati s problemtiko vezano za bivše kandidate za pravosodni izpit, sedaj slovenske sodnike v Okrajnem in Okrožnem sodišču v Kranju, ki so na pobude in zahteve CZPNN odgovarjali z molkom, ne da bi navedeno problematiko sploh šteli za kakšno posebno problematiko. To je pri CZPNN poglobilo utemeljen sum v to, da bi lahko v slovenskem pravosodju bilo nekaj zelo narobe Za to je CZPNN od Civilne inicijative iz štajerske regije zahtevalo dodatna pojasnila in po tem na svoj sedež prejelo še,   

 

DRUGO PISMO CIVILNE INICIATIVE ROKOPIS

z sledečo vsebino - citat:

»Civilna iniciativa – ROKOPIS.

Diplomanti in študenti prava v Mariboru smo ustanovili civilno iniciativo ROKOPIS. Ime je posvečeno slovenskemu skorumpiranemu komunističnemu pravosodju.

Zmagali bomo Bog je z nami.

Hvala prijatelji iz CZPNN.

Anonimka o pravosodnih izpitih je bila poslana dne 01.12.2007 vsem državnim organom in medijem. Na to še fakultetam raznim združenjem in posameznikom.

Skupaj na 300 naslovov.

Zadevo raziskuje /prikriva/ tudi mariborsko tožilstvo.

V zvezi vaše akcije o pravosodnih izpitih nas prosimo obveščajte.

Naš kontakt: priloga.

Prosimo za zaupnost. Lepo pozdravljeni.

CZPNN se je še naprej ukvarjalo s to zelo perečo problematiko v slovenskem  pravosodju za to je na sedež CZPNN prispelo še,

 

TRETJE PISMO CIVILNE INICIATIVE ROKOPIS

/Obvestilo javnosti - ovadba/

s sledečo vsebino - citat:

„Diplomanti in študenti prava v Mariboru smo ustanovili civilno iniciativo ROKOPIS. Ime je posvečeno slovenskemu skorumpuiranemu komunističnemu pravosodju.

Šokirani smo dne 28.02.08 prebrali v Večeru na 20. strani kako je skorumpiranec podpredsesnik Višjega sodišča v Mariboru sodnik Branko REISMAN besedičil o poštenem pravosodju. Zavajal je javnost in govoril neresnico. Resnica je to, da so višji sodniki brez lastnega rokopisa na svoji pravosodni izpitni nalogi in nestrokovni. Rešene zadeve na višjem sodišču pa so plod nestrokovnega dela – štemplanja skorumpiranih pravosodnih sodb.

Lukenda je povzročil najvišjo stopnjo sramote slovenskega pravosodja, ko podpisani in nestrokovni sodniki odločajo in delijo pravico, višji sodniki pa jim prikimavajo brez vsebinskega obravnavanja pritožb, da bi le imeli ugodno statistiko rešenih zadev.

Iz tega razloga zoper sodnika Branka REISMANA podajamo ovadbo ker je izpisal pravosodno pisno nalogo svoji ljubici Senadi BALTIĆ. Problem je v tem, da  BALTIĆEVA v času pravosodnega izpita sploh ni obvladala slovenskega jezika in je govorila in pisala le srbohrvaški jezik, njena pravosopdna naloga pa je brezhibna v slovenščini in seveda v rokopisu Branka REISMANA.

Zbogom goljuf za vekomaj, če boš pa ostal sodnik, zbogom Slovenija za vekomaj.

Mi mladi pravniki z uničenim življenjem, ki nikoli ne bomo dobili možnosti za opravljanje pravosodnega izpita in ki čakamo 10 let na ta smrdljivi izpit, pozivamo Branka REISMANA naj odstopi kot sodnik in se javno skesa. Posebej naj se skesa ker je znan kot slinaci lovec na pripravnice, ki se ne more upreti ženskim oblinam.

Civilna iniciativa bo sesula slovesnsko korumpirano pravosodje.

Pozivamo vsakega prejemnika tega pisma naj ga razmnoži in pošlje naprej vsaj 10 kom., ter vsaj 2 v tujino.

Maribor, 1.2.2008

Zmagali bomo Bog je z nami.“

CZPNN je v nadaljevanju od Civilne inicijative v prvi polovici leta 2008 prejelo tudi obsežno dokumentacijo, ki se nanaša bivše kandidate, sedaj slovenske sodnike sodnike oziroma sodne funkcionarje in na druge, ki so pri svojem delu zavezani imeti opravljen pravosodni izpit oziroma pravniški državni izpit, za to je bila opravljena analiza te razpoložljive dokumnetacie.

Analiza je pokazala, da je v slovenskem pravosodju resnično nekaj zelo narobe, predvsem pa z izobrazbo bivših kandidatov za pravosodni izpit, sedaj slovenskih sodnikov oziroma sodnih funkcionarjev, ki naj bi predvsem glede na nepravilnosti pri pravosodnem izpitu sporno pridobili potdila o uspešno opravljenem pravosodnem izpitu, ki so ga v nadaljevanju zlorabili pri Sodnem svetu Republike Slovenije, da jih je ta sodni svet predlagal Državnem zboru Republike Slovenije v izvolitev v sodniško funkcijo, slednji pa jih je v tako funkcijo tudi brez preverjanja tudi izvolil. To je povzročili, da so se v slovensko sodstvo z goljufijo pri pravosodnem izpitu naselili ljudje, ki niso slovenski sodniki, ampak se le lažno prestavljajo zanje.  

Glede na zelo resne nepravilnosti v slovenskem pravosodju je bilo za pričakovati bolj resen odziv pristojnih državnih organov na očitke javnosti o stanju v pravosodju.

Kljub temu, da iz uvodoma navedenega izhaja precejšen utemljen sum v to, da naj bi bivši kandidati za pravosodni izpit, sedaj slovenski sodniki oziroma sodni funkconarji z Republiko Slovenijo sklenili nično delovno razmerje, kar naj bi imelo za posledico ustanovitev primerne preiskovalne komisije, ki bi v določenem času stanje v slovenskem pravosodju priskala, ugotovila morebitne nepravilnosri povezane z pravosodnim izpitom, na to sporno sklenjena delovna razmerja razklenila, delo bivših kandidatov za pravosodni izpit, sedaj morebitnih kvazi sodnikov oziroma kvazi sodnih funkcinarjev  razveljavila tudi za nazaj, a se to ni zgodilo. Nadaljevalo se je to, so še naprej sodili tisti ljudje, ki niso sodniki, za to so mnoge slovenske državljanke in državljani bili oškodovani v sodnih postopkih, to pa predvsem za to, za to, ker jim niso sodili sodniki. Vse take oškodovance pa je potrebno napotiti na pravdo za uveljavitev odškodnine, pa se tudi to ni zgodilo.    

DOKAZ: -    Letak v slovenskem jeziku,

-          Letak v nemškem jeziku,

-          Pismo oddano na pošti 2205 STARŠE, dne 25.01.2008,

-          Pismo oddano na pošti 2116 Maribor, dne 01.03.2008,

-          Po potrebi drugi dokazi.

 

II.

V okvirju navedne problematike in sklicujoč se na razpoložljivo dokumentacijo je  Civilno združenje za pravičnost, napredek in nadzor, s sedežem Alpska cesta 62, 4248 Lesce, ki ga zastopa predsednik Rade Stanić /v tej tožbi kot tožnik/ pri Ministrstvu za pravosodje Republike slovenije vložilo svojo zahtevo za dostop do informacij javnega zanačaja, na podlagi Zakona o dostopu do informacij javnega značaja /ZDIJZ/, ki jo je ta organ prejel dne:29.03.2011, v kateri je CZPNN za določene sodnike Okrajnega in Okrožnega sodišča v Kranju zahtevalo informacije v zvezi z opravo pravosodnega izpita /pravniškega državnega izpita/ in sicer za sodnike kot so navedeni zahtevi za dostop do informacij javnega značaja, ki je predhodno navedena. Ministrsvo za pravosodje je dne 22.04.2011 izdalo sklep s katerim si je podaljšalo rok za odločanje o zahtevi za čas 30 dni.

Nato je ministrstvo za pravosodje dne 22.06.2011 odločilo o vlogi CZPNN s svojo odločbo št. 090-13/2011/3, z dne 22.05.2011. Odločba tega organa je bila za CZPNN delno negativna, za to je CZPNN proti citirani odločbi preko ministrstva za pravosodje vložilo svojo pritožbo, ki jo je ministrstvo kot dovoljeno dne  25.07.2011 posreovalo v pristojno odločanje Informacijskemu pooblaščencu, ki je o pritožbi prosilca odločil negativno. /O tem Odločba informacijskega pooblaščenca številka: 090.137/2011/5, z dne 26.09.2011/. Temu je sledila vložitev tožbe pri Upravnem sodišču, Fajfarjeva ulica 33, 1000 Ljubljana. Ker so povezano s tem predsednika CZPNN pered Okrajnim sodiščem v Radovljici v lažiranem kazenskem postopku obsodili na zaporno kazen 4 mesece zapora. Za to se je predsdnik CZPNN bil prisiljen umikati pred krivično sodbo. Ne glede na to so tožnika oziroma predsednika CZPNN v letu 2012 zaprli. Ker poleg tega CZPNN ni bilo sposobno plačati odmerjene sodne takse za tožbo ni nikoli prišlo do upravnega spora. /O tem spis Ministrstva za pravosodje Republike Slovnije št. 090-137/201/5/, ki naj ga naslovno sodišče pribavi in vpogleda ter naj opravi poizvedbe pri Upravnem sodišču, Fajfarjeva ulica št. 33, v Ljubljani.

DOKAZ: -     zaslišanje tožnika,

-          vpogled v spis Ministrstva za pravosodje RS št. 090-137/2011/5,

-          poizvedve pri Upravnem sodišču, Fajfarjeva ulica št. 33, Ljubljana,

-          po potrebi drugi dokazi.

III.

Zaradi vedno večjih pritiskov javnosti in drugih okoliščin je CZPNN svoj način boja za resnico o pravosodnem izpitu spremenilo tako, da resnice o pravosodnem izpitu ni več izkalo društvo CZPNN kot društvo, ampak je društvo svojim članom in državljankam ter državljanom Republike Slovenije, ki so se kakorkoli znašli v kateremkoli sodnem postopku svetovalo, da še pred izvedbo sodnega postopka uveljavijo svojo človekovo pravico vedeti kdo jim v sodnem postopku sodi, sodnik ali pravosodni goljuf oziroma sodni šiumar. Po navodilu CZPNN posamezniki morajo pri pristojnem organu, ki je v tem primeru Ministrstvo za pravosodje Republike Slovnije vložiti svojo zahtevo za dostop do informacij javenga značaja, na podlagi Zakona o dostopu do informacij javnega značaja /ZDIJZ/, s katero naj zahtevajo vpogled v spise o pravniškem državnem izpitu vpletenih sodnikov in izdajo overjenega prepisa vsebine vsakega posameznega spisa posebej, ki se nanaša na dotičnega sodnika za katerega se podatki zahtevajo.  

Pri vsem tem pa je določeno preverjanje slovenskih sodnikov na vseh sodnih stopnjah od Okrajnih sodišč, preko Okrožnih sodišče, do Višjega sodišča v Ljubljani,  vključno z Vrhovnim sodičem Republike Sloveneije do Ustavnega sodiša Republike Slovenije. Namen  vsega tega je to, da bodi si člani CZPNN, državljanke ali državljani Repiblike Slovenije prvočasno izvejo kdo jim v sodnem postopku v resnici sodi, ali je to pravi sodnik ali ne.

Ali pri tem gre za predhodnega kandidata za pravniški državni izpit in ki je pravilo in zakonito pristopil k opravljanju pravniškega državnega izpita, ki je pravilno in zakonito opravil pisni del tega izpita in ki je pravilno ter zakonito pristopil k opravljanju ustnega dela pravosodnega izpita, ki je pravilno in zakonito pridobil potrdilo o uspešno opravljenem pravosodnem izpitu in ki je tako pridobljeno potrdilo zakonito uporabil v postopku pri Sodnem svetu Republike Slovenije, da ga je ta lahko predlagal Državnem zboru Republike Slovenije v izvolitev v sodniško funkcijo, Državni zbor Republike Slovnije pa v tako sodniško funkcijo pravilno in zakonito izvolil, kar je v nadaljevanju pripeljalo med izvoljenim sodnikom in Republike Slovenije do zakonite sklenitve delovnega razmerja.  

 

DOKAZ:  -    zaslišanje tožnika,

-          poizvedbe pri CZPNN, Alpska cesta 62, 4248 Lesce,

-          po potrebi drugi dokazi.

 

IV.

Po pravilih CZPNN opisanih v III. zočki te tožbe je tožnik začutil potrebo izvedeti kdo mu sodi v sodnem postopku, ki se vodi pred Okrožnim sodiščem v Kranju v katerem sodelujejo:

 1. okrožna sodnica v Okrožnem sodišču v Kranju Andreja RAVNIKAR,
 2. višja sodnica v Višjem sodišču v Ljubljani Milena JAZBEC LAMUT, 
 3. višji sodnik v Višjem sodišču v Ljubljani Mitja ŠINKOVEC,
 4. višja sodnica v Višjem sodišču v Ljubljani Marjeta ŠVAB ŠIROK,
 5. višji sodnik v Višjem sodišču v Ljubljani Milan ŠTRUKELJ,
 6. višja sodnica v Višjem sodišču v Ljubljani Silvana VRABEC ARIFIN,
 7. in višja sodnica v Višjem sodišču v Ljubljani Mateja LUŽOVEC,

Za vse navedene sodnike od št. 1 do 7, je tožnik pri Višjem sodišču v Ljubljani dne 28.10.2014 vložil svojo zahtevo za dostop do informacij javnega značaja, na podlagi Zakona o dostopu do informacij javnega značaja /ZDIJU/, s katero je zahteval vpogled v spise o pravosodnem izpitu za vsakega uvodoma navedenega sodnika posebej in overjeno kopijo celotne vsebine vsakega spisa posebej.

Ker Višje sodišče z podatki oziroma evidencami o pravosodnih izpitih ne razpolaga, je tožnikovo zahtevo označilo z opravilno št. Su 562/2014 in jo poslalo v pristojno reševanje Ministrstvu za pravosodje Republike Slovenije, ki naj bi dejansko hranilo spise o pravosodnem izpitu, ozoroma o pravniškem državnem izpitu. Slednji organ je o tožnikovi zahtevi odločil in ji deloma ugodil ter izdal svojo Odločbo št. 090-68/2014/5, z dne 16.12.2014. Iz citirane odločbe tožnik ni mogel ugotoviti kdo mu v uvodoma citiranem kazenskem postopku sodi, sodniki ali pravosodni goljufi oziroma sodni šušmarji.

Citirana sporna odločba Ministrstva za pravosodje Republike Slovenije z dne 16.12.2014 z svojo vsebino ni odgovrila na celo vrsto ključnih vprašanj in sicer:

 1. Ali so uvodoma navedeni sodniki končali pravno fakulteto ?
 2. Ali so se kot kandidati za pravosodni izpit pravilno prijavili k opravljanju tega izpita ?
 3. Kdaj so se prijavili k temu izpitu ?
 4. Aali so opravili sodniško pripravništvo in kje ?
 5. Kakne ocene so jim napisali mentorji na pripravniškem delu ?
 6. Ali so pristopili k opravljanju pisnega dela pravosodnega izpita ?
 7. Ali so svojo pisno nalogo pisali sami in z lastnim rokopisom ?
 8. Ali so njihove pisne naloge pisali drugi ?
 9. Ali v spisu imajo pisno nalogo s tujim rokpisom ?
 10. S kakšno oceno je bila ocenjena njihova pisna naloga ?
 11. Ali so pisni del pravosodnega izpita ponavljali in kolikokrat ?
 12. Ali so potrdilo o uspešno opravljenem pravosodnem izpitu morebiti kupili ?
 13. Ali so tako potrdilo morebiti dobili kot darilo ?
 14. Kako so sicer pridobili potrdilo o uspešno opravjenem pravosodnem izpitu ?
 15. Ali so pravilno in zakonito pristopili k opravljanju ustnega dela pravosodnega izpita ?
 16. Ali so ustni del tega izpita opravljali večkrat ?
 17. Kakšne ocene so imeli pri tem delu pravosodnega izpita ?
 18. Ali so se pravilno in zakonto priglasili k Sodnemu svetu Repiblike Slovenije, ki jih je v nadaljevanju predlagal Državnem zboru Republike Slovenije v izvolitev v sodnipšo funkcijo ?
 19. Ali jih je kdaj Državni zbor Republike Slovenije izvolil v sodniško funkcijo ?
 20. Ali so z Republiko Slovenijo pravilno in zakonito sklenili svoje delovno razmerje? 
 21. In na druga potrebna nujna vprašanja.

Na vsa ta vprašanja bi tožnik lahko dobil potrebne odgovore, če bi mu Ministrstvo za pravosodje na njegovo zahtevo dovolilo vpogled v celotne vsebine spisov o pravosodnem izpitu navedenih sodnikov in mu izročilo overjeno kopijo vsebine vsakega tega spisa posebej. Slednje se ni zgodilo tudi zradi tega ne, ker je ministrstvo za pravosodje tožnikovo zahtevo za dostop do informacij javnega značaja brez zakonitega razloga delno zavrnilo kot izhaja iz njegive napadene odločbe. Ker tožnik v odločbi Ministrstva za pravosodje Republike Slovenije ni našel potrebnih odgovorov na svoja vprašanja je bil prisiljen k svoji pritožbi zoper odločbo organa prve stopnje, o kateri pristojno odloča Informacijski pooblaščenec, za to je tožnik svojo pritožbo poslal Minitrstvu za pravosodje Republike Slovenije, slednje pa je tožnikovo pritožbo dne 15.01.2015, kot dovoljeno, pravočasno in vloženo po upravičeni osebi, na podlagi 1. odstavka 254. čelna ZUP-a, posredovalo informacijskem pooblaščencu, ki je pritožbo tožnika obravnvaval in ugotovil, da pritožba ni utemljena in o tem izdal svojo sporno odločbo št. 090-19/2015/2, z dne 27.02.2015, ki jo tožnik v obliki fotokopije prilaga k tej tožbi.

 

DOKAZ: -     kot dosej,

-          vpogled v spis organa prve stopnje št. 090-68/2014/5,

-          vpogled v spis organa druge stopnje št. 090-19/2015/2,

-          po potrebi drugi dokazi.

Tožnik ni nikoli v Republiki Sloveniji živel z iluzijo o tem kako bo uspel s svojo zahtevo za dostop do informacij javnega značaja, ki jo je Višje sodišče v Ljubljani označilo z opravilno št. Su 562/2014 z dne 14.11.2014 in jo poslalo v pristojno reševaje Ministrstvu za pravosodje Republike Sloveneije. Prav tako tožnik ni pričakoval uspeha s svojima pritožbama niti v postopku št. 090-68/2014/5 in št. 090-19/2015/2, saj se tožnik povsem zelo dobro zaveda s kom ima opravka, ko gre za v nepravilnosti v slovenskem pravosodju vpletene osebe in da ima opravka, z skupino ljudi, ki so med seboj sorodniki, prijatelji, sošolci in /po vzrcu zveze komunistov/ politično enakomisleči. Ti ljudje po prepričanju tožnika nimajo nobenga interesa dognati rednico o goljufijah v slovenskem pravosodju, ko gre za goljufanje pri pisnem delu pravosodnega izpita ozoroma pravniškega državnega izpita.

Tožnik se zaveda tudi, da ko gre za te vpletene ljudi v te nečedne posle, da gre za ljudi, ki imajo v predmetni zadevi odpor do resnice in ki so v spregi z slovensko politiko za prikrivane nepravilnosti v slovenskem pravosodju sprejeli potrebno zakonodajo, ki jo v postopih tudi primerno zlorabljajo.

Nobena država na svetu namreč, razen naše države nikoli poleg pravnega načela vezanja strank v postopku na molčečnost, ko je to potrebno zaradi varovanja osebnih podatkov in zaradi drugih razlogov sprejela tako goro zakonov, podzakonskih aktov in drugih predpisov, ki ne služijo ničemer drugem kot za prikrivanje pravosodnih  kriminalcev pri njihovi izvedbi pravosodnega kriminala in korupcije. Pri tem tožnik misli na zakone na katere se sklicijeta Ministrstvo za pravosodje Republike Slovenije kot organ prve stopnje in Urad informacijskega pooblaščenca kot organ druge stopnje v svojima odločbama št. 090-137/2011/5, št. 090-13/2011/2, št. 090-68/2014/5, št. 090-19/2015/2 in v svojih drugih dokumntih. 

Vse to pa jasno dokazuje, da bo predmet te tožbe morala rešiti določena mednarodna institucija in ga bo tudi reševala in rešila.

 

DOKAZ: - kot doslej.

VI.

Ker tožnik tudi v odločbi organa druge stopnje /Informacijski pooblaščenec/ ni našel odgovora na svoja vprašanja in ker še vedno zahteva tako kot je to navedeno v njegovi zahtevi za dostop do informacij javnega značaja je tožnik prisiljen k sprožitvi tega upravnega spora, ki ga sproža s to tožbo.

Za to tožnik naslovnem sodišču predlaga 

Da naslovno sodišče to tožbo sprejme v obravnavo in na njeni podlagi med tožečo in toženo stranko začne upravni spor.

Obenem tožnik predlaga tudi, da naslovno sodišče v nadaljevanju postopka opravi sledeče:

-          razpiše glavno obravnavo in na njej izvede vse predlagane dokaze tožeče stranke in,

-          zasliši tožečo in toženo stranko,  

-          in v nadalejvanju izda naslednjo,

s  o  d   b   o:

 

1.        Tožeči stranki Radetu STANIĆU, Kamna Gorica 65m 4246 Kamna Gorica,  se prizna pravica vedeti, kdo mu v sodnih postopkih sodi, i kakšno sodnik ima izobrazvo, ter kako je do izobrazbe pripel.

2.        Odločba Ministrstva za pravosodje Republike Sloveneije št. 090-68/2014, z dne 16.12.2014 se v celoti razveljavi.

3.        Odločna Urada informacijskega pooblaščenca št. 090-19/2015/2, z dne 26.02.2015 se v celoti razveljavi.

4.        Tožena stranka je dolžna tožeči stranki v roku 8 dni šteto od dneva izdaje sodbe v tem upravnem sporu brezpogojno dovoliti dostop do informacij javnega značaja z pregledom celotne vsebine spisov o pravosodnem izpitu, ki se nanašajo na okrožno sodnico okrožnega sodišča v Kranju Andrejo RAVNIKAR, višjo sodnico v Višjem sodišču v Ljubljani Mileno JAZBEC LAMUT, višjega sodnika v Višjem sodišču v Ljubljani Mitja ŠINKOVCA, višje sodnice v Višjem sodišču v Ljubljani Marjete ŠVAB ŠIROK, višjega sodnika v Višjem sodišču v Ljubljani Milana ŠTRUKLJA, višjo sodnico v Višjem sodišču v Ljubljani Silvano VRABEC ARIFIN in na višjo sodnico v Višjem sodišču v Ljubljani Matejo LUŽOVEC.

5.        Tožena stranka je dolžna tožeči stranki v roku 8 dni šteto od izdaje sodbe v tem upravnem sporu izdati overjene kopije spisov o pravosodnem izpitu, ki se nanašajo na uradne osebe navedene pod točko 3 te sodbe, z celotno njihovo vsebino tako, da celotno vsebino spisov spravi v svoj ovitek za spise in ga zveže z nacionalno vrvico ter na ovitku za spise odtisne svojo štampilko iz katere mora biti razvidno, da so dokumenti, ki so vsebina overjenega spisa enaki njihovim izvirnikom, ki se hranijo v matičnem spisu o pravosodnem izpitu, pri Ministrstvu za pravosodje Republike Slovenije, datum izdaje spisa in podpis izdajatelja ter številka zadeve.

6.        Tožnika se glede na osebne podatke posameznikov /uradnih oseb/, ki se nahajajo v njihovih spisih o pravniškem državnem izpitu, ki se po veljavnih predpisih štejejo kot varovani podatki pred slovensko javnostjo veže na molčečnost.

7.        Tožena stranka je dolžna v roku 8 dni šteto od izdaje sodbe v tem upravnem sporu plačati njegove s tem upravnim sporom nastale stroške, po izteku izpolnitvenega roka, pa še zakonske zamudne obresti od zapadlosti v plačilo do plačila.

 

                                                                                     TOŽEČA STRANKA

Zadnje objave

Wed, 26. May 2021 at 02:51

989 ogledov

ALI SLOVENSKO USTAVNO SODIŠČE SPLOH OBSTAJA
V naslednjih petnajstih dnevih bomo objavili eden od škandalov, ki jih je zagrešilo Ustavno sodišče Republike Slovenije ki daje vtis kot da sploh nebi obstajalo.

Thu, 29. Oct 2020 at 15:24

2382 ogledov

ČUDNO JE TO VSE SKUPAJ
---------- Forwarded message ---------Od: Ljuba Ropret <ropret.ljuba@gmail.com>Date: V pon., 28. sep. 2020 ob 19:10Subject: Fwd: Fw: Jože P. Damjan in Janez JanšaTo: Cvetka Smrekar <cveta.smrekar@gmail.com>, Edita Pleško <edita.plesko@gmail.com>, <jelka_MIKLAVCIC@t-2.net>, <natalija.jovanovic@gmail.com>, Katja Kolman <katya.kolman@gmail.com>, <klemen.polona@gmail.com>, Alenka Pozvek <alenka.pozvek@gmail.com>, <arh.brane90@gmail.com>, Boštjan Medja <bostjan.medja@gmail.com>, Marija Ambrozic <marija.ambro@gmail.com>, <mojca.stojan@gmail.com>, Slavko Ogrin <ogis.slavko@gmail.com>, jure odar <jureodar@gmail.com>, Rade Stanić <czpnn1@gmail.com> ---------- Forwarded message ---------Od: Levc B. <levc.moonrider@gmail.com>Date: pon., 28. sep. 2020 12:43Subject: Fwd: Fw: Jože P. Damjan in Janez JanšaTo: Aljoša ptt <aljosa.ab@gmail.com>, ANDREJ crni <andrej.akoth@gmail.com>, ANDREJA N.Vas <andreja.krizanic@pb-begunje.si>, ANDRO <a.avsenik@gmail.com>, Andy-Berty <articek.andrej@gmail.com>, ANJA Ažman <anja.azman@gmail.com>, Armin B. <arminbesic69@gmail.com>, Bajželj T. <tomaz.bajzelj@gmail.com>, BETKICA <srbkinja.86@gmail.com>, Bojan O. <bojan.omovsek@gmail.com>, BOJANA <p.bojana66@gmail.com>, Borut Kokelj <borut.kokelj@gmail.com>, borutpraprotnik <borutpraprotnik@gmail.com>, BRGLEZ <bojan.brglez@telemach.net>, BUDA <berce.boris@gmail.com>, CBEWCA <cbewca@gmail.com>, Cveto Kvasnik <kvasnik.cveto@gmail.com>, Danila v. <vidicdanilabb@gmail.com>, DARINKA L <darinka.livrin@gmail.com>, DARKO O <darko34@gmail.com>, Drice <drice_z@yahoo.com>, ERIK B. <erik.beton@gmail.com>, ETS-podopca <ets.podobnik@gmail.com>, EVA F <eva.faganel@gmail.com>, F DELAVEC <fdelavec@gmail.com>, GREGA A <grega.avgustin@gmail.com>, Grega Kocjan <gregor.kocjan@gmail.com>, Jana Bajželj <jana.bajzelj@os-naklo.si>, janez.kanoni <janez.kanoni@amis.net>, Jani švab <janez.svab@telemach.net>, Janko š <janko.skrbina@gmail.com>, JOŽI ARH <jozi.arh@gmail.com>, Justin G.ptt <gregorjustin@gmail.com>, Karel Begunski <karel.mocilnik@yahoo.com>, KATJA sku <katja.sku@gmail.com>, KAČA <janez.tusar@gmail.com>, KENE S <slavc.kene@gmail.com>, Klavde-t <klavdina@gmail.com>, KSENIJA R <ksenjar@gmail.com>, LAPI <lapi34@gmail.com>, lavrič marjana <lavricmarjana@gmail.com>, lenac b. <bostjan.lenac@gmail.com>, Ljuba Ropret <ropret.ljuba@gmail.com>, MAJA Kocjan <majakocjan.maja@gmail.com>, MARE gasilc <mare.ambrozic@gmail.com>, MARE mot <grascak@gmail.com>, Marija Kuhar Zd B. <kuharmarija04@gmail.com>, Marjan Skumvac <marjan.skumvac@gmail.com>, Marko Vidic <vidic1.marko@gmail.com>, Marta Strugar <marta.strugar@gmail.com>, Mateja pristov <mateja1502@gmail.com>, Matjaz-mimovrste <matjaz.mark@gmail.com>, MATJAŽ VIDIC <matjazvid@gmail.com>, MATJAŽ- džo <matjaz.pangerc@siol.net>, MAČEK MITJA <mmacek620@gmail.com>, MELITA O <melita.ostrbenk@gmail.com>, MIHA Žbogar <miha@zbogar.com>, MIMI erce <mimi.erce@gmail.com>, Mira Jazbec <jazbec.m@gmail.com>, MIRA postojna <611.mira@gmail.com>, Mirjana jensterle <mirjana.jensterle@gmail.com>, NIKA VAHTAR <nikavahtar@yahoo.com>, Nika.šk.loka <nika.komerc@gmail.com>, PANGI <primozpangerc6@gmail.com>, PAVEL B <jpb689@gmail.com>, PETER B <peterboskin@gmail.com>, Petra mlinarič Mail <petra.mlinaric0@gmail.com>, PETRA Z <pzorman@gmail.com>, RAJKO B. <rajko.baskovc@gmail.com>, RENATA REŠ.P. <repeurevc@gmail.com>, rok.repovz <rok.repovz@gmail.com>, RokGorse <rokgorse@hotmail.com>, Sašo bratec <107rak@gmail.com>, SEBA Z <szormanster@gmail.com>, SEJKO <bogdan.znidar@komunala-radovljica.si>, SIMON Okna <jojoteam.simon@gmail.com>, Simona ptt <spiber@gmail.com>, SONJA s. <sonja.stare@gmail.com>, SPELA <spela.poka@gmail.com>, STANKA P <stankapraprotnik@gmail.com>, Staša-guma <facastasa@gmail.com>, Suzana V.B. <suzanabrajnik@gmail.com>, TERAN <teran.matjaz@gmail.com>, Tjaša f. <tferjan@gmail.com>, TRČEK <matjaz.trcek@gmail.com>, Urška zupan <urska.zupan1@telemach.net>, UČO <uco.terzic@hotmail.com>, VALTER D <valter.dragan@gmail.com>, vidic.miran <vidic.miran@gmail.com>, VILIromi <c.devil.ko@gmail.com>, ZMAGO <spindlerzm@gmail.com>, Črt Kanoni <crtkanoni@gmail.com>, Črt praprotnik <pracrt@gmail.com>, Špela Jeklar <spelajeklar@gmail.com> Napovedal je tudi, da bodo "globoko državo v prihodnjem mandatu ali dveh, če eden ne bo dovolj, razgradili in nadomestili z državo druge republike, z državo dokončane tranzicije". "Glasovati za SDS pomeni glasovati za politično silo, ki se zavzema za normalno državo," je sklenil Janša. To je bilo na slavnostni akademiji... ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Sicer pa: Vprašajmo se, kakšne koristi imajo tisti, ki še vedno podpirajo to bando - ali kaj pomislijo na svoje otroke in vnuke? Saj ta in prihodnje generacije nimajo nobene prihodnosti in za to so krivi tisti, ki še vedno uničujejo našo lepo domovino. Ko vidiš spodnje številke, spoznaš, da nas nekdo namenoma uničuje - v povezavi in v imenu koga? Tole je eden od komentarjev na članek Kdo je omogočil tajkunska posojila? na Siolovem portalu. Ljudje se obkladajo z rdečkarji in fašisti, ampak cifre v enem komentarju so zanimive in potrjujejo besede Dr.Jože P. Damijana:   POGLEJMO resnico in dejstva..., ko je ivan grobar prevzel kraljevanje:  Saldo trgovinske bilance -26,8 mio EUR oktober 2004Saldo tekočega računa plačilne bilance 71,1 mio EUR oktober 2004Mednarodne rezerve 6.579,8 mio EUR 30.11.2004Devizne rezerve 7.377,7 mio EUR 30.11.2004Neto zunanji dolg 1.209,0 mio EUR 31.10.2004Bruto zunanji dolg 15.097,0 mio EUR 31.10.2004 POGLEJMO resnico in dejstva...potem, ko je ivan grobar pokopaval 4 leta ubogo Slovenijo:Saldo trgovinske bilance -251,9 mio EUR oktober 2008Saldo tekočega računa plačilne bilance -271,7 mio EUR oktober 2008Mednarodne rezerve 743,4 mio EUR 30.11.2008Devizne rezerve 633,6 mio EUR 30.11.2008Neto zunanji dolg 8.480 mio EUR 31.10.2008Bruto zunanji dolg 40.043 mio EUR 31.10.2008 za tiste neuke / ve se, kdo to je /, ki ne bodo znali si ta komentar razložiti, zgolj kratek povzetek:Saldo trgovinske bilance v MINUS se je povečal za 225,1 milionovSaldo tekočega računa plačilne bilance se je iz PLUSA povečal v MINUS za 342,8 milionovMednarodne rezerve so se ZMANJŠALE torej potrošile za 5.836,4 mio EURDevizne rezerve so se ZMANJŠALE torej potrošile za 6,744,1 mio EURNeto zunanji dolg se je POVEČAL za 7.271 mio EURBruto zunanji dolg se je POVEČAL za 24.946 mio EUR --------------------------------------------------------------------------------------------- Dr.Jože P. Damijan*VSO TO BANDO JE POTREBNO RAZGNATI ZA VEČNO !*Dr. Jože P. Damijan, ekonomist: "Na provladnih protestih Zbora za republiko je predsednik vlade Janez Janša izrekel nekaj krepkih 'bistroumnih nesmislov'. Denimo, da je največja težava Slovenije več milijardna bančna luknja, ki jo sestavlja 16 povezanih konglomeratov, večinoma v lasti članov Foruma 21. (...) Je možno, da je Janša za trenutek izgubil prištevnost? Ta bančna luknja je namreč nastala izključno v državnih bankah in nastala je izključno v času 2005-2008, ko je te državne banke nadzirala vladna koalicija pod vodstvom Janeza Janše...**Dejstvo tudi je,da tedanja Janševa vlada ni želela prodati deleža v NLB, s čimer je tedaj izgubila 640.- Mio. EUR, z vsemi dosedanjimi dokapitalizacijami in bodočo 2 milijardno dokapitalizacijo te iste banke, pa bo skupna izguba davkoplačevalcev znašala 3,5 milijarde EUR ! Našega, tvojega in mojega davkoplačevalskega denarja !!!**Leta 2005 sta Janša in SDS vlada aktivno pomagala Bavčarju in Šrotu pri prevzemu Merkatorja, pri čemer sta jima državna KAD in SOD še dala posojila za prevzem !!!**Kaj nam torej hoče Janša dopovedati ???????????**DAJMO SE VSI ZAMISLITI NAD POČETJEM TE KLIKE POKVARJENE !!! **NE BOMO SE JIH REŠILI NITI NA LEP NITI NA GRD NAČIN.**REŠIMO SE JIH LAHKO SAMO TAKO, DA JIH OD - VOLIMO !!!**Malo ljudi je prebralo ta članek, zato ga pošlji vsem, ki jih poznaš, ta članek mora zakrožiti po celi Sloveniji** !* -- l.p. LeOn

Tue, 14. Jan 2020 at 17:27

2981 ogledov

ODHOD VELIKEGA BORCA
https://www.iusinfo.si/medijsko-sredisce/kolumne/255873

Sun, 8. Sep 2019 at 22:56

3663 ogledov

KONČNO USTAVNA PRITOŽBA
Po skoraj treh letih zavlačevanja, se je Slovensko Vrhovno sodišče le skilavilo in s svojo "Sodbo v imenu ljudstva" z dne: 04.04.2019 opravilna št. I Ips 39962/2011 (V K 39962/2011) odločilo o moji zahtevi za varstvo zakonitosti z dne 16.02.2017. Ker je odločitev Vrhovnega sodišča Republike Slovenije bila zame negativna, so zato nastali pogoji, ki mi dovoljujejejo vložitev ustavne pritožbe pri Ustavnem sodišču Republike Slovenije, ki bo vložena v roku, to je najpozneje dne 23.10.2019, s čemer se bo utrdila nadaljnja pot za pritožbo, ki bo (če bo to potrebno) vložena pri Evropskem sodišču za človekove pravice v Strazburgu.  CZPNN

Sat, 10. Mar 2018 at 23:36

4811 ogledov

NEVERJETEN MAFIJSKI OBRAČUN MED SLOVENSKIMI SODNIKI
Na sedež društva CZPNN smo prejeli dokaj zanimivo pismo nekega gospoda, ki se v svoji vsebini glasi: I. Iz zanesljivih virov sem prejel  informacijo, da kranjska sodnica Marjeta Dvornik prijateljuje in hodi na kavo z znanim kriminalcem Dinom Lalićem, ki je bil večkrat že zaprt. To je menda znano tudi NPU-ju. Prav ona je bila tista, ki je oprostila roparja na poštarja, čeprav je bil dobljen pri dejanju. Sodba je bila kasneje razveljavljena, krivdo pa je valila na policijo in tožilstvo. Prav ona je tudi zavrnila izročitev za tistega ruskega tajkuna, ki je bil kasneje dejansko tudi izpuščen in ki ga kljub sodni  odredbi niso izročili Nemčiji, kot je bilo zahtevano. Pri njej je tudi zastarala zadeva proti močnemu nemškemu podjetniku in še kaj…….   II. Povem Vam še še, da Kranjsko  sodišče veselo krši tudi delovno pravno zakonodajo. Višje delovno in socialno sodišče je namreč že konec leta 2015 sprejelo stališče, da sodniku na ustavno zakonit način preneha službeno razmerje šele z vročitvijo obrazložene odločbe sodnega sveta, ne pa že z dnem odločitve oz. potrditve ocene na seji sodnega sveta, torej za nazaj. To v primeru mojega brata, da mu je službeno razmerje prenehalo še predno je bila odločba pravnomočna in izvršljiva, sa ga je  odjavilo iz vseh zavarovanj, torej toliko prej, še pred  vročitvijo obrazložene sodne odločbe, zoper katero je bilo šele možno vložiti pravno sredstvo. Posledično to pomeni, da mu protipravno niso izplačali zaostale plače in tudi ne zakonite odpravnine, glede nato, da sem se v nadaljuvanju  dejansko upokojil. Nezakonito stanje je kranjsko sodišče  vleklo kar naprej, čeprav je bilo jasno stališče Višjega sodišča že predhodno  znamo. S tem v zvezi bo v teh dneh podan zahtevek na kranjsko sodišče po izplačilu zaostale plače in odpravnine, vključno z zakonitimi zamudnimi obrestmi. Me zanima, če bodo vztrajali na nezakoniti kršitvi, saj je slednje prekršek. V tem primeru jim seveda sledi tožba na delovno sodišče, kjer jim bodo nastali še dodatni stroški. Ki seveda ne gredo neposredno iz njihovega žepa. Vidiš, če moj brat nebi bil pravnik in zadeve ne bi našel in preštudiral, bi se mirno izmaknili obveznosti. Žalostno je to, da  je sodišče prvo, ki mora spoštovati zakonodajo in bi moralo tako ugotovljeno nezakonitost odpraviti že po uradni dolžnosti. Sicer pa je zadeva glede prenehanja sodniške funkcije že na evropskem sodišču - to je prvi primer, da sodnik toži Slovenijo. Druga zadeva, zaradi kršitve ustavnih pravic pa bo tudi kmalu vložena. Še to: Špela Koleta je ena od kandidatk za višjo sodnico v  Višjem sodišču v Ljubljani, prav tako Marjeta Dvornik. Sliši se, da naj menda nimata možnosti za napredovanje ker naj bi to mesto bilo rezervirano za za  Srečka Škerbeca. Res so pokvarjeni, zato so se znebili mojega brata, ker je bil preveč suveren in ni tulil v njihov rog. Nekaj bo že dosegel v kratkem, končni epilog pa na evropskem sodišču. Žal krivci ne bodo odgovarjali.

Wed, 10. Jan 2018 at 20:28

4511 ogledov

NEZNOSNA DVOLIČNOST SLOVENSKE POLITIKE KI BREZ DVOMA VODI K PROPADU SLOVENIJE
Sovenska politika je tako nevarno dvolična, da je zelo nevarno, da za seboj v propad ne potegne slovensle države. To je uspelo dokazati poslancu Dr. Vinku Gorenaku kar je razvidno tudi iz priložene objave v nadaljevanju.    http://nova24tv.si/slovenija/politika/govor-poslanca-gorenaka-ki-bo-sel-v-zgodovino-zakaj-ahmad-zakaj-pri-njemu-cloveski-vidik-in-pravno-dopustno-dejanje-pri-nekaj-sto-enakih-primerih-pa-ne/ Dr. Vinko Gorenak je do te mere povozil Miroslava Mira Cerarja, ki je ta zagitovo šel domov polnih gat. Če pa je Miroslav Miro Cerar karkoli po svoji materi, hvala bogu že pokojni Zdenki Cerar, utegne Dr. Vinko Gorenak končati pod streli narčenega morilca. Temu utegne slediti aretacija in zaprtje nadomestnega morilca natančno tako kot v zadevi Dr. Milka Noviča.

Prijatelji

Dajana Babiččuk kobalMiran PetermanAni Bidar osebni blogFeri LainščekLaščan ZlatorogAna Koswoodicinvestment CompanyDamjan GorenščekVili KovačičBožo žabjekAco MitrovicKlavdija Zebecsanja barnaKolmanič BarbaraMateja SircaAzra .Klavdija HitiRoman VodebErnest SkrjanecTrenutek .rastko plohlMaja RadinBojan AhlinVika JelenBranko GaberAndres Zoran  IvanovicFranc JazbinsekBojan MehleStoyan Svet

NAJBOLJ OBISKANO

CZPNN PROTI REPUBLIKI SLOVENIJI VČERAJ SPROŽILO UPRAVNI SPOR - OBJAVA TOŽBE