DA, DA, PA SE JE ZGODILO TO KAR JE PREDVIDEVALO CZPNN - ŽAL.
Društvo CZPNN

Petek, 27. marec 2015 ob 16:46

Odpri galerijo

Ljudstvo Republike Slovenije je žal zmotno misleč kako je z strani izvršitelja Marjana Hojsa in njegovih izsiljevalcev konec, za to je »ponovno zaspalo«, a ne za dolgo.

KRATEK OPIS PROBLEMA:

V drugi polovici lanskega leta in v temu delu tega leta so izvršitelj Marjan Hojs iz Kamnika in njegovi izsiljevalci začeli frontalen napad na slovenske državljanke in državljane, ki nosijo nalepko "DOLŽNIKI." Tako so napadli tisti najbolj revni segment slovenskega prebivalstva, katerega državljanke in državljani živijo pod pragom revščine in za to dejansko nimajo svojim otrokom kaj na mizo za jesti ali celo nimajo zase za najcenejši sendvič.

Frontalni napad je bil skrajnje nasilen in aroganten.

Motiv za ta napad je bilo plenjenje denarja v gotovini. Občasno so tudi Hojsovi izsiljevalci posegali v dotrajano stanovanjsko opremo last dolžnikov in last tudi tretjih oseb, ki niso niti dolžniki niti stranke v sodnih izvršilnih postopkih. Pri tem je bilo obilo psihičnega mučenja dolžnikov kot žrtev in drugih nedolžnih ljudi. Tudi fizično se je proti dolžnikom in tretjim osebam ukrepalo, da o neštetih grožnjah s plenjenjem predvsem denarne gotovine in premičnega premoženja sploh ne govorimo. Vse je potekalo brez milosti in brez kakršnega koli občutka do najbolj socialno ogroženih državljank in državljanov Republike Slovenije, njihovih otrok, vnukov in pravnukov.... in do njihovega že dotrajanega premičnega premoženja, kar so ga sploh še imeli v svoji posesti. Določeni ljudje so pod pritiski izvršitelja Marjana Hojsa in njegovih izsiljevalcev končali pri splošnih zdravnikih, drugi pa celo pri psihologih in psihiatrih, nekateri so celo bili hospitalizirani v psihiatričnih ustanovah kot so Psihiatrična bolnišnica Begunje na Gorenjskem in Psihiatrična bolnišnica v Vojniku, da o psihiatričnih ustanovah po Ljubljani sploh ne izgubljamo besed. 

V taka stanja so državljanke in državljane spravljali:

1.      Slovenska neodgovorna politika in še bolj neodgovorni Miro Cerar,

2.      Državni zbor Republike Slovenije,

3.      Ministrstvo za pravosodje Republike Slovenije,

4.      Dosedanji ministri za pravosodje od leta 1998,

5.      Minister za pravosodje mag. Goran Klemenčič,

6.      Okrajna sodišča v Republiki Sloveniji /njih 44/,

7.      Izvršilni sodniki okrajnih sodišč,

8.      Upniki,

9.      Zbornica izvršiteljev Slovenije,

10. slovenski izvršitelji in njihovi neidentificirani pomočniki /pravilno izsiljevalci/, med katerimi posebno izstopa izvršitelj Marjan Hojs iz Kamnika in njegovi neidentificirani izsiljevalci,

11. pa tudi drugi izvršitelji kot je izvršitelj Nikola Trifunović iz novega mesta

12. in nekateri drugi iz drugih slovenskih območij.

Na sedež CZPNN se je zaradi tega nasilja javilo okoli 1000 slovenskih državljank in državljanov kot napadenih žrtev.

Tega CZPNN ni moglo prenašati več.

CZPNN se je celo balo, da tega nasilja ne bo moglo mirno preživeti.

Za to je CZPNN zelo opravičeno začelo bolj pospešeno izvrševati svoje registrirane dejavnosti med katere sodi tudi obveščanje slovenske javnost o nepravilnostih slovenskega režima in njegovih državnih organov, organov samoupravne lokalne skupnosti in nosilcev državnih javnih pooblastil, ki so v konkretnem primeru začeli nad slovenskim narodom izvajati nasilje kot posebne oblike zločina. Svoje delo je CZPNN opravljalo ostro in brez popuščanja. Izvršiteljem se je CZPNN  postavilo po robu za vsakega, državljanko in državljana Republike Slovenije, ki so se obrnili na naše društvo.

PROTI CZPNN KAZENSKA OVADBA IZVRŠITELJA MARJANA HOJSA

Ker je naše društvo opravljalo svoje registrirane dejavnosti, je bilo z strani izvršitelja Marjana Hojsa iz Kamnika deležno njegove kazenske ovadbe, v kateri članom CZPNN očita, da so ga obrekovali  kar se sankcionira po Kazenskem zakonu kot kaznivo dejanje obrekovanja." Glede te kazenske ovadbe je po naročilu Okrožnega državnega tožilstva v Kranj radovljiška policija opravila svoj del posla tako, da so vabili predsednika CZPNN in ga spraševali o naši dejavnosti, s katero naj bi bil Hojs celo obrekovan.

Predsednik CZPNN, se je v tej fazi pred kazenskega postopka vzdržal dati policiji kakršno koli izjavo.

Glede na stopnjo neodgovornosti slovenskih organov kazenskega pregona, pa lahko predsednik CZPNN za določen čas konča v kakšnem od slovenskih smrdljivih zaporov.

LJUDSVO PONOVNO ZASPALO

Po prvem valu opisane problematike za CZPNN ni bilo več za slovensko ljudstvo zanimivo. Nihče od žrtev pravosodnega nasilja ni imel več nobenega problema, za to so na kontaktne povezave CZPNN skoraj povsem usahnili telefonski klici in elektronska pisma napadenih državljank in državljanov. To je bilo za razumeti kot, da se tako kot ponavadi Slovensko ljudstvo spravilo v svoje globoko zimsko spanje, zmotno misleč, kako je z strani nasilne slovenske države za njih nevarnost Hojsa in njegovih izsiljevalcev povsem prenehala. Podzavestno so žrtve menila, da so se Hojsu dokončno smilile. No, v resnici je Hojs je samo za par dni, torej začasno prekinil svoje nasilne aktivnosti proti dolžnikom, na to pa s svojim nasiljem, ki je imelo isti motiv in ista pravila nadaljeval, a navidezno z nekoliko milejšimi pravili kot prej.

A mučenje njegovih žrtev se je nadaljevalo, seveda "zakonito" tako kot prej,  

 1. z molkom slovenske politike,
 2. z neznosno ležernostjo vrlega predsednika vlade Mira Cerarja,
 3. z pasivnostjo Ministrstva za pravosodje Republike Slovenije,
 4. z pasivnostjo ministra za pravosodje RS, mag. Gorana Klemenčiča,
 5. z ignoranco Okrajnih sodišče v Republiki Sloveniji /njih 44/,
 6. z cinizmom in aroganco izvršilnih sodnikov v teh sodiščih,
 7. z ignoranco predstavnikov Zbornice izvršiteljev Slovenije,  
 8. z pohajkovanji izvršiteljev po Republiki Sloveniji, na stroške žrtev,
 9. z nenapovedanimi obiski na domovih žrtev /dolžnikov/,
 10. z lepljenjem grozilnih pisem po vratih žrtev in tretjih oseb,
 11. z ponovnimi nenapovedanih obiskov na domovih žetev,
 12. z ponovnimi nenapovedanimi obiski na vratih tretjih oseb,
 13. z vstopanjem v bivalne prostore žrtev brez njihovega dovoljenja,
 14. z vstopanjem v stanovanja in hiše brez potrebne sodne odredbe,
 15. z vstopanjem v stanovanja in hiše last tretjih oseb,
 16. z lepljenjem nalepk "ZARUBLJENO" po pohištvu last žrtev,
 17. z lepljenjem nalepk "ZARUBLJENO" po premoženju last tretjih oseb,
 18. z fotografiranjem premičnega premoženja last žrtev - dolžnikov,
 19. z fotografiranjem premičnega premoženja last tretjih oseb,
 20. z fotografiranjem pomanjkljivo oblečenih otrok žrtev,
 21. z siljenjem žrtev za denar od 150,00 EUR do 300,00 EUR,
 22. z izsiljevanjem žrtev za denar tudi do 10.000,00 EUR,
 23. z izsiljevanjem žrtev za celotne terjatve po napačnem izračunu izvršitelja,
 24. z cenitvami premoženja last žrtev pod vsako razumno ceno,
 25. z popisi dotrajanega premoženja last žrtev in last tretjih oseb,
 26. z siljenjem žrtev v posojilo pri sosedih za plačilo stroškov izvršitelja,
 27. z grožnjami z odtujitvijo premičnega premoženja,
 28. z grožnjami z izpraznitvijo stanovanj last žrtev in tretjih oseb,
 29. z grožnjami z izpraznitvijo hiš last žrtev in tretjih oseb,
 30. z grožnjami z izpraznitvijo poslovnih prostorov last žetev,
 31. z oviranjem opravljanja poslovne dejavnosti podjetnikom,
 32. z oviranjem opravljanja poslovne dejavnosti pravnim osebam,
 33. z blatenjem ugleda podjetnikov in pravnih oseb ter njihovega poslovodstva,
 34. z grožnjami z odtujitvijo ne zarubljivih stvari last podjetnikov, ki jih podjetnik nujno potrebuje za opravljanje svoje poslovne dejavnosti,
 35. z grožnjami z odtujitvijo ne zarubljivih predmetov last pravnih oseb, ki jih pravne osebe nujno potrebujejo za opravljanje svoje poslovne dejavnosti,
 36. z psihični oblikami mučenja žrtev,
 37. z ustrahovanjem žrtev in njihovih članov družine,
 38. z ustrahovanjem mladoletnih otrok žrtev,
 39. z grožnjami s ključarji,
 40. z grožnjami s policijo,
 41. z grožnjami s sodišči,
 42. z grožnjami s državnim tožilstvom,
 43. z lažmi in podtikanji uradnih oseb,
 44. z kazenskim ovajanjem žetev kot nedolžnih posameznikov,
 45. z kazenskim ovajanjem članov družin žrtev,
 46. z napačnimi obračuni stroškov za izvršitelje in njihove izsiljevalce,
 47. z odvzemom in protipravno začasno ali trajno prilastitvijo gotovine,
 48. z uničenjem tujega premoženja,
 49. z prodajo tujega premoženja pod vsako realno in razumno ceno,
 50. z nepravilnimi postopki na relacijo »izvršitelj – sodišče – ministrstvo za pravosodje«…… upnik in dolžnik.
 51. in tako naprej in tako dalje.

Glede na odziv javnosti na nepravilnosti izvršiteljev in njihovih izsiljevalcev so izvršitelji morali ugotoviti »zakonitost« svojega dela.

Za to so žrtve imele dokaj mir samo dober mesec šteto od zadnjih napadov v temu letu ter od napadov na svoje družine ter na svoje premoženja in premoženje tretjih oseb. Ta čas je na primer izvršitelj Marjan Hojs "ugotovil" da je njegovo delo in delo njegovih izsiljevalcev celo "zakonito" in da ni zakonskih razlogov, da bi s takim svojim delom prenehal ali, da bi spreminjal njegova pravila. Takega menja so bila vsa slovenska okrajna sodišča in njihovi izvršilni sodniki, policisti, državni tožilci in nenazadnje ključarji in drugi, pri čemer sta se slovenska politika in Miro Cerar na te vse zločine pasivno odzivala ali pa se sploh nista odzvala.

Vse to je služilo CZPNN, za to, da je za razliko od žrtev /dolžnikov/ lahko pričakovalo nove napade slovenske države take kot jih je uprizorila v drugi polovici lanskega leta in v temu delu tega leta. Opozorila CZPNN slovenskim državljankam in državljanom kot žrtvam pred novimi Hojsovimi napadi niso bodi si zalegla ali pa jih ljudje niso kot take vzeli resno.

IN ZGODILO SE JE, DA JE CZPNN IMELO ŠE KAKO PRAV

V zadnjih dveh mesecih so ljudje na dežurne kontakte za zvezo z CZPNN občasno klicali zgolj zaradi izmenjave mnenj o tej tekoči problematiki ali celo iz dolgčasa, zadnja dva sin pa je na zvezah za kontakte s CZPNN ponovno postalo panično in celo v določenih primerih nevzdržno.

Ljudje nam spet v svoji paniki poročajo, da jih napada predvsem izvršitelj Marjan Hojs iz Kamnika s svojimi izsiljevalci, seveda spet »zakonito« kako pa drugače. Vse se dogaja po zgoraj navedenih 50-ih pravilih naštetih od številke 1 do številke 50.

Kdo je zmagal ?

Zmagala je nasilna in neodgovorna slovenska politika z Mirom Cerarjem na čelu, upniki, izvršilna sodišča in izvršilni sodniki, Ministrstvo za pravosodje RS z vrlim pravosodnim ministrstvom mag. Goranom Klemenčičem na čelu in Zbornica izvršiteljev Slovenije, pa še kdo poleg njih.

In kdo je izgubil ?

Izgubili so:

 1. CZPNN, ki si je v svojem boju le prislužilo kazensko ovadbo izvršitelja Marjana Hojsa iz Kamnika in vse kar temu v nadaljevanju sledi in
 1. Slovenske državljanke in državljani, kot nič vredni dolžniki, reveži in žrtve perverznega pravosodnega nasilja slovenskega režima.
 1. Izgubili so naši otroci, vnuki in pravnuki, ki bodo v tem nasilju izgubljene generacije, ki sledijo.  

 

SPREMEMBA TAKTIKE DELOVANJA CZPNN

Glede na hud poraz CZPNN in slovenskega naroda v boju z slovenskim režimom za svoje minimalno dostojno življenje, je CZPNN opravilo analizo svojega delovanja za od 01.07.2014 do  31.03.2015. V tej analizi je bilo ugotovljeno, da se je Republika Slovenija postavila na svoje stališče, po katerem je nad njenimi državljankami in državljani potrebno z perverznim nasiljem nadaljevati tako kot doslej.

Sled nje se že izvaja.

CZPNN pa se bo borilo nekoliko drugače in sicer:

 1. Ne bo reševalo individualnih primerov posameznih državljank in državljanov.
 2. Predstavniki CZPNN ne bodo pred okrajnimi sodišči v izvršilnih postopkih zastopali dolžnikov razen izjemoma.
 1. CZPNN bo, upoštevaje stopnjo nasilnosti slovenskega režima še naprej pozivalo slovenske državljanke in državljane proti režimski tiraniji.
 1. CZPNN bo to počelo tudi preko svetovnega portala FACEBOOK in preko svojih dveh spletni strani:

http://www.publishwall.si/czpnn in

www.czpnn.si ,

ter preko drugih javnih medijev v kolikor jih bo lahko dostopilo.

 1. CZPNN bo štelo za svoje člane in enako misleče samo tiste državljanke in državljane ki se bodo registrirali preko spletnega obrazca »pristopna izjava«, ki ima sledečo povezavo: http://www.czpnn.si/index.php/pristopna-izjava .
 1. CZPNN še vedno ima svoje dežurne kontakte za prejemanje obvestil, to sta,

NAMEN SPREMEMBE TAKTIKE DELOVANJA CZPNN: 

S tako novo taktiko CZPNN želi organizirati vse žrtve pravosodnega nasilja v Sloveniji ker je prepričano, da se lahko v ime »ŽRTVE PRAVOSODNEGA NASILKA« lahko spravi en milijon slovenskih državljank in državljanov. Z organizacijo žetev pravosodnega nasilja CZPNN želi ustvariti kritično maso slovenskih prebivalcev, ki bi se končno odpravili na ulice:  

1. Zaradi borbe za naš boljši jutri in boljši jutri naših otrok, vnukov in pravnukov.

 •  Zaradi razveljavitve inkriminiranega pravnega reda Republike Slovenije in njegove nadomestitve z novim.

  3.      Zaradi dosege prepovedi delovanja slovenske gnile in iztrošene politike, ki deluje od 26.06.1991 dalje.

  4.      Zaradi dosega odstopa trenutne Vlade Republike Slovenije in njenega predsednika Mira Cerarja na čelu ter zaradi razpustitve vseh njenih resorjev.

  5.      In zaradi dosega drugih nujnih ciljev.

  Opozarjamo državljanke in državljane na to, da so te akcije naša pravica od katere nas nihče ne sme in ne more odvezati in dolžnost vsakega slehernega in poštenega državljana Republike Slovenije.

  Srečno !

  CZPNN

Zadnje objave

Wed, 26. May 2021 at 02:51

989 ogledov

ALI SLOVENSKO USTAVNO SODIŠČE SPLOH OBSTAJA
V naslednjih petnajstih dnevih bomo objavili eden od škandalov, ki jih je zagrešilo Ustavno sodišče Republike Slovenije ki daje vtis kot da sploh nebi obstajalo.

Thu, 29. Oct 2020 at 15:24

2382 ogledov

ČUDNO JE TO VSE SKUPAJ
---------- Forwarded message ---------Od: Ljuba Ropret <ropret.ljuba@gmail.com>Date: V pon., 28. sep. 2020 ob 19:10Subject: Fwd: Fw: Jože P. Damjan in Janez JanšaTo: Cvetka Smrekar <cveta.smrekar@gmail.com>, Edita Pleško <edita.plesko@gmail.com>, <jelka_MIKLAVCIC@t-2.net>, <natalija.jovanovic@gmail.com>, Katja Kolman <katya.kolman@gmail.com>, <klemen.polona@gmail.com>, Alenka Pozvek <alenka.pozvek@gmail.com>, <arh.brane90@gmail.com>, Boštjan Medja <bostjan.medja@gmail.com>, Marija Ambrozic <marija.ambro@gmail.com>, <mojca.stojan@gmail.com>, Slavko Ogrin <ogis.slavko@gmail.com>, jure odar <jureodar@gmail.com>, Rade Stanić <czpnn1@gmail.com> ---------- Forwarded message ---------Od: Levc B. <levc.moonrider@gmail.com>Date: pon., 28. sep. 2020 12:43Subject: Fwd: Fw: Jože P. Damjan in Janez JanšaTo: Aljoša ptt <aljosa.ab@gmail.com>, ANDREJ crni <andrej.akoth@gmail.com>, ANDREJA N.Vas <andreja.krizanic@pb-begunje.si>, ANDRO <a.avsenik@gmail.com>, Andy-Berty <articek.andrej@gmail.com>, ANJA Ažman <anja.azman@gmail.com>, Armin B. <arminbesic69@gmail.com>, Bajželj T. <tomaz.bajzelj@gmail.com>, BETKICA <srbkinja.86@gmail.com>, Bojan O. <bojan.omovsek@gmail.com>, BOJANA <p.bojana66@gmail.com>, Borut Kokelj <borut.kokelj@gmail.com>, borutpraprotnik <borutpraprotnik@gmail.com>, BRGLEZ <bojan.brglez@telemach.net>, BUDA <berce.boris@gmail.com>, CBEWCA <cbewca@gmail.com>, Cveto Kvasnik <kvasnik.cveto@gmail.com>, Danila v. <vidicdanilabb@gmail.com>, DARINKA L <darinka.livrin@gmail.com>, DARKO O <darko34@gmail.com>, Drice <drice_z@yahoo.com>, ERIK B. <erik.beton@gmail.com>, ETS-podopca <ets.podobnik@gmail.com>, EVA F <eva.faganel@gmail.com>, F DELAVEC <fdelavec@gmail.com>, GREGA A <grega.avgustin@gmail.com>, Grega Kocjan <gregor.kocjan@gmail.com>, Jana Bajželj <jana.bajzelj@os-naklo.si>, janez.kanoni <janez.kanoni@amis.net>, Jani švab <janez.svab@telemach.net>, Janko š <janko.skrbina@gmail.com>, JOŽI ARH <jozi.arh@gmail.com>, Justin G.ptt <gregorjustin@gmail.com>, Karel Begunski <karel.mocilnik@yahoo.com>, KATJA sku <katja.sku@gmail.com>, KAČA <janez.tusar@gmail.com>, KENE S <slavc.kene@gmail.com>, Klavde-t <klavdina@gmail.com>, KSENIJA R <ksenjar@gmail.com>, LAPI <lapi34@gmail.com>, lavrič marjana <lavricmarjana@gmail.com>, lenac b. <bostjan.lenac@gmail.com>, Ljuba Ropret <ropret.ljuba@gmail.com>, MAJA Kocjan <majakocjan.maja@gmail.com>, MARE gasilc <mare.ambrozic@gmail.com>, MARE mot <grascak@gmail.com>, Marija Kuhar Zd B. <kuharmarija04@gmail.com>, Marjan Skumvac <marjan.skumvac@gmail.com>, Marko Vidic <vidic1.marko@gmail.com>, Marta Strugar <marta.strugar@gmail.com>, Mateja pristov <mateja1502@gmail.com>, Matjaz-mimovrste <matjaz.mark@gmail.com>, MATJAŽ VIDIC <matjazvid@gmail.com>, MATJAŽ- džo <matjaz.pangerc@siol.net>, MAČEK MITJA <mmacek620@gmail.com>, MELITA O <melita.ostrbenk@gmail.com>, MIHA Žbogar <miha@zbogar.com>, MIMI erce <mimi.erce@gmail.com>, Mira Jazbec <jazbec.m@gmail.com>, MIRA postojna <611.mira@gmail.com>, Mirjana jensterle <mirjana.jensterle@gmail.com>, NIKA VAHTAR <nikavahtar@yahoo.com>, Nika.šk.loka <nika.komerc@gmail.com>, PANGI <primozpangerc6@gmail.com>, PAVEL B <jpb689@gmail.com>, PETER B <peterboskin@gmail.com>, Petra mlinarič Mail <petra.mlinaric0@gmail.com>, PETRA Z <pzorman@gmail.com>, RAJKO B. <rajko.baskovc@gmail.com>, RENATA REŠ.P. <repeurevc@gmail.com>, rok.repovz <rok.repovz@gmail.com>, RokGorse <rokgorse@hotmail.com>, Sašo bratec <107rak@gmail.com>, SEBA Z <szormanster@gmail.com>, SEJKO <bogdan.znidar@komunala-radovljica.si>, SIMON Okna <jojoteam.simon@gmail.com>, Simona ptt <spiber@gmail.com>, SONJA s. <sonja.stare@gmail.com>, SPELA <spela.poka@gmail.com>, STANKA P <stankapraprotnik@gmail.com>, Staša-guma <facastasa@gmail.com>, Suzana V.B. <suzanabrajnik@gmail.com>, TERAN <teran.matjaz@gmail.com>, Tjaša f. <tferjan@gmail.com>, TRČEK <matjaz.trcek@gmail.com>, Urška zupan <urska.zupan1@telemach.net>, UČO <uco.terzic@hotmail.com>, VALTER D <valter.dragan@gmail.com>, vidic.miran <vidic.miran@gmail.com>, VILIromi <c.devil.ko@gmail.com>, ZMAGO <spindlerzm@gmail.com>, Črt Kanoni <crtkanoni@gmail.com>, Črt praprotnik <pracrt@gmail.com>, Špela Jeklar <spelajeklar@gmail.com> Napovedal je tudi, da bodo "globoko državo v prihodnjem mandatu ali dveh, če eden ne bo dovolj, razgradili in nadomestili z državo druge republike, z državo dokončane tranzicije". "Glasovati za SDS pomeni glasovati za politično silo, ki se zavzema za normalno državo," je sklenil Janša. To je bilo na slavnostni akademiji... ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Sicer pa: Vprašajmo se, kakšne koristi imajo tisti, ki še vedno podpirajo to bando - ali kaj pomislijo na svoje otroke in vnuke? Saj ta in prihodnje generacije nimajo nobene prihodnosti in za to so krivi tisti, ki še vedno uničujejo našo lepo domovino. Ko vidiš spodnje številke, spoznaš, da nas nekdo namenoma uničuje - v povezavi in v imenu koga? Tole je eden od komentarjev na članek Kdo je omogočil tajkunska posojila? na Siolovem portalu. Ljudje se obkladajo z rdečkarji in fašisti, ampak cifre v enem komentarju so zanimive in potrjujejo besede Dr.Jože P. Damijana:   POGLEJMO resnico in dejstva..., ko je ivan grobar prevzel kraljevanje:  Saldo trgovinske bilance -26,8 mio EUR oktober 2004Saldo tekočega računa plačilne bilance 71,1 mio EUR oktober 2004Mednarodne rezerve 6.579,8 mio EUR 30.11.2004Devizne rezerve 7.377,7 mio EUR 30.11.2004Neto zunanji dolg 1.209,0 mio EUR 31.10.2004Bruto zunanji dolg 15.097,0 mio EUR 31.10.2004 POGLEJMO resnico in dejstva...potem, ko je ivan grobar pokopaval 4 leta ubogo Slovenijo:Saldo trgovinske bilance -251,9 mio EUR oktober 2008Saldo tekočega računa plačilne bilance -271,7 mio EUR oktober 2008Mednarodne rezerve 743,4 mio EUR 30.11.2008Devizne rezerve 633,6 mio EUR 30.11.2008Neto zunanji dolg 8.480 mio EUR 31.10.2008Bruto zunanji dolg 40.043 mio EUR 31.10.2008 za tiste neuke / ve se, kdo to je /, ki ne bodo znali si ta komentar razložiti, zgolj kratek povzetek:Saldo trgovinske bilance v MINUS se je povečal za 225,1 milionovSaldo tekočega računa plačilne bilance se je iz PLUSA povečal v MINUS za 342,8 milionovMednarodne rezerve so se ZMANJŠALE torej potrošile za 5.836,4 mio EURDevizne rezerve so se ZMANJŠALE torej potrošile za 6,744,1 mio EURNeto zunanji dolg se je POVEČAL za 7.271 mio EURBruto zunanji dolg se je POVEČAL za 24.946 mio EUR --------------------------------------------------------------------------------------------- Dr.Jože P. Damijan*VSO TO BANDO JE POTREBNO RAZGNATI ZA VEČNO !*Dr. Jože P. Damijan, ekonomist: "Na provladnih protestih Zbora za republiko je predsednik vlade Janez Janša izrekel nekaj krepkih 'bistroumnih nesmislov'. Denimo, da je največja težava Slovenije več milijardna bančna luknja, ki jo sestavlja 16 povezanih konglomeratov, večinoma v lasti članov Foruma 21. (...) Je možno, da je Janša za trenutek izgubil prištevnost? Ta bančna luknja je namreč nastala izključno v državnih bankah in nastala je izključno v času 2005-2008, ko je te državne banke nadzirala vladna koalicija pod vodstvom Janeza Janše...**Dejstvo tudi je,da tedanja Janševa vlada ni želela prodati deleža v NLB, s čimer je tedaj izgubila 640.- Mio. EUR, z vsemi dosedanjimi dokapitalizacijami in bodočo 2 milijardno dokapitalizacijo te iste banke, pa bo skupna izguba davkoplačevalcev znašala 3,5 milijarde EUR ! Našega, tvojega in mojega davkoplačevalskega denarja !!!**Leta 2005 sta Janša in SDS vlada aktivno pomagala Bavčarju in Šrotu pri prevzemu Merkatorja, pri čemer sta jima državna KAD in SOD še dala posojila za prevzem !!!**Kaj nam torej hoče Janša dopovedati ???????????**DAJMO SE VSI ZAMISLITI NAD POČETJEM TE KLIKE POKVARJENE !!! **NE BOMO SE JIH REŠILI NITI NA LEP NITI NA GRD NAČIN.**REŠIMO SE JIH LAHKO SAMO TAKO, DA JIH OD - VOLIMO !!!**Malo ljudi je prebralo ta članek, zato ga pošlji vsem, ki jih poznaš, ta članek mora zakrožiti po celi Sloveniji** !* -- l.p. LeOn

Tue, 14. Jan 2020 at 17:27

2981 ogledov

ODHOD VELIKEGA BORCA
https://www.iusinfo.si/medijsko-sredisce/kolumne/255873

Sun, 8. Sep 2019 at 22:56

3663 ogledov

KONČNO USTAVNA PRITOŽBA
Po skoraj treh letih zavlačevanja, se je Slovensko Vrhovno sodišče le skilavilo in s svojo "Sodbo v imenu ljudstva" z dne: 04.04.2019 opravilna št. I Ips 39962/2011 (V K 39962/2011) odločilo o moji zahtevi za varstvo zakonitosti z dne 16.02.2017. Ker je odločitev Vrhovnega sodišča Republike Slovenije bila zame negativna, so zato nastali pogoji, ki mi dovoljujejejo vložitev ustavne pritožbe pri Ustavnem sodišču Republike Slovenije, ki bo vložena v roku, to je najpozneje dne 23.10.2019, s čemer se bo utrdila nadaljnja pot za pritožbo, ki bo (če bo to potrebno) vložena pri Evropskem sodišču za človekove pravice v Strazburgu.  CZPNN

Sat, 10. Mar 2018 at 23:36

4811 ogledov

NEVERJETEN MAFIJSKI OBRAČUN MED SLOVENSKIMI SODNIKI
Na sedež društva CZPNN smo prejeli dokaj zanimivo pismo nekega gospoda, ki se v svoji vsebini glasi: I. Iz zanesljivih virov sem prejel  informacijo, da kranjska sodnica Marjeta Dvornik prijateljuje in hodi na kavo z znanim kriminalcem Dinom Lalićem, ki je bil večkrat že zaprt. To je menda znano tudi NPU-ju. Prav ona je bila tista, ki je oprostila roparja na poštarja, čeprav je bil dobljen pri dejanju. Sodba je bila kasneje razveljavljena, krivdo pa je valila na policijo in tožilstvo. Prav ona je tudi zavrnila izročitev za tistega ruskega tajkuna, ki je bil kasneje dejansko tudi izpuščen in ki ga kljub sodni  odredbi niso izročili Nemčiji, kot je bilo zahtevano. Pri njej je tudi zastarala zadeva proti močnemu nemškemu podjetniku in še kaj…….   II. Povem Vam še še, da Kranjsko  sodišče veselo krši tudi delovno pravno zakonodajo. Višje delovno in socialno sodišče je namreč že konec leta 2015 sprejelo stališče, da sodniku na ustavno zakonit način preneha službeno razmerje šele z vročitvijo obrazložene odločbe sodnega sveta, ne pa že z dnem odločitve oz. potrditve ocene na seji sodnega sveta, torej za nazaj. To v primeru mojega brata, da mu je službeno razmerje prenehalo še predno je bila odločba pravnomočna in izvršljiva, sa ga je  odjavilo iz vseh zavarovanj, torej toliko prej, še pred  vročitvijo obrazložene sodne odločbe, zoper katero je bilo šele možno vložiti pravno sredstvo. Posledično to pomeni, da mu protipravno niso izplačali zaostale plače in tudi ne zakonite odpravnine, glede nato, da sem se v nadaljuvanju  dejansko upokojil. Nezakonito stanje je kranjsko sodišče  vleklo kar naprej, čeprav je bilo jasno stališče Višjega sodišča že predhodno  znamo. S tem v zvezi bo v teh dneh podan zahtevek na kranjsko sodišče po izplačilu zaostale plače in odpravnine, vključno z zakonitimi zamudnimi obrestmi. Me zanima, če bodo vztrajali na nezakoniti kršitvi, saj je slednje prekršek. V tem primeru jim seveda sledi tožba na delovno sodišče, kjer jim bodo nastali še dodatni stroški. Ki seveda ne gredo neposredno iz njihovega žepa. Vidiš, če moj brat nebi bil pravnik in zadeve ne bi našel in preštudiral, bi se mirno izmaknili obveznosti. Žalostno je to, da  je sodišče prvo, ki mora spoštovati zakonodajo in bi moralo tako ugotovljeno nezakonitost odpraviti že po uradni dolžnosti. Sicer pa je zadeva glede prenehanja sodniške funkcije že na evropskem sodišču - to je prvi primer, da sodnik toži Slovenijo. Druga zadeva, zaradi kršitve ustavnih pravic pa bo tudi kmalu vložena. Še to: Špela Koleta je ena od kandidatk za višjo sodnico v  Višjem sodišču v Ljubljani, prav tako Marjeta Dvornik. Sliši se, da naj menda nimata možnosti za napredovanje ker naj bi to mesto bilo rezervirano za za  Srečka Škerbeca. Res so pokvarjeni, zato so se znebili mojega brata, ker je bil preveč suveren in ni tulil v njihov rog. Nekaj bo že dosegel v kratkem, končni epilog pa na evropskem sodišču. Žal krivci ne bodo odgovarjali.

Wed, 10. Jan 2018 at 20:28

4511 ogledov

NEZNOSNA DVOLIČNOST SLOVENSKE POLITIKE KI BREZ DVOMA VODI K PROPADU SLOVENIJE
Sovenska politika je tako nevarno dvolična, da je zelo nevarno, da za seboj v propad ne potegne slovensle države. To je uspelo dokazati poslancu Dr. Vinku Gorenaku kar je razvidno tudi iz priložene objave v nadaljevanju.    http://nova24tv.si/slovenija/politika/govor-poslanca-gorenaka-ki-bo-sel-v-zgodovino-zakaj-ahmad-zakaj-pri-njemu-cloveski-vidik-in-pravno-dopustno-dejanje-pri-nekaj-sto-enakih-primerih-pa-ne/ Dr. Vinko Gorenak je do te mere povozil Miroslava Mira Cerarja, ki je ta zagitovo šel domov polnih gat. Če pa je Miroslav Miro Cerar karkoli po svoji materi, hvala bogu že pokojni Zdenki Cerar, utegne Dr. Vinko Gorenak končati pod streli narčenega morilca. Temu utegne slediti aretacija in zaprtje nadomestnega morilca natančno tako kot v zadevi Dr. Milka Noviča.

Prijatelji

Dajana Babiččuk kobalMiran PetermanAni Bidar osebni blogFeri LainščekLaščan ZlatorogAna Koswoodicinvestment CompanyDamjan GorenščekVili KovačičBožo žabjekAco MitrovicKlavdija Zebecsanja barnaKolmanič BarbaraMateja SircaAzra .Klavdija HitiRoman VodebErnest SkrjanecTrenutek .rastko plohlMaja RadinBojan AhlinVika JelenBranko GaberAndres Zoran  IvanovicFranc JazbinsekBojan MehleStoyan Svet

NAJBOLJ OBISKANO

DA, DA, PA SE JE ZGODILO TO KAR JE PREDVIDEVALO CZPNN - ŽAL.