DA, DA, PA SE JE ZGODILO TO KAR JE PREDVIDEVALO CZPNN - ŽAL.
Društvo CZPNN

Petek, 27. marec 2015 ob 16:46

Ljudstvo Republike Slovenije je žal zmotno misleč kako je z strani izvršitelja Marjana Hojsa in njegovih izsiljevalcev konec, za to je »ponovno zaspalo«, a ne za dolgo.

KRATEK OPIS PROBLEMA:

V drugi polovici lanskega leta in v temu delu tega leta so izvršitelj Marjan Hojs iz Kamnika in njegovi izsiljevalci začeli frontalen napad na slovenske državljanke in državljane, ki nosijo nalepko "DOLŽNIKI." Tako so napadli tisti najbolj revni segment slovenskega prebivalstva, katerega državljanke in državljani živijo pod pragom revščine in za to dejansko nimajo svojim otrokom kaj na mizo za jesti ali celo nimajo zase za najcenejši sendvič.

Frontalni napad je bil skrajnje nasilen in aroganten.

Motiv za ta napad je bilo plenjenje denarja v gotovini. Občasno so tudi Hojsovi izsiljevalci posegali v dotrajano stanovanjsko opremo last dolžnikov in last tudi tretjih oseb, ki niso niti dolžniki niti stranke v sodnih izvršilnih postopkih. Pri tem je bilo obilo psihičnega mučenja dolžnikov kot žrtev in drugih nedolžnih ljudi. Tudi fizično se je proti dolžnikom in tretjim osebam ukrepalo, da o neštetih grožnjah s plenjenjem predvsem denarne gotovine in premičnega premoženja sploh ne govorimo. Vse je potekalo brez milosti in brez kakršnega koli občutka do najbolj socialno ogroženih državljank in državljanov Republike Slovenije, njihovih otrok, vnukov in pravnukov.... in do njihovega že dotrajanega premičnega premoženja, kar so ga sploh še imeli v svoji posesti. Določeni ljudje so pod pritiski izvršitelja Marjana Hojsa in njegovih izsiljevalcev končali pri splošnih zdravnikih, drugi pa celo pri psihologih in psihiatrih, nekateri so celo bili hospitalizirani v psihiatričnih ustanovah kot so Psihiatrična bolnišnica Begunje na Gorenjskem in Psihiatrična bolnišnica v Vojniku, da o psihiatričnih ustanovah po Ljubljani sploh ne izgubljamo besed. 

V taka stanja so državljanke in državljane spravljali:

1.      Slovenska neodgovorna politika in še bolj neodgovorni Miro Cerar,

2.      Državni zbor Republike Slovenije,

3.      Ministrstvo za pravosodje Republike Slovenije,

4.      Dosedanji ministri za pravosodje od leta 1998,

5.      Minister za pravosodje mag. Goran Klemenčič,

6.      Okrajna sodišča v Republiki Sloveniji /njih 44/,

7.      Izvršilni sodniki okrajnih sodišč,

8.      Upniki,

9.      Zbornica izvršiteljev Slovenije,

10. slovenski izvršitelji in njihovi neidentificirani pomočniki /pravilno izsiljevalci/, med katerimi posebno izstopa izvršitelj Marjan Hojs iz Kamnika in njegovi neidentificirani izsiljevalci,

11. pa tudi drugi izvršitelji kot je izvršitelj Nikola Trifunović iz novega mesta

12. in nekateri drugi iz drugih slovenskih območij.

Na sedež CZPNN se je zaradi tega nasilja javilo okoli 1000 slovenskih državljank in državljanov kot napadenih žrtev.

Tega CZPNN ni moglo prenašati več.

CZPNN se je celo balo, da tega nasilja ne bo moglo mirno preživeti.

Za to je CZPNN zelo opravičeno začelo bolj pospešeno izvrševati svoje registrirane dejavnosti med katere sodi tudi obveščanje slovenske javnost o nepravilnostih slovenskega režima in njegovih državnih organov, organov samoupravne lokalne skupnosti in nosilcev državnih javnih pooblastil, ki so v konkretnem primeru začeli nad slovenskim narodom izvajati nasilje kot posebne oblike zločina. Svoje delo je CZPNN opravljalo ostro in brez popuščanja. Izvršiteljem se je CZPNN  postavilo po robu za vsakega, državljanko in državljana Republike Slovenije, ki so se obrnili na naše društvo.

PROTI CZPNN KAZENSKA OVADBA IZVRŠITELJA MARJANA HOJSA

Ker je naše društvo opravljalo svoje registrirane dejavnosti, je bilo z strani izvršitelja Marjana Hojsa iz Kamnika deležno njegove kazenske ovadbe, v kateri članom CZPNN očita, da so ga obrekovali  kar se sankcionira po Kazenskem zakonu kot kaznivo dejanje obrekovanja." Glede te kazenske ovadbe je po naročilu Okrožnega državnega tožilstva v Kranj radovljiška policija opravila svoj del posla tako, da so vabili predsednika CZPNN in ga spraševali o naši dejavnosti, s katero naj bi bil Hojs celo obrekovan.

Predsednik CZPNN, se je v tej fazi pred kazenskega postopka vzdržal dati policiji kakršno koli izjavo.

Glede na stopnjo neodgovornosti slovenskih organov kazenskega pregona, pa lahko predsednik CZPNN za določen čas konča v kakšnem od slovenskih smrdljivih zaporov.

LJUDSVO PONOVNO ZASPALO

Po prvem valu opisane problematike za CZPNN ni bilo več za slovensko ljudstvo zanimivo. Nihče od žrtev pravosodnega nasilja ni imel več nobenega problema, za to so na kontaktne povezave CZPNN skoraj povsem usahnili telefonski klici in elektronska pisma napadenih državljank in državljanov. To je bilo za razumeti kot, da se tako kot ponavadi Slovensko ljudstvo spravilo v svoje globoko zimsko spanje, zmotno misleč, kako je z strani nasilne slovenske države za njih nevarnost Hojsa in njegovih izsiljevalcev povsem prenehala. Podzavestno so žrtve menila, da so se Hojsu dokončno smilile. No, v resnici je Hojs je samo za par dni, torej začasno prekinil svoje nasilne aktivnosti proti dolžnikom, na to pa s svojim nasiljem, ki je imelo isti motiv in ista pravila nadaljeval, a navidezno z nekoliko milejšimi pravili kot prej.

A mučenje njegovih žrtev se je nadaljevalo, seveda "zakonito" tako kot prej,  

 1. z molkom slovenske politike,
 2. z neznosno ležernostjo vrlega predsednika vlade Mira Cerarja,
 3. z pasivnostjo Ministrstva za pravosodje Republike Slovenije,
 4. z pasivnostjo ministra za pravosodje RS, mag. Gorana Klemenčiča,
 5. z ignoranco Okrajnih sodišče v Republiki Sloveniji /njih 44/,
 6. z cinizmom in aroganco izvršilnih sodnikov v teh sodiščih,
 7. z ignoranco predstavnikov Zbornice izvršiteljev Slovenije,  
 8. z pohajkovanji izvršiteljev po Republiki Sloveniji, na stroške žrtev,
 9. z nenapovedanimi obiski na domovih žrtev /dolžnikov/,
 10. z lepljenjem grozilnih pisem po vratih žrtev in tretjih oseb,
 11. z ponovnimi nenapovedanih obiskov na domovih žetev,
 12. z ponovnimi nenapovedanimi obiski na vratih tretjih oseb,
 13. z vstopanjem v bivalne prostore žrtev brez njihovega dovoljenja,
 14. z vstopanjem v stanovanja in hiše brez potrebne sodne odredbe,
 15. z vstopanjem v stanovanja in hiše last tretjih oseb,
 16. z lepljenjem nalepk "ZARUBLJENO" po pohištvu last žrtev,
 17. z lepljenjem nalepk "ZARUBLJENO" po premoženju last tretjih oseb,
 18. z fotografiranjem premičnega premoženja last žrtev - dolžnikov,
 19. z fotografiranjem premičnega premoženja last tretjih oseb,
 20. z fotografiranjem pomanjkljivo oblečenih otrok žrtev,
 21. z siljenjem žrtev za denar od 150,00 EUR do 300,00 EUR,
 22. z izsiljevanjem žrtev za denar tudi do 10.000,00 EUR,
 23. z izsiljevanjem žrtev za celotne terjatve po napačnem izračunu izvršitelja,
 24. z cenitvami premoženja last žrtev pod vsako razumno ceno,
 25. z popisi dotrajanega premoženja last žrtev in last tretjih oseb,
 26. z siljenjem žrtev v posojilo pri sosedih za plačilo stroškov izvršitelja,
 27. z grožnjami z odtujitvijo premičnega premoženja,
 28. z grožnjami z izpraznitvijo stanovanj last žrtev in tretjih oseb,
 29. z grožnjami z izpraznitvijo hiš last žrtev in tretjih oseb,
 30. z grožnjami z izpraznitvijo poslovnih prostorov last žetev,
 31. z oviranjem opravljanja poslovne dejavnosti podjetnikom,
 32. z oviranjem opravljanja poslovne dejavnosti pravnim osebam,
 33. z blatenjem ugleda podjetnikov in pravnih oseb ter njihovega poslovodstva,
 34. z grožnjami z odtujitvijo ne zarubljivih stvari last podjetnikov, ki jih podjetnik nujno potrebuje za opravljanje svoje poslovne dejavnosti,
 35. z grožnjami z odtujitvijo ne zarubljivih predmetov last pravnih oseb, ki jih pravne osebe nujno potrebujejo za opravljanje svoje poslovne dejavnosti,
 36. z psihični oblikami mučenja žrtev,
 37. z ustrahovanjem žrtev in njihovih članov družine,
 38. z ustrahovanjem mladoletnih otrok žrtev,
 39. z grožnjami s ključarji,
 40. z grožnjami s policijo,
 41. z grožnjami s sodišči,
 42. z grožnjami s državnim tožilstvom,
 43. z lažmi in podtikanji uradnih oseb,
 44. z kazenskim ovajanjem žetev kot nedolžnih posameznikov,
 45. z kazenskim ovajanjem članov družin žrtev,
 46. z napačnimi obračuni stroškov za izvršitelje in njihove izsiljevalce,
 47. z odvzemom in protipravno začasno ali trajno prilastitvijo gotovine,
 48. z uničenjem tujega premoženja,
 49. z prodajo tujega premoženja pod vsako realno in razumno ceno,
 50. z nepravilnimi postopki na relacijo »izvršitelj – sodišče – ministrstvo za pravosodje«…… upnik in dolžnik.
 51. in tako naprej in tako dalje.

Glede na odziv javnosti na nepravilnosti izvršiteljev in njihovih izsiljevalcev so izvršitelji morali ugotoviti »zakonitost« svojega dela.

Za to so žrtve imele dokaj mir samo dober mesec šteto od zadnjih napadov v temu letu ter od napadov na svoje družine ter na svoje premoženja in premoženje tretjih oseb. Ta čas je na primer izvršitelj Marjan Hojs "ugotovil" da je njegovo delo in delo njegovih izsiljevalcev celo "zakonito" in da ni zakonskih razlogov, da bi s takim svojim delom prenehal ali, da bi spreminjal njegova pravila. Takega menja so bila vsa slovenska okrajna sodišča in njihovi izvršilni sodniki, policisti, državni tožilci in nenazadnje ključarji in drugi, pri čemer sta se slovenska politika in Miro Cerar na te vse zločine pasivno odzivala ali pa se sploh nista odzvala.

Vse to je služilo CZPNN, za to, da je za razliko od žrtev /dolžnikov/ lahko pričakovalo nove napade slovenske države take kot jih je uprizorila v drugi polovici lanskega leta in v temu delu tega leta. Opozorila CZPNN slovenskim državljankam in državljanom kot žrtvam pred novimi Hojsovimi napadi niso bodi si zalegla ali pa jih ljudje niso kot take vzeli resno.

IN ZGODILO SE JE, DA JE CZPNN IMELO ŠE KAKO PRAV

V zadnjih dveh mesecih so ljudje na dežurne kontakte za zvezo z CZPNN občasno klicali zgolj zaradi izmenjave mnenj o tej tekoči problematiki ali celo iz dolgčasa, zadnja dva sin pa je na zvezah za kontakte s CZPNN ponovno postalo panično in celo v določenih primerih nevzdržno.

Ljudje nam spet v svoji paniki poročajo, da jih napada predvsem izvršitelj Marjan Hojs iz Kamnika s svojimi izsiljevalci, seveda spet »zakonito« kako pa drugače. Vse se dogaja po zgoraj navedenih 50-ih pravilih naštetih od številke 1 do številke 50.

Kdo je zmagal ?

Zmagala je nasilna in neodgovorna slovenska politika z Mirom Cerarjem na čelu, upniki, izvršilna sodišča in izvršilni sodniki, Ministrstvo za pravosodje RS z vrlim pravosodnim ministrstvom mag. Goranom Klemenčičem na čelu in Zbornica izvršiteljev Slovenije, pa še kdo poleg njih.

In kdo je izgubil ?

Izgubili so:

 1. CZPNN, ki si je v svojem boju le prislužilo kazensko ovadbo izvršitelja Marjana Hojsa iz Kamnika in vse kar temu v nadaljevanju sledi in
 1. Slovenske državljanke in državljani, kot nič vredni dolžniki, reveži in žrtve perverznega pravosodnega nasilja slovenskega režima.
 1. Izgubili so naši otroci, vnuki in pravnuki, ki bodo v tem nasilju izgubljene generacije, ki sledijo.  

 

SPREMEMBA TAKTIKE DELOVANJA CZPNN

Glede na hud poraz CZPNN in slovenskega naroda v boju z slovenskim režimom za svoje minimalno dostojno življenje, je CZPNN opravilo analizo svojega delovanja za od 01.07.2014 do  31.03.2015. V tej analizi je bilo ugotovljeno, da se je Republika Slovenija postavila na svoje stališče, po katerem je nad njenimi državljankami in državljani potrebno z perverznim nasiljem nadaljevati tako kot doslej.

Sled nje se že izvaja.

CZPNN pa se bo borilo nekoliko drugače in sicer:

 1. Ne bo reševalo individualnih primerov posameznih državljank in državljanov.
 2. Predstavniki CZPNN ne bodo pred okrajnimi sodišči v izvršilnih postopkih zastopali dolžnikov razen izjemoma.
 1. CZPNN bo, upoštevaje stopnjo nasilnosti slovenskega režima še naprej pozivalo slovenske državljanke in državljane proti režimski tiraniji.
 1. CZPNN bo to počelo tudi preko svetovnega portala FACEBOOK in preko svojih dveh spletni strani:

http://www.publishwall.si/czpnn in

www.czpnn.si ,

ter preko drugih javnih medijev v kolikor jih bo lahko dostopilo.

 1. CZPNN bo štelo za svoje člane in enako misleče samo tiste državljanke in državljane ki se bodo registrirali preko spletnega obrazca »pristopna izjava«, ki ima sledečo povezavo: http://www.czpnn.si/index.php/pristopna-izjava .
 1. CZPNN še vedno ima svoje dežurne kontakte za prejemanje obvestil, to sta,

NAMEN SPREMEMBE TAKTIKE DELOVANJA CZPNN: 

S tako novo taktiko CZPNN želi organizirati vse žrtve pravosodnega nasilja v Sloveniji ker je prepričano, da se lahko v ime »ŽRTVE PRAVOSODNEGA NASILKA« lahko spravi en milijon slovenskih državljank in državljanov. Z organizacijo žetev pravosodnega nasilja CZPNN želi ustvariti kritično maso slovenskih prebivalcev, ki bi se končno odpravili na ulice:  

1. Zaradi borbe za naš boljši jutri in boljši jutri naših otrok, vnukov in pravnukov.

 •  Zaradi razveljavitve inkriminiranega pravnega reda Republike Slovenije in njegove nadomestitve z novim.

  3.      Zaradi dosege prepovedi delovanja slovenske gnile in iztrošene politike, ki deluje od 26.06.1991 dalje.

  4.      Zaradi dosega odstopa trenutne Vlade Republike Slovenije in njenega predsednika Mira Cerarja na čelu ter zaradi razpustitve vseh njenih resorjev.

  5.      In zaradi dosega drugih nujnih ciljev.

  Opozarjamo državljanke in državljane na to, da so te akcije naša pravica od katere nas nihče ne sme in ne more odvezati in dolžnost vsakega slehernega in poštenega državljana Republike Slovenije.

  Srečno !

  CZPNN

Zadnje objave

Tue, 14. Jan 2020 at 17:27

1065 ogledov

ODHOD VELIKEGA BORCA
https://www.iusinfo.si/medijsko-sredisce/kolumne/255873

Sun, 8. Sep 2019 at 22:56

1362 ogledov

KONČNO USTAVNA PRITOŽBA
Po skoraj treh letih zavlačevanja, se je Slovensko Vrhovno sodišče le skilavilo in s svojo "Sodbo v imenu ljudstva" z dne: 04.04.2019 opravilna št. I Ips 39962/2011 (V K 39962/2011) odločilo o moji zahtevi za varstvo zakonitosti z dne 16.02.2017. Ker je odločitev Vrhovnega sodišča Republike Slovenije bila zame negativna, so zato nastali pogoji, ki mi dovoljujejejo vložitev ustavne pritožbe pri Ustavnem sodišču Republike Slovenije, ki bo vložena v roku, to je najpozneje dne 23.10.2019, s čemer se bo utrdila nadaljnja pot za pritožbo, ki bo (če bo to potrebno) vložena pri Evropskem sodišču za človekove pravice v Strazburgu.  CZPNN

Sat, 10. Mar 2018 at 23:36

2348 ogledov

NEVERJETEN MAFIJSKI OBRAČUN MED SLOVENSKIMI SODNIKI
Na sedež društva CZPNN smo prejeli dokaj zanimivo pismo nekega gospoda, ki se v svoji vsebini glasi: I. Iz zanesljivih virov sem prejel  informacijo, da kranjska sodnica Marjeta Dvornik prijateljuje in hodi na kavo z znanim kriminalcem Dinom Lalićem, ki je bil večkrat že zaprt. To je menda znano tudi NPU. Prav ona je bila tista, ki je oprostila roparja na poštarja, čeprav je bil dobljen pri dejanju. Sodba je bila kasneje razveljavljena, krivdo pa je valila na policijo in tožilstvo. Prav ona je tudi zavrnila izročitev za tistega ruskega tajkuna, ki je bil kasneje dejansko tudi spuščen in ki ga kljub sodni  odredbi niso izročili Nemčiji, kot je bilo zahtevano. Pri njej je tudi zastarala zadeva proti močnemu nemškemu podjetniku in še kaj…….   II. Povem Vam še še, da Kranjsko  sodišče veselo krši tudi delovno pravno zakonodajo. Višje delovno in socialno sodišče je namreč že konec leta 2015 sprejelo stališče, da sodniku na ustavno zakonit način preneha službeno razmerje šele z vročitvijo obrazložene odločbe sodnega sveta, ne pa že z dnem odločitve oz. potrditve ocene na seji sodnega sveta, torej za nazaj. To v primeru mojega brata, da mu je službeno razmerje prenehalo še predno je bila odločba pravnomočna in izvršljiva, sa ga je  odjavilo iz vseh zavarovanj, torej toliko prej, še pred  vročitvijo obrazložene sodne odločbe, zoper katero je bilo šele možno vložiti pravno sredstvo. Posledično to pomeni, da mu protipravno niso izplačali zaostale plače in tudi ne zakonite odpravnine, glede nato, da sem se v nadaljuvanju  dejansko upokojil. Nezakonito stanje je kranjsko sodišče  vleklo kar naprej, čeprav je bilo jasno stališče Višjega sodišča že predhodno  znamo. S tem v zvezi bo v teh dneh podan zahtevek na kranjsko sodišče po izplačilu zaostale plače in odpravnine, vključno z zakonitimi zamudnimi obrestmi. Me zanima, če bodo vztrajali na nezakoniti kršitvi, saj je slednje prekršek. V tem primeru jim seveda sledi tožba na delovno sodišče, kjer jim bodo nastali še dodatni stroški. Ki seveda ne gredo neposredno iz njihovega žepa. Vidiš, če moj brat nebi bil pravnik in zadeve ne bi našel in preštudiral, bi se mirno izmaknili obveznosti. Žalostno je to, da  je sodišče prvo, ki mora spoštovati zakonodajo in bi moralo tako ugotovljeno nezakonitost odpraviti že po uradni dolžnosti. Sicer pa je zadeva glede prenehanja sodniške funkcije že na evropskem sodišču - to je prvi primer, da sodnik toži Slovenijo. Druga zadeva, zaradi kršitve ustavnih pravic pa bo tudi kmalu vložena. Še to: Špela Koleta je ena od kandidatk za višjo sodnico v  Višjem sodišču v Ljubljani, prav tako Marjeta Dvornik. Sliši se, da naj menda nimata možnosti za napredovanje ker naj bi to mesto bilo rezervirano za za  Srečka Škerbeca. Res so pokvarjeni, zato so se znebili mojega brata, ker je bil preveč suveren in ni tulil v njihov rog. Nekaj bo že dosegel v kratkem, končni epilog pa na evropskem sodišču. Žal krivci ne bodo odgovarjali.

Wed, 10. Jan 2018 at 20:28

2186 ogledov

NEZNOSNA DVOLIČNOST SLOVENSKE POLITIKE KI BREZ DVOMA VODI K PROPADU SLOVENIJE
Sovenska politika je tako nevarno dvolična, da je zelo nevarno, da za seboj v propad ne potegne slovensle države. To je uspelo dokazati poslancu Dr. Vinku Gorenaku kar je razvidno tudi iz priložene objave v nadaljevanju.    http://nova24tv.si/slovenija/politika/govor-poslanca-gorenaka-ki-bo-sel-v-zgodovino-zakaj-ahmad-zakaj-pri-njemu-cloveski-vidik-in-pravno-dopustno-dejanje-pri-nekaj-sto-enakih-primerih-pa-ne/ Dr. Vinko Gorenak je do te mere povozil Miroslava Mira Cerarja, ki je ta zagitovo šel domov polnih gat. Če pa je Miroslav Miro Cerar karkoli po svoji materi, hvala bogu že pokojni Zdenki Cerar, utegne Dr. Vinko Gorenak končati pod streli narčenega morilca. Temu utegne slediti aretacija in zaprtje nadomestnega morilca natančno tako kot v zadevi Dr. Milka Noviča.

Sun, 7. Jan 2018 at 10:10

2382 ogledov

MALOUMNI SLOVENSKI SODNIKI IN NJIHOV KONEC (1)
Da je Slovenija čudna država pove tudi katastrofalno slabo stanje v njenem sodstvu oziroma v pravosodju kot vzporedni veji oblasti, ki je od leta 1945 delovala brez kakršnega koli resnega nadzora. To je bil tudi razlog da so se slovenski sodniki igrali s pravom in da niso dojeli "Da tisti, ki se igra s pravom, da se igra sam s seboj, s svojo državo in z njeno ureditvijo." Slednje je povzeto po bivšem in sedaj že pokojnem beograjskem odvetniku z mednarodno pravno reputacijo Filo Filoto. IGRE IN AVANTURE SLOVENSKIH SODNIKOV. Igre slovenskih sodnikov so po svoji vsebini in po svojih posledicah v resnici igre brez meja. Poleg teh iger brez meja so slovenski sodniki kot posebne sorte avanturisti v Sloveniji uprizarjali prav tako posebne sorte avanture. Ena od takih avantur je bila avantura imenovana "TRAJNI SODNIŠKI MANDAT" kar je pomenilo, da so se slovenski sodniki lahko pasli po slovenskih sodiščih do svojega sedemdesetega leta starosti. Taka avantura je imela več svojih pomenov. Eden od takih pomenov je bil ta, da so sodniki imeli zagotovljeno službo do svojega sedemdesetega leta in da so si kot nedotakljivi lahko ustvarjali kriminalno preteklost ne da bi jih kdorkoli in kadarkoli vprašal kaj delajo ali jih opozoril na to, da trga ne smejo početi. S trajniškim sodniškim mandatom so si slovenski sodniki poleg trajne sodniške funkcije zagotovili tudi čas v katerem so lahko njihovi potomci (sinovi in hčere) dokončali visoko izobrazbo in tako izpolnili pogoje za službovanje v slovenskih sodiščih. S tem se je nadaljevala "okupacija" sodišč, ki jih je okupira slovenska skorumpirana sodniška svojat. Vse te igrice in avanture slovenskih sodnikov sta organizirala in vodila Slovenski sodnisvet in Vrhovno sodišče Republike Slovenije z vrlim vrhovnim sodnikom Brankom Maslešo na čelu. Šele po tem, pa na vrsto pridejo nižji sodnice in sodniki, ki se jih od konca leta 2007 sumi, da niso izpolnili vseh pogojev za izvolitev v sodniško funkcijo, ki jih predvideva 8. člen Zakona o sodniški službi in da posledično temu sploh niso sodniki. Položaj teh oseb, ki se žažno izdajajo kot sodniki, pa naj bi ustrezal  pravosodnim goljufom, plagiatorjem in sodnim šušmarjem. Utemeljitev za slednjo navedbo pa dobimo v dejstvu, da so slovenski sodniki preko Sodnega sveta in slovenske politike (Državni zbor Republike Slovenije) ter Vrhovnega sodišča Republike Slovenije z Republiko Slovenijo sklenili nično delovno razmerje.   Se nadaljuje  

Sun, 24. Sep 2017 at 20:30

4154 ogledov

KAKO SO ME DEJANSKO IZGNALI IZ SLOVENIJE
Dne 25.12.2016 so me izgnali iz Slovenije čeprav sem se iz Slovenije navedenega dne uradno izselil v  tujino. Do moje izselitve je prišlo po dolgoletnih hudih pritiskov, ki jih je name in na moje člane družine vršila slovenska oblast. Navajam celo vrsto vprašanj, ki jih je uradna oseba Upravne enote v Radovljici z imenom Irena Likar dne 21.12.2011 protipravno zastavljala članom moje držine, kar je bilo odločilnega pomena za to, da sem se iz Slovenije začasno izselil. Uradna oseba Upravne enote v Radovljici pri zaslišanju članov moje družine je pri svojem delu ves čas dajala vtis, da se je za tako delo (zaslišanje) verzirala v kakšni fašistični oziroma nacistični šoli tretjega nemškega rajha. Moji člani družine so bili mučeni z sledečimi vprašanji:   Ali veste na katerem naslovu Rade Stanić dejansko živi in kako to veste ? Kdo je lastnik nepremičnine na naslovu kjer živite ? Kdaj se je izselil z naslova na katerem živite ? Ali veste, če se namerava kdaj vrniti na ta naslov ? Ali imata kot zakonca kakšne stike, se vidita, slišita in kje ? Ali veste kje se Rade Stanić zadržuje, kje prespi ? Ali veste na katerem naslovu prejema pošto in uradna pisanja ? Ali ima na naslovu Alpska crsta 62, Lesce urejene bivalne prostore (sanitarije, kuhinjo, ....) ? Ali je na naslovu Alpska cesta 62, lastnik stanovanja oz. nepremičnine ? Ali ima za najem prostorov na Alpski cesti 62, Lesce sklenjeno najemno pogodbo in s kom ? Ali veste kje Rade Stanić dela oz. kje je zaposlen ? Ali sta še vedno poročena ali sta v ločitvenem postopku ? Ali ima stanić s sinom kakšne stike ? Ali ima na svoje ime izdano kakšno položnico na naslov kje živita ? Ali veste kje ima svoje osebne predmete (obleko, obutev, higijena, dokumenti) ? Ali se gdaj vrača in prespi na naslovu kjer živite ? Ali poznate koga, ki bi več vedel povedati o prebivališču Radeta Stanića ? Ali ima avto ? Ali mu pokojnino prinese poštar ? Ali veste če se je odselil v tujino ali je v Sloveniji ? Ali imate v zvezi s tem sami kaj dodati ? Takih fašističnih vprašanj člani moje družine niso mogli izdržati več. Se nadaljuje.

Zadnji komentarji

Prijatelji

Dajana Babiččuk kobalMiran PetermanFeri LainščekLaščan ZlatorogAna Koswoodicinvestment CompanyDamjan GorenščekVili KovačičBožo žabjekAco MitrovicKlavdija Zebecsanja barnaBarbara KolmaničMateja SircaAzra .Klavdija HitiRoman VodebErnest SkrjanecTrenutek .rastko plohlMaja RadinBojan AhlinVika JelenBranko GaberAndres Zoran  IvanovicFranc JazbinsekBojan MehleStoyan Svet

NAJBOLJ OBISKANO

DA, DA, PA SE JE ZGODILO TO KAR JE PREDVIDEVALO CZPNN - ŽAL.