PRAVOSODNO NASILJE BREZ PRIMERE
Društvo CZPNN
Brežice, moje mesto

Torek, 27. januar 2015 ob 18:47

NUJNO OBVESTILO

Civilno združenje za pravičnost, napredek in nadzor iz Lesc, ki ga zastopa predsednik Rade Stanić /v nadaljevanju besedila CZPNN/ javno objavlja to nujno obvestilo, s katerim obvešča vse člane in članice društva in državljanke ter državljane Republike Slovenije, da je društvo sprejelo svoj sklep, z sledečo vsebino:

CZPNN je na svoji izredni in nujni seji Upravnega odbora, ki je bila na rezervni varovani lokaciji na Gorenjskem dne 24.01.2015 ob 23:00 uri na podlagi prošenj in zahtev več kot 500 oseb - slovenskih državljank in državljanov, ki jih je CZPNN prejelo, po običajni pošti, elektronski pošti z naslovom czpnn1@gmail.com. spletni strani društva z naslovom www.czpnn.si  in na druge načine opravilo sejo svojega Upravnega odbora na kateri je bil sprejet sledeč,

 

U  G  O  T  O  V  I  T  V  E  N  I        S  K  L  E  P

o trenutnem stanju v Republikiu Sloveniji na področju sodstva

s katerim je ugotovilo sledeče:

 1. Da se je preko telefonov društva CZPNN s številko 031 597 488 in drugih telefonov, spletne strani društva z naslovom www.czpnn.si in spletne strani z naslovom http://www.publishwall.si/czpnn, osebno in preko družbenega portala www.facebook.com na sedež našega društvo obrnilo več kot 500 naših članic in članov ter državljank ter državljanov Republike Slovenije, ki so nam zaupali:
  • da so vsa okrajna sodišča v Republiki Sloveniji očitno ostala brez kakršnega koli nujnega nadzora,
  • da so brez kakršnega koli nujnega nadzora ostali izvršitelji, še posebej pa izvršitelj Marjan Hojs iz Kamnika in njegovi nešteti sumljivi pomočniki,
  • da Ustava Republike Slovenije očitno vedno manj deluje, da se ta akt zlorablja in krši ali se ga sploh ne spoštuje,
  • da ne deluje pravni red Republike Slovenije in da je očitno nedorečen ter skoraj neuporaben,
  • da so napadani v svojih lastnih hišah in stanovanjih in da jih napada izvršitelj Marjan Hojs iz Kamnika in njegovi številni sumljivi pomočniki,
  • da so napadani tudi v stavbah in stanovanjih, ki jih imajo v najemu,
  • da se jim pleni tudi njihov denar v drobižu,
  • da se jim pleni tudi druge njihove dobrine in celo zlato,
  • da izvršitelj Marjan Hojs vsakodnevno na njihove domove pošilja svoje sumljive pomočnike, ki jih nenajavljeno obiskujejo na njihovih domovih in jih ustrahujejo tako, da jim osebno grozijo z vlomom v njihove domove ter s policijo in z državnimi tožilstvi,
  • da jim sumljivi pomočniki izvršitelja Marjana Hojsa iz Kamnika brez njihovega dovoljenja nasilno vstopajo v njihove stanovanjske hiše in stanovanja ter v stanovanjske prostore, jih preiskujejo in brez njihovega dovoljenja fotografirajo njihovo premično premoženje,
  • da, fotografirajo tudi nepremično premoženje, ki je v lasti tretjih oseb, ki niso dolžniki oziroma nikomur nič ne dolgujejo,
  • da brez potrebnega sodnega naloga opravljajo hišne preiskave,
  • da brez dovoljenja prizadetih oseb fotografirajo njihove pomanjkljivo oblečene otroke in druge člane družine kot so stari in onemogli jih ustrahujejo,
  • da to počnejo na celotnem ozemlju Republike Slovenije,
  • da otroke prizadetih tudi mučijo tako, da jim rubijo njihove otroške igrače in druge stvari iz tega naslova,
  • da jim kršijo temeljne človekove pravice in svoboščine, ki jim jih zagotavlja Evropska konvencija za človekove prave in svoboščine in vedno bolj pomanjkljiva Ustava Republike Slovenije, med katere sodi tudi človekova pravica do zasebne lastnine ter človekova pravica do mirnega užitka in posesti lastnine,
  • da se izvršitelj Marjan Hojs in njegovi sumljivi pomočniki v postopkih ne sklicujejo na upnike in na njegove terjatve ampak od njih izsiljujejo od vsakega denarni znesek v višini 300,00 EUR, kar kaže na to, da delajo za svoj račun in da grabijo tam kjer se da še kaj ugrabiti ter to za vsako ceno tudi za ceno perverznega nasilja in kršenja moralnih načel, Ustave RS in Evropske konvencije za človekove pravice,
  • da, ljudje zaradi strahu bežijo s svojih domov in da s seboj odnašajo svoje otroke in da se potepajo iz kraja v kraj na območju Republike Slovenije,
  • da zaradi napadov izvršitelja Marjana Hojsa iz Kamnika in občasno drugih izvršiteljev odvzemov denarnih sredstev last državljanov, državljani vključno z mladoletnimi otroci nimajo hrane in oblačil in da so v zimskem času izpostavljeni nizkim temperaturam, zmanjkuje pa jim tudi za obveznosti iz naslova plačevanja tekočih stroškov za stanovanje in drugih stroškov,
  • da nepismeni ali komaj pismeni sumljivi pomočniki izvršitelja Marjana Hojsa določajo cene za premičnine last svojih žrtev – državljank in  državljanov Republike Slovenije in članov CZPNN pod vsako razumno ceno,
  • da se zaradi pravosodnega nasilja in boleni kot posledice tega mnogi ljudje v Republiki Sloveniji po pomoč zatekajo v ustanove splošnega zdravstva in zaradi psihičnih težav v psihiatrične bolnišnice kjer so praviloma hospitalizirani, ali so poslani domov v tako imenovano domače zdravljenje,
  • da mnogi ljudje mislijo na edino rešitev . samomor   

G  L  A  V  N  I       S  K  L  E  P:

o začetku organizacije in izvedbi množičnih protestov

 1. Proti Okrajnim sodiščem v Republiki Sloveniji in proti izvršitelju Marjanu Hojsu iz Kamnika ter njegovim pomočnikom se takoj začnejo organizirati množilni protesti.
 1. Ime protestov je: "SHOD ŽRTEV PRAVOSODNEGA NASILJA."
 1. Lokacija protestov: Pred stavbo Ministrstva za pravosodje Republike Slovenije, Župančičeva št. 3, v Ljubljani.
 1. Protestni shod se zaradi njegove legalnosti najpozneje tri dni pred njegovo realizacijo prijavi pristojni policiji, ki je v tem primeru Policijska postaja Ljubljana – Center.
 1. Protesti se fizično izvedejo dne 16.02.2015 ob 15:00 uri.
 1. Protesti bodo trajal do 5 ur.
 1. Shod bo miren in spodoben – organizirano varovanje protestov se ne predvideva.
 1. Pridobi se soglasje lastnika prostora na katerem bodo protesti.
 1. Pridobi se dovoljenje za čezmerno obremenjevanje okolja s hrupom.
 1. Pridobijo se potrdila o tehnični brezhibnosti ozvočenja shoda.
 1. Pridobi se dovoljenje za zaporo ceste oziroma prometa s prometno tehniko.
 1. Na poziv upravnega organa se plača morebitna upravna taksa.
 1. Na shod se povabijo žrtve pravosodnega nasilja, članice in člani CZPNN in drugi zainteresirani državljanke in državljani RS, ter opazovalci iz tujine, domači in tuji mediji.
 1. Prodovi se soglasje Ministrstva za promet Republike Slovenija k zahtevi Civilnega združenja za pravičnost, napredek in nadzor iz Lesc za dovolitev brezplačnih javnih prevozov za protestnike, ki velja za javni avtobusni in železniški promet.
 1. Po potrebi se javni protest večkrat ponovi.

Glede na resnost te problematike Članice in člani CZPNN in državljanke ter državljani RS, ki jih CZPNN zastopa bodo za ustavitev nasilja, ki ga trpijo z strani Okrajnih sodišč v Republiki Sloveniji in izvršitelja Marjana Hojsa iz Kamnika ter njegovih številnih sumljivih pomočnikov, v znak zavarovanja sebe in svojih družin ter svojega premoženja postopali odločno.

To pomeni, da bodo za dosego svojih namenov izrabili vsa razpoložljiva legalna pravna  sredstva, če ta sredstva ne bodo dala pravih rezultatov, pa bodo prisiljeni poseči tudi po nelegalnih sredstvih. 

O   b   r   a   z   l   o   ž   i   t   e   v: 

Civilno združenje za pravičnost, napredek in nadzor iz Lesc se na žalost njegovih članic in članov in na žalost slovenskih državljank in državljanov srečuje z sila perečim problemom, ki se je zgrnil na pleča slovenskega malega človeka in na njegovo premoženje kar mu ga je sploh še ostalo. Za to se je naše društvo bilo prisiljeno odločiti za organizacijo in izvedbo javnih protestov, ki bodo v ponedeljek dne 16.02.2015 ob 15:00 uri pred stavbo Ministrstva za pravosodje Republike Slovenije, na naslovu Župančičeva ulica št. 3, v Ljubljani.

Javni protesti so naperjeni proti Okrajnim sodiščem v Republiki Sloveniji in priti slovenskim izvršiteljem, zlasti proti izvršitelju Marjanu Hojsu iz Kamnika in njegovim številnim sumljivim pomočnikom. Za to se je CZPNN odločilo takoj začeti priprave na javne proteste in na njihovo dejansko izvedbo. Razlogi za to pa so razvidni iz vsebine ugotovitvenega sklepa CZPNN. Kot je razvidno iz uvoda te vloge je ime protestov je: "SHOD ŽRTEV PRAVOSODNEGA NASILJA." Lokacija protestov, je pred stavbo Ministrstva za pravosodje Republike Slovenije, Župančičeva št. 3, v Ljubljani. Zaradi legalnosti navedenih protestov bo njihov organizator proteste prijavil pri pristojni policiji, ki je Policijska postaja Ljubljana – Center, ki je bila o tem danes dne 27.01.2015 tudi podrobno obveščena po telefonu. Protesti bodo fizično izvedeni v ponedeljek dne 16.02.2015 ob 15:00 uri in bodo trajali predvidoma do 5 ur. Shod načrtujemo kot miren in spodoben, za to ne predvidevamo organiziranega varovanj shoda oziroma protestov. Organizator bo za svoje proteste od lastnika prostora na katerem bodo protesti pridobil potrebno soglasje. Predvideva se, da bodo protesti primerno ozvočeni, za to bo organizator pridobil tudi od pristojnega organa potrebno dovoljenje za čezmerno obremenjevanje okolja s hrupom in potrebna potrdila o tehnični brezhibnosti ozvočenja shoda. Ker se predvideva, da se bo protestov udeležila večja masa žrtev pravosodnega nasilja bo organizator pridobil potrebno dovoljenje pristojnega organa za zaporo ceste oziroma prometa s primerno prometno tehniko. Organizator bo na poziv upravnega organa plačal morebitno upravno takso. Zaradi dosega cilja množičnih demonstracij bo organizator na proteste povabil žrtve pravosodnega nasilja, članice in člane CZPNN in druge za proteste zainteresirane državljanke in državljane Republike Slovenije, domače in tuje medije in drugi zainteresirane ljudi, ter več domačih in tujih opazovalcev ter tuje in domače medije

Glede na neverjetno bedo in revščino slovenskega naroda, zlasti tistega s podeželja, pa bo organizator od Ministrstva za promet Republike Slovenije zahteval, da bodo za udeležence protestov dne 16.02.2015 javni prevozi z avtobusi in vlaki brezplačni.

Glede na naravo razlogov za proteste z dne 16.02.2015 ob 15:00 uri, organizator predvideva potrebo večkratni ponovitvi protestov z istim ciljem in namenom. Če bo taka potreba izkazana bodo protesti izvedeni na isti lokaciji večkrat.

S tem je sklep utemeljen.

CZPNN: Predsednik: Rade Stanić

Zadnje objave

Tue, 14. Jan 2020 at 17:27

967 ogledov

ODHOD VELIKEGA BORCA
https://www.iusinfo.si/medijsko-sredisce/kolumne/255873

Sun, 8. Sep 2019 at 22:56

1224 ogledov

KONČNO USTAVNA PRITOŽBA
Po skoraj treh letih zavlačevanja, se je Slovensko Vrhovno sodišče le skilavilo in s svojo "Sodbo v imenu ljudstva" z dne: 04.04.2019 opravilna št. I Ips 39962/2011 (V K 39962/2011) odločilo o moji zahtevi za varstvo zakonitosti z dne 16.02.2017. Ker je odločitev Vrhovnega sodišča Republike Slovenije bila zame negativna, so zato nastali pogoji, ki mi dovoljujejejo vložitev ustavne pritožbe pri Ustavnem sodišču Republike Slovenije, ki bo vložena v roku, to je najpozneje dne 23.10.2019, s čemer se bo utrdila nadaljnja pot za pritožbo, ki bo (če bo to potrebno) vložena pri Evropskem sodišču za človekove pravice v Strazburgu.  CZPNN

Sat, 10. Mar 2018 at 23:36

2201 ogledov

NEVERJETEN MAFIJSKI OBRAČUN MED SLOVENSKIMI SODNIKI
Na sedež društva CZPNN smo prejeli dokaj zanimivo pismo nekega gospoda, ki se v svoji vsebini glasi: I. Iz zanesljivih virov sem prejel  informacijo, da kranjska sodnica Marjeta Dvornik prijateljuje in hodi na kavo z znanim kriminalcem Dinom Lalićem, ki je bil večkrat že zaprt. To je menda znano tudi NPU. Prav ona je bila tista, ki je oprostila roparja na poštarja, čeprav je bil dobljen pri dejanju. Sodba je bila kasneje razveljavljena, krivdo pa je valila na policijo in tožilstvo. Prav ona je tudi zavrnila izročitev za tistega ruskega tajkuna, ki je bil kasneje dejansko tudi spuščen in ki ga kljub sodni  odredbi niso izročili Nemčiji, kot je bilo zahtevano. Pri njej je tudi zastarala zadeva proti močnemu nemškemu podjetniku in še kaj…….   II. Povem Vam še še, da Kranjsko  sodišče veselo krši tudi delovno pravno zakonodajo. Višje delovno in socialno sodišče je namreč že konec leta 2015 sprejelo stališče, da sodniku na ustavno zakonit način preneha službeno razmerje šele z vročitvijo obrazložene odločbe sodnega sveta, ne pa že z dnem odločitve oz. potrditve ocene na seji sodnega sveta, torej za nazaj. To v primeru mojega brata, da mu je službeno razmerje prenehalo še predno je bila odločba pravnomočna in izvršljiva, sa ga je  odjavilo iz vseh zavarovanj, torej toliko prej, še pred  vročitvijo obrazložene sodne odločbe, zoper katero je bilo šele možno vložiti pravno sredstvo. Posledično to pomeni, da mu protipravno niso izplačali zaostale plače in tudi ne zakonite odpravnine, glede nato, da sem se v nadaljuvanju  dejansko upokojil. Nezakonito stanje je kranjsko sodišče  vleklo kar naprej, čeprav je bilo jasno stališče Višjega sodišča že predhodno  znamo. S tem v zvezi bo v teh dneh podan zahtevek na kranjsko sodišče po izplačilu zaostale plače in odpravnine, vključno z zakonitimi zamudnimi obrestmi. Me zanima, če bodo vztrajali na nezakoniti kršitvi, saj je slednje prekršek. V tem primeru jim seveda sledi tožba na delovno sodišče, kjer jim bodo nastali še dodatni stroški. Ki seveda ne gredo neposredno iz njihovega žepa. Vidiš, če moj brat nebi bil pravnik in zadeve ne bi našel in preštudiral, bi se mirno izmaknili obveznosti. Žalostno je to, da  je sodišče prvo, ki mora spoštovati zakonodajo in bi moralo tako ugotovljeno nezakonitost odpraviti že po uradni dolžnosti. Sicer pa je zadeva glede prenehanja sodniške funkcije že na evropskem sodišču - to je prvi primer, da sodnik toži Slovenijo. Druga zadeva, zaradi kršitve ustavnih pravic pa bo tudi kmalu vložena. Še to: Špela Koleta je ena od kandidatk za višjo sodnico v  Višjem sodišču v Ljubljani, prav tako Marjeta Dvornik. Sliši se, da naj menda nimata možnosti za napredovanje ker naj bi to mesto bilo rezervirano za za  Srečka Škerbeca. Res so pokvarjeni, zato so se znebili mojega brata, ker je bil preveč suveren in ni tulil v njihov rog. Nekaj bo že dosegel v kratkem, končni epilog pa na evropskem sodišču. Žal krivci ne bodo odgovarjali.

Wed, 10. Jan 2018 at 20:28

2057 ogledov

NEZNOSNA DVOLIČNOST SLOVENSKE POLITIKE KI BREZ DVOMA VODI K PROPADU SLOVENIJE
Sovenska politika je tako nevarno dvolična, da je zelo nevarno, da za seboj v propad ne potegne slovensle države. To je uspelo dokazati poslancu Dr. Vinku Gorenaku kar je razvidno tudi iz priložene objave v nadaljevanju.    http://nova24tv.si/slovenija/politika/govor-poslanca-gorenaka-ki-bo-sel-v-zgodovino-zakaj-ahmad-zakaj-pri-njemu-cloveski-vidik-in-pravno-dopustno-dejanje-pri-nekaj-sto-enakih-primerih-pa-ne/ Dr. Vinko Gorenak je do te mere povozil Miroslava Mira Cerarja, ki je ta zagitovo šel domov polnih gat. Če pa je Miroslav Miro Cerar karkoli po svoji materi, hvala bogu že pokojni Zdenki Cerar, utegne Dr. Vinko Gorenak končati pod streli narčenega morilca. Temu utegne slediti aretacija in zaprtje nadomestnega morilca natančno tako kot v zadevi Dr. Milka Noviča.

Sun, 7. Jan 2018 at 10:10

2250 ogledov

MALOUMNI SLOVENSKI SODNIKI IN NJIHOV KONEC (1)
Da je Slovenija čudna država pove tudi katastrofalno slabo stanje v njenem sodstvu oziroma v pravosodju kot vzporedni veji oblasti, ki je od leta 1945 delovala brez kakršnega koli resnega nadzora. To je bil tudi razlog da so se slovenski sodniki igrali s pravom in da niso dojeli "Da tisti, ki se igra s pravom, da se igra sam s seboj, s svojo državo in z njeno ureditvijo." Slednje je povzeto po bivšem in sedaj že pokojnem beograjskem odvetniku z mednarodno pravno reputacijo Filo Filoto. IGRE IN AVANTURE SLOVENSKIH SODNIKOV. Igre slovenskih sodnikov so po svoji vsebini in po svojih posledicah v resnici igre brez meja. Poleg teh iger brez meja so slovenski sodniki kot posebne sorte avanturisti v Sloveniji uprizarjali prav tako posebne sorte avanture. Ena od takih avantur je bila avantura imenovana "TRAJNI SODNIŠKI MANDAT" kar je pomenilo, da so se slovenski sodniki lahko pasli po slovenskih sodiščih do svojega sedemdesetega leta starosti. Taka avantura je imela več svojih pomenov. Eden od takih pomenov je bil ta, da so sodniki imeli zagotovljeno službo do svojega sedemdesetega leta in da so si kot nedotakljivi lahko ustvarjali kriminalno preteklost ne da bi jih kdorkoli in kadarkoli vprašal kaj delajo ali jih opozoril na to, da trga ne smejo početi. S trajniškim sodniškim mandatom so si slovenski sodniki poleg trajne sodniške funkcije zagotovili tudi čas v katerem so lahko njihovi potomci (sinovi in hčere) dokončali visoko izobrazbo in tako izpolnili pogoje za službovanje v slovenskih sodiščih. S tem se je nadaljevala "okupacija" sodišč, ki jih je okupira slovenska skorumpirana sodniška svojat. Vse te igrice in avanture slovenskih sodnikov sta organizirala in vodila Slovenski sodnisvet in Vrhovno sodišče Republike Slovenije z vrlim vrhovnim sodnikom Brankom Maslešo na čelu. Šele po tem, pa na vrsto pridejo nižji sodnice in sodniki, ki se jih od konca leta 2007 sumi, da niso izpolnili vseh pogojev za izvolitev v sodniško funkcijo, ki jih predvideva 8. člen Zakona o sodniški službi in da posledično temu sploh niso sodniki. Položaj teh oseb, ki se žažno izdajajo kot sodniki, pa naj bi ustrezal  pravosodnim goljufom, plagiatorjem in sodnim šušmarjem. Utemeljitev za slednjo navedbo pa dobimo v dejstvu, da so slovenski sodniki preko Sodnega sveta in slovenske politike (Državni zbor Republike Slovenije) ter Vrhovnega sodišča Republike Slovenije z Republiko Slovenijo sklenili nično delovno razmerje.   Se nadaljuje  

Sun, 24. Sep 2017 at 20:30

3994 ogledov

KAKO SO ME DEJANSKO IZGNALI IZ SLOVENIJE
Dne 25.12.2016 so me izgnali iz Slovenije čeprav sem se iz Slovenije navedenega dne uradno izselil v  tujino. Do moje izselitve je prišlo po dolgoletnih hudih pritiskov, ki jih je name in na moje člane družine vršila slovenska oblast. Navajam celo vrsto vprašanj, ki jih je uradna oseba Upravne enote v Radovljici z imenom Irena Likar dne 21.12.2011 protipravno zastavljala članom moje držine, kar je bilo odločilnega pomena za to, da sem se iz Slovenije začasno izselil. Uradna oseba Upravne enote v Radovljici pri zaslišanju članov moje družine je pri svojem delu ves čas dajala vtis, da se je za tako delo (zaslišanje) verzirala v kakšni fašistični oziroma nacistični šoli tretjega nemškega rajha. Moji člani družine so bili mučeni z sledečimi vprašanji:   Ali veste na katerem naslovu Rade Stanić dejansko živi in kako to veste ? Kdo je lastnik nepremičnine na naslovu kjer živite ? Kdaj se je izselil z naslova na katerem živite ? Ali veste, če se namerava kdaj vrniti na ta naslov ? Ali imata kot zakonca kakšne stike, se vidita, slišita in kje ? Ali veste kje se Rade Stanić zadržuje, kje prespi ? Ali veste na katerem naslovu prejema pošto in uradna pisanja ? Ali ima na naslovu Alpska crsta 62, Lesce urejene bivalne prostore (sanitarije, kuhinjo, ....) ? Ali je na naslovu Alpska cesta 62, lastnik stanovanja oz. nepremičnine ? Ali ima za najem prostorov na Alpski cesti 62, Lesce sklenjeno najemno pogodbo in s kom ? Ali veste kje Rade Stanić dela oz. kje je zaposlen ? Ali sta še vedno poročena ali sta v ločitvenem postopku ? Ali ima stanić s sinom kakšne stike ? Ali ima na svoje ime izdano kakšno položnico na naslov kje živita ? Ali veste kje ima svoje osebne predmete (obleko, obutev, higijena, dokumenti) ? Ali se gdaj vrača in prespi na naslovu kjer živite ? Ali poznate koga, ki bi več vedel povedati o prebivališču Radeta Stanića ? Ali ima avto ? Ali mu pokojnino prinese poštar ? Ali veste če se je odselil v tujino ali je v Sloveniji ? Ali imate v zvezi s tem sami kaj dodati ? Takih fašističnih vprašanj člani moje družine niso mogli izdržati več. Se nadaljuje.

Zadnji komentarji

Prijatelji

čuk kobalMiran PetermanFeri LainščekLaščan ZlatorogAna Koswoodicinvestment CompanyDamjan GorenščekVili KovačičBožo žabjekAco MitrovicKlavdija Zebecsanja barnaBarbara KolmaničMateja SircaAzra .Klavdija HitiRoman VodebErnest SkrjanecTrenutek .rastko plohlMaja RadinBojan AhlinVika JelenBranko GaberAndres Zoran  IvanovicFranc JazbinsekBojan MehleStoyan Svet

NAJBOLJ OBISKANO

PRAVOSODNO NASILJE BREZ PRIMERE