Članek
PRAVOSODNO NASILJE BREZ PRIMERE
Objavljeno Jan 27, 2015

NUJNO OBVESTILO

Civilno združenje za pravičnost, napredek in nadzor iz Lesc, ki ga zastopa predsednik Rade Stanić /v nadaljevanju besedila CZPNN/ javno objavlja to nujno obvestilo, s katerim obvešča vse člane in članice društva in državljanke ter državljane Republike Slovenije, da je društvo sprejelo svoj sklep, z sledečo vsebino:

CZPNN je na svoji izredni in nujni seji Upravnega odbora, ki je bila na rezervni varovani lokaciji na Gorenjskem dne 24.01.2015 ob 23:00 uri na podlagi prošenj in zahtev več kot 500 oseb - slovenskih državljank in državljanov, ki jih je CZPNN prejelo, po običajni pošti, elektronski pošti z naslovom czpnn1@gmail.com. spletni strani društva z naslovom www.czpnn.si  in na druge načine opravilo sejo svojega Upravnega odbora na kateri je bil sprejet sledeč,

 

U  G  O  T  O  V  I  T  V  E  N  I        S  K  L  E  P

o trenutnem stanju v Republikiu Sloveniji na področju sodstva

s katerim je ugotovilo sledeče:

 1. Da se je preko telefonov društva CZPNN s številko 031 597 488 in drugih telefonov, spletne strani društva z naslovom www.czpnn.si in spletne strani z naslovom http://www.publishwall.si/czpnn, osebno in preko družbenega portala www.facebook.com na sedež našega društvo obrnilo več kot 500 naših članic in članov ter državljank ter državljanov Republike Slovenije, ki so nam zaupali:
  • da so vsa okrajna sodišča v Republiki Sloveniji očitno ostala brez kakršnega koli nujnega nadzora,
  • da so brez kakršnega koli nujnega nadzora ostali izvršitelji, še posebej pa izvršitelj Marjan Hojs iz Kamnika in njegovi nešteti sumljivi pomočniki,
  • da Ustava Republike Slovenije očitno vedno manj deluje, da se ta akt zlorablja in krši ali se ga sploh ne spoštuje,
  • da ne deluje pravni red Republike Slovenije in da je očitno nedorečen ter skoraj neuporaben,
  • da so napadani v svojih lastnih hišah in stanovanjih in da jih napada izvršitelj Marjan Hojs iz Kamnika in njegovi številni sumljivi pomočniki,
  • da so napadani tudi v stavbah in stanovanjih, ki jih imajo v najemu,
  • da se jim pleni tudi njihov denar v drobižu,
  • da se jim pleni tudi druge njihove dobrine in celo zlato,
  • da izvršitelj Marjan Hojs vsakodnevno na njihove domove pošilja svoje sumljive pomočnike, ki jih nenajavljeno obiskujejo na njihovih domovih in jih ustrahujejo tako, da jim osebno grozijo z vlomom v njihove domove ter s policijo in z državnimi tožilstvi,
  • da jim sumljivi pomočniki izvršitelja Marjana Hojsa iz Kamnika brez njihovega dovoljenja nasilno vstopajo v njihove stanovanjske hiše in stanovanja ter v stanovanjske prostore, jih preiskujejo in brez njihovega dovoljenja fotografirajo njihovo premično premoženje,
  • da, fotografirajo tudi nepremično premoženje, ki je v lasti tretjih oseb, ki niso dolžniki oziroma nikomur nič ne dolgujejo,
  • da brez potrebnega sodnega naloga opravljajo hišne preiskave,
  • da brez dovoljenja prizadetih oseb fotografirajo njihove pomanjkljivo oblečene otroke in druge člane družine kot so stari in onemogli jih ustrahujejo,
  • da to počnejo na celotnem ozemlju Republike Slovenije,
  • da otroke prizadetih tudi mučijo tako, da jim rubijo njihove otroške igrače in druge stvari iz tega naslova,
  • da jim kršijo temeljne človekove pravice in svoboščine, ki jim jih zagotavlja Evropska konvencija za človekove prave in svoboščine in vedno bolj pomanjkljiva Ustava Republike Slovenije, med katere sodi tudi človekova pravica do zasebne lastnine ter človekova pravica do mirnega užitka in posesti lastnine,
  • da se izvršitelj Marjan Hojs in njegovi sumljivi pomočniki v postopkih ne sklicujejo na upnike in na njegove terjatve ampak od njih izsiljujejo od vsakega denarni znesek v višini 300,00 EUR, kar kaže na to, da delajo za svoj račun in da grabijo tam kjer se da še kaj ugrabiti ter to za vsako ceno tudi za ceno perverznega nasilja in kršenja moralnih načel, Ustave RS in Evropske konvencije za človekove pravice,
  • da, ljudje zaradi strahu bežijo s svojih domov in da s seboj odnašajo svoje otroke in da se potepajo iz kraja v kraj na območju Republike Slovenije,
  • da zaradi napadov izvršitelja Marjana Hojsa iz Kamnika in občasno drugih izvršiteljev odvzemov denarnih sredstev last državljanov, državljani vključno z mladoletnimi otroci nimajo hrane in oblačil in da so v zimskem času izpostavljeni nizkim temperaturam, zmanjkuje pa jim tudi za obveznosti iz naslova plačevanja tekočih stroškov za stanovanje in drugih stroškov,
  • da nepismeni ali komaj pismeni sumljivi pomočniki izvršitelja Marjana Hojsa določajo cene za premičnine last svojih žrtev – državljank in  državljanov Republike Slovenije in članov CZPNN pod vsako razumno ceno,
  • da se zaradi pravosodnega nasilja in boleni kot posledice tega mnogi ljudje v Republiki Sloveniji po pomoč zatekajo v ustanove splošnega zdravstva in zaradi psihičnih težav v psihiatrične bolnišnice kjer so praviloma hospitalizirani, ali so poslani domov v tako imenovano domače zdravljenje,
  • da mnogi ljudje mislijo na edino rešitev . samomor   

G  L  A  V  N  I       S  K  L  E  P:

o začetku organizacije in izvedbi množičnih protestov

 1. Proti Okrajnim sodiščem v Republiki Sloveniji in proti izvršitelju Marjanu Hojsu iz Kamnika ter njegovim pomočnikom se takoj začnejo organizirati množilni protesti.
 1. Ime protestov je: "SHOD ŽRTEV PRAVOSODNEGA NASILJA."
 1. Lokacija protestov: Pred stavbo Ministrstva za pravosodje Republike Slovenije, Župančičeva št. 3, v Ljubljani.
 1. Protestni shod se zaradi njegove legalnosti najpozneje tri dni pred njegovo realizacijo prijavi pristojni policiji, ki je v tem primeru Policijska postaja Ljubljana – Center.
 1. Protesti se fizično izvedejo dne 16.02.2015 ob 15:00 uri.
 1. Protesti bodo trajal do 5 ur.
 1. Shod bo miren in spodoben – organizirano varovanje protestov se ne predvideva.
 1. Pridobi se soglasje lastnika prostora na katerem bodo protesti.
 1. Pridobi se dovoljenje za čezmerno obremenjevanje okolja s hrupom.
 1. Pridobijo se potrdila o tehnični brezhibnosti ozvočenja shoda.
 1. Pridobi se dovoljenje za zaporo ceste oziroma prometa s prometno tehniko.
 1. Na poziv upravnega organa se plača morebitna upravna taksa.
 1. Na shod se povabijo žrtve pravosodnega nasilja, članice in člani CZPNN in drugi zainteresirani državljanke in državljani RS, ter opazovalci iz tujine, domači in tuji mediji.
 1. Prodovi se soglasje Ministrstva za promet Republike Slovenija k zahtevi Civilnega združenja za pravičnost, napredek in nadzor iz Lesc za dovolitev brezplačnih javnih prevozov za protestnike, ki velja za javni avtobusni in železniški promet.
 1. Po potrebi se javni protest večkrat ponovi.

Glede na resnost te problematike Članice in člani CZPNN in državljanke ter državljani RS, ki jih CZPNN zastopa bodo za ustavitev nasilja, ki ga trpijo z strani Okrajnih sodišč v Republiki Sloveniji in izvršitelja Marjana Hojsa iz Kamnika ter njegovih številnih sumljivih pomočnikov, v znak zavarovanja sebe in svojih družin ter svojega premoženja postopali odločno.

To pomeni, da bodo za dosego svojih namenov izrabili vsa razpoložljiva legalna pravna  sredstva, če ta sredstva ne bodo dala pravih rezultatov, pa bodo prisiljeni poseči tudi po nelegalnih sredstvih. 

O   b   r   a   z   l   o   ž   i   t   e   v: 

Civilno združenje za pravičnost, napredek in nadzor iz Lesc se na žalost njegovih članic in članov in na žalost slovenskih državljank in državljanov srečuje z sila perečim problemom, ki se je zgrnil na pleča slovenskega malega človeka in na njegovo premoženje kar mu ga je sploh še ostalo. Za to se je naše društvo bilo prisiljeno odločiti za organizacijo in izvedbo javnih protestov, ki bodo v ponedeljek dne 16.02.2015 ob 15:00 uri pred stavbo Ministrstva za pravosodje Republike Slovenije, na naslovu Župančičeva ulica št. 3, v Ljubljani.

Javni protesti so naperjeni proti Okrajnim sodiščem v Republiki Sloveniji in priti slovenskim izvršiteljem, zlasti proti izvršitelju Marjanu Hojsu iz Kamnika in njegovim številnim sumljivim pomočnikom. Za to se je CZPNN odločilo takoj začeti priprave na javne proteste in na njihovo dejansko izvedbo. Razlogi za to pa so razvidni iz vsebine ugotovitvenega sklepa CZPNN. Kot je razvidno iz uvoda te vloge je ime protestov je: "SHOD ŽRTEV PRAVOSODNEGA NASILJA." Lokacija protestov, je pred stavbo Ministrstva za pravosodje Republike Slovenije, Župančičeva št. 3, v Ljubljani. Zaradi legalnosti navedenih protestov bo njihov organizator proteste prijavil pri pristojni policiji, ki je Policijska postaja Ljubljana – Center, ki je bila o tem danes dne 27.01.2015 tudi podrobno obveščena po telefonu. Protesti bodo fizično izvedeni v ponedeljek dne 16.02.2015 ob 15:00 uri in bodo trajali predvidoma do 5 ur. Shod načrtujemo kot miren in spodoben, za to ne predvidevamo organiziranega varovanj shoda oziroma protestov. Organizator bo za svoje proteste od lastnika prostora na katerem bodo protesti pridobil potrebno soglasje. Predvideva se, da bodo protesti primerno ozvočeni, za to bo organizator pridobil tudi od pristojnega organa potrebno dovoljenje za čezmerno obremenjevanje okolja s hrupom in potrebna potrdila o tehnični brezhibnosti ozvočenja shoda. Ker se predvideva, da se bo protestov udeležila večja masa žrtev pravosodnega nasilja bo organizator pridobil potrebno dovoljenje pristojnega organa za zaporo ceste oziroma prometa s primerno prometno tehniko. Organizator bo na poziv upravnega organa plačal morebitno upravno takso. Zaradi dosega cilja množičnih demonstracij bo organizator na proteste povabil žrtve pravosodnega nasilja, članice in člane CZPNN in druge za proteste zainteresirane državljanke in državljane Republike Slovenije, domače in tuje medije in drugi zainteresirane ljudi, ter več domačih in tujih opazovalcev ter tuje in domače medije

Glede na neverjetno bedo in revščino slovenskega naroda, zlasti tistega s podeželja, pa bo organizator od Ministrstva za promet Republike Slovenije zahteval, da bodo za udeležence protestov dne 16.02.2015 javni prevozi z avtobusi in vlaki brezplačni.

Glede na naravo razlogov za proteste z dne 16.02.2015 ob 15:00 uri, organizator predvideva potrebo večkratni ponovitvi protestov z istim ciljem in namenom. Če bo taka potreba izkazana bodo protesti izvedeni na isti lokaciji večkrat.

S tem je sklep utemeljen.

CZPNN: Predsednik: Rade Stanić