GENERERALNI DRŽAVNI TOŽILEC ZVONKO FIŠER NE ČUJE DOBRO!!!
Društvo CZPNN

Petek, 29. avgust 2014 ob 12:29

Kriminalne zgodbe v kateri je vpletenih več slovensKih odvetnikov in notarjev ter VOLKSBANK KARNTEN SUD e. Gen iz Avstrije, v kateri je prišlo do neverjetnih kršitev slovenskega domačega prava, pa slovensko državno tožilstvo ne obravnava.

V zgodbi se nič ne dogaja kljub temu, da je bilo o tem obveščeno Vrhovno državno tožilstvo Republike Slovnije, ki je z dopisom št. Ktr 133/2014 -2/BO, z dne 30.05.2014 zadevo odstopilo v pristojno reševanje Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani z sledečo vsebino:

"V prilogi vam pošiljamo dopis Radeta Stanića, v katerem navaja, da je upnikov izvršilni naslov pridobljen s kaznivim dejanjem /ponareditev listin ala lažna overovitev/, saj je podana vaša krajevna in stvarna pristojnost."

Boris OSTRUH
vrhovni državni tožilec

Kljub odstopu zadeve Okrožno državno tožilstvo v Ljubljani že skoraj tri mesece v tej zadevi ne počne ničesar, zakaj pa ne, ve sam bog.

Oškodovanka v tej zadevi Z.R. pa je tik pred samomorom.

ŽIVLJENJEPIS GENERALNEGA DRŽAVNEGA TOŽILCA ZVONKA FIŠERJA - ALI JE ŽIVLJENJEPIS DOVOLJ ZA ZATIRANJE VISOKEGA KRIMINALA ????

Rodil sem se 1949. leta v Postojni. Osnovno šolo sem končal v Šempetru pri Gorici, gimnazijo pa v Novi Gorici ter maturiral 1967. leta. Pravo sem študiral na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, kjer sem diplomiral 1971. leta.

Po diplomi sem se kot štipendist javnega tožilstva že julija istega leta zaposlil kot pripravnik pri tamkajšnjem občinskem javnem tožilstvu, leta 1973 opravil pravosodni izpit in bil takoj zatem imenovan za pomočnika okrožnega javnega tožilca v Novi Gorici. Konec leta 1974 sem postal občinski javni tožilec v Novi Gorici, po reorganizaciji pravosodja v začetku leta 1979 pa javni tožilec (predstojnik) Temeljnega javnega tožilstva v Novi Gorici, kar sem bil do konca 1994. leta, ko me je Vlada RS imenovala v trajni mandat kot okrožnega državnega tožilca. Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici sem kot predstojnik vodil do 1996. leta, potem ko sem leta 1995 najprej napredoval na položaj vrhovnega državnega tožilca in se nato, kot rečeno, še zaposlil pri tedanjem Državnem tožilstvu RS. Decembra 1998. leta me je Državni zbor RS izvolil za sodnika Ustavnega sodišča RS, kar sem bil do marca 2008. Več kot šest let sem bil predsednik kazenskega senata US. Po prenehanju funkcije sodnika US sem se vrnil na Vrhovno državno tožilstvo RS, kjer delam kot vrhovni državni tožilec svetnik na kazenskem oddelku.

V študijskem letu 1972/73 sem se vpisal na podiplomski študij mladoletniškega kazenskega prava in kriminologije na ljubljanski pravni fakulteti. Po daljši prekinitvi študija zaradi delovnih obveznosti sem konec 1990. leta uspešno zagovarjal magistrsko nalogo s področja kazenskega procesnega prava z naslovom Javno tožilstvo in družbene spremembe. V začetku leta 1996 sem bil s pomočjo štipendije Ministrstva za pravosodje na študiju v tujini in sicer na Inštitutu za kazensko in kazensko procesno pravo Cesare Beccaria Pravne fakultete v Pavii (Italija). Julija istega leta sem nato na Pravni fakulteti v Ljubljani uspešno obranil doktorsko disertacijo iz kazenskega prava z naslovom Objektivni pogoj kaznivosti ter dosegel stopnjo doktorja znanosti.

Aprila 1998. leta sem na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani dosegel habilitacijo kot docent za področje kazenskega prava, leta 2003 in ponovno leta 2009 pa sem bil izvoljen v naziv izrednega profesorja. Od študijskega leta 1998/99 dalje na tej fakulteti predavam predmet Kazensko procesno pravo na dodiplomskem študiju. Predmet Kazensko procesno pravo in poglavja iz dokaznega prava sem predaval tudi na podiplomskem študiju kazenskega prava in kriminologije in sedaj na bolonjskem magistrskem in doktorskem študiju. Bil sem mentor študentom pri diplomah, magistrskih nalogah in pri doktorskih disertacijah. Zadnjih nekaj let redno sodelujem s Pravno fakulteto Univerze v Trstu, pred tem pa tudi z nekaterimi drugimi italijanskimi univerzami.

Poleg navedenega sem že dolgo vrsto let predavatelj na šolah za sodnike, državne tožilce, odvetnike in državne pravobranilce, ki jih organizira center za izobraževanje v pravosodju. V okviru komisije za pravniški državni izpit pri Ministrstvu za pravosodje sem od leta 1996 izpraševalec za področje kazenskega prava.

Glede na zaposlitev v javnem (državnem) tožilstvu in osebne interese sem se vseskozi tudi na strokovni in znanstveni ravni intenzivno ukvarjal s problematiko kazenskega materialnega in procesnega prava, mladoletniškega kazenskega prava ter z vprašanji organiziranosti in položaja pravosodja (še posebej javnega oz. državnega tožilstva) v družbi. V zadnjem času sem se posvetil tudi prekrškom kot posebni kategoriji kaznovalnega prava. Med delom na US so se moji interesi razširili še na področje ustavnosodne presoje, čeprav je bila primarna pozornost še vedno posvečena področju kazenskega prava oz. kombinacijam z ustavnim pravom. Poglobljeno sem se ukvarjal z vprašanji ustavne pritožbe, posebnega pravnega sredstva, ki posega tudi na kazensko področje, in na njen pomen za zagotavljanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin v postopkih kaznovalnega prava.

V vsem tem času, torej od začetka sedemdesetih let prejšnjega stoletja dalje, pa vse do danes, sem se udeležil velikega števila posvetov, simpozijev, konferenc ter znanstvenih in strokovnih srečanj v Sloveniji, v nekdanji Jugoslaviji in v tujini ter na njih pogosto aktivno sodeloval z različnimi prispevki (referati, koreferati, poročili ali diskusijskimi prispevki ter z vodenjem). Bil sem in sem še aktiven član različnih strokovnih društev, ki delujejo na kazenskem področju, med drugim Društva za kazensko pravo in kriminologijo Slovenije (1999-2002 tudi njegov predsednik.

Med pomembnejšimi funkcijami na strokovnem področju omenjam članstvo v komisiji republiške skupščine Slovenije za proučitev kazenske zakonodaje v letih 1988-90, ki je pripeljala do pomembnih sprememb v jugoslovanski in slovenski kazenski zakonodaji v letu 1990 ter članstvo v delovni skupini, ki je izdelala osnutek Kazenskega zakonika RS v letih 1990-94. Kot raziskovalec sem med drugim sodeloval v raziskovalni skupini, ki je izvedla raziskavo o teoretičnih izhodiščih za nov model kazenskega postopka (2004), katere ugotovitve so izšle v obsežni knjigi z enakim naslovom in v skupini, ki je izdelala nov model mladoletniškega kazenskega prava v Sloveniji (2010).

Moja znanstvena in strokovna bibliografija obsega nad 250 naslovov. Članki, razprave in drugi teksti so bili objavljeni v domačih in tujih pravniških revijah ter samostojnih publikacijah. Teksti segajo v največji meri na področje kazenskega procesnega prava, ki je predmet mojega primarnega interesa, ter na področja kazenskega materialnega prava, mladoletniškega prava, prava prekrškov in na področje ustavne pritožbe. Posebno pozornost sem posvečal položaju in ureditvi organa pregona v moderni družbi ter vprašanjem politike pregona. Poleg tega sem s sodelavcema v italijanščino prevedel Kazenski zakonik RS, ki je izšel v dvojezični izdaji pri ugledni založbi (1998), in je bil prvi objavljeni prevod slovenskega KZ v nek tuj jezik.

Sem poročen, imam dve odrasli hčerki in dva vnuka.

dr. Zvonko Fišer

Zadnje objave

Tue, 14. Jan 2020 at 17:27

965 ogledov

ODHOD VELIKEGA BORCA
https://www.iusinfo.si/medijsko-sredisce/kolumne/255873

Sun, 8. Sep 2019 at 22:56

1219 ogledov

KONČNO USTAVNA PRITOŽBA
Po skoraj treh letih zavlačevanja, se je Slovensko Vrhovno sodišče le skilavilo in s svojo "Sodbo v imenu ljudstva" z dne: 04.04.2019 opravilna št. I Ips 39962/2011 (V K 39962/2011) odločilo o moji zahtevi za varstvo zakonitosti z dne 16.02.2017. Ker je odločitev Vrhovnega sodišča Republike Slovenije bila zame negativna, so zato nastali pogoji, ki mi dovoljujejejo vložitev ustavne pritožbe pri Ustavnem sodišču Republike Slovenije, ki bo vložena v roku, to je najpozneje dne 23.10.2019, s čemer se bo utrdila nadaljnja pot za pritožbo, ki bo (če bo to potrebno) vložena pri Evropskem sodišču za človekove pravice v Strazburgu.  CZPNN

Sat, 10. Mar 2018 at 23:36

2195 ogledov

NEVERJETEN MAFIJSKI OBRAČUN MED SLOVENSKIMI SODNIKI
Na sedež društva CZPNN smo prejeli dokaj zanimivo pismo nekega gospoda, ki se v svoji vsebini glasi: I. Iz zanesljivih virov sem prejel  informacijo, da kranjska sodnica Marjeta Dvornik prijateljuje in hodi na kavo z znanim kriminalcem Dinom Lalićem, ki je bil večkrat že zaprt. To je menda znano tudi NPU. Prav ona je bila tista, ki je oprostila roparja na poštarja, čeprav je bil dobljen pri dejanju. Sodba je bila kasneje razveljavljena, krivdo pa je valila na policijo in tožilstvo. Prav ona je tudi zavrnila izročitev za tistega ruskega tajkuna, ki je bil kasneje dejansko tudi spuščen in ki ga kljub sodni  odredbi niso izročili Nemčiji, kot je bilo zahtevano. Pri njej je tudi zastarala zadeva proti močnemu nemškemu podjetniku in še kaj…….   II. Povem Vam še še, da Kranjsko  sodišče veselo krši tudi delovno pravno zakonodajo. Višje delovno in socialno sodišče je namreč že konec leta 2015 sprejelo stališče, da sodniku na ustavno zakonit način preneha službeno razmerje šele z vročitvijo obrazložene odločbe sodnega sveta, ne pa že z dnem odločitve oz. potrditve ocene na seji sodnega sveta, torej za nazaj. To v primeru mojega brata, da mu je službeno razmerje prenehalo še predno je bila odločba pravnomočna in izvršljiva, sa ga je  odjavilo iz vseh zavarovanj, torej toliko prej, še pred  vročitvijo obrazložene sodne odločbe, zoper katero je bilo šele možno vložiti pravno sredstvo. Posledično to pomeni, da mu protipravno niso izplačali zaostale plače in tudi ne zakonite odpravnine, glede nato, da sem se v nadaljuvanju  dejansko upokojil. Nezakonito stanje je kranjsko sodišče  vleklo kar naprej, čeprav je bilo jasno stališče Višjega sodišča že predhodno  znamo. S tem v zvezi bo v teh dneh podan zahtevek na kranjsko sodišče po izplačilu zaostale plače in odpravnine, vključno z zakonitimi zamudnimi obrestmi. Me zanima, če bodo vztrajali na nezakoniti kršitvi, saj je slednje prekršek. V tem primeru jim seveda sledi tožba na delovno sodišče, kjer jim bodo nastali še dodatni stroški. Ki seveda ne gredo neposredno iz njihovega žepa. Vidiš, če moj brat nebi bil pravnik in zadeve ne bi našel in preštudiral, bi se mirno izmaknili obveznosti. Žalostno je to, da  je sodišče prvo, ki mora spoštovati zakonodajo in bi moralo tako ugotovljeno nezakonitost odpraviti že po uradni dolžnosti. Sicer pa je zadeva glede prenehanja sodniške funkcije že na evropskem sodišču - to je prvi primer, da sodnik toži Slovenijo. Druga zadeva, zaradi kršitve ustavnih pravic pa bo tudi kmalu vložena. Še to: Špela Koleta je ena od kandidatk za višjo sodnico v  Višjem sodišču v Ljubljani, prav tako Marjeta Dvornik. Sliši se, da naj menda nimata možnosti za napredovanje ker naj bi to mesto bilo rezervirano za za  Srečka Škerbeca. Res so pokvarjeni, zato so se znebili mojega brata, ker je bil preveč suveren in ni tulil v njihov rog. Nekaj bo že dosegel v kratkem, končni epilog pa na evropskem sodišču. Žal krivci ne bodo odgovarjali.

Wed, 10. Jan 2018 at 20:28

2051 ogledov

NEZNOSNA DVOLIČNOST SLOVENSKE POLITIKE KI BREZ DVOMA VODI K PROPADU SLOVENIJE
Sovenska politika je tako nevarno dvolična, da je zelo nevarno, da za seboj v propad ne potegne slovensle države. To je uspelo dokazati poslancu Dr. Vinku Gorenaku kar je razvidno tudi iz priložene objave v nadaljevanju.    http://nova24tv.si/slovenija/politika/govor-poslanca-gorenaka-ki-bo-sel-v-zgodovino-zakaj-ahmad-zakaj-pri-njemu-cloveski-vidik-in-pravno-dopustno-dejanje-pri-nekaj-sto-enakih-primerih-pa-ne/ Dr. Vinko Gorenak je do te mere povozil Miroslava Mira Cerarja, ki je ta zagitovo šel domov polnih gat. Če pa je Miroslav Miro Cerar karkoli po svoji materi, hvala bogu že pokojni Zdenki Cerar, utegne Dr. Vinko Gorenak končati pod streli narčenega morilca. Temu utegne slediti aretacija in zaprtje nadomestnega morilca natančno tako kot v zadevi Dr. Milka Noviča.

Sun, 7. Jan 2018 at 10:10

2245 ogledov

MALOUMNI SLOVENSKI SODNIKI IN NJIHOV KONEC (1)
Da je Slovenija čudna država pove tudi katastrofalno slabo stanje v njenem sodstvu oziroma v pravosodju kot vzporedni veji oblasti, ki je od leta 1945 delovala brez kakršnega koli resnega nadzora. To je bil tudi razlog da so se slovenski sodniki igrali s pravom in da niso dojeli "Da tisti, ki se igra s pravom, da se igra sam s seboj, s svojo državo in z njeno ureditvijo." Slednje je povzeto po bivšem in sedaj že pokojnem beograjskem odvetniku z mednarodno pravno reputacijo Filo Filoto. IGRE IN AVANTURE SLOVENSKIH SODNIKOV. Igre slovenskih sodnikov so po svoji vsebini in po svojih posledicah v resnici igre brez meja. Poleg teh iger brez meja so slovenski sodniki kot posebne sorte avanturisti v Sloveniji uprizarjali prav tako posebne sorte avanture. Ena od takih avantur je bila avantura imenovana "TRAJNI SODNIŠKI MANDAT" kar je pomenilo, da so se slovenski sodniki lahko pasli po slovenskih sodiščih do svojega sedemdesetega leta starosti. Taka avantura je imela več svojih pomenov. Eden od takih pomenov je bil ta, da so sodniki imeli zagotovljeno službo do svojega sedemdesetega leta in da so si kot nedotakljivi lahko ustvarjali kriminalno preteklost ne da bi jih kdorkoli in kadarkoli vprašal kaj delajo ali jih opozoril na to, da trga ne smejo početi. S trajniškim sodniškim mandatom so si slovenski sodniki poleg trajne sodniške funkcije zagotovili tudi čas v katerem so lahko njihovi potomci (sinovi in hčere) dokončali visoko izobrazbo in tako izpolnili pogoje za službovanje v slovenskih sodiščih. S tem se je nadaljevala "okupacija" sodišč, ki jih je okupira slovenska skorumpirana sodniška svojat. Vse te igrice in avanture slovenskih sodnikov sta organizirala in vodila Slovenski sodnisvet in Vrhovno sodišče Republike Slovenije z vrlim vrhovnim sodnikom Brankom Maslešo na čelu. Šele po tem, pa na vrsto pridejo nižji sodnice in sodniki, ki se jih od konca leta 2007 sumi, da niso izpolnili vseh pogojev za izvolitev v sodniško funkcijo, ki jih predvideva 8. člen Zakona o sodniški službi in da posledično temu sploh niso sodniki. Položaj teh oseb, ki se žažno izdajajo kot sodniki, pa naj bi ustrezal  pravosodnim goljufom, plagiatorjem in sodnim šušmarjem. Utemeljitev za slednjo navedbo pa dobimo v dejstvu, da so slovenski sodniki preko Sodnega sveta in slovenske politike (Državni zbor Republike Slovenije) ter Vrhovnega sodišča Republike Slovenije z Republiko Slovenijo sklenili nično delovno razmerje.   Se nadaljuje  

Sun, 24. Sep 2017 at 20:30

3988 ogledov

KAKO SO ME DEJANSKO IZGNALI IZ SLOVENIJE
Dne 25.12.2016 so me izgnali iz Slovenije čeprav sem se iz Slovenije navedenega dne uradno izselil v  tujino. Do moje izselitve je prišlo po dolgoletnih hudih pritiskov, ki jih je name in na moje člane družine vršila slovenska oblast. Navajam celo vrsto vprašanj, ki jih je uradna oseba Upravne enote v Radovljici z imenom Irena Likar dne 21.12.2011 protipravno zastavljala članom moje držine, kar je bilo odločilnega pomena za to, da sem se iz Slovenije začasno izselil. Uradna oseba Upravne enote v Radovljici pri zaslišanju članov moje družine je pri svojem delu ves čas dajala vtis, da se je za tako delo (zaslišanje) verzirala v kakšni fašistični oziroma nacistični šoli tretjega nemškega rajha. Moji člani družine so bili mučeni z sledečimi vprašanji:   Ali veste na katerem naslovu Rade Stanić dejansko živi in kako to veste ? Kdo je lastnik nepremičnine na naslovu kjer živite ? Kdaj se je izselil z naslova na katerem živite ? Ali veste, če se namerava kdaj vrniti na ta naslov ? Ali imata kot zakonca kakšne stike, se vidita, slišita in kje ? Ali veste kje se Rade Stanić zadržuje, kje prespi ? Ali veste na katerem naslovu prejema pošto in uradna pisanja ? Ali ima na naslovu Alpska crsta 62, Lesce urejene bivalne prostore (sanitarije, kuhinjo, ....) ? Ali je na naslovu Alpska cesta 62, lastnik stanovanja oz. nepremičnine ? Ali ima za najem prostorov na Alpski cesti 62, Lesce sklenjeno najemno pogodbo in s kom ? Ali veste kje Rade Stanić dela oz. kje je zaposlen ? Ali sta še vedno poročena ali sta v ločitvenem postopku ? Ali ima stanić s sinom kakšne stike ? Ali ima na svoje ime izdano kakšno položnico na naslov kje živita ? Ali veste kje ima svoje osebne predmete (obleko, obutev, higijena, dokumenti) ? Ali se gdaj vrača in prespi na naslovu kjer živite ? Ali poznate koga, ki bi več vedel povedati o prebivališču Radeta Stanića ? Ali ima avto ? Ali mu pokojnino prinese poštar ? Ali veste če se je odselil v tujino ali je v Sloveniji ? Ali imate v zvezi s tem sami kaj dodati ? Takih fašističnih vprašanj člani moje družine niso mogli izdržati več. Se nadaljuje.

Zadnji komentarji

Prijatelji

čuk kobalMiran  PetermanFeri LainščekLaščan ZlatorogAna Koswoodicinvestment CompanyDamjan GorenščekVili KovačičBožo žabjekAco MitrovicKlavdija Zebecsanja barnaBarbara KolmaničMateja SircaAzra .Klavdija HitiRoman VodebErnest SkrjanecTrenutek .rastko plohlMaja RadinBojan  AhlinVika  JelenBranko GaberAndres Zoran    IvanovicFranc JazbinsekBojan MehleStoyan Svet

NAJBOLJ OBISKANO

GENERERALNI DRŽAVNI TOŽILEC ZVONKO FIŠER NE ČUJE DOBRO!!!