PRAVOSODNI KRIMINAL - IZ ARHIVA CZPNN
Društvo CZPNN

Četrtek, 3. julij 2014 ob 02:59

"Spoštovani odvetniki, državni tožilci, sodniki in državni pravobranilci, ne igrajte se s pravom ker, kdor se igra s pravom, se igra sam s seboj, s svojo državo in z njno ureditvihjo."
Fila Filota - odvetnik
Civilno združenje za pravičnost, napredek in nadzor iz Lesc je povzelo eno od analiz pravosodnega kriminala, ki govori o tem kako policija, tožilstvo in sodstvo v tesni medsebojni povezavi izvedejo postopek krivične kriminalizacije nedolžnega posameznika in pri tem za dosego takega pravosodnega inkriminiranega dejanja uporabijo številne druge pomožne inkriminirane dejavnosti.

Ta analiza ni bila izbrana povsem naključno tem več ker se ponuja kot podlaga za neštete postopke krivičnih kriminalizacij nedolžnih posameznikov, ki jih kot dokazane žrtve vodi v svoji evidenci neše Civilno združenje za pravičnost, napredek in nadzor. Z razčlenivijo nalize ki jo navajamo v nadaljevanju smo prišli do konkretnega praktičnega dokaza, ki dokazuje kako je Republika Slovenija v vseh letih svoje samostojnosti, dokler je imela še denar bivše skupne domovine Jugoslavije ta denar trošila v naravnost bolnih policijskih, tožilskih in sodnih postopkih v katerih so bili določeni nedolžni posamezniki krivično preganjani (policijski del postopka) krivično obtoženi (tožilski del postopka) in krivično kaznovani (sodni del postopka). V nadaljevanju so tako krivično preganjane, kriminalizirane in kaznovane nedolžne posameznike "izločili iz družbe", torej oddali v zapor v Ljubljano, na Dobu pri mirni ali v kakpšen drugi Slovenski zapor. Od številnih lažiranih postopkov, ki jih ima naše civilno združenje v svoji evidenci pa je najbolj tragičen kazesnki postopek voden proti, Petru Benedičilu iz Pševega pri Kranju, Radetu Stanižu iz Radovljice in nekaterimi drugimi krivično kriminaliziranimi posamezniki - državljani Republike Slovenije.

***
NALIZA PRAVOSODNEGA KRIMINALA

Ob vse bolj naraščajoči stopnji kriminalitete v Sloveniji lahko zasledimo še eno obliko kriminala. To je kriminal v pravosodju, ki se pojavlja v različnih oblikah in je vedno bolj dejaven, kot podaljšek ter prikriti zaščitnik navadnega kriminala.
Pravosodni kriminal je sofisticirana oblika kriminala, sofisticirana pa zato, ker zlorablja pravosodne elemente in elemente prava.
Do pravosodnega kriminala prihaja zaradi zvez, ki jih imajo posamezniki izven pravosodja z ljudmi, ki so zaposleni v pravosodju. Motivi pravosodnikov za izvajanje pravosodnega kriminala so bodisi premoženjskega ali "prijateljskega" značaja. V vseh primerih pravosodnega kriminala pride do kršenja procesnega prava.

Našteli bomo nekaj oblik kriminala, ki se lahko zgodijo s strani pravosodnikov (sodniki, tožilci (in policija)):

Namerna povzročitev zastare primera. Ta oblika pravosodnega kriminala je najpogostejša in je njen motiv lahko velikokrat premoženjski, največkrat pa posledica zvez.
Uničenje dokazov. V tem primeru nekdo, ki ima dostop do arhiva v katerem je shranjen dokazni material namerno odtuji dokazni material s ciljem zmanjšanja možnosti za pregon osebe, ki jo dokazni material bremeni. Pogoji za nastanek takšnega kaznivega dejanja so najboljši takrat, ko obstajajo zaostanki v pravosodju in ko je letni pripad novih zadev občutno velik. Zaradi te oblike kriminala v pravosodju nekateri ljudje ne želijo, da se dokazi hranijo v prostorih pravosodja, ker se bojijo, da bi ti dokazi lahko zaradi korupcije v pravosodju izginili in bi se tako izničile njihove možnosti v sodnem ali drugem pravosodnem (ali pa kazenskem) postopku. Ne glede na to, da naj bi pravosodje delovalo pošteno, previdnost pri hranjenju dokaznega materiala ni nikoli odveč, ker tudi nekatere slovenske pravosodne inštitucije niso vredne, da bi se jim zaupal dokazni material.
Prednostno obravnavanje primerov. Tega nekateri mogoče ne bodo šteli v pravosodni kriminal, a ga lahko enostavno uvrstimo v to "rubriko". Zakaj? Prednostno obravnavanje primerov, v primeru da ni objektivnih razlogov za to, je največkrat posledica zvez, ki jih imajo posamezniki izven pravosodja s pravosodniki. Takšno "hitro in učinkovito" reševanje primerov v pravnih inštitucijah, ki ne slovijo po svoji običajni hitrosti, je zelo sporno. Zveze s pravosodjem so pogoj za takšna (skoraj bi lahko rekli) kazniva dejanja. Prednostno obravnavanje primera zaradi zvez v pravosodju krši pravila enakega zakona za vse, zato je potrebno vsak hitro rešen primer splošno počasnega pravosodja pregledati in ugotoviti ali pretirana hitrost v reševanju ni posledica zvez v pravosodju, ki vodijo do pristranskosti pravosodja. Ta alinea bo najbrž pri nekaterih naletela na nestrinjanje, saj je hitro reševanje postopkov v pravosodju zaželeno in je zato nekaterim morda težko razumeti, zakaj bi nekdo sploh kritiziral pravosodje zaradi hitro rešenega primera. Hitro rešen primer je lahko posledica zvez in pristranskosti pravosodja. Če je to namerno storjeno, predstavlja to hudo kaznivo dejanje znotraj pravosodja, ker onemogoči obstoj pravne države. Hitro rešeni postopki so velikokrat element protekcije bodisi v primerih, ki so v prid bodisi v primerih ki so v slabo osebam, ki uživajo protekcijo pravosodja - seveda ni težko ugotoviti kakšna je končna sodba v teh primerih.

Protekcija. Protekcija je ena največjih težav pravosodja v Sloveniji. Kriminalno dejanje protekcije (ni nujno, da je tudi kaznivo - razlikovati moramo med pojmoma kriminalna in kazniva dejanja. Slednji pojem je ožji, ker zajema samo zakonsko pokrita področja, posamezna področja pa zaradi takšnih ali drugačnih razlogov niso pokrita z zakoni (pravne luknje, ki generirajo kriminal)).

Protekcijo lahko razdelimo na več nivojev.
Protekcija med pravosodnimi pooblaščenci
Protekcija policije
Protekcija posameznikov (in podjetij)

V slovenskem pravosodju, zlasti v manjših predelih, je protekcija v pravosodju značilen pojav, ki dokazuje po eni strani nerazvitost, po drugi strani pa še vedno preveliko korumpiranost slovenskega pravosodja. Protekcija je zelo sofisticirana oblika pravosodnega kriminala, ki najbolj krni pravno državo. Protekcija je seveda povezana z dvoličnostjo. Pravosodniki že na samem začetku izberejo (zaradi zvez) tistega, ki bo v postopku zmagal, a vendarle celoten primer le navidezno izvedejo pošteno, tako da se tudi oškodovana stranka na začetku velikokrat ne zaveda, da se je nadnjo zgodilo dejanje pravosodnega kriminala. Tega se zave šele kasneje, ko je prepozno za ukrepanje. Zaradi protekcije posameznikov velikokrat posledično (ker se oškodovana stranka sicer prepozno zave nepravilnosti v pravosodju) pride tudi do protekcije v pravosodju, ko se ščitijo tisti, ki so odgovorni za nepravilnost.

Pravosodniki se medsebojno ščitijo in izkoriščajo netransparentnost kazenskega postopka za prikrivanje svojih namernih ali slučajnih napak. Protekcija znotraj pravosodja sega zelo visoko, saj si celotno pravosodje prizadeva ohraniti ugled in zato namerno ne procesuira svojih članov, ker bi s tem samo sebi rušilo ugled. Zaradi tega protekcija celotno pravosodje pahne v prikrit pravosodni kriminal.

Protekcija policistov. To je splošno znan pojav, ki ga ni potrebno podrobneje opisati. Lahko omenimo le, da je protekcija policistov najpogostejša na relaciji tožilstvo-policija, kar glede na dejstvo, da ti inštituciji delujeta zelo povezano, niti ni tako nenavadno. Seveda je obratna protekcija (policija-tožilstvo) tudi možna.

Protekcija je zelo prisotna v manjših krajih (malomeščansko okolje), kjer se večina ljudi pozna in so zato tam pogoji za takšno obliko pravosodnega kriminala naravnost idealni.

Zavlačevanje sodnih postopkov. Zavlačevanje sodnih postopkov je v prvi vrsti rezultat delovanja odvetnikov, ki včasih na takšen način povzročijo, da tožeča stranka (sploh če ni premožna) ustavi pregon. Zaradi finančne preobremenjenosti zaradi sodnega postopka. Zavlačevanje postopka pa je kdaj tudi posledica zvez, ki jih imajo posamezniki s sodniki. Težava je zopet najbolj pereča v manjših krajih in v primerih, ko je razlika v premožnosti med strankami v sporu velika. Zavlačevanje sodnega postopka ima zelo negativne vplive na finančno stanje in tudi duševno stanje strank v postopku in je zato škoda, ki jo te osebe zaradi predolgega postopka utrpijo, ogromna, morebitna zmaga v sodnem postopku pa Pirova.

Protekcija se velikokrat poleg zaščite posameznikov kaže tudi v namerni in krivični kriminalizaciji nedolžnih posameznikov.

Kriminalizacija nedolžnih posameznikov. Kriminalizacija nedolžnih posameznikov je posebna oblika kriminala, ki je močno povezana s protekcijo. V Sloveniji takšna oblika pravosodnega kriminala obstaja in ima zaledje v netransparentnosti delovanja pravosodja. S kriminalizacijo posameznikov drugi posamezniki s pomočjo pravosodja dosežejo obremenilne okoliščine proti osebam, s katerimi so v sporu. Namerna kriminalizacija posameznikov ne obsega le pravosodja, ampak je pravosodje le (za)ključni dejavnik tega organiziranega kriminalnega dejanja. Postopek kriminalizacije poteka prek dejanj navadnih posameznikov nasproti drugim posameznikov, ki jih (korumpirano) pravosodje in policija tolerirata in jih zamolčita, do insceniranja dogodkov in ponarejanja (podtikanja) dokazov, kar se izvrši tudi s pomočjo pravosodja in policije. Kriminalizacija posameznikov je močno povezana s protekcijo drugih posameznikov, saj je element protekcije drugih posameznikov v sporu s krivično kriminaliziranimi posamezniki, ki so z namerno kriminalizacijo obremenjeni. Krivična kriminalizacija posameznikov je predvsem prisotna v tožilstvih in policiji, ker je tam tudi stopnja korupcije največja, transparentnost dela pa izredno majhna, če sploh kakšna. Kriminalizacije posameznikov so v teh inštitucijah pogoste tudi zaradi tega, ker ne pripeljejo do sodbe, ampak se uporabljajo kot dejavnik očrnitve ugleda posameznikov brez sodnega epiloga. Vsaka namerna in krivična kriminalizacija, četudi sicer lažirano "dokazana" s strani korumpiranega pravosodja, pa v javnosti povzroči občutek dejanske kriminalnosti osebe, ki je krivično kriminalizirana. Zato, ker ima namerna kriminalizacija nedolžnih oseb ogromne negativne psihične učinke na prizadete posameznike in jim zelo škoduje v njihovem življenju, predstavlja takšno dejanje eno najbolj krutih oblik pravosodnega kriminala, ki pa v zakonodaji ni ustrezno močno sankcionirano, to pa zaradi protekcije v pravosodju (berite legalizacija pravosodnega kriminala). Težava kriminalizacije nedolžnih oseb je še večja zato, ker oseba zaradi splošne slabe percepcije, ki se zaradi namerne kriminalizacije ustvari o njej znotraj drugih pravosodnih organov, nima možnosti izvesti nepristransko preiskavo svojega primera, ker se jo tretira kot kriminalno osebo in se jo potisne v koš z drugimi kriminalci. Po drugi strani pa tudi pravosodje, da bi se zaščitilo pred odkritjem nepravilnosti brani krivično kriminalizacijo in krivično kriminaliziranega posameznika dodatno kriminalizira. Namerna kriminalizacija, v kolikor oseba, ki je bila namerno kriminalizirana želi doseči pravico, privede do vrtinca korupcije in kriminala znotraj pravosodja pri reševanju takšnega primera. V Sloveniji so takšni primeri prisotni in so dokaz, da je Slovenija kljub pozitivnim besedam nekaterih ljudi še daleč od pravne države. Krivde ne smemo iskati v vrhu pravosodja, ampak v posameznih kriminalnih pravosodnikih.

Oprostitev kriminalnih oseb. V nasprotju s prejšnjo alineo lahko pride tudi do primera oprostitve oseb, ki so dejansko zakrivile kaznivo dejanje. Oprostitev kriminalnih oseb je povezana z ugledom oseb v postopku. Če je obravnavana oseba v postopku zelo ugledna (in/ali bogata), bo oprostitev takšne osebe lahko v velikem številu primerov posledica zvez v pravosodju, ki generirajo vsa omenjena dejanja našteta v zgornjih alineah. Učinkovitost in pravičnost pravosodja se zato kaže ravno v uspešnem sankcioniranju primerov visokega (velikega) ali majhnega kriminala. Namreč, samo en človek, ki ga pravosodje zaradi tega ali onega razloga ščiti (ga ne sankcionira), lahko pripelje do organizacije večje kriminalne združbe, ki generira kriminal v državi. Zaradi tega je potrebno pri sojenju predvsem velikim kriminalcem (ki imajo več možnosti za izogib kazni), pokazati več zdrave pameti, ki bi pripeljala do eliminacije le teh iz družbe. Pravosodje na žalost ni preveč sposobno reševati primerov visokega kriminala. Razlogov zato je več. Poleg zvez je pomemben razlog tudi več ali manj slaba zakonodaja, ki je ne glede na to, da je usklajena z EU v posameznih primerih še vedno zelo slaba.

Pravosodni kriminal in nepravnost države po področjih Slovenije

Pravosodni kriminal je najbolj pogost v manjših, manj razvitih področjih, kjer je že kultura ljudstva takšna, da omogoča korupcijo in delovanje prek zvez. Primer območja, kjer je pravna kultura in pa tudi celotna družbena kultura na zelo nizki ravni je npr. dolenjska, seveda pa tudi druge malomeščanske sredine niso v tem pogledu nič boljše. Ljubljansko področje je edino, ki bi ga lahko izpostavili kot območje, kjer je pravosodnega in drugih oblik kriminala in nepravilnosti relativno manj, čeprav moramo tudi ljubljansko območje gledati z rezervo. Namreč, nadzor v Ljubljani je večinoma večji, v ljubljanskih inštitucijah, kjer nadzora ni, pa je stanje lahko tudi problematično. Težave s pravosodnim kriminalom in z njim povezanimi oblikami kriminala in nepravilnosti so posledica decentraliziranosti pravosodnega sistema. V malomeščanskih področjih se v lokalnih družbah formirajo lokalni "oblastniki", ki pogostokrat ne delujejo v skladu s pravili in pravom. Zveze, ki jih ustvarijo skupaj z lokalnimi državnimi oblastmi, močno zmanjšajo stopnjo pravne države na teh področjih. Centralne inštitucije, ki so stacionirane v večjih mestih (Ljubljana) pogostokrat ne posvečajo preveč pozornosti takšnim sredinam in nepravilnostim v njih, zato pride velikokrat do razkoraka med splošno oceno pravnosti države, ki bazira predvsem na oceni delovanja središča, in dejansko pravnostjo države, ki je po področjih različna.

Za državo ni pomembno samo to, da so vodilni ljudje na posameznih inštitucijah neoporečni in pošteni, ampak mora biti takšna celotna garnitura državnih uslužbencev. Če le eden izmed večje skupine ne deluje po pravilih zakona ali prava ali pa če zlorablja zakon in pravo, lahko "onepravi" celotno skupino ali inštitucijo.

Pravosodni kriminal je potrebno preganjati kot vse druge oblike kriminala oziroma še bolj, zato ker je pravosodni kriminal posledično velikokrat legaliziran in predstavlja največjo grožnjo pravni državi, saj spodkopava temelje pravne države. Pri vseh oblikah pravosodnega kriminala gre za zlorabo pravnih norm in zlorabo funkcije posebnega javnega položaja pooblaščencev pravosodne oblasti.
Slovenija je na žalost ogrožena z vsemi oblikami pravosodnega kriminala, zato je nujno poostriti nadzor nad pravosodnimi organi, zlasti problematičen je segment tožilstva (s policijo) v manjših in/ali manj družbeno razvitih področjih.
V zvezi s pravosodnim kriminalom in njegovim učinkovitim pregonom (in posledično sankcioniranju) bi bilo nujno sprejeti ustrezno zakonodajo, ki bi onemogočila zastaranje kaznivih dejanj pravosodnih pooblaščencev in formirati institucije, ki bi zagotavljale nevtralen nadzor civilne družbe nad pravosodno vejo oblasti, kajti le ta, od vseh treh vej oblasti, nima neposrednega javnega nadzora in posledično instrumentov regulacije smotrne uporabe pravnih norm, kajti le to bo, po našem prepričanju, zagotavljalo uveljavljanje pravne države in nadaljni razvoj pozitivnih človekovih vrednot.

***
Na koncu te zelo skrajšane analize pravosodjega kriminala pa je potrebno omeniti, da je značilno, da so take oblike pravosodnega kriminala izvajajo predvsem v vseh državah nastalih po razpadu Socializma med katere sodi tudi Republika Slovenije, ki po svoji nevarnosti celo zelo izstopa izmed drugih.

Take oblike pravosodnega kriminala so značilne za bogate države, katerih se je bogatsvo znašlo v državnih proračunih po razpadu metičnih prejšnjih držav. Torej ki so posedovale bogatsvo tujega izvora, ki ga ni bilo niti težko zapravljati. Namesto da so se finance utrošile v pametne stvari so policija, tožilstvo in sodstvo zapravljali denar v projekte narejene z njihovo bolno domišljijo. Vse to je pripeljalo tudi do stanja v kakršnem se je znašla Republika Slovenija, pa tudi druge države ki so nastale z razpadom komunizma.

Zadnje objave

Tue, 14. Jan 2020 at 17:27

967 ogledov

ODHOD VELIKEGA BORCA
https://www.iusinfo.si/medijsko-sredisce/kolumne/255873

Sun, 8. Sep 2019 at 22:56

1224 ogledov

KONČNO USTAVNA PRITOŽBA
Po skoraj treh letih zavlačevanja, se je Slovensko Vrhovno sodišče le skilavilo in s svojo "Sodbo v imenu ljudstva" z dne: 04.04.2019 opravilna št. I Ips 39962/2011 (V K 39962/2011) odločilo o moji zahtevi za varstvo zakonitosti z dne 16.02.2017. Ker je odločitev Vrhovnega sodišča Republike Slovenije bila zame negativna, so zato nastali pogoji, ki mi dovoljujejejo vložitev ustavne pritožbe pri Ustavnem sodišču Republike Slovenije, ki bo vložena v roku, to je najpozneje dne 23.10.2019, s čemer se bo utrdila nadaljnja pot za pritožbo, ki bo (če bo to potrebno) vložena pri Evropskem sodišču za človekove pravice v Strazburgu.  CZPNN

Sat, 10. Mar 2018 at 23:36

2201 ogledov

NEVERJETEN MAFIJSKI OBRAČUN MED SLOVENSKIMI SODNIKI
Na sedež društva CZPNN smo prejeli dokaj zanimivo pismo nekega gospoda, ki se v svoji vsebini glasi: I. Iz zanesljivih virov sem prejel  informacijo, da kranjska sodnica Marjeta Dvornik prijateljuje in hodi na kavo z znanim kriminalcem Dinom Lalićem, ki je bil večkrat že zaprt. To je menda znano tudi NPU. Prav ona je bila tista, ki je oprostila roparja na poštarja, čeprav je bil dobljen pri dejanju. Sodba je bila kasneje razveljavljena, krivdo pa je valila na policijo in tožilstvo. Prav ona je tudi zavrnila izročitev za tistega ruskega tajkuna, ki je bil kasneje dejansko tudi spuščen in ki ga kljub sodni  odredbi niso izročili Nemčiji, kot je bilo zahtevano. Pri njej je tudi zastarala zadeva proti močnemu nemškemu podjetniku in še kaj…….   II. Povem Vam še še, da Kranjsko  sodišče veselo krši tudi delovno pravno zakonodajo. Višje delovno in socialno sodišče je namreč že konec leta 2015 sprejelo stališče, da sodniku na ustavno zakonit način preneha službeno razmerje šele z vročitvijo obrazložene odločbe sodnega sveta, ne pa že z dnem odločitve oz. potrditve ocene na seji sodnega sveta, torej za nazaj. To v primeru mojega brata, da mu je službeno razmerje prenehalo še predno je bila odločba pravnomočna in izvršljiva, sa ga je  odjavilo iz vseh zavarovanj, torej toliko prej, še pred  vročitvijo obrazložene sodne odločbe, zoper katero je bilo šele možno vložiti pravno sredstvo. Posledično to pomeni, da mu protipravno niso izplačali zaostale plače in tudi ne zakonite odpravnine, glede nato, da sem se v nadaljuvanju  dejansko upokojil. Nezakonito stanje je kranjsko sodišče  vleklo kar naprej, čeprav je bilo jasno stališče Višjega sodišča že predhodno  znamo. S tem v zvezi bo v teh dneh podan zahtevek na kranjsko sodišče po izplačilu zaostale plače in odpravnine, vključno z zakonitimi zamudnimi obrestmi. Me zanima, če bodo vztrajali na nezakoniti kršitvi, saj je slednje prekršek. V tem primeru jim seveda sledi tožba na delovno sodišče, kjer jim bodo nastali še dodatni stroški. Ki seveda ne gredo neposredno iz njihovega žepa. Vidiš, če moj brat nebi bil pravnik in zadeve ne bi našel in preštudiral, bi se mirno izmaknili obveznosti. Žalostno je to, da  je sodišče prvo, ki mora spoštovati zakonodajo in bi moralo tako ugotovljeno nezakonitost odpraviti že po uradni dolžnosti. Sicer pa je zadeva glede prenehanja sodniške funkcije že na evropskem sodišču - to je prvi primer, da sodnik toži Slovenijo. Druga zadeva, zaradi kršitve ustavnih pravic pa bo tudi kmalu vložena. Še to: Špela Koleta je ena od kandidatk za višjo sodnico v  Višjem sodišču v Ljubljani, prav tako Marjeta Dvornik. Sliši se, da naj menda nimata možnosti za napredovanje ker naj bi to mesto bilo rezervirano za za  Srečka Škerbeca. Res so pokvarjeni, zato so se znebili mojega brata, ker je bil preveč suveren in ni tulil v njihov rog. Nekaj bo že dosegel v kratkem, končni epilog pa na evropskem sodišču. Žal krivci ne bodo odgovarjali.

Wed, 10. Jan 2018 at 20:28

2057 ogledov

NEZNOSNA DVOLIČNOST SLOVENSKE POLITIKE KI BREZ DVOMA VODI K PROPADU SLOVENIJE
Sovenska politika je tako nevarno dvolična, da je zelo nevarno, da za seboj v propad ne potegne slovensle države. To je uspelo dokazati poslancu Dr. Vinku Gorenaku kar je razvidno tudi iz priložene objave v nadaljevanju.    http://nova24tv.si/slovenija/politika/govor-poslanca-gorenaka-ki-bo-sel-v-zgodovino-zakaj-ahmad-zakaj-pri-njemu-cloveski-vidik-in-pravno-dopustno-dejanje-pri-nekaj-sto-enakih-primerih-pa-ne/ Dr. Vinko Gorenak je do te mere povozil Miroslava Mira Cerarja, ki je ta zagitovo šel domov polnih gat. Če pa je Miroslav Miro Cerar karkoli po svoji materi, hvala bogu že pokojni Zdenki Cerar, utegne Dr. Vinko Gorenak končati pod streli narčenega morilca. Temu utegne slediti aretacija in zaprtje nadomestnega morilca natančno tako kot v zadevi Dr. Milka Noviča.

Sun, 7. Jan 2018 at 10:10

2250 ogledov

MALOUMNI SLOVENSKI SODNIKI IN NJIHOV KONEC (1)
Da je Slovenija čudna država pove tudi katastrofalno slabo stanje v njenem sodstvu oziroma v pravosodju kot vzporedni veji oblasti, ki je od leta 1945 delovala brez kakršnega koli resnega nadzora. To je bil tudi razlog da so se slovenski sodniki igrali s pravom in da niso dojeli "Da tisti, ki se igra s pravom, da se igra sam s seboj, s svojo državo in z njeno ureditvijo." Slednje je povzeto po bivšem in sedaj že pokojnem beograjskem odvetniku z mednarodno pravno reputacijo Filo Filoto. IGRE IN AVANTURE SLOVENSKIH SODNIKOV. Igre slovenskih sodnikov so po svoji vsebini in po svojih posledicah v resnici igre brez meja. Poleg teh iger brez meja so slovenski sodniki kot posebne sorte avanturisti v Sloveniji uprizarjali prav tako posebne sorte avanture. Ena od takih avantur je bila avantura imenovana "TRAJNI SODNIŠKI MANDAT" kar je pomenilo, da so se slovenski sodniki lahko pasli po slovenskih sodiščih do svojega sedemdesetega leta starosti. Taka avantura je imela več svojih pomenov. Eden od takih pomenov je bil ta, da so sodniki imeli zagotovljeno službo do svojega sedemdesetega leta in da so si kot nedotakljivi lahko ustvarjali kriminalno preteklost ne da bi jih kdorkoli in kadarkoli vprašal kaj delajo ali jih opozoril na to, da trga ne smejo početi. S trajniškim sodniškim mandatom so si slovenski sodniki poleg trajne sodniške funkcije zagotovili tudi čas v katerem so lahko njihovi potomci (sinovi in hčere) dokončali visoko izobrazbo in tako izpolnili pogoje za službovanje v slovenskih sodiščih. S tem se je nadaljevala "okupacija" sodišč, ki jih je okupira slovenska skorumpirana sodniška svojat. Vse te igrice in avanture slovenskih sodnikov sta organizirala in vodila Slovenski sodnisvet in Vrhovno sodišče Republike Slovenije z vrlim vrhovnim sodnikom Brankom Maslešo na čelu. Šele po tem, pa na vrsto pridejo nižji sodnice in sodniki, ki se jih od konca leta 2007 sumi, da niso izpolnili vseh pogojev za izvolitev v sodniško funkcijo, ki jih predvideva 8. člen Zakona o sodniški službi in da posledično temu sploh niso sodniki. Položaj teh oseb, ki se žažno izdajajo kot sodniki, pa naj bi ustrezal  pravosodnim goljufom, plagiatorjem in sodnim šušmarjem. Utemeljitev za slednjo navedbo pa dobimo v dejstvu, da so slovenski sodniki preko Sodnega sveta in slovenske politike (Državni zbor Republike Slovenije) ter Vrhovnega sodišča Republike Slovenije z Republiko Slovenijo sklenili nično delovno razmerje.   Se nadaljuje  

Sun, 24. Sep 2017 at 20:30

3994 ogledov

KAKO SO ME DEJANSKO IZGNALI IZ SLOVENIJE
Dne 25.12.2016 so me izgnali iz Slovenije čeprav sem se iz Slovenije navedenega dne uradno izselil v  tujino. Do moje izselitve je prišlo po dolgoletnih hudih pritiskov, ki jih je name in na moje člane družine vršila slovenska oblast. Navajam celo vrsto vprašanj, ki jih je uradna oseba Upravne enote v Radovljici z imenom Irena Likar dne 21.12.2011 protipravno zastavljala članom moje držine, kar je bilo odločilnega pomena za to, da sem se iz Slovenije začasno izselil. Uradna oseba Upravne enote v Radovljici pri zaslišanju članov moje družine je pri svojem delu ves čas dajala vtis, da se je za tako delo (zaslišanje) verzirala v kakšni fašistični oziroma nacistični šoli tretjega nemškega rajha. Moji člani družine so bili mučeni z sledečimi vprašanji:   Ali veste na katerem naslovu Rade Stanić dejansko živi in kako to veste ? Kdo je lastnik nepremičnine na naslovu kjer živite ? Kdaj se je izselil z naslova na katerem živite ? Ali veste, če se namerava kdaj vrniti na ta naslov ? Ali imata kot zakonca kakšne stike, se vidita, slišita in kje ? Ali veste kje se Rade Stanić zadržuje, kje prespi ? Ali veste na katerem naslovu prejema pošto in uradna pisanja ? Ali ima na naslovu Alpska crsta 62, Lesce urejene bivalne prostore (sanitarije, kuhinjo, ....) ? Ali je na naslovu Alpska cesta 62, lastnik stanovanja oz. nepremičnine ? Ali ima za najem prostorov na Alpski cesti 62, Lesce sklenjeno najemno pogodbo in s kom ? Ali veste kje Rade Stanić dela oz. kje je zaposlen ? Ali sta še vedno poročena ali sta v ločitvenem postopku ? Ali ima stanić s sinom kakšne stike ? Ali ima na svoje ime izdano kakšno položnico na naslov kje živita ? Ali veste kje ima svoje osebne predmete (obleko, obutev, higijena, dokumenti) ? Ali se gdaj vrača in prespi na naslovu kjer živite ? Ali poznate koga, ki bi več vedel povedati o prebivališču Radeta Stanića ? Ali ima avto ? Ali mu pokojnino prinese poštar ? Ali veste če se je odselil v tujino ali je v Sloveniji ? Ali imate v zvezi s tem sami kaj dodati ? Takih fašističnih vprašanj člani moje družine niso mogli izdržati več. Se nadaljuje.

Zadnji komentarji

Prijatelji

čuk kobalMiran  PetermanFeri LainščekLaščan ZlatorogAna Koswoodicinvestment CompanyDamjan GorenščekVili KovačičBožo žabjekAco MitrovicKlavdija Zebecsanja barnaBarbara KolmaničMateja SircaAzra .Klavdija HitiRoman VodebErnest SkrjanecTrenutek .rastko plohlMaja RadinBojan  AhlinVika  JelenBranko GaberAndres Zoran    IvanovicFranc JazbinsekBojan MehleStoyan Svet

NAJBOLJ OBISKANO

PRAVOSODNI KRIMINAL - IZ ARHIVA CZPNN